Ministerieel Besluit van 09 oktober 2012
gepubliceerd op 30 november 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 tot aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde h

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029507
pub.
30/11/2012
prom.
09/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 22 februari 2008 houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs sluiten houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs;

Gelet op de voorstellen van de CGSLB, de CNE sector van de universiteiten voor de CSC, de Hoge Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en de « Fédération des Etudiants Francophones (FEF) », Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder punt 4, a), worden de woorden « Mevr.A. BOUCHEZ » vervangen door de woorden « Mevr. Y. BILALI »; 2° onder punt 7, b), worden de woorden « N.N. (FEF) » vervangen door de woorden « de heer R. MATHOT (FEF) » en onder punt 7, c), worden de woorden « N.N. (FEF) » vervangen door de woorden « de heer M. GUERARD (FEF) »; 3° onder punt 8, b), worden de woorden « plaatsvervanger N.N. (CSC) » vervangen door de woorden « Mevr. N. KRUYTS (CSC) »; 4° onder punt 8, c), worden de woorden « N.N. (CGSLB) » vervangen door de woorden « de heer D. RUBAN (CGSLB) » en worden de woorden « plaatsvervanger N.N. (CGSLB) » vervangen door de woorden « Mevr. C. GISLAIN (CGSLB) »; 5° punt 9, a), wordt aangevuld met de woorden « plaatsvervanger de heer B.CURVALE; »; 6° punt 9, b), wordt aangevuld met de woorden « plaatsvervanger de heer F.SCUVIE; »; 7° punt 9, c), wordt aangevuld met de woorden « plaatsvervanger de heer M.HENROTIN; ».

Art. 2.Het ministerieel besluit van 5 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs sluiten houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 9 oktober 2012.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^