Ministerieel Besluit van 09 september 1998
gepubliceerd op 08 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement EASDAQ

bron
ministerie van financien
numac
1998003472
pub.
08/10/1998
prom.
09/09/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement EASDAQ


De Minister van Financiën, Gelet op de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, inzonderheid artikel 32, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van EASDAQ, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op de beslissing van de marktautoriteit van EASDAQ van 2 september 1998 tot vaststelling van het marktreglement van EASDAQ;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 15 oktober 1996 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en zijn bijlage worden opgeheven.

Art. 2.Het in bijlage gevoegde marktreglement van EASDAQ wordt goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 september 1998.

J.-J. VISEUR

Bijlage Marktreglement van EASDAQ 60. Toepassingsgebied 6000.Het gedrag van Leden bij het uitvoeren van transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten, met uitzondering van de transacties die plaatsvinden op een andere gereglementeerde of georganiseerde markt, wordt door deze Gedragscode beheerst. De Algemene Gedragsregels die in Regel 6100 van dit Reglement opgenomen zijn, zijn echter alleen van toepassing op het optreden van Leden bij het uitvoeren van transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten met particuliere beleggers die in België gevestigd zijn en het optreden van Belgische Leden ten opzichte van particuliere beleggers indien het contract bepaalt dat het Belgisch recht van toepassing is.

