Ministerieel Besluit van 09 september 1998
gepubliceerd op 08 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ

bron
ministerie van financien
numac
1998003473
pub.
08/10/1998
prom.
09/09/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ


De Minister van Financiën, Gelet op de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, inzonderheid artikel 32, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van EASDAQ, inzonderheid op artikel 4, § 2, 4°;

Gelet op het voorstel van de marktautoriteit;

Gelet op de beslissingen van de raad van bestuur van EASDAQ van 5 juni 1998 en 7 augustus 1998, tot vaststelling van het reglement EASDAQ;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 15 oktober 1996 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en zijn bijlage, worden opgeheven.

Art. 2.Het in bijlage gevoegde reglement EASDAQ wordt goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 september 1998.

J.J. VISEUR

Bijlage EASDAQ-reglement BOEK 1. - Inleiding HOOFDSTUK 0. - Definities 0100. In deze verzameling voorschriften (het "Reglement") zijn de volgende definities van toepassing, tenzij anders vermeld : 0110.Toegelaten Financieel Instrument : een financieel instrument van een Emittent waaraan door de Marktautoriteit toelating tot verhandeling op EASDAQ is verleend. 0120. Betrokken Partij : de Aanvrager of Emittent getroffen door een voorstel van de Toelatingsafdeling of het kandidaat-lid of het Lid getroffen door een voorstel van de Lidmaatschapsafdeling.0130. Verbonden Onderneming : elke rechtspersoon die voor boekhoudkundige doeleinden is opgenomen in de consolidatiekring van een andere rechtspersoon.0140. Aanvrager : elke rechtspersoon die toelating vraagt tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten.0150. Kandidaat-Lid : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag doet om lid te worden van EASDAQ in de hoedanigheid van Lid.0160. Statuten : de statuten, akte van oprichting, of alle andere oprichtingsdocumenten van een vennootschap of enige andere rechtspersoon op grond van het rechtsstelsel waaronder deze werden opgericht, vergelijkbaar met statuten.0170. Veilingmeester : het Lid-veilingmeester voor de verhandeling van een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten krachtens het EASDAQ-Veilingreglement.0180. Commissie voor het Bank- en Financiewezen : de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen waarnaar verwezen wordt in Titel III van het Koninklijk Besluit nr.185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten. 0190. Makelaar : een Lid dat, mits vervulling van de voorwaarden vastgelegd in het Juridisch Kader van EASDAQ, door de Marktautoriteit gemachtigd is om te verhandelen op EASDAQ voor eigen rekening of voor rekening van zijn cliënten.0200. Eiser : de partij die een arbitrageprocedure instelt overeenkomstig het Arbitragereglement.0210. Bevoegde Overheid : de instanties van een Lid-Staat die in het bijzonder verantwoordelijk zijn, overeenkomstig artikel 21, 2° van de Prospectusrichtlijn, voor het nazicht van prospectussen.0220. Oprichtingsbesluit : Het Belgisch Koninklijk Besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ.0230. Verweerder : de partij die een arbitragekennisgeving heeft ontvangen van de Eiser overeenkomstig het Arbitragereglement, of een Emittent en/of zijn raad van bestuur of enig Lid en/of een van zijn Bestuurders tegen wie de Marktautoriteit een tuchtprocedure instelt overeenkomstig de Procedurecode. 0240. Aangeduide Markt : een gereglementeerde markt erkend door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. met het doel versnelde of vereenvoudigde procedures toe te passen om de oorspronkelijke of voortgezette toelating tot verhandeling van financiële instrumenten op EASDAQ te verstrekken. 0250. Bestuurder : een lid van de raad van bestuur van een vennootschap, of, in aanwezigheid van een dubbele bestuursstructuur, een lid van een van beide raden, of enige andere persoon die een gelijkwaardige positie bekleedt binnen een rechtspersoon, waaronder de algemeen directeur.0260. EASDAQ : de "European Association of Securities Dealers Automated Quotation", de secundaire markt voor financiële instrumenten opgericht door artikel 2 van het Oprichtingsbesluit, en opgenomen in de lijst van gereglementeerde markten met België als Lid-Staat van herkomst overeenkomstig artikel 16 van de ISD en artikel 30 van de Wet op de Financiële Markten. 0270. EASDAQ N.V. : de naamloze vennootschap erkend door artikel 2 van het Erkenningsbesluit als de rechtspersoon die EASDAQ organiseert en beheert overeenkomstig de bepalingen van het Oprichtingsbesluit, en elk van de met haar verbonden vennootschappen. 0280. EASDAQ-Veilingreglement : de voorschriften waaraan de openbare veilingen van Toegelaten Financiële Instrumenten die georganiseerd worden door de Marktautoriteit, indien minder dan twee Markthouders zijn ingeschreven voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten of indien ingevolge een toegestane intrekking het aantal Markthouders voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten heeft teruggebracht tot minder dan twee, onderworpen zijn.0290. EASDAQ-Werkdagen : elke weekdag (maandag tot vrijdag) behalve de dagen waarop EASDAQ ingevolge voorafgaande mededeling van de Marktautoriteit gesloten zal zijn.0300. EASDAQ-Werkuren : de normale openingstijden op EASDAQ-Werkdagen, zoals bepaald door de Marktautoriteit. 0310. Juridisch Kader van EASDAQ : de bepalingen van het Oprichtingsbesluit, het Erkenningsbesluit, het EASDAQ Reglement, het Marktreglement, de EASDAQ-Regelen en de beslissingen van de Marktautoriteit, de Internationale Commissie van Beroep en van enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. 0320. EASDAQ-Communicatiemiddelen : de communicatiemiddelen aangewezen door de Marktautoriteit waarlangs Emittenten Gevoelige Informatie aan het publiek bekendmaken. 0330. EASDAQ Reglement : het reglement aangenomen door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. overeenkomstig artikel 32, §2 van de Wet op de Financiële Markten. 0340. EASDAQ-Regelen : de voorschriften aangenomen door de raad van bestuur van EASDAQ N.V., op voorstel van de Marktautoriteit, voor de toepassing van het Marktreglement en het EASDAQ Reglement, en de voorschriften aangenomen door de Marktautoriteit voor de toepassing van het Marktreglement. 0350. EASDAQ-Vereffeningssysteem : het vereffenings-systeem of de vereffeningssystemen van EASDAQ goedgekeurd door de Marktautoriteit.0360. EASDAQ-Verhandelingssysteem : het verhandelingssysteem of de verhandelingssystemen van EASDAQ goedgekeurd door de Marktautoriteit.0370. ECU : de rekeneenheid van de Europese Unie. Instructies bij Regel 0370 Met ingang van 1 januari 1999 zal de waarde van de ECU ten opzichte van de munten van de Lid-Staten die deelnemen aan de derde fase van de EMU onherroepelijk worden vastgelegd en de ECU, die dan EURO zal worden genoemd, zal een zelfstandige munt worden. 0380. Bestuursvertegenwoordiger(s) : de persoon of personen aangewezen door een Lid die het Lid vertegenwoordigt en voor hem optreedt in alle zaken die EASDAQ betreffen.Een Bestuursvertegenwoordiger dient onder het recht van toepassing op het Lid de nodige bevoegdheid te hebben om bindende verplichtingen aan te gaan namens dat Lid met betrekking tot alle zaken die EASDAQ betreffen. 0390. Wet op de Financiële Markten : de Belgische wet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zoals gewijzigd.0400. Staat van Herkomst : in het geval van een natuurlijk persoon, het land waar zich de hoofdzetel van de natuurlijke persoon bevindt; in het geval van een rechtspersoon, het land waar zich de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon bevindt of, indien deze geen maatschappelijke zetel heeft, het land waar zich zijn hoofdzetel bevindt. 0410. IAS : de "International Accounting Standards" opgesteld door de "International Accounting Standards Committee".0420. Onafhankelijk Bestuurder : een lid van de raad van bestuur van een vennootschap die niet valt onder één van de volgende catagorieën : (i) een kaderlid, gewezen kaderlid of werknemer van een dergelijke vennootschap of een van de dochtermaatschappijen daarvan;(ii) een aandeelhouder die vijf procent of meer van de financiële instrumenten uitgegeven door de betreffende vennootschap houdt; of (iii) enige andere persoon die in een betrekking staat tot de vennootschap die, naar de mening van de raad van bestuur van een dergelijke vennootschap, het op onafhankelijke wijze oordelen bij het uitoefenen van de verantwoordelijkheden van een lid van de raad van bestuur, in het gedrang zou brengen. 0430. Internationale Commissie van Beroep : de commissie opgericht overeenkomstig artikel 24 van de Wet op de Financiële Markten, waarbij tegen bepaalde beslissingen van de Marktautoriteit beroep kan worden aangetekend.0440. ISD : de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 met betrekking tot het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten.0450. Emittent : elke rechtspersoon van wie alle of een bepaald deel van een categorie van zijn financiële instrumenten toegelaten zijn tot verhandeling op EASDAQ overeenkomstig dit Reglement.0460. Richtlijn Opneming in de Officiële Notering : de Richtlijn 80/390/EEG van de Raad van 17 maart 1980 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op, en de verspreiding van, het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating van de effecten op de officiële notering van een effectenbeurs. 0470. Marktautoriteit : het orgaan binnen EASDAQ N.V. dat, krachtens de Wet op de Financiële Markten, verantwoordelijk is voor de transparantie, integriteit en veiligheid van EASDAQ. 0480. Markthouder : een Lid dat, mits vervulling van de voorwaarden opgenomen in het Juridisch Kader van EASDAQ, zich verplicht tot het kopen of verkopen van die Toegelaten Financiële Instrumenten van de categorieën van Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor het Lid ingeschreven is als Markthouder en tot het voorstellen van een biedprijs en een vraagprijs voor een gegeven omvang waartegen het transacties in deze Toegelaten Financiële Instrumenten zal dienen af te sluiten.0490. Marktreglement : het reglement aangenomen door de Marktautoriteit overeenkomstig artikel 36, § 2 van de Wet op de Financiële Markten. Instructies bij Regel 0490 Het Marktreglement bevat tevens de Gedragscode. 0500. Lid : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Marktautoriteit is toegelaten als lid van EASDAQ overeenkomstig dit Reglement.0510. Lid-Staat : een Lid-Staat van de Europese Unie.0520. Gevoelige Informatie : informatie van specifieke of precieze aard die niet openbaar is gemaakt, die betrekking heeft op een Emittent, de financiële instrumenten van een dergelijke Emittent, of de verhandeling van dergelijke financiële instrumenten, die, indien deze openbaar gemaakt zou worden, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de prijs van die financiële instrumenten of de beslissingen van investeerders zou kunnen beïnvloeden.0530. Prospectusrichtlijn : de Richtlijn 89/298/EEG van de Raad van 17 april 1989 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling, van het toezicht op, en de verspreiding van, het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbaar aanbieding van effecten.0540. Ingeschreven Vertegenwoordiger : een persoon binnen de organisatie van het Lid die belast is met het dagelijks verhandelen van Toegelaten Financiële Instrumenten en die als dusdanig ingeschreven is bij de Marktautoriteit.0550. Erkenningsbesluit : het Belgisch Koninklijk Besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ.0560. Verbonden Partij : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die verbonden is met de Emittent of met een van diens dochtermaatschappijen, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit.0570. Verrichting met een Verbonden Partij : een transactie tussen een Emittent en een Bestuurder, Hoger Kaderlid of enige andere persoon die een nauwe relatie onderhoudt met de Emittent, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit.0580. Tweede Bankrichtlijn : de Tweede Richtlijn 89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, en tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG.0590. Hoger Kaderlid : een kaderlid of bedrijfsleider van een bedrijfseenheid met een aanzienlijke omvang van een vennootschap, of enige andere persoon die een gelijkwaardige positie bekleedt binnen een rechtspersoon.0600. Gevoelige Verrichting : elke aankoop of verkoop van een belangrijk actiefbestanddeel van de Emittent in het kader van een verrichting met een Verbonden Partij, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit.0610. Aandelenkapitaalsverrichting : elke verrichting die zou resulteren in een belangrijke toename of afname van het bestaand aantal financiële instrumenten van de Emittent, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit.0620. Aanzienlijke Verrichting : elke aankoop of verkoop door een Emittent van een aanzienlijk actief bestanddeel, passief bestanddeel of bedrijf, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit.0630. US GAAP : de "United States Generally Accepted Accounting Principles", zijnde de gebruikelijke boekhoudnormen voor publieke vennootschappen in de Verenigde Staten van Amerika, met inbegrip van de boekhoudnormen ontwikkeld door de "United States Securities and Exchange Commission", de "Financial Accounting Standards Board » en de "Association of Independent Certified Public Accountants". HOOFDSTUK 1. - Regels betreffende de Marktautoriteit 10. Marktautoriteit 1000.De Marktautoriteit is een autonoom orgaan opgericht binnen EASDAQ N.V. dat, overeenkomstig dit Reglement, de transparantie, integriteit en veiligheid van EASDAQ verzekert. Te dien einde ziet de Marktautoriteit toe op de toepassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende transacties op EASDAQ, de voorwaarden voor de uitvoering en vereffening van deze transacties, het goed functioneren van EASDAQ en het naleven van de verplichtingen en verbodsbepalingen, waarvan de controle haar bij wet is opgedragen.

