Ministerieel Besluit van 09 november 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek

bron
vlaamse overheid
numac
2015036456
pub.
27/11/2015
prom.
09/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036456

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


9 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, artikel 123, § 1, en artikel 149;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012035528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiez sluiten houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 18 en 21;

Overwegende dat de gemeenteraad van Linkebeek op 26 oktober 2015 heeft beslist om een buitengewone gemeenteraadsverkiezing te houden op basis van artikel 218, § 1, 1°, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, Besluit :

Artikel 1.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek richt het college van burgemeester en schepenen van Linkebeek het stemlokaal in conform artikel 2 tot en met 9.

Art. 2.Het stemlokaal wordt ingericht volgens het model, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Het stembureau is in het stemlokaal zo ingericht dat de binnenkomende kiezers onmiddellijk langs het stembureau gaan. De stemhokjes worden ten opzichte van het stembureau zo geplaatst dat de leden van het stembureau zicht hebben op het verloop van de stemming. De stembus wordt zo geplaatst dat de kiezers die het stemhokje verlaten, ze onmiddellijk kunnen zien en dat de leden van het stembureau er een duidelijk zicht op hebben.

Niveauverschillen op de gelijkvloerse verdieping worden voorzien van een hellend vlak van maximaal 6 % in antislipmateriaal, zodat de stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn.

De onderrichtingen voor de kiezers, vermeld in het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, en de tekst van artikel 132, § 3 en § 4, en artikel 221 tot en met 254 van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, worden in het stemlokaal aangebracht.

In het stemlokaal wordt een vergrootglas ter beschikking gesteld van de kiezers.

In het stemlokaal worden de onderrichtingen voor de voorzitter van het stembureau en een exemplaar van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten ter inzage gelegd voor de leden van het stembureau.

Art. 3.Het stemhokje is zo gemaakt dat het geheim van de stemming wordt gegarandeerd.

Art. 4.In elk gebouw waarin gestemd wordt, stelt de gemeente voor kiezers met een lichamelijk beperking minstens één speciaal ingericht stemhokje ter beschikking. Dat stemhokje wordt in of in de onmiddellijke nabijheid van de stemlokalen geplaatst. In de onmiddellijke omgeving ervan staat een stoel ter beschikking. Vanaf de ingang van het gebouw wordt duidelijke bewegwijzering aangebracht zodat de personen die er gebruik van willen maken, dat stemhokje gemakkelijk kunnen vinden.

Het stemhokje, vermeld in het eerste lid, heeft : 1° een vrije manoeuvreerruimte met een diameter van 1,5 m;2° een schrijftafel waarvan het blad zich bevindt op een hoogte van 80 cm, een breedte heeft van 1 m en een diepte van 60 cm.De ruimte onder het schrijfblad moet vrij blijven.

Art. 5.Aan ieder stemhokje is een identiek stevig rood stempotlood vastgemaakt met een kettinkje van minstens 50 cm lang.

Ieder stembureau beschikt over een voldoende aantal stempotloden zodat de versleten, slecht merkende of aan te scherpen stempotloden onmiddellijk vervangen kunnen worden.

Art. 6.Elk stembureau krijgt een stembus ter beschikking. Elke stembus is ondoorzichtig, voldoende stevig, afsluitbaar en voldoende groot in verhouding tot het aantal kiezers van de stemafdeling. De stembus bevat aan de bovenzijde een sleuf die voldoende groot is om het in vieren gevouwen stembiljet erin te deponeren.

Art. 7.Het stembureau krijgt de volgende stempels ter beschikking: 1° twee dagstempels met de vermelding van de naam van de gemeente en de datum van de verkiezing;2° een stempel met de vermelding "Heeft bij volmacht gestemd";3° een stempel met de vermelding "Teruggenomen stembiljet".

Art. 8.§ 1. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt elk stembureau in zijn gemeente een exemplaar van de volgende enveloppen, die van papier of van kunststof zijn vervaardigd: 1° een enveloppe met de vermeldingen: "Proces-verbaal van het stembureau" en "Te verzegelen";2° een enveloppe met de vermelding: "Lijst en documenten van de kiezers die niet op de aanstiplijsten stonden, maar die toch hebben gestemd";3° een enveloppe met de vermeldingen: "Twee aanstiplijsten" en "Te verzegelen";4° een enveloppe met de vermelding: "Aanstellingsbrieven van de getuigen";5° een enveloppe met de vermelding: "Volmachten en de bijbehorende attesten";6° een enveloppe met de vermelding: "Enveloppe voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau : formulier voor de betaling van het presentiegeld";7° een enveloppe met de vermeldingen: "Te verzegelen" en "Enveloppe voor de vrederechter.Deze enveloppe bevat : a) de lijst van de niet-opgekomen kiezers en de bijbehorende documenten;b) de lijst van de niet-opgekomen en laattijdige bijzitters en de bijbehorende documenten; c) de lijst van de personen die uit het stemlokaal verwijderd zijn.". 8° een enveloppe met de vermeldingen: "Formulier met aantal stembiljetten" en "Te verzegelen";9° een enveloppe met de vermelding: "Modelstembiljet";10° een enveloppe met de vermeldingen: "Onbruikbaar gemaakte stembiljetten" en "Te verzegelen";11° een enveloppe met de vermeldingen: "Niet-gebruikte stembiljetten" en "Te verzegelen";12° als het college van burgemeester en schepenen daartoe beslist: een harmonica-enveloppe voor de gebruikte stembiljetten met de vermelding: "Te verzegelen". Een harmonica-enveloppe als vermeld in het eerste lid, 12°, moet alle stembiljetten uit één stembus kunnen bevatten. § 2. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt elk stembureau van zijn gemeente: 1° twee geactualiseerde exemplaren van de aanstiplijsten;2° een in te vullen exemplaar van het proces-verbaal van het stembureau met de instructies voor de voorzitter, vermeld in formulier A45, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° formulier A49, namelijk de lijst van de kiezers die op de aanstiplijst stonden, maar die niet hebben gestemd, de lijst van de kandidaat-bijzitters die afwezig waren of te laat kwamen zonder wettige reden van verhindering, en de lijst van de personen die uit het stemlokaal verwijderd zijn, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;4° formulier A50, namelijk de lijst van de kiezers die niet op de aanstiplijsten stonden, maar die toch gestemd hebben, opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;5° formulier G51, namelijk de vaststelling van het aantal stembiljetten dat gevonden is in de stembus, opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;6° formulier A44, namelijk het formulier om de uitbetaling van de presentiegelden aan te vragen, opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 9.Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de stembureaus het nodige kantoormateriaal ter beschikking.

Brussel, 9 november 2015 De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 november 2015 houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek.

Brussel, 9 november 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^