Instructies bij Regel 6000 Het gedrag van Leden bij het uitvoeren van transacties met particuliere beleggers die buiten België gevestigd zijn, wordt in principe beheerst door de wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Leden 61. Algemene Gedragsregels 6100.Een Lid dient : (a) zijn activiteiten op een loyale en billijke wijze uit te voeren om de integriteit van, en de eerlijke praktijken op, de markt te bevorderen in het beste belang van zijn cliënten en van de integriteit van de markt;(b) zich in te zetten voor de belangen van zijn cliënten en de integriteit van de markt met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding, rekening houdende met de mate van professionele kennis van die cliënten; Instructie bij Regel 6100 (b) In het kader van dit Reglement zal een Lid worden geacht aan deze verplichting te hebben voldaan indien hij de transactie op een gereglementeerde markt heeft uitgevoerd en overeenkomstig de regels die op die markt van toepassing zijn, tenzij hij van zijn cliënt andere instructies heeft ontvangen. (c) zich te voegen naar alle gedragscodes en de regels van toepassing op hun bedrijfsactiviteiten met betrekking tot transacties in financiële instrumenten, met als doel de belangen van zijn cliënten en de integriteit van de markt optimaal te behartigen;(d) op passende wijze alle dienstige informatie in te winnen van de cliënten die hij adviseert, betreffende hun financiële positie, hun ervaring met beleggingen en hun beleggingsobjectieven die redelijkerwijze relevant zijn om zijn verplichtingen ten aanzien van zijn cliënten in verband met de gevraagde diensten optimaal na te komen, daarbij rekening houdend met de graad van professionalisme van de betrokken cliënten;(e) indien daartoe verzocht, redelijke stappen te ondernemen om binnen een redelijke termijn de cliënt die hij adviseert, in een voor de cliënt begrijpelijke taal, alle informatie te bezorgen die deze cliënt toelaat om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te nemen, evenals op een volledige en eerlijke wijze verslag uit te brengen van zijn verbintenissen jegens de cliënt.Een Lid mag geen enkele maatregel voorstellen of aanmoedigen die zijn cliënt ertoe zou aanzetten zijn wettelijke verplichtingen niet na te leven, met inbegrip van de bestaande wetten en regelgeving van zijn Staat van Herkomst; (f) elk mogelijk belangenconflict te vermijden, of, indien dit onvermijdelijk is, ervoor te zorgen dat zijn cliënten op billijke en gelijkwaardige wijze worden behandeld en, in voorkomend geval, alle andere maatregelen te nemen, zoals rapportering of naleving van interne regels en reglementen met betrekking tot geheimhouding of weigeren op te treden.Een Lid mag niet op onfaire wijze zijn eigen belangen boven die van zijn cliënten plaatsen, en wanneer een naar behoren geïnformeerde cliënt redelijkerwijs mag verwachten dat het Lid de belangen van zijn cliënten boven zijn eigen belangen zou plaatsen, dient het Lid aan de verwachtingen van zijn cliënten te voldoen; (g) transacties zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order uit te voeren, en tegen de beste voorwaarden die op dat tijdstip beschikbaar zijn, tenzij de cliënt hem anderszins heeft opgedragen.Bij de uitvoering van transacties dient elk Lid eerst de transacties voor rekening van zijn cliënt uit te voeren vooraleer hij transacties voor eigen rekening uitvoert; (h) te beschikken over, en doeltreffend gebruik te maken van, de middelen en procedures die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten. Instructies bij Regel 6100 (h) In het kader van deze Gedragscode dient het professionalisme en de professionele kennis van de cliënt te worden beoordeeld op basis van de belegger waarvan de order uitgaat, ongeacht of de order direct door de cliënt zelf werd geplaatst of door een beleggingsonderneming die voor rekening van beleggers orders ontvangt en doorstuurt. 62. Verhandelingsregels 62.1 Correcte Markt 6210. Een Lid mag in geen geval : (a) betrokken zijn bij de uitvoering van, of deelnemen aan : (i) aankopen van enig Toegelaten Financieel Instrument waarbij geen wijziging van ultieme economisch begunstigde plaatsvindt, tegen opeenvolgend hogere prijzen;of (ii) verkopen van enig Toegelaten Financieel Instrument waarbij geen wijziging van ultieme economisch begunstigde plaatsvindt, tegen opeenvolgend lagere prijzen; (b) een fictieve prijsaanbieding of een fictief transactieverslag invoeren in het EASDAQ-Verhandelingssysteem, met als doel : (i) een valse, misleidende of kunstmatige voorstelling van activiteit in een Toegelaten Financieel Instrument te creëren of op te wekken; (ii) een valse, misleidende of kunstmatige voorstelling van activiteit in de markt in een Toegelaten Financieel Instrument te creëren of op te wekken; (iii) de marktprijs van een Toegelaten Financieel Instrument op onrechtmatige of oneerlijke wijze te beïnvloeden; (iv) een marktprijs te vestigen die de werkelijke toestand van de markt in een Toegelaten Financieel Instrument niet weerspiegelt; of (c) enige actie ondernemen die de billijke en ordelijke werking van de markt zou hinderen of verstoren. 62.2. Manipulatie 6220. Een Lid mag in geen geval de markt manipuleren, en in het bijzonder, mag een Lid niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan, of een belang hebben in, de winsten van een manipulatieoperatie, of willens en wetens een manipulatieoperatie organiseren of financieren. Instructies bij Regel 6220 1. Elk samenwerkingsverband, overeenkomst of handeling in onderling overleg, syndicaat of gezamenlijke rekening bewust opgericht of gebruikt om de marktprijs of de prijsaanbieding van Toegelaten Financiële Instrument op een oneerlijke wijze te beïnvloeden, wordt gelijkgesteld met manipulatie.2. Het solliciteren van inschrijvingen voor, of het aanvaarden van discretionaire orders uitgaande van, een dergelijk syndicaat, consortium of gezamenlijke rekening wordt gelijkgesteld met het uitvoeren van een manipulerende verrichting.3. Een aankoop/terugkoop-verrichting in Toegelaten Financiële Instrumenten of de kredietverstrekking aan een dergelijk samenwerkingsverband, syndicaat of gezamenlijke rekening wordt gelijkgesteld met het financieren van een manipulerende verrichting. 62.3. Onuitgevoerde Verrichtingen 6230. Een lid mag in geen geval : (a) Toegelaten Financiële Instrumenten persoonlijk aankopen of dergelijke aankopen voor zijn eigen rekening of voor een rekening waarin het Lid of een met het Lid verbonden persoon een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, initiëren, terwijl dit Lid beschikt over, of weet dat een met hem verbonden persoon beschikt over, een nog niet uitgevoerde order tot aankoop van het betreffende Toegelaten Financieel Instrument ten behoeve van een cliënt;of (b) Toegelaten Financiële Instrumenten persoonlijk verkopen of dergelijke verkopen voor zijn eigen rekening of voor een rekening waarin het Lid of een met het lid verbonden persoon rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft, initiëren, terwijl dat Lid beschikt over, of weet dat een met het Lid verbonden persoon beschikt over, een nog niet uitgevoerde order tot verkoop van het betreffende Toegelaten Financieel Instrument ten behoeve van een cliënt.6235. Regel 6230 van dit Reglement is niet van toepassing op : (a) elke aankoop of verkoop van Toegelaten Financiële Instrumenten onder andere leveringsvoorwaarden dan de voorwaarden die opgenomen zijn in de onuitgevoerde marktorder;(b) een onuitgevoerde marktorder die onderworpen is aan een voorwaarde die nog niet is vervuld;of (c) een Veilingmeester. 62.4. Gezamenlijke Rekening 6240. Leden of met een Lid verbonden personen mogen geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in een gezamenlijke rekening voor de aankoop of verkoop van Toegelaten Financiële Instrumenten, tenzij deze gezamenlijke rekening onmiddellijk aan de Marktautoriteit wordt gemeld.De melding dient voor elke gezamenlijke rekening de volgende informatie te bevatten : (a) de naam van de gezamenlijke rekening, alsmede de namen van alle deelnemers en hun respectievelijke aandelen in winsten en verliezen;(b) een verklaring betreffende de doelstelling van de gezamenlijke rekening;(c) de namen van de Leden die de gezamenlijke rekening aanhouden en vereffenen;en (d) een kopie van elke geschreven overeenkomst of document met betrekking tot de gezamenlijke rekening. 62.5. Compensatie en Groepering van Orders 6250. Een Lid mag in geen geval orders voor aankoop- of verkoopverrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten met elkaar compenseren of groeperen. 62.6. Stabilisatie 6260. Een Lid mag in geen geval maatregelen nemen om een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten te stabiliseren, tenzij dit gebeurt overeenkomstig de Stabilisatieregels. 62.7. Bevestiging van Transacties 6270. Elk Lid dient zijn cliënten elektronisch of schriftelijk een bevestiging te sturen van elke transactie in Toegelaten Financiële Middelen die voor of met de betreffende cliënt is uitgevoerd.Indien de transactie op EASDAQ is uitgevoerd, dient het Lid de uitvoering van de transactie aan de cliënt te bevestigen op de dag waarop deze transactie is uitgevoerd. De bevestiging dient ten minste dezelfde gegevens te bevatten die overeenkomstig de Verhandelingsregels aan de Marktautoriteit worden gemeld. 62.8. Informatieverstrekking aan de Cliënt 6280. Elk Lid dient zijn cliënten op hun verzoek informatie te verstrekken omtrent de geldende algemene voorwaarden en de regels en voorschriften die betrekking hebben op de transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten.6285. Elk Lid dient erop toe te zien dat zijn cliënt geïnformeerd is van het feit dat het Lid kan gehouden zijn de Marktautoriteit te informeren over de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van de transactie.63. Verboden Transacties 6300.Een Lid mag geen transacties uitvoeren in Toegelaten Financiële Instrumenten waarvan de verhandeling is geschorst of waarvoor de Marktautoriteit op enige andere wijze de verhandeling heeft verboden. 6310. Een Veilingmeester voor een bepaalde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten die verhandeld worden overeenkomstig de EASDAQ Veilingsregels mag geen transacties uitvoeren in de betreffende categorie buiten de veiling die voor die categorie wordt georganiseerd.6320. Een Lid mag een transactie in Toegelaten Financiële Instrumenten uitvoeren of een order voor een transactie in Toegelaten Financiële Instrumenten doorgeven, tenzij : (a) het Lid de persoon op wiens verzoek of voor wiens rekening het handelt, ervan in kennis heeft gesteld dat zijn tussenkomst mogelijks kan leiden tot de mededeling aan de Marktautoriteit van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van de transactie;en (b) het Lid de toestemming heeft verkregen van, of in naam van, de uiteindelijke begunstigde om de identiteit van de laatstgenoemde aan de Marktautoriteit mee te delen.64. Verbod op het Bekendmaken of Verspreiden van Misleidende Informatie 6400.Een Lid mag in geen geval verklaringen afleggen of informatie verspreiden waarvan het Lid weet, of redelijkerwijs kan aannemen, dat deze onjuist of misleidend is, of een onregelmatige invloed zou uitoefenen op de marktprijs van een Toegelaten Financieel Instrument. 6410. Een Lid mag in geen geval aankondigingen, rondschrijvens, advertenties, krantenartikelen, beleggingsadvies of mededelingen van welke soort dan ook, publiceren of verspreiden of doen publiceren of verspreiden : (a) die tot doel hebben een transactie als een aankoop of verkoop van een Toegelaten Financieel Instrument bekend te maken, tenzij het Lid alle redenen heeft om te geloven dat de transactie een bonafide aankoop of verkoop van een Toegelaten Financieel Instrument was;of (b) die tot doel hebben de bied- of vraagprijs voor een Toegelaten Financieel Instrument weer te geven, tenzij het Lid alle redenen heeft om te geloven dat de prijsaanbieding een bonafide bod voor, of aanbod van, het betreffende Toegelaten Financieel Instrument is.Indien er nominale prijsaanbiedingen worden gebruikt of gegeven, dient duidelijk te worden vermeld of aangegeven dat het slechts nominale prijsaanbiedingen betreft. 65. Verbod van Beïnvloedingspraktijken 6500.Een Lid mag in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, iets met enige waarde aan een persoon geven, toestaan dat het wordt gegeven, of aanbieden om te geven, met als doel de tussenkomst van de persoon te beïnvloeden of te belonen in verband met de publicatie of verspreiding in een krant, beleggingspublicatie of gelijksoortige publicatie, van enig element dat invloed heeft op de marktprijs van een Toegelaten Financieel Instrument of die bedoeld is hierop invloed te hebben.