Zij ziet in het bijzonder toe op de naleving van het EASDAQ Reglement en het Marktreglement. 1010. De Marktautoriteit bestaat uit ten minste vier leden, waaronder een voorzitter, die benoemd en afgezet worden door de raad van bestuur van EASDAQ N.V., die beslist bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. De leden van de Marktautoriteit worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Deze benoemingen en afzettingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Belgische Minister van Financiën.

Instructies bij Regel 1010 Bij wijze van uitzondering kan de raad van bestuur de benoeming van een lid van de Marktautoriteit hernieuwen voor een termijn van vier jaar tussen 1 april en 1 juli in de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000 (artikel 24 van de statuten van EASDAQ N.V.). 1020. De leden van de Marktautoriteit vormen een college.Bij het uitoefenen van de bevoegdheden van de Marktautoriteit zijn de leden van de Marktautoriteit volledig onafhankelijk van alle vennootschapsorganen van EASDAQ N.V. en alle derden, onverminderd de bevoegdheden van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. Zij mogen betreffende hun handelingen geen instructie noch verbod aanvaarden. 1030. De leden van de Marktautoriteit mogen niet tegelijkertijd een mandaat uitoefenen voor, of in dienst zijn van, een Lid, een Emittent of een van de financiële bemiddelaars genoemd in Regel 5200 van dit Reglement.De leden van de Marktautoriteit mogen geen openbare of private betrekking hebben noch enige publieke of private functie vervullen die de onafhankelijkheid of de waardigheid van hun functie kan aantasten. 1040. De Marktautoriteit dient, binnen de perken van haar financiële middelen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van haar opdrachten en zal te dien einde EASDAQ N.V. verbinden. De Marktautoriteit publiceert jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden als marktautoriteit. 1050. De Marktautoriteit kan commissies oprichten belast met het voorbereidend of uitvoerend werk dat binnen de taken van de Marktautoriteit valt en kan in het bijzonder een Toelatingsafdeling, een Lidmaatschapsafdeling, een Marktoperaties- en Toezichtsafdeling en een Juridische Afdeling oprichten.1060. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen is belast met het toezicht op de manier waarop de Marktautoriteit haar opdrachten als marktautoriteit uitvoert.11. Budget van de Marktautoriteit 1100.Om de bedragen te bepalen die nodig zijn voor het financieren van de werkzaamheden van de Marktautoriteit in het kader van de uitvoering van haar opdrachten, dient de Marktautoriteit voor het begin van elk kalenderjaar een ontwerpbudget op te stellen, dat zij dient voor te leggen aan de raad van bestuur van EASDAQ N.V. en dat de volgende punten in aanmerking neemt : (a) de totale kosten van de vergoeding van de leden van de Marktautoriteit; (b) de totale kosten van de vergoeding van de andere leden van het personeel van EASDAQ N.V. in verhouding tot de tijd die zij besteden aan de functies die hun zijn toegewezen door de Marktautoriteit; (c) de ontwikkelingskosten en/of de kosten van het beschikbaar stellen van alle personen en middelen, evenals de niet-geautomatiseerde systemen, die de Marktautoriteit en de personen aan wie functies worden toegewezen door de Marktautoriteit, gebruiken of doen gebruiken in het kader van de uitvoering van hun opdracht;(d) alle reiskosten, verblijfskosten en andere kosten die de leden van de Marktautoriteit en de andere personen aan wie functies worden toegewezen door de Marktautoriteit, maken bij de uitoefening van hun functies; (e) de huur- en afschrijvingskosten betreffende gebouwen waarin EASDAQ N.V. is gevestigd evenals verwante uitgaven pro rata het deel van de totale salariskost van EASDAQ N.V. die, krachtens (a) en (b), worden toegeschreven aan de werkzaamheden van de Marktautoriteit; (f) alle kosten gedragen door de andere autoriteiten of derden die de Marktautoriteit dient te betalen bij de uitoefening van haar bevoegdheden. 1110. Het budget waarnaar verwezen wordt in Regel 1100 van dit Reglement dient goedgekeurd te worden door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. Instructies bij Regel 1110 Indien de raad van bestuur van EASDAQ N.V. veranderingen aan dit budget voorstelt en indien de Marktautoriteit van mening is dat deze haar werkzaamheden niet in het gedrang zullen brengen, zal zij de nodige wijzigingen aanbrengen. 1120. Indien de Marktautoriteit, in de loop van het jaar, bijkomende investeringen of kosten voorziet die niet voorzien zijn in het budget en die, afzonderlijk of gezamenlijk, een waarde vertegenwoordigen van meer dan 10 % van het budget, dient de hierboven omschreven procedure opnieuw gevolgd te worden.12. Marktorganisatie 1200.De Marktautoriteit is verantwoordelijk voor de organisatie en werking van EASDAQ. 1210. De Marktautoriteit is bevoegd om beslissingen te nemen inzake verzoeken tot toelating tot het verhandelen van financiële instrumenten en om de toelating tot het verhandelen van Toegelaten Financiële Instrumenten tijdelijk op te schorten of in te trekken.1220. De Marktautoriteit organiseert op periodieke basis openbare veilingen van Toegelaten Financiële Instrumenten overeenkomstig het EASDAQ-Veilingreglement indien er minder dan twee Markthouders ingeschreven zijn voor die categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten of indien een toegestane intrekking het aantal Markthouders in die categorie tot minder dan twee heeft teruggebracht.1230. De Marktautoriteit is bevoegd om beslissingen te nemen inzake verzoeken om toelating als louter Lid, of tevens als Markthouder en/of Makelaar, en inzake schorsing of beëindiging van het lidmaatschap of de inschrijving van Leden, Markthouders en/of Makelaars.1240. De Marktautoriteit dient een Vereffeningssysteem te voorzien voor de transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten afgesloten op EASDAQ.1250. De Marktautoriteit is belast met : (a) het verspreiden van informatie ontvangen overeenkomstig Regel 4744 van dit Reglement;(b) de onmiddellijke openbaarmaking van informatie waarvan de publicatie wordt vereist door het Juridisch Kader van EASDAQ.1260. De Marktautoriteit neemt de Gedragscode aan, na advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Belgische Minister van Financiën. 1270. De Marktautoriteit doet voorstellen aan de raad van bestuur van EASDAQ N.V. met betrekking tot het EASDAQ Reglement. 13. Toezicht en onderzoek 1300.De Marktautoriteit is bevoegd om de transparantie, integriteit en veiligheid van EASDAQ, de gelijkheid van behandeling van de aandeelhouders en de openbaarmaking van informatie, te waarborgen. De Marktautoriteit is in het bijzonder bevoegd om te waarborgen dat : (a) de Emittenten en de Leden de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende Gevoelige Informatie naleven;(b) de Emittenten de bepalingen van Regel 4740 van dit Reglement naleven.1310. De Marktautoriteit ziet toe op de naleving van het Juridisch Kader van EASDAQ.1320. De Marktautoriteit ziet erop toe dat de Leden hun verplichtingen onder artikelen 36, 37 en 38 van de Wet op de Financiële Markten met betrekking tot Toegelaten Financiële Instrumenten nakomen, indien deze regelen van toepassing zijn.1330. De Marktautoriteit ziet toe op de naleving van de informatieverplichtingen bedoeld in het Koninklijk Besluit dat artikel 39 van de Wet op de Financiële Markten uitvoert, met betrekking tot de Toegelaten Financiële Instrumenten.1340. De Marktautoriteit ziet toe op de naleving van de bepalingen betreffende koersmanipulatie zoals opgenomen in artikel 148, § 1, § 2 en § 3 van de Wet op de Financiële Markten.1350. De Marktautoriteit ziet toe op de naleving van de bepalingen betreffende misbruik van voorkennis zoals opgenomen in Boek V van de Belgische wet van 4 december 1990 op financiële verrichtingen en financiële markten en in het EASDAQ Reglement, met betrekking tot transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten. Instructies bij Regel 1350 De Marktautoriteit stelt de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de betrokken instellingen bevoegd inzake misbruik van voorkennis in kennis van elke beslissing genomen overeenkomstig deze Regel. 1360. Onverminderd het toezicht waaraan de Leden onderworpen zijn op grond van hun reglementair statuut, beschikt de Marktautoriteit over ruime toezichts- en onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van de Leden om haar in staat te stellen haar opdrachten naar behoren uit te voeren en de juistheid en echtheid van de aan haar verstrekte informatie na te gaan.De Marktautoriteit kan, onder andere, verzoeken dat een Lid haar alle informatie die zij nodig acht om haar taken uit te voeren, verschaft, zij kan overgaan tot onderzoek ter plaatse bij de Leden en, zonder de informatie weg te nemen, kennis en kopie nemen van alle relevante informatie in het bezit van een Lid, en alle nodige informatie inwinnen bij instanties die toezicht uitoefenen op de Leden of de financiële markten.

