Ministerieel Besluit van 09 november 2017
gepubliceerd op 08 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030257
pub.
08/02/2018
prom.
09/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030257

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


9 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, artikel 3, § 1 en § 2, vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, artikel 3, § 4, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008, en artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005 en aangevuld bij het decreet van 10 november 2011;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgeb sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de wer sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit, de artikelen 45 en 46;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de wer sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, titel I, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2011 en 17 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, hoofdstuk II;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 april 2016;

Gelet op het ontslag van mevrouw Virginie KUMPS op 20 april 2017;

Gelet op het overlijden van mevrouw Patricia Kaiser op 20 augustus 2016;

Gelet op het ontslag van de heer Jacky LEGGE op 28 augustus 2017;

Gelet op het ontslag van de heer Monique TIERELIERS op 19 september 2017;

Overwegende dat mevrouw KUMPS en de heer LEGGE de erkende representatieve gebruikersorganisatie (ORUA) "Fédération des Centres d'Expression et de Créativité (FPCEC)" vertegenwoordigden";

Overwegende dat zij, om een evenwichtige vertegenwoordiging te waarborgen van beide sectoren die worden gedekt door de "Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en Amateur", te weten, enerzijds, de centra voor expressie en creativiteit, en anderzijds, de kunstpraktijken als amateur, moeten worden vervangen door plaatsvervangers uit diezelfde ORUA;

Overwegende dat deze mevrouw Caroline DETROUX en de heer Didier LEROY heeft gekozen om mevrouw KUMPS en de heer LEGGE te vervangen;

Overwegende dat mevrouw TIERELIERS de "Union Culturelle Wallonne" vertegenwoordigde;

Dat die ORUA over geen plaatsvervanger beschikt binnen de Commissie;

Overwegende dat de "Fédération musicale de la Province de Liège" de enige ORUA is die niet beschikt over een vertegenwoordiger-werkend lid binnen de commissie, maar alleen over een vertegenwoordiger-plaatsvervangend lid met de heer Guillaume SCHOLBERG;

Dat mevrouw DETROUX, de heer LEROY en de heer SCHOLBERG over de vereiste bekwaamheid en ervaring beschikken en dat zij dus tot werkend lid van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur moeten worden benoemd, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, 3°, van het ministerieel besluit van 29 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur : a) worden de woorden "KUMPS Virginie" vervangen door "DETROUX Caroline" b) worden de woorden "LEGGE Jacky" vervangen door "LEROY Didier" c) worden de woorden "TIERELIERS Monique" vervangen door "SCHOLBERG Guillaume".

Art. 2.In artikel 2, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "KAISER Patricia", "DETROUX Caroline", "LEROY Didier" en "SCHOLBERG Guillaume" afgeschaft.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 9 november 2017.

A. GREOLI


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^