Instructies bij Regel 6500 Deze Regel dient niet te worden opgevat als zijnde van toepassing op een zaak die duidelijk als betaalde advertentie te onderscheiden is. 6510. Een Lid mag in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, iets met enige waarde aan een persoon geven, toestaan dat iets wordt gegeven, of aanbieden iets te geven, of iets met enige waarde van een persoon aanvaarden of ontvangen dat tijdens het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten kan leiden tot een ernstig belangenconflict voor het Lid met betrekking tot zijn verplichtingen ten opzichte van zijn cliënten.66. Werknemer, Bestuurder, Kaderlid, Manager of Vertegenwoordiger 6600.De werknemers, Bestuurders, Hogere Kaderleden, managers of vertegenwoordigers van een Lid mogen in geen geval een externe rekening hebben of beheren die bestemd is voor verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten. 6610. De Leden dienen de uitvoering van transacties voor werknemers, Bestuurders, Hogere Kaderleden, managers of vertegenwoordigers van een ander Lid te weigeren. 67. Vertrouwelijke Informatie en Niet-Publieke Gevoelige Informatie 67.1. Verbod op het Gebruik van Vertrouwelijke Informatie 6710. Een Lid dat als betaalagent, transfer-agent, trustee of in een andere gelijkaardige hoedanigheid optreedt, en dat informatie heeft ontvangen met betrekking tot het eigendom van Toegelaten Financiële Instrumenten, mag deze informatie onder geen enkele omstandigheid gebruiken om aankopen, verkopen of omruilingen van dergelijke instrumenten te solliciteren, tenzij op verzoek van, en namens, de Emittent. 67.2. Verbod op het Gebruik van Niet-Publieke Gevoelige Informatie 6720. Een Lid mag in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zijn eigen rekening of die van een derde, handelen in een Toegelaten Financieel Instrument of in daarmee verbonden opties, indien een dergelijk Lid over niet-publieke Gevoelige Informatie beschikt die betrekking heeft op het Toegelaten Financieel Instrument.Een Lid mag evenmin een derde aanzetten om te handelen op basis van dergelijke informatie.