Instructies bij Regel 1360 De personen die achtereenvolgens betrokken zijn bij het overbrengen van orders of bij het uitvoeren van de betreffende transacties, de personen op wier verzoek of voor wier rekening de Leden handelen, en de uiteindelijke begunstigde van de transactie zijn gebonden door dezelfde verplichting. Het verstrekken van documenten aan de Marktautoriteit dient ter plaatse te geschieden. 1370. De werknemers van EASDAQ N.V. hebben de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden die de Marktautoriteit aan hen overdraagt. 14. Injunctierecht 1400.De Marktautoriteit kan eenieder bevelen praktijken te staken die een inbreuk uitmaken op het Juridisch Kader van EASDAQ, inzonderheid wanneer deze praktijken van aard zijn : (a) de werking van EASDAQ te verstoren;(b) de partijen in kwestie ongerechtvaardigde voordelen te verschaffen die niet zijn verkregen binnen het normale kader van EASDAQ;(c) de gelijkheid van behandeling en van informatie van aandeelhouders en beleggers in het gedrang te brengen;(d) Emittenten en beleggers voordeel te laten halen uit de handelingen van Leden die indruisen tegen hun beroepsverplichtingen.15. Tuchtsancties tegen Emittenten en Leden 1500.Wanneer een Emittent de verplichtingen en verbodsbepalingen opgelegd door het Juridisch Kader van EASDAQ overtreedt, beschikt de Marktautoriteit over de bevoegdheden vastgesteld in Regel 4930 van dit Reglement. 1510. Wanneer een Lid de verplichtingen en verbodsbepalingen opgelegd door het Juridisch Kader van EASDAQ overtreedt, beschikt de Marktautoriteit over de bevoegdheden vastgesteld in Regel 5930 van dit Reglement.16. Vergaderingen van de Marktautoriteit 1600.De Marktautoriteit komt bijeen op uitnodiging van haar voorzitter, wanneer twee van haar leden daarom verzoeken of telkens wanneer de uitvoering van haar opdrachten dat vereist. 1605. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.Elke kwestie kan besproken worden op verzoek van een lid van de Marktautoriteit, in de mate dat deze binnen haar bevoegdheid valt. De punten die niet op de agenda staan, mogen alleen worden besproken indien een meerderheid van de leden van de Marktautoriteit hiermee instemt. 1610. De voorzitter, of in diens afwezigheid, een door zijn collega's aangewezen lid van de Marktautoriteit, zit de vergadering voor.1615. De Marktautoriteit dient een secretaris te benoemen die geen lid hoeft te zijn van de Marktautoriteit.1620. Behalve in geval van overmacht of uiterste hoogdringendheid, vormt een meerderheid van de leden van de Marktautoriteit een voldoende quorum van aanwezigen om de Marktautoriteit toe te laten te beraadslagen en maatregelen te treffen.1625. Behalve in een geval van uiterste hoogdringendheid, mag een lid van de Marktautoriteit dat niet kan deelnemen aan de vergadering geen volmacht verlenen aan een van zijn collega's.1630. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de helft plus één van de leden van de Marktautoriteit aanwezig op de vergadering. Bij staking van de stemmen brengt de voorzitter of, in zijn afwezigheid, de persoon die de vergadering voorzit, de beslissende stem uit. 1635. Een lid van de Marktautoriteit dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belangenconflict, al dan niet van patrimoniële aard, heeft bij de uitvoering van een beslissing die valt binnen de bevoegheden van de Marktautoriteit, dient de vergadering daarvan in kennis te stellen voorafgaand aan enige beraadslaging en erop toe te zien dat zijn verklaring wordt opgenomen in de notulen van de vergadering.Hij mag niet deelnemen aan de deliberatie of de stemming over een dergelijke aangelegenheid. 1640. Indien de nodige meerderheid aanwezig is op de vergadering en een of meer leden van de Marktautoriteit zich afzijdig moeten houden wegens een belangenconflict, worden beslissingen genomen door de meerderheid van de helft plus één van de overblijvende leden.1645. De beslissingen van de Marktautoriteit worden opgenomen in de notulen door de secretaris van de Marktautoriteit of door de persoon die door hem, mits goedkeuring van de Marktautoriteit, is aangeduid als zijn vervanger.1650. Alle notulen dienen te worden ondertekend door de persoon die de vergadering heeft voorgezeten en door de secretaris van de vergadering.Alle ondertekende notulen dienen overgemaakt te worden aan alle leden van de Marktautoriteit. 1655. Indien de notulen op losse bladen worden opgetekend, dienen deze bladen opeenvolgend te worden genummerd en aan het eind van elk kalenderjaar te worden samengebonden in een register.17. Vertegenwoordiging 1700.Elk lid van de Marktautoriteit mag de Marktautoriteit vertegenwoordigen in alle wettelijke en buitenwettelijke aangelegenheden. 1710. De vertegenwoordigers gemachtigd om te handelen in naam van de Marktautoriteit zijn : (a) voor de uitvoering van de beslissingen van de Marktautoriteit, elk lid van de Marktautoriteit;(b) voor de bevestiging van ontvangst van kennisgeving aan de Marktautoriteit, de voorzitter of een lid van de Marktautoriteit of elke persoon die hiertoe gemachtigd is; (c) elk personeelslid van EASDAQ N.V. binnen het kader van de aan hem of haar krachtens dit Reglement toegekende bevoegdheden. 18. Delegatie 1800.De Marktautoriteit kan een of meer van haar leden of een of meer van de personeelsleden van EASDAQ N.V., of van een instelling belast met het toezicht op financiële markten of de Leden, evenals van de toezichthoudende instanties van die instellingen, ertoe machtigen de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden van de Marktautoriteit uit te oefenen. Deze delegatie van bevoegdheden kan op elk moment worden ingetrokken. 1810. De Marktautoriteit kan een intern reglement opstellen, waarin zij, onder andere, de delegatie van bevoegdheden kan voorzien, evenals de voorwaarden voor een dergelijke delegatie.19. Beroepsgeheim en Samenwerking 1900.De leden van de Marktautoriteit, evenals de personeelsleden van EASDAQ N.V. en alle andere personen die hen bijstaan bij het uitvoeren van hun opdrachten, zijn gebonden door het beroepsgeheim zoals vastgelegd in de Wet op de Financiële Markten. Zij mogen derhalve geen enkele vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben gekregen bij het verrichten van hun opdrachten bekendmaken, zelfs niet aan andere organen van EASDAQ N.V., tenzij zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen in strafzaken of tenzij zij informatie bekend maken in beknopte of globale vorm op een zodanige wijze dat de personen en instellingen waarop deze gegevens betrekking hebben, niet kunnen worden geïdentificeerd. 1910. Onverminderd de plicht tot het bewaren van het beroepsgeheim zoals bepaald in de Richtlijn inzake Beleggingsdiensten, is Regel 1900 van dit Reglement niet van toepassing op mededelingen van de Marktautoriteit : (a) aan instellingen belast met het toezicht op de Leden of het toezicht op de financiële markten, evenals aan de toezichthoudende instanties van deze instellingen, met betrekking tot aangelegenheden die binnen het kader van hun bevoegdheden vallen;(b) aan gerechtelijke instanties om aangifte te doen van overtredingen van de toepasselijke wetten en voorschriften die zij heeft vastgesteld en waarvoor zij overeenkomstig het Oprichtingsbesluit een toezichthoudende opdracht heeft.(c) in het kader van een wederzijdse samenwerking of overeenkomstig een verplichting tot wederkerigheid op grond van internationale verdragen waarbij België partij is, of op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen toezichthoudende instanties, aan instellingen die een toezichthoudende bevoegdheid uitoefenen die gelijkwaardig is aan degene die uitgeoefend wordt door de Marktautoriteit, wat betreft het aannemen en het uitvoeren van beslissingen binnen de grenzen van hun bevoegdheden;(d) wanneer de mededeling vereist of toegestaan is door, of krachtens, de wetten waaraan haar opdracht onderworpen is;(e) aan instanties verantwoordelijk voor het beheer van faillissementen of gerechtelijke akkoorden met schuldeisers of soortgelijke procedures waarbij een Lid betrokken is, en aan instellingen verantwoordelijk voor de voorschriften die de bescherming van beleggers regelen;(f) aan instellingen verantwoordelijk voor het toezicht op depositobeschermingsschema's, binnen het kader van hun specifieke opdrachten;(g) aan de instelling belast met de verrekening en de vereffening van transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten.1920. Informatie mag door de Marktautoriteit alleen worden verstrekt krachtens Regel 1910 van dit Reglement indien de bestemmeling er zich op voorhand toe verbindt deze informatie uitsluitend te gebruiken binnen het kader van zijn opdracht en, met betrekking tot een bestemmeling die zich buiten een Lid-Staat bevindt zoals bedoeld in Regel 1910 (c) van dit Reglement, indien de bestemmeling bevestigt onderworpen te zijn aan een soortgelijke plicht tot het bewaren van het beroepsgeheim als bepaald in Regel 1900 van dit Reglement.1930. De informatie verstrekt aan de Marktautoriteit door instellingen als bedoeld in Regel 1910 (c) van dit Reglement mag alleen worden gebruikt voor het doel omschreven in deze Regels betreffende de Marktautoriteit.1940. Elke overtreding van de Regels 1900 tot en met 1930 van dit Reglement is onderworpen aan strafrechtelijke sancties zoals bepaald in artikel 149 van de Wet op de Financiële Markten.1950. De Marktautoriteit verzekert de wederzijdse samenwerking met de toezichthoudende instanties. HOOFDSTUK 2. - Algemene principes 20. Toepasselijk recht 2000.Het Juridisch Kader van EASDAQ bestrijkt verschillende vragen die onderworpen kunnen zijn aan de toepasselijke nationale wetgevingen en/of het recht van de plaats waar de transactie plaatsvindt.

Instructies bij Regel 2000 Aanvragers, Emittenten, Kandidaat-Leden en Leden worden ter sterkste verzocht om in gevallen van enige twijfel ten aanzien van het toepasselijke recht bij juridische raadgevers in de gepaste rechtsgebieden advies te winnen. 21. Bijdragen, Rechten, Belastingen en andere Kosten 2100.Bijdragen, rechten, belastingen en andere kosten worden bepaald, zijn opeisbaar en verschuldigd, en worden geïnd zoals vastgesteld door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. 2110. De raad van bestuur van EASDAQ N.V. mag elke wijziging aanbrengen aan de bijdragen, rechten, belastingen en andere kosten die zij nodig of passend acht. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op het tijdstip bepaald door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. 2120. Noch het vaststellen, noch enige wijziging, van enige bijdrage, recht, belasting en andere kost dient ter goedkeuring aan de Emittenten of de Leden te worden voorgelegd.22. Vrijwaring 2200.Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de Marktautoriteit zal EASDAQ N.V. op generlei wijze aansprakelijk zijn jegens enige Aanvrager, Emittent, Kandidaat-Lid, Lid of enige dochtervennootschap van enige Aanvrager, Emittent, Kandidaat-Lid of Lid, met betrekking tot beslissingen genomen door de Marktautoriteit, de Toelatingsafdeling, de Lidmaatschapsafdeling, de Marktoperatie- en Toezichtsafdeling en de Juridische Afdeling, een arbiter of enige andere afdeling, verantwoordelijke of personeelslid van EASDAQ N.V. krachtens, of in verband met, het Juridisch Kader van EASDAQ, tenzij, en uitsluitend voor zover, aangetoond wordt dat EASDAQ N.V., de Marktautoriteit, of de betreffende afdeling, verantwoordelijke of personeelslid, al naargelang het geval, een grove nalatigheid of een opzettelijke fout heeft begaan. 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 2300.Dit Reglement is onderworpen aan, en dient te worden uitgelegd overeenkomstig, de wetten van het Koninkrijk België. Geschillen die zich voordoen ten aanzien van, of in verband met, het Juridisch Kader van EASDAQ worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel, met dien verstande dat, waar de bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ voorzien in het beslechten van geschillen over bepaalde kwesties op een specifieke wijze, die bepalingen voorrang zullen hebben.

EASDAQ-reglement BOEK 2. - De Emittenten en hun Financiële Instrumenten HOOFDSTUK 3. - Toelatingsregels 30. Toepassingsgebied 3000.De toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van financiële instrumenten uitgegeven, of uit te geven, door een Aanvrager, wordt beheerst door deze Toelatingsregels. 31. Discretionaire Bevoegdheid van de Markt-autoriteit 3100.De Marktautoriteit oefent, naast het toepassen van de toelatingscriteria opgenomen in dit Reglement, een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de toelating tot verhandeling op EASDAQ van financiële instrumenten, teneinde de kwaliteit van, en het vertrouwen van het publiek in, EASDAQ te handhaven. Onder een dergelijke ruime discretionaire bevoegdheid mag de Marktautoriteit de toelating weigeren, of bijkomende of strengere criteria opleggen voor de toelating tot verhandeling op EASDAQ van financiële instrumenten op grond van om het even welke gebeurtenis, toestand of omstandigheid die, naar het oordeel van de Marktautoriteit, een dergelijke toelating tot verhandeling niet opportuun of ongerechtvaardigd maakt. 32. Toepasselijke Wetten en Voorschriften 3200.De Aanvrager dient het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven.

Het Juridisch Kader van EASDAQ kan echter, in bepaalde opzichten, afwijken van de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst of de algemeen aanvaarde bedrijfspraktijken in zijn Staat van Herkomst. Indien een Aanvrager van oordeel is niet te kunnen voldoen aan een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ als gevolg van de wetten of voorschriften van zijn Staat van Herkomst of de algemeen aanvaarde bedrijfspraktijken in zijn Staat van Herkomst, dient hij de Marktautoriteit daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 3210. Indien de Marktautoriteit een kennisgeving ontvangt van een Aanvrager krachtens Regel 3200 van dit Reglement, zal zij de Toelatingsafdeling opdracht geven de door de Aanvrager voorgelegde informatie en conclusies te controleren.In verband hiermee mag de Toelatingsafdeling om bijkomende informatie vragen. De Toelatingsafdeling dient een voorstel in bij de Marktautoriteit met betrekking tot het eventueel verlenen aan de Aanvrager van een vrijstelling van het naleven van de betreffende bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ. Indien een afwijzing wordt voorgesteld, wordt een exemplaar van dit voorstel toegezonden aan de Aanvrager, die daarop de herzieningsprocedure opgenomen in de Procedurecode kan aanvatten.

Instructies bij Regel 3210 Het nalaten, in hoofde van de Toelatingsafdeling, om binnen 60 dagen na bovengenoemde kennisgeving een voorstel in te dienen bij de Marktautoriteit, wordt gelijkgesteld met een afwijzing van het verzoek tot vrijstelling. 3220. De Marktautoriteit dient binnen een maand na ontvangst van het voorstel van de Toelatingsafdeling te beslissen of zij de Aanvrager al dan niet de door de Aanvrager gevraagde vrijstelling van het naleven van de desbetreffende bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ zal verlenen.33. Toelatingsprocedure 3300.De Marktautoriteit heeft een Toelatingsafdeling opgericht. De Toelatingsafdeling staat onder toezicht van de Marktautoriteit. 3310. Alle schriftelijke vragen om inlichtingen en briefwisseling betreffende de toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van de financiële instrumenten van een Aanvrager dienen te worden gericht aan het hoofd van de Toelatingsafdeling. 3320. De Aanvrager dient volledig en onverwijld te antwoorden op alle verzoeken om informatie betreffende de toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten geformuleerd door de Marktautoriteit en door enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. 3330. De Aanvrager dient de Marktautoriteit schriftelijk kennis te geven van elke handeling ondernomen door een van zijn vennootschapsorganen of het zich voordoen van enige andere gebeurtenis die als gevolg zou kunnen hebben dat de Aanvrager niet langer voldoet aan de opnamevoorwaarden opgenomen in het Juridisch Kader van EASDAQ binnen dertig (30) dagen volgend op dergelijke handeling of gebeurtenis. 3340. De Aanvrager communiceert met de Marktautoriteit en enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. in het Engels, tenzij de Marktautoriteit een bijzondere vrijstelling verleent. 3350. De aanvraag tot toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van de financiële instrumenten van een Aanvrager dient te worden ingediend door, of voor de Aanvrager middels het aanvraagformulier voorgeschreven door de Marktautoriteit, en dient te voldoen aan de volgende voorwaarden : (a) het aanvraagformulier dient rechtsgeldig te zijn ondertekend door een of meer personen die bevoegd zijn voor deze Aanvrager te tekenen, en dient te worden vergezeld van een gepast bewijs van de bevoegdheid van deze ondertekenaars om namens de Aanvrager te ondertekenen; (b) het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van een toelatingsovereenkomst, die rechtsgeldig is ondertekend door de hierboven in (a) vermelde bevoegde ondertekenaars, op basis waarvan (i) de Aanvrager zich verbindt alle bepalingen van het Wettelijk Kader van EASDAQ na te leven, (ii) zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheden van de Marktautoriteit, noch EASDAQ N.V., noch de Marktautoriteit, noch enige verantwoordelijke of personeelslid van enige andere instantie van, of binnen, EASDAQ (waaronder, zonder enige beperking, alle leden van de Marktautoriteit, van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. of van een door EASDAQ N.V. opgerichte commissie) aansprakelijk zal zijn ten opzichte van de Aanvrager of enige andere Emittent voor enige handeling of nalatigheid in hoofde van EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of een dergelijke verantwoordelijke of personeelslid, ongeacht of deze persoon binnen het kader van zijn dienstbetrekking of functies binnen EASDAQ N.V. handelt of onder een bevoegdheid of instructie die is verleend door EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of een andere verantwoordelijke of, tenzij, en uitsluitend in de mate waarin, aangetoond wordt dat EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of een dergelijke verantwoordelijke of personeelslid een grove nalatigheid of opzettelijke fout heeft begaan.

Instructies bij Regel 3350 (b) De Aanvrager dient attent gemaakt op het feit dat deze toelatingsovereenkomst pas in werking zal treden op de datum waarop (a) het aanvraagformulier is aanvaard geworden en (b) de toelatingsovereenkomst is ondertekend geworden door een lid van de Marktautoriteit.(c) het aanvraagformulier en de toelatingsovereenkomst dienen vergezeld te worden van de documenten waar in dit Reglement naar wordt verwezen om die door de Marktautoriteit of enig ander bevoegd orgaan van EASDAQ worden vereist teneinde de Marktautoriteit en de Toelatingsafdeling in de gelegenheid te stellen na te gaan of aan alle vereisten van het Juridisch Kader van EASDAQ is voldaan.3360. De Toelatingsafdeling voert een kwantitatieve en een kwalitatieve controle van de Aanvrager uit teneinde ervan overtuigd te zijn dat aan de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten zoals vastgelegd door de Marktautoriteit voor de toelating tot het verhandelen van financiële instrumenten op EASDAQ, voldaan is.3370. De controle uitgevoerd door de Toelatingsafdeling concentreert zich op, maar is niet noodzakelijk beperkt tot, gebieden zoals de hoofdactiviteit van de Aanvrager, de hoeveelheid en evolutie van de verkopen en inkomsten van de Aanvrager (vergeleken met de waargenomen evolutie in zijn sector), de toereikendheid van zijn huidig en toekomstig bedrijfskapitaal en positie inzake liquide middelen, de goede houding, integriteit, kwaliteit en ervaring van zijn management, het groeipotentieel van zijn activiteiten, de bestemming van de opbrengst van de verkoop van de financiële instrumenten, de toereikendheid van de voorgelegde financiële informatie, de geschiktheid van het management om de verantwoordelijkheid te dragen voor een vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen, en de toekomstige ontwikkelingsplannen van de Aanvrager. Instructies bij Regel 3370 Het onderzoek van de Aanvrager is niet bedoeld om de kans van slagen of falen van de Aanvrager te becommentariëren of te beoordelen, maar eerder om er op toe te zien dat de Aanvrager voldoet aan de vereisten vastgesteld door de Marktautoriteit en dat de informatie ter beschikking gesteld van de beleggers, op basis waarvan zij een beleggingsbeslissing kunnen nemen, nauwkeurig, volledig en tijdig is. 3380. De Toelatingsafdeling dient, binnen een maand na ontvangst van het aanvraagformulier en een finaal ontwerp van het daarbij behorende prospectus, een voorstel in bij de Marktautoriteit met een aanbeveling tot aanvaarding of afwijzing van de aanvraag tot toelating tot verhandeling op EASDAQ ingediend door de Aanvrager.De Toelatingsafdeling kan om bijkomende informatie vragen. Indien om bijkomende informatie wordt gevraagd, dient de Toelatingsafdeling binnen een maand na de ontvangst van dergelijke bijkomende informatie een voorstel tot aanvaarding of afwijzing voor te leggen. Indien een afwijzing wordt voorgesteld, wordt een kopie van dit voorstel aan de Aanvrager verzonden, die hierop de herzieningsprocedure kan starten die wordt voorzien in de Procedurecode.

Instructies bij Regel 3380 Het nalaten, in hoofde van de Toelatingsafdeling, om binnen één maand na ontvangst van de aanvraag of de gevraagde bijkomende informatie een voorstel in te dienen bij de Marktautoriteit, wordt gelijkgesteld met het indienen van een ongunstig voorstel met betrekking tot de aanvraag. 3390. De Marktautoriteit spreekt zich binnen een maand na ontvangst van het voorstel van de Toelatingsafdeling, uit over de aanvaarding of afwijzing van de aanvraag van de Aanvrager om toelating tot verhandeling op EASDAQ.De Marktautoriteit kan bijkomende informatie vragen. Indien bijkomende informatie wordt gevraagd, spreekt de Marktautoriteit zich uit over de aanvraag binnen een maand na ontvangst van dergelijke bijkomende informatie. De Marktautoriteit stelt de Aanvrager schriftelijk in kennis van haar beslissing, waarbij zij, in het geval van een afwijzing, de redenen voor haar beslissing vermeldt.

Instructies bij Regel 3390 Het ontbreken van een beslissing van de Marktautoriteit wordt, overeenkomstig de Wet op de Financiële Markten, gelijkgesteld met een afwijzing van de aanvraag. 34. Toelatingsvereisten voor Aanvragers 3400.De Marktautoriteit dient ervan overtuigd te zijn dat de Aanvrager geldig opgericht of gevestigd is en wettelijk bevoegd is om zijn financiële instrumenten aan het publiek aan te bieden in overeenstemming met de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst. 3410. De Aanvrager dient te beschikken over totale activa van ten minste 3,5 miljoen ECU.3420. De Aanvrager dient te beschikken over kapitaal en reserves van ten minste 2 miljoen ECU.3430. De Aanvrager mag niet betrokken zijn bij om het even welke gebeurtenis of omstandigheid die, naar het discretionair oordeel van de Marktautoriteit, de toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten niet opportuun of ongerechtvaardigd maken. 3440. De Aanvrager dient de toelatingsbijdrage bepaald door de raad van bestuur van EASDAQ N.V., te betalen. 3450. De Marktautoriteit dient van ten minste twee ingeschreven Markthouders verbintenissen te hebben verkregen voor elke categorie van financiële instrumenten waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd.3460. De Marktautoriteit dient ervan overtuigd te zijn dat de Aanvrager de gepaste maatregelen heeft genomen om te voldoen aan de vereisten betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en aan de vereisten betreffende corporate governance opgenomen in dit Reglement.3470. De raad van bestuur van de Aanvrager dient zich er schriftelijk toe te verbinden het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven.35. Toelatingsvereisten voor Financiële Instrumenten 3500.Teneinde te worden toegelaten tot verhandeling op EASDAQ, dienen de financiële instrumenten van de categorie van de financiële instrumenten waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt gevraagd, te voldoen aan de volgende voorwaarden : (a) De financiële instrumenten dienen vrij overdraagbaar te zijn binnen de Europese Unie en volledig volgestort. Instructies bij Regel 3500 (a) De vereiste dat financiële instumenten volledig volgestort zijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat financiële instumenten verhandeld worden op EASDAQ een "when issued" basis, op voorwaarde dat de Marktautoriteit overtuigd is dat hun overdraagbaarheid niet beperkt is en dat beleggers alle gepaste informatie hebben ontvangen om het verhandelen van dergelijke financiële instrumenten op transparante en correcte wijze te laten geschieden. (b) De verhandeling, notering of opneming van financiële instrumenten op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs mag niet opgeschort zijn door de betreffende toezichthoudende instanties.(c) De financiële instrumenten dienen financiële instrumenten te zijn waarnaar wordt verwezen in artikel 1, §1, 1°, 2° en 7° van de Wet op de Financiële Markten : 1.aandelen, financiële instrumenten die het kapitaalvermogen van de Aanvrager vertegenwoordigen of die recht geven op het kapitaal, de winsten of liquidatiebonussen van de Aanvrager en andere effecten gelijkwaardig aan aandelen; 2. financiële instrumenten die recht geven op aankoop van, of inschrijving op, een van de bovengenoemde instrumenten, of die converteerbaar zijn in een van de bovengenoemde instrumenten.3510. De Marktautoriteit dient ervan overtuigd te zijn dat de financiële instrumenten van de categorie van de financiële instrumenten waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd, op de markt worden gebracht op een wijze die het scheppen van een transparante, efficiënte en liquide markt voor die financiële instrumenten bevordert.3520. De Marktautoriteit dient overtuigd te zijn van de waarschijnlijke aanwezigheid van een adequate spreiding van beleggers voor de categorie van de financiële instrumenten waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd.3530. De Marktautoriteit dient ervan overtuigd te zijn dat een adequaat percentage van de financiële instrumenten van de categorie van de financiële instrumenten waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd, zal gehouden worden door het publiek.3540. De Aanvrager dient ervoor in te staan dat alle personen die Bestuurders zijn ten tijde van de toelating tot het verhandelen van de categorie van de financiële instrumenten van de Aanvrager waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd, zich ertoe verbinden geen van hun financiële instrumenten van die categorie over te dragen, gedurende ten minste zes maanden vanaf de eerste dag van verhandeling, behalve indien, ofwel de betreffende financiële instrumenten reeds verhandeld worden, of genoteerd of opgenomen zijn op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs, ofwel de betreffende financiële instrumenten worden verkocht in het kader van een openbaar aanbod.3550. De Aanvrager dient ervoor in te staan dat elke aandeelhouder, met uitzondering van de vaste overnemers of borgen van het aanbod, die ten tijde van de toelating tot het verhandelen van de categorie van de financiële instrumenten van de Aanvrager waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd, meer dan tien procent van dergelijke financiële instrumenten in zijn bezit heeft, zich ertoe verbindt niet meer dan twintig procent van zijn deelneming over te dragen gedurende een redelijke periode te rekenen vanaf de eerste dag van verhandeling, behalve indien, ofwel de betreffende financiële instrumenten reeds verhandeld worden, of genoteerd of opgenomen zijn op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs, ofwel de betreffende financiële instrumenten worden verkocht in het kader van een openbaar aanbod.Deze periode dient te worden bepaald na besprekingen met de Marktautoriteit en zal afhangen van de bijzondere kenmerken van het aanbod. 36. Neerleggingen bij de Marktautoriteit 36.1. Toelatingsdocumenten 3610. De Aanvrager legt bij de Marktautoriteit een kopie van de volgende documenten neer : (a) de Statuten van de Aanvrager;(b) de inschrijving van de Aanvrager in het vennootschapsregister of het handelsregister van de kamer van koophandel, of enige andere inschrijving van de Aanvrager onder het rechtsstelsel waaronder zij werd opgericht of gevestigd vergelijkbaar met de inschrijving in het vennootschapsregister of handelsregister van de kamer van koophandel;(c) de financiële staten van de Aanvrager voor de drie meest recente afgesloten boekjaren (of voor de bestaansduur van de Aanvrager en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).(d) de schriftelijke verbintenis van de raad van bestuur van de Aanvrager om het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven, overeenkomstig Regel 3470 van dit Reglement;en (e) de code betreffende het verhandelen van financiële instrumenten zoals bedoeld in Regel 4880 van dit Reglement.3615. Op verzoek van de Marktautoriteit legt de Aanvrager bij de Marktautoriteit een kopie van de volgende documenten neer, indien zij bestaan : (a) de plaatsingsovereenkomst;(b) alle juridische adviezen of comfort-brieven van accountants met betrekking tot de Aanvrager. 36.2. Prospectus 3620. De Aanvrager dient aan de Toelatingsafdeling een prospectus over te maken betreffende de financiële instrumenten waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd.Dit prospectus dient krachtens de Prospectusrichtlijn te worden goedgekeurd door de Bevoegde Overheid van een Lid-Staat. Bij dit prospectus dienen alle vereiste certificaten of gelijkwaardige documenten met het oog op de wederzijdse erkenning ervan in een andere Lid-Staat te worden gevoegd.

