Ministerieel Besluit van 09 november 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek

bron
vlaamse overheid
numac
2015036450
pub.
27/11/2015
prom.
09/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036450

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


9 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, artikel 4 en 121;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012035528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiez sluiten houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 17;

Overwegende dat de gemeenteraad van Linkebeek op 26 oktober 2015 heeft beslist om een buitengewone gemeenteraadsverkiezing te houden op basis van artikel 218, § 1, 1° van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten;

Overwegende dat het noodzakelijk is, voor het goede verloop en de ordelijke organisatie van de verkiezingen, dat de stembiljetten tijdig worden gedrukt en dat de voorschriften voor de stembiljetten bijgevolg tijdig bekend moeten zijn, Besluit :

Artikel 1.Het stembiljet voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing op 13 december 2015 in Linkebeek wordt opgesteld in overeenstemming met het model, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De kleur van dat stembiljet is wit.

Art. 2.Het formaat van alle stembiljetten moet identiek zijn.

Het stembiljet, vermeld in artikel 1, wordt eenzijdig bedrukt en wordt voorzien van het embleem in waterdruk, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

In buitengewone omstandigheden en voor een bepaalde stemming kan de administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur bij een met redenen omkleed besluit bepalen dat de stembiljetten geen watermerk of een ander watermerk zullen dragen, op voorwaarde dat de stembiljetten identiek zijn.

Art. 3.De breedte van het stembiljet, vermeld in artikel 1, bedraagt 10 cm voor twee lijsten, vermeerderd met 4 cm per extra lijst.

Art. 4.In afwijking van artikel 3 kan de breedte van het stembiljet, vermeld in artikel 1, met maximaal drie lijsten 18 cm bedragen.

Art. 5.De hoogte van het stembiljet, vermeld in artikel 1, bedraagt 25 cm.

Art. 6.De administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur kan afwijkingen toestaan op de afmetingen, vermeld in artikel 3, 4 en 5.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9 november 2015 De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 november 2015 tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek.

Brussel, 9 november 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 november 2015 tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek.

Brussel, 9 november 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^