Instructies bij Regel 6720 Het verbod op het verhandelen is niet van toepassing op de verhandeling door Leden die over niet-publieke Gevoelige Informatie beschikken, maar die te goeder trouw en overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ specifieke orders uitvoeren voor rekening en risico van hun cliënten. 6725. Voor Leden die optreden onder de rechtsvorm van een vennootschap of een ander soort rechtspersoon, is het verbod dat in Regel 6720 van dit Reglement is opgenomen, van toepassing op elke natuurlijke persoon die betrokken is bij de beslissing om een dergelijke transactie uit te voeren voor de rekening van de betrokken rechtspersoon.68. Organisatie van het Lid 6800.Elk Lid zorgt ervoor dat informatie binnen zijn organisatie vertrouwelijk wordt behandeld. 6810. Elk Lid scheidt zijn activiteiten als financieel tussenpersoon op EASDAQ op passende wijze van zijn overige activiteiten, zodat belangenconflicten en de verspreiding van vertrouwelijke of niet-publieke Gevoelige Informatie binnen zijn organisatie worden vermeden.6820. De Leden dienen naar hun beste oordeel te handelen bij het bepalen van hoe de juiste en voldoende informatie met betrekking tot het verbod op handel met voorkennis in Toegelaten Financiële Instrumenten wordt meegedeeld aan personen die uit hoofde van hun functie, positie of specifieke relatie met het Lid, toegang hebben tot niet-publieke Gevoelige Informatie.69. Fondsen die door Derden worden Beheerd 6900.Elk Lid dat investeringsfondsen in beheer geeft bij een derde partij, dient ervoor te zorgen dat deze derde partij onderworpen is aan dezelfde verbodsbepalingen en beperkingen die van toepassing zijn op zijn eigen transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten, tenzij de beleggingen op een discretionaire basis worden beheerd zonder samenspraak met het Lid.

Brussel, 9 september 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 september 1998.

De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^