De Toelatingsafdeling dient erop toe te zien dat dit prospectus voldoet aan de vereisten vermeld in deze Toelatingsregels. 37. Prospectusvereisten 37.1. Initieel Openbaar Aanbod op EASDAQ 3710. Een Aanvrager die een toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten aanvraagt in het kader van een initieel openbaar aanbod van deze financiële instrumenten op EASDAQ, dient een prospectus op te stellen dat de minimuminformatie dient te bevatten zoals opgenomen in Bijlage A van dit Reglement.3715. Indien de Aanvrager een prospectus heeft opgesteld dat op grond van de Prospectusrichtlijn is goedgekeurd door een Bevoegde Overheid (met uitsluiting van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) in het kader van het initieel openbaar aanbod van de categorie van financiële instrumenten waarvoor de toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd, kan de Aanvrager worden toegestaan, naar goeddunken van de Marktautoriteit, om dit prospectus te gebruiken in verband met zijn aanvraag tot toelating tot verhandeling op EASDAQ, samen met het addendum dat nodig zou blijkenom alle minimuminformatie, zoals omschreven in Bijlage A van dit Reglement, op te nemen in het prospectus. 37.2. Tweevoudig Initieel Openbaar Aanbod op EASDAQ 3720. Een Aanvrager die een toelating tot verhandeling op EASDAQ aanvraagt van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten in het kader van een initieel openbaar aanbod van deze financiële instrumenten op EASDAQ, gelijktijdig met een initieel openbaar aanbod van deze financiële instrumenten op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs, dient een prospectus samen te stellen dat de minimuminformatie dient te bevatten zoals omschreven door de Marktautoriteit.Dit prospectus bevat ten minste de informatie omschreven in Bijlage A van dit Reglement. 37.3. Dubbele Verhandelbaarheid op EASDAQ 3730. Een Aanvrager die een toelating tot verhandeling op EASDAQ aanvraagt van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten die reeds verhandeld worden, genoteerd of opgenomen zijn op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs, dient een prospectus samen te stellen dat de minimuminformatie dient te bevatten zoals omschreven door de Marktautoriteit.Dit prospectus dient ten minste de informatie omschreven in Bijlage A van dit Reglement te bevatten. 37.4. Dubbele Verhandelbaarheid gepaard met Openbaar Aanbod op EASDAQ 3740. Een Aanvrager die een toelating tot verhandeling op EASDAQ aanvraagt van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten die reeds verhandeld worden, genoteerd of opgenomen zijn op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs, gelijktijdig met een openbare aanbieding van deze financiële instrumenten op EASDAQ, dient een prospectus samen te stellen dat de minimuminformatie dient te bevatten zoals omschreven door de Marktautoriteit.Dit prospectus bevat ten minste de informatie omschreven in Bijlage A van dit Reglement. 38. Bekendmaking van Informatie 38.1. Algemene Overwegingen 3810. Alle beduidende informatie die openbaar gemaakt of bekend gemaakt wordt door de Aanvrager dient in het Engels te worden opgesteld, tenzij de Marktautoriteit hierover anders beslist. Instructies bij Regel 3810 1. Duidelijkshalve verwijst deze vereiste tevens naar documenten zoals prospectussen, jaarverslagen aan aandeelhouders, kwartaalverslagen aan aandeelhouders en persmededelingen.2. De Aanvrager mag ook alle beduidende informatie openbaar maken of bekend maken in andere talen dan het Engels, zolang dezelfde informatie is opgenomen in elke vertaling. 38.2. Boekhoudkundige Normen 3820. De financiële informatie die het prospectus bevat, dient ten minste overeenkomstig een van de volgende gehelen van boekhoudkundige normen te worden voorgesteld : (a) IAS;(b) US GAAP, indien de financiële instrumenten van de Aanvrager het eerst werden verhandeld en blijven verhandeld worden op een beurs of markt in de Verenigde Staten van Amerika, of indien de Aanvrager zich voorneemt om ofwel toelating tot het verhandelen van zijn financiële instrumenten op een beurs of markt in de Verenigde Staten van Amerika aan te vragen ofwel zijn financiële instrumenten in de Verenigde Staten van Amerika aan te bieden;(c) de boekhoudkundige normen van de Staat van Herkomst van de Aanvrager, zoals vereist door de bestaande wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Aanvrager, waarbij bijgevoegd gedetailleerde schema's die de verschillen tussen enerzijds, ofwel IAS ofwel US GAAP en anderzijds de boekhoudkundige normen van de Staat van Herkomst van de Aanvrager toelichten en kwantificeren.Dergelijke schema's zullen worden gecontroleerd in de mate dat de financiële informatie waarop zij betrekking hebben, is gecontroleerd. 38.3. Consolidatiebeleid 3830. De Aanvrager mag zijn consolidatiebeleid kiezen overeenkomstig de boekhoudkundige normen die door hem werden aangenomen overeenkomstig Regel 3820 van dit Reglement. 38.4. Controlenormen 3840. De gecontroleerde financiële informatie opgenomen in het prospectus dient te zijn gecontroleerd overeenkomstig de International Standards on Auditing en bepaald door de International Federation of Accountants Committee (IFAC), of overeenkomstig een gelijkwaardig geheel van boekhoudkundige controlenormen. 38.5. Financiële Informatie opgenomen in het Prospectus 3850. Het prospectus bevat een gecontroleerde balans, resultatenrekening en cashflow-overzicht voor de drie voorafgaande boekjaren (of voor de bestaansduur van de Aanvrager en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).3851. Indien de Aanvrager en diens voorgangers minder dan drie boekjaren bestaan, of indien er geen bedrijfswinst gemaakt werd tijdens de drie voorafgaande boekjaren, wordt de Aanvrager uitgenodigd om de Toelatingsafdeling te raadplegen om eventuele toekomstgerichte informatie die in het prospectus dient te worden opgenomen, te bepalen.3852. Indien het prospectus wordt gepubliceerd binnen 45 dagen na afloop van het boekjaar van de Aanvrager en er geen gecontroleerde financiële staten voor het laatste boekjaar beschikbaar zijn, mag het prospectus een balans, resultatenrekening en cashflow-overzicht bevatten per eind van de voorafgaande drie boekjaren (of betreffende de bestaansduur van de Aanvrager en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).In deze omstandigheden bevat het prospectus een tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow-overzicht vastgesteld op een datum die niet later mag vallen dan het einde van het derde boekkwartaal van het laatst afgesloten boekjaar van de Aanvrager. 3853. Regel 3852 van dit Reglement is ook van toepassing op een prospectus dat gepubliceerd wordt meer dan 45 dagen, maar minder dan 90 dagen, na afloop van het boekjaar van de Aanvrager waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : (a) De Aanvrager legt jaar- en kwartaalverslagen, alsmede andere verslagen, neer krachtens de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst, en alle neer te leggen verslagen werden neergelegd;(b) Voor het laatste boekjaar waarvoor gecontroleerde financiële staten nog niet beschikbaar zijn, verwacht de Aanvrager redelijkerwijs en te goeder trouw inkomsten te zullen bekendmaken, n|$$|Aaa aftrek van belastingen maar vóór buitengewone baten en lasten en cumulatief effect van een verandering van boekhoudkundige principes;en (c) Gedurende ten minste een van de twee boekjaren voorafgaand aan het laatste boekjaar heeft de Aanvrager inkomsten bekendgemaakt, nà aftrek van belastingen maar vóór buitengewone lasten en cumulatief effect van een verandering van boekhoudkundige principes.3854. Indien het prospectus wordt gepubliceerd meer dan 90 dagen, maar minder dan 135 dagen, na afloop van het boekjaar van de Aanvrager waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben en er niet voldaan wordt aan de voorwaarden omschreven in Regel 3853 van dit Reglement, dient het prospectus de tussentijdse balans, resultatenrekening en het cashflow-overzicht vereist door Regel 3852 van dit Reglement, te bevatten.3855. Indien het prospectus wordt gepubliceerd meer dan 134 dagen, maar minder dan negen maanden, na het eind van het boekjaar van de Aanvrager waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben, dient het prospectus een tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow-overzicht vastgesteld op een datum die valt binnen 135 dagen voorafgaand aan de datum van de uitgifte, te bevatten.3856. Indien het prospectus wordt gepubliceerd meer dan negen maanden na het eind van het boekjaar van de Aanvrager waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben, bevat het prospectus een tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow-overzicht die ten minste de eerste zes maanden van het meest recente boekjaar van de Aanvrager bestrijken, te bevatten.3857. Iedere tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow-overzicht opgenomen overeenkomstig de vereisten van deze sectie mag ongecontroleerd zijn.Indien tussentijdse balansen, resultatenrekeningen en cashflow-overzichten ongecontroleerd zijn, dient dit te worden vermeld in het prospectus. HOOFDSTUK 4. - Doorlopende Verplichtingen van de Emittenten 40. Toepassingsgebied 4000.Het voortduren van de toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van de financiële instrumenten uitgegeven of uit te geven door een Emittent, wordt beheerst door deze "Doorlopende Verplichtingen van de Emittenten". 41. Discretionaire Bevoegdheid van de Markt-autoriteit 4100.De Marktautoriteit oefent, naast het toepassen van de toelatingscriteria opgenomen in dit Reglement, een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot het handhaven van de toelating tot verhandeling op EASDAQ van Toegelaten Financiële Instrumenten, teneinde de kwaliteit van, en het vertrouwen van het publiek in, EASDAQ te handhaven. Onder dergelijke ruime beoordelingsbevoegdheid en naast haar bevoegdheid onder Regels 4900 tot en met 4940 van dit Reglement, mag de Marktautoriteit bijkomende of strengere criteria opleggen voor het handhaven van de toelating tot verhandeling op EASDAQ van Toegelaten Financiële Instrumenten, of de toelating tot het verhandelen van Toegelaten Financiële Instrumenten opschorten of intrekken, op grond van om het even welke gebeurtenis, toestand of omstandigheid die, naar het oordeel van de Marktautoriteit, een dergelijke doorlopende toelating niet opportuun of ongerechtvaardigd maakt.

Instructies bij Regel 4100 EASDAQ staat voor integriteit en ethische zakenpraktijken teneinde het vertrouwen van de belegger te versterken, en op die manier bij te dragen aan de financiële gezondheidstoestand van de Lid-Staten en het proces van kapitaalvorming in Europa te ondersteunen. Door toelating te verkrijgen tot verhandeling van sommige van hun financiële instrumenten op EASDAQ, vinden Emittenten, gaande van nieuwe publieke vennootschappen tot vennootschappen van internationaal formaat, publiekelijke erkenning voor het feit dat ze deze belangrijke doelstellingen van EASDAQ delen. 42. Toepasselijke Wetten en Voorschriften 4200.De Emittent dient het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven.

Het Juridisch Kader van EASDAQ kan echter, in bepaalde opzichten, afwijken van de bestaande wetten en reglementen van zijn Staat van Herkomst of van de daarin algemeen aanvaarde bedrijfspraktijken.

Indien een Emittent van oordeel is niet te kunnen voldoen aan een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ omwille van de wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst of van de algemeen aanvaarde bedrijfspraktijken in zijn Staat van Herkomst, dient de Emittent de Marktautoriteit daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 4210. Indien de Marktautoriteit een kennisgeving ontvangt van een Emittent krachtens Regel 4200 van dit Reglement, geeft zij de Toelatingsafdeling opdracht de door de Emittent voorgelegde informatie en conclusies te onderzoeken.Hiertoe mag de Toelatingsafdeling om bijkomende informatie vragen. De Toelatingsafdeling dient een voorstel in bij de Marktautoriteit met betrekking tot het al dan niet verlenen aan de Emittent van vrijstelling van het voldoen aan de betreffende bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ. Ingeval van een voorstel van afwijzing, wordt een exemplaar van dit voorstel toegezonden aan de Emittent, die daarop de herzieningsprocedure omschreven in de Procedurecode kan instellen.

Instructies bij Regel 4210 Het nalaten, in hoofde van de Toelatingsafdeling om binnen 60 dagen na bovengenoemde kennisgeving een voorstel in te dienen bij de Marktautoriteit zal worden gelijkgesteld met een afwijzing van het verzoek tot vrijstelling. 4220. De Marktautoriteit beslist binnen een maand na ontvangst van het voorstel van de Toelatingsafdeling om de Emittent al dan niet de door hem gevraagde vrijstelling van het naleven van de desbetreffende bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ te verlenen.43. Procedure betreffende de Doorlopende Verplichtingen 4300.Alle schriftelijke vragen om inlichtingen en briefwisseling betreffende het voortduren van de toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van de financiële instrumenten van een Emittent dienen te worden gericht aan het hoofd van de Toelatingsafdeling. 4310. De Emittent dient volledig en onverwijld te antwoorden op alle verzoeken om informatie die door de Marktautoriteit en enig ander bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. worden geformuleerd betreffende marktactiviteiten of enige gebeurtenis die, naar het oordeel van de Marktautoriteit, een gevoelige invloed kan hebben op de verhandeling in zijn Toegelaten Financiële Instrumenten. 4320. De Emittent dient de Marktautoriteit schriftelijk kennis te geven van enige handeling ondernomen door een van zijn vennootschapsorganen of het zich voordoen van enige andere gebeurtenis die als gevolg kan hebben dat de Emittent niet langer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden opgenomen in het Juridisch Kader van EASDAQ binnen dertig (30) dagen volgend op dergelijke handeling of gebeurtenis. 4330. De Emittent communiceert met de Marktautoriteit en enig ander bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. in het Engels, tenzij de Marktautoriteit een bijzondere vrijstelling verleent. 4340. De Toelatingsafdeling voert een doorlopende kwantitatieve en kwalitatieve controle van elke Emittent uit teneinde ervan overtuigd te zijn dat aan de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten die voorgeschreven zijn door de Marktautoriteit voor het handhaven van de toelating tot verhandeling op EASDAQ van financiële instrumenten, voldaan is en voldaan blijft en dat de Emittent het Juridisch Kader van EASDAQ naleeft.44. Doorlopende Vereisten voor Emittenten 4400.Zolang enige van de financiële instrumenten van de Emittent toegelaten blijven tot verhandeling op EASDAQ, dient de Marktautoriteit ervan overtuigd te zijn dat de Emittent geldig opgericht of gevestigd is en wettelijk bevoegd is om zijn financiële instrumenten aan het publiek aan te bieden overeenkomstig de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst. 4410. Zolang enige van zijn financiële instrumenten toegelaten blijven tot verhandeling op EASDAQ, dient de Emittent te beschikken over totale activa van ten minste 2 miljoen ECU.4420. Zolang enige van zijn financiële instrumenten toegelaten blijven tot verhandeling op EASDAQ, dient de Emittent te beschikken over kapitaal en reserves van ten minste 1 miljoen ECU.4430. Zolang enige van zijn financiële instrumenten toegelaten blijven tot verhandeling op EASDAQ, mag de Emittent niet betrokken zijn bij enige gebeurtenis of omstandigheid die, naar het discretionair oordeel van de Marktautoriteit, het voortduren van de toelating tot verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn toegelaten financiële instrumenten niet opportuun of ongerechtvaardigd maken. 4440. Zolang enige van zijn financiële instrumenten toegelaten blijven tot verhandeling op EASDAQ, dient de Emittent de jaarlijkse bijdrage, vastgesteld door de raad van bestuur van EASDAQ N.V., te betalen. 4450. Zolang enige van zijn financiële instrumenten toegelaten blijven tot verhandeling op EASDAQ, dient de Emittent ten minste twee ingeschreven Markthouders te hebben voor elke categorie van zijn Toegelaten Financiële Instrumenten.45. Doorlopende Vereisten voor Toegelaten Financiële Instrumenten 4500.De Toegelaten Financiële Instrumenten dienen te voldoen aan de volgende vereisten : (a) zij dienen vrij overdraagbaar te zijn binnen de Europese Unie;en (b) hun verhandeling, notering of opneming op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs mag niet opgeschort worden door de respectievelijke toezichthoudende instanties.4510. De Marktautoriteit dient ervan overtuigd te zijn dat een voldoende percentage van elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten door het publiek gehouden wordt. 46. Neerleggingen bij de Marktautoriteit 46.1. Neerlegging van Documenten 4610. De Emittent legt bij de Marktautoriteit een kopie neer van : (a) elke wijziging van zijn Statuten, zijn inschrijving in het vennootschapsregister of handelsregister van de kamer van koophandel bedoeld in Regel 3610 (b) van dit Reglement en zijn code voor het verhandelen van financiële instrumenten bedoeld in Regel 4880 van dit Reglement.(b) alle dienstige verslagen, persberichten en andere publicaties die toegankelijk gemaakt worden voor, of bekendgemaakt worden aan, het publiek of verdeeld worden onder zijn aandeelhouders;en (c) alle documenten neergelegd door de Emittent bij zijn toezichthoudende instanties en de toezichthoudende instanties voor financiële markten, op of voor de datum waarop ze worden verspreid of neergelegd.4612. De Emittent legt, ten minste eenmaal per jaar, een kalender met de volgende informatie bij de Marktautoriteit neer en maakt deze bekend aan het publiek door middel van de EASDAQ-Communicatiemiddelen : (a) de verwachte datums van de voorafgaande bekendmaking van de kwartaal- en jaarresultaten;(b) de verwachte datums van de kwartaal- en de jaarverslagen;(c) de verwachte datums van eventuele dividendbetalingen;(d) in voorkomend geval, de verwachte datums van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en alle andere aandeelhoudersvergaderingen.4614. De Emittent maakt aan de Marktautoriteit door middel van een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier een kennisgeving van het volgende over : (a) het verzoek tot toelating tot verhandeling op EASDAQ van bijkomende financiële instrumenten behorend tot een categorie van de Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent, niet later dan vijf kalenderdagen voor de gewenste datum van toelating;(b) de oprichting of de wijziging van een aandelenoptieplan, aandelenaankoopplan voor het personeel of ander aandelenvergoedingsplan met betrekking tot een categorie van de Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent, niet later dan vijftien kalenderdagen na de goedkeuring van dergelijke oprichting of wijziging;(c) een beduidende wijziging van het aantal uitstaande financiële instrumenten die het kapitaal van de Emittent vertegenwoordigen, niet later dan tien kalenderdagen na het optreden van dergelijke wijziging;(d) de uitkering van dividenden of enige andere uitkering in contanten of in natura aan de houders van een categorie van de Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent, met inbegrip van de uitkering van financiële instrumenten of inschrijvingsrechten, niet later dan tien kalenderdagen voor de uitkering;(e) de splitsing of hergroepering van Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent, niet later dan tien kalenderdagen voor de splitsing of consolidatie;en (f) de wijziging van de vennootschapsnaam van de Emittent, binnen tien kalenderdagen na de datum van de inwerkingtreding van de wijziging.4616. De Emittent legt bij de Marktautoriteit een schriftelijke kennisgeving van de volgende aangelegenheden neer : (a) iedere benoeming, afzetting of ontslag van een Bestuurder, of iedere belangrijke verandering in de functies of verantwoordelijkheden van een Bestuurder, waaronder, onder andere, als lid van het Bezoldigingscomité of het Controlecomité;(b) iedere wijziging van transfer-agent of houder van registers;(c) iedere wijziging van de kenmerken of de aard van zijn bedrijvigheden;en (d) iedere wijziging van het adres van zijn voornaamste bestuurszetel. 46.2. Neerlegging van Prospectus 4620. Een Emittent die toelating tot verhandeling op EASDAQ vraagt van alle of een bepaald gedeelte van een categorie van zijn financiële instrumenten bovenop alle categorie van zijn Toegelaten Financiële Instrumenten, dient de toelatingsprocedure omschreven in de Toelatingsregels te volgen, met uitzondering van Regels 3340 (b), 3540 en 3550 van dit Reglement.De betreffende Emittent is echter gemachtigd om een prospectus samen te stellen bestaande uit zijn meest recente jaarverslag als bedoeld in Regel 4730 van dit Reglement, enige daaropvolgende kwartaalverslagen en alle gepubliceerde Gevoelige Informatie die niet opgenomen is in de voormelde verslagen. Dit prospectus dient ook een addendum te bevatten met ten minste de minimuminformatie zoals omschreven in Bijlage D van dit Reglement. 4625. Een Emittent die toelating tot verhandeling op EASDAQ aanvraagt van een bijkomend aantal financiële instrumenten behorende tot een categorie van zijn Toegelaten Financiële Instrumenten dient, indien betreffende toelating een openbaar aanbod van deze financiële instrumenten in een of meer Lid-Staten uitmaakt of impliceert, een prospectus samen te stellen bestaande uit zijn meest recente jaarverslag als bedoeld in Regel 4730 van dit Reglement, enige daaropvolgende kwartaalverslagen en alle gepubliceerde Gevoelige Informatie die niet opgenomen is in de voormelde verslagen en dient de toelatingsprocedure uiteengezet in de Regels 3350 tot en met 3390 van de Toelatingsregels te volgen.Dit prospectus dient ook een addendum te bevatten met ten minste de minimuminformatie zoals omschreven in Bijlage D van dit Reglement. Dit prospectus dient te worden goedgekeurd door de Bevoegde Overheden van de betreffende Lid-Staten op grond van de Prospectusrichtlijn. 47. Bekendmaking van Informatie 47.1. Algemene Overwegingen 4710. Alle beduidende informatie die door de Emittent openbaar gemaakt wordt of bekendgemaakt wordt, zal in het Engels worden opgesteld, tenzij de Marktautoriteit hierover anders beslist. Instructies bij Regel 4710 1. Duidelijkshalve verwijst deze vereiste tevens naar documenten zoals prospectussen, jaarverslagen aan aandeelhouders, kwartaalverslagen aan aandeelhouders en persmededelingen.2. De Emittent mag ook alle beduidende informatie openbaar maken of bekend maken in andere talen dan het Engels, zolang dezelfde informatie is opgenomen in elke vertaling.4712. Behalve in ongewone omstandigheden dient de Emittent alle financiële informatie openbaar te maken, neer te leggen of voor te stellen overeenkomstig dezelfde boekhoudkundige normen en hetzelfde consolidatiebeleid als deze die door de Emittent gebruikt werden bij het opstellen van het prospectus gepubliceerd overeenkomstig de Toelatingsregels.4714. Alle gecontroleerde financiële informatie gepubliceerd, neergelegd of voorgesteld door de Emittent dient te zijn gecontroleerd overeenkomstig "International Standards on Auditing" bepaald door de "International Federation of Accountants Committee" (IFAC) of overeenkomstig een geheel van gelijkwaardige controlenormen. 47.2. Gevoelige Informatie 4720. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden dient de Emittent alle Gevoelige Informatie prompt aan het publiek bekend te maken door middel van de EASDAQ-Communicatiemiddelen en dient hij, voorafgaand aan dergelijke bekendmaking, de Marktoperatie- en Toezichtsafdeling in kennis te stellen en bijzonderheden over de voorgenomen bekendmaking te verstrekken. Instructies bij Regel 4720 1. Gebeurtenissen, wijzigingen, beslissingen en informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze Gevoelige Informatie uitmaken, omvatten, zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van deze term, informatie betreffende de structuur en vestiging van de Emittent, belangrijke commerciële ontwikkelingen, wijzigingen in belangrijke deelnemingen en gebeurtenissen van een uitzonderlijke en/of eenmalige aard.De volgende lijst bevat, op een niet-exhaustieve wijze, gebeurtenissen die Gevoelige Informatie kunnen uitmaken : - de voorafgaande financiële staten; - beslissingen genomen door de aandeelhoudersvergadering; - een fusie, overname of joint venture; - een splitsing of een hergroepering van financiële instrumenten of een dividend in financiële instrumenten; - opbrengsten of dividenden van uitzonderlijke aard; - het verwerven of verliezen van een belangrijk contract; - een belangrijk nieuw product of ontdekking; - een wijziging in het bestuur, de audit of het aandeelhoudersschap; - terugroepen van financiële instrumenten met het oog op hun terugbetaling; - de openbare of onderhandse verkoop van een aanzienlijk aantal bijkomende financiële instrumenten; - de aankoop of verkoop van beduidende activa; - een belangrijke wijziging van kapitaalinvesteringsplannen; - een belangrijk arbeidsconflict; - het opzetten door de Emittent van een programma voor het aankopen van zijn eigen financiële instrumenten; - een overnamebod door de Emittent op de financiële instrumenten van een andere vennootschap, ongeacht of de financiële instrumenten van die vennootschap worden verhandeld op EASDAQ. 2. In uitzonderlijke omstandigheden wordt van de Emittent niet vereist dat hij Gevoelige Informatie openbaar maakt.De Emittent blijft echter verplicht deze informatie aan de Marktautoriteit bekend te maken. Een voorbeeld van een situatie die zou kunnen worden beschouwd als een dergelijke ongewone omstandigheid is wanneer het mogelijk is de vertrouwelijkheid van deze Gevoelige Informatie te behouden en wanneer openbaarmaking daarvan afbreuk zou doen aan het vermogen van de Emittent om zijn vennootschapsdoel na te streven. 4725. Indien ongewone marktactiviteit of geruchten erop wijzen dat informatie over nakende ontwikkelingen bekend is geworden bij beleggers, kan een duidelijke openbare mededeling betreffende dergelijke ontwikkelingen geëist worden door de Marktautoriteit.Deze mededeling kan zelfs geëist worden zonder dat de aangelegenheid reeds ter overweging werd voorgelegd aan de raad van bestuur van de Emittent. Het kan, in bepaalde omstandigheden, ook gepast zijn dat de Emittent dadelijk en publiekelijk valse of onjuiste geruchten ontkent die in staat zijn invloed op de verhandeling van zijn Toegelaten Financiële Instrumenten te hebben, of hebben gehad, of die in staat zijn een invloed te hebben op beleggingsbeslissingen. 47.3. Periodieke Informatie 4730. De Emittent legt bij de Marktautoriteit een jaarverslag, waarin tevens de gecontroleerde financiële staten zijn opgenomen neer en stelt dit jaarverslag ter beschikking van zijn aandeelhouders en het publiek, binnen drie maanden na de afloop van het boekjaar van de Emittent.Het jaarverslag verstrekt alle substantiële informatie betreffende de Emittent en de met hem Verbonden Ondernemingen. Het dient ten minste de informatie omschreven in Bijlage E van dit Reglement te bevatten. 4735. De Emittent legt ongecontroleerde kwartaalverslagen over het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van het boekjaar van de Emittent bij de Marktautoriteit neer en stelt deze ter beschikking van zijn aandeelhouders en het publiek, binnen twee maanden na de afloop van het betreffende kwartaal.Kwartaalverslagen dienen alle belangrijke informatie betreffende de Emittent en de met hem Verbonden Ondernemingen te verstrekken. Kwartaalverslagen dienen ten minste de informatie omschreven in Bijlage F van dit Reglement te bevatten. 47.4. Belangrijke Deelnemingen 4740. De Emittent dient ervoor in te staan, ongeacht of dit gebeurt op grond van bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat, een bepaling in zijn Statuten of op enige andere wijze, dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemgerechtigde financiële instrumenten van de Emittent verwerft of overdraagt, verplicht is de Emittent in kennis te stellen, door middel van een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier en binnen vijf EASDAQ-Werkdagen vanaf de datum van de betreffende verwerving of overdracht, van het totale aantal stemgerechtigde financiële instrumenten die hij bezit na desbetreffende verwerving of overdracht, in alle gevallen waarin het deel van de stemgerechtigde financiële instrumenten dat rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit is van desbetreffende persoon na de verrichting de drempel van ten minste vijf procent of een veelvoud van vijf procent van alle uitstaande stemgerechtigde financiële instrumenten van de Emittent overschrijdt of onder dergelijke drempel daalt.4742. Bij het ontbreken van regels in de toepasselijke wet die de gedwongen uitvoering toelaten, dient de Emittent ervoor in te staan dat zijn Statuten of het andere door hem aangenomen middel om houders van zijn stemgerechtigde financiële instrumenten de bekendmaking van belangrijke deelnemingen op te leggen, bepalen dat een persoon die de voorafgaande bepalingen niet naleeft, niet zal kunnen deelnemen aan de stemmingen op aandeelhoudersvergaderingen gedurende een periode die aanvangt op de datum waarop de Emittent kennis heeft gekregen van zijn deelneming en die eindigt op : (i) zes maanden daarna, of, indien later, (ii) de dag volgend op de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.4744. De Emittent dient, binnen drie EASDAQ-Werkdagen volgend op de ontvangst van de verklaring vereist door Regel 4740 van dit Reglement, middels een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier, de Marktautoriteit in kennis te stellen en door middel van de EASDAQ-Communicatiemiddelen een geactualiseerd schema aan het publiek bekend te maken waarin per categorie van de stemgerechtigde financiële instrumenten van de Emittent, de persoon, entiteit of groep van personen of entiteiten worden omschreven waarvan de Emittent weet dat zij ten minste vijf procent of meer van de stemrechtverlenende financiële instrumenten van de betreffende categorie bezitten en het aantal en percentage financiële instrumenten in het bezit van de betreffende persoon, entiteit of groep van personen of entiteiten.48. Vereisten betreffende Corporate Governance 4800.De raad van bestuur van de Emittent dient ervoor in te staan dat alle houders van de Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent op een billijke en eerlijke manier worden behandeld en dat hen voldoende mogelijkheden geboden worden om belangrijke wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van de Emittent en belangrijke aangelegenheden betreffende het Bestuur en de organisatie van de Emittent op voorhand te overwegen en daarover te stemmen. Te dien einde dient elke Emittent zich aan te passen aan, ten minste, en naast de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst, de volgende vereisten : (a) De Emittent dient een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te houden en dient hiervan een kennisgeving te doen aan zijn aandeelhouders en aan de Marktautoriteit minstens drie weken voorafgaand aan de datum van deze vergadering.De kennisgeving gebeurt overeenkomstig de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst. Deze kennisgeving dient tevens te worden gedaan door middel van de EASDAQ-Communicatiemiddelen ten minste drie weken voor de datum van de vergadering. De Emittent dient eveneens zijn aandeelhouders en de Marktautoriteit op dezelfde wijze in kennis te stellen van iedere andere aandeelhoudersvergadering.

Instructies bij Regel 4800 (a) De Toelatingsafdeling houdt een centraal register bij van alle kennisgevingen van aandeelhoudersvergaderingen. Dit centraal register staat ter beschikking van het publiek. (b) De Emittent dient om volmachten te verzoeken of volmachtformulieren ter beschikking te stellen voor alle aandeelhoudersvergaderingen en hiervan zijn aandeelhouders ten minste drie weken voor de vergadering in kennis te stellen;hij dient ten minste drie weken voor de vergadering kopieën van dergelijke volmachtverzoeken en volmachtformulieren aan de Toelatingsafdeling te verstrekken. 4810. De Emittent dient ten minste twee Onafhankelijke Bestuurders in zijn raad van bestuur op te nemen.4820. De Emittent dient een Bezoldigingscomité te hebben.Een meerderheid van de leden daarvan, met inbegrip van de voorzitter, zijn Onafhankelijke Bestuurders. Dit comité behartigt de belangen van de Emittent bij het verstrekken van aanbevelingen inzake bezoldigings- en stimuleringspakketten voor Bestuurders en kaderleden. 4830. De Emittent dient een Auditcomité te hebben.Een meerderheid van de leden daarvan, met inbegrip van de voorzitter, zijn Onafhankelijke Bestuurders. 4840. De Emittent dient op doorlopende basis een gepaste controle uit te voeren van iedere Verrichting met een Verbonden Partij en, in voorkomend geval, advies in te winnen bij het Auditcomité of een vergelijkbaar orgaan voor de beoordeling van potentiële belangenconflicten.4850. De Emittent dient voor eender welke Aandelenkapitaalsverrichting de voorafgaandelijke goedkeuring van zijn aandeelhouders te bekomen.4860. Gevoelige Verrichtingen kunnen slechts worden uitgevoerd nadat alle kenmerken van dergelijke verrichtingen en hun onmiddellijke en potentiële gevolgen volledig overwogen en goedgekeurd zijn geworden door de leden van de raad van bestuur van de Emittent die geen enkel belang hebben bij de betreffende verrichtingen.De Emittent dient op de volgende aandeelhoudersvergadering zijn aandeelhouders van dergelijke verrichtingen in kennis te stellen. 4870. Een lijst van alle contracten of regelingen met Bestuurders en Hogere Kaderleden van de Emittent dient ter beschikking te worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Emittent en op de plaats van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gedurende ten minste vijftien minuten voor, en tijdens, de vergadering.De lijst dient minstens het volgende te vermelden : (a) de naam van elke partij;(b) de datum van elk contract, de termijn en bijzonderheden over eender welke voorziene opzegtermijn;(c) de globale bezoldiging van Bestuurders en Hogere Kaderleden, als een groep, () zonder hen individueel te noemen, inclusief de salarissen en andere voordelen, ongeacht of deze ontvangen worden van de Emittent zelf of van zijn dochtermaatschappijen;(d) eventuele commissies of winstdelingsafspraken;(e) eventuele regelingen die voorzien in een vergoeding te betalen bij pensionering of voortijdige beëindiging van de contracten die naar het oordeel van de raad van bestuur aanleiding zouden kunnen geven tot de uitbetaling van sommen die groter zijn dan normaal van toepassing in dergelijke omstandigheden;en (f) ieder ander element dat nodig is om beleggers in staat te stellen om de mogelijke aansprakelijkheid van de Emittent bij voortijdige beëindiging van de contracten in te schatten.4880. De Emittent dient, door middel van een besluit van zijn raad van bestuur een code voor verhandeling van financiële instrumenten aan te nemen met bepalingen die ten minste even streng zijn als deze omschreven in de EASDAQ-Verhandelingscode omschreven in Bijlage G van dit Reglement, en dient alle passende en redelijke maatregelen te nemen om de naleving hiervan te verzekeren. Instructies bij Regel 4880 De vrijheid van Bestuurders en bepaalde werknemers van Emittenten om transacties in de financiële instrumenten van hun vennootschap af te sluiten is wellicht op een aantal manieren beperkt door de bestaande wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Emittent.

Deze wetten kunnen, bijvoorbeeld, bepalen dat er sprake is van een strafbaar feit indien een persoon met toegang tot niet-gepubliceerde Gevoelige Informatie op een gereglementeerde markt, of door middel van of als professionele bemiddelaar, handelt in financiële instrumenten waarvan de prijs op aanzienlijke wijze zou worden beïnvloed indien de Gevoelige Informatie openbaar zou worden gemaakt. Het doel van de EASDAQ-Verhandelingscode is gemeenschappelijke normen en gebruiken voor te stellen voor Bestuurders en bepaalde werknemers van Emittenten, waar zij ook gevestigd zijn, evenals voor bepaalde aangewezen personen die in een specifieke verhouding staan tegenover de Emittent. Er dient te worden opgemerkt dat de EASDAQ-Verhandelingscode op generlei wijze beoogt deze nationale wetten te vervangen. 49. Naleving en Handhaving van de Doorlopende Verplichtingen 4900.Emittenten en hun raden van bestuur dienen alle op hen van toepassing zijnde voorschriften en vereisten, en in het bijzonder het Juridisch Kader van EASDAQ, na te leven. 4910. De Marktautoriteit heeft de plicht ervoor in te staan dat het Juridisch Kader van EASDAQ wordt nageleefd door Emittenten en hun raden van bestuur. 4920. De Emittenten en hun raden van bestuur dienen de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zonder uitstel alle informatie en uitleg te verstrekken die de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zou eisen teneinde de Marktautoriteit toe te laten de beleggers te beschermen en de integriteit, en de regelmatige en doelmatige werking, van de markt te verzekeren, alsmede alle andere informatie of uitleg die de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zou eisen, teneinde te controleren of alle bepalingen van het EASDAQ-Wettelijk Kader werden en worden nageleefd. 4930. Indien de Marktautoriteit van oordeel is dat een Emittent of zijn raad van bestuur in strijd met een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ heeft gehandeld, kan zij de volgende maatregelen treffen : (a) aanbevelingen formuleren ten aanzien van de Emittent en/of de raadgevers van de Emittent die niet publiek bekend worden gemaakt;(b) aanbevelingen formuleren ten aanzien van de raad van bestuur van de Emittent en/of haar raadgevers die niet publiek bekend worden gemaakt;(c) publiekelijk aanbevelingen formuleren ten aanzien van de Emittent en/of de raadgevers van de Emittent;(d) publiekelijk aanbevelingen formuleren ten aanzien van de raad van bestuur van de Emittent en/of haar raadgevers;(e) de Emittent of zijn raad van bestuur formeel verzoeken om de bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ waarop inbreuk is gemaakt, na te leven en de inbreuk te herstellen binnen de periode bepaald door de Marktautoriteit;en (f) indien de inbreuk niet is hersteld binnen de periode bepaald door de Marktautoriteit, alle nodige maatregelen treffen en, overeenkomstig de Procedurecode en onverminderd eventuele strafrechtelijke procedures, een of meer van de volgende sancties opleggen : (i) de Emittent een berisping opleggen die niet publiek bekendgemaakt wordt; (ii) de raad van bestuur van de Emittent een berisping opleggen die niet publiek bekendgemaakt wordt; (iii) de Emittent publiekelijk berispen en relevante informatie betreffende de reden voor de berisping openbaar maken; (iv) de raad van bestuur van de Emittent publiekelijk berispen en relevante informatie betreffende de reden voor de berisping openbaar maken; (v) de verhandeling op EASDAQ van de Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent schorsen gedurende een door haar bepaalde periode, die echter zes maanden niet mag overschrijden; (vi) het intrekken van de toelating tot het verhandelen van de Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent waarvoor niet wordt voldaan aan de werkingsvoorwaarden van een regelmatige markt, of die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld om de toelating tot verhandeling op EASDAQ voor deze financiële instrumenten te handhaven; of (vii) in de maximale mate dat de wet het toelaat, een administratieve boete opleggen. 4940. De Marktautoriteit kan, op kosten van de betreffende Emittent, elk aanbeveling of elke door haar opgelegde sanctie of alle daarmee verband houdende dienstige informatie openbaar maken, op de wijze die de Marktautoriteit passend acht. EASDAQ-reglement BOEK 3. - De Leden HOOFDSTUK 5. - Lidmaatschapsregels 50. Toepassingsgebied 5000.Deze Lidmaatschapsregels zijn van toepassing iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag indient om lid te worden van EASDAQ in de hoedanigheid van louter Lid, of tevens in de hoedanigheid van Markthouder en/of Makelaar, alsmede op deze persoon of entiteit wanneer deze Lid is geworden. 51. Aanvraagprocedure 5100.De Marktautoriteit heeft een Lidmaatschapsafdeling opgericht.

Deze Lidmaatschapsafdeling staat onder het toezicht van de Marktautoriteit. 5110. Alle schriftelijke vragen om inlichtingen en correspondentie betreffende een aanvraag tot EASDAQ- lidmaatschap dienen te worden gericht aan de verantwoordelijke van de Lidmaatschapsafdeling. 5120. Het Kandidaat-Lid dient onverwijld en volledig te antwoorden op alle verzoeken om informatie betreffende diens aanvraag tot EASDAQ- lidmaatschap vanwege de Marktautoriteit en de bevoegde organen van EASDAQ N.V.. 5130. De aanvraag tot EASDAQ-lidmaatschap dient door, of in naam van, het Kandidaat-Lid te worden ingediend middels het aanvraagformulier dat door de Marktautoriteit is voorgeschreven en dat aan de volgende voorwaarden voldoet : (a) het aanvraagformulier dient te vermelden of het Kandidaat-Lid enkel een inschrijving in de hoedanigheid van Lid, of ook in de hoedanigheid van Markthouder en/of Makelaar, aanvraagt.(b) het aanvraagformulier dient rechtsgeldig te zijn ondertekend door een of meer bevoegde ondertekenaars van het Kandidaat-Lid, en vergezeld te zijn van een passend bewijs van de bevoegdheid van deze ondertekenaars om namens het Kandidaat-Lid te ondertekenen. (c) het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een lidmaatschapsovereenkomst, die rechtsgeldig is ondertekend door de hierboven in (b) vermelde bevoegde ondertekenaar en op grond waarvan (i) het Kandidaat-Lid zich verbindt het Wettelijk Kader van de EASDAQ na te leven, en, (ii) zonder afbreuk te doen aan de wettelijke opdrachten van de Marktautoriteit, EASDAQ N.V., de Marktautoriteit, of enige verantwoordelijke, personeelslid of andere instantie van of binnen EASDAQ (waaronder, zonder enige beperking, alle leden van de Marktautoriteit, van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. of van een door EASDAQ N.V. opgerichte commissie) niet aansprakelijk zal zijn ten opzichte van het Kandidaat-Lid of enig Lid voor enige handeling of nalatigheid door EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of deze verantwoordelijke of personeelslid, ongeacht of deze persoon binnen het kader van zijn arbeidsovereenkomst of functies binnen EASDAQ N.V. handelt of onder een bevoegdheid of instructie die is gegeven door EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of een dergelijke verantwoordelijke of personeelslid, al naar gelang het geval, tenzij, en in de mate dat, aangetoond wordt dat, al naar gelang het geval, EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of deze verantwoordelijke of personeelslid een grove nalatigheid of opzettelijke fout heeft begaan.

Instructies bij Regel 5130 (c) Het Kandidaat-Lid dient erop attent gemaakt dat die lidmaatschapsovereenkomst pas in werking treedt op de datum waarop (a) het aanvraagformulier is aanvaard geworden en (b) de lidmaatschapsovereenkomst door een lid van de Marktautoriteit is ondertekend geworden. (d) Het aanvraagformulier en de lidmaatschapsovereenkomst dienen vergezeld te zijn van de nodige documenten die door de Marktautoriteit worden voorgeschreven of die door de Lidmaatschapsafdeling kunnen worden vereist om de Marktautoriteit en de Lidmaatschapsafdeling in staat te stellen na te gaan of aan alle vereisten van het Juridisch Kader van EASDAQ is voldaan.5140. De Lidmaatschapsafdeling voert een onderzoek van het Kandidaat-Lid uit ten einde na te gaan of het Kandidaat-Lid aan de kwalificatievereisten voldoet die in deze Lidmaatschapsregels uiteen worden gezet en het Kandidaat-Lid zich niet in een positie bevindt die volgens deze Lidmaatschapsregels een uitsluitingsgrond vormt.5150. De Lidmaatschapsafdeling legt, binnen een maand na ontvangst van het aanvraagformulier en alle begeleidende documenten, een voorstel voor aan de Marktautoriteit waarin de aanvaarding of afwijzing van de lidmaatschapsaanvraag wordt aanbevolen.De Lidmaatschapsafdeling kan bijkomende informatie vragen. In voorkomend geval stelt de Lidmaatschapsafdeling binnen een maand na de ontvangst van dergelijke bijkomende informatie een voorstel tot aanvaarding of afwijzing voor.

Indien een afwijzing wordt voorgesteld, dient een kopie van dit voorstel naar het Kandidaat-Lid te worden verzonden, die hierop de herzieningsprocedure die wordt voorzien in de Procedurecode kan instellen.

Instructies bij Regel 5150 Het nalaten, in hoofde van de Lidmaatschapsafdeling, om binnen één maand na ontvangst van de aanvraag of de gevraagde bijkomende informatie een voorstel in te dienen bij de Marktautoriteit, wordt gelijkgesteld met het indienen van een ongunstig voorstel met betrekking tot de aanvraag. 5160. De Marktautoriteit dient binnen een maand na de ontvangst van het voorstel van de Lidmaatschapsafdeling een beslissing te nemen over de aanvaarding of afwijzing van de lidmaatschapsaanvraag.De Marktautoriteit kan om bijkomende informatie vragen. In voorkomend geval, neemt de Marktautoriteit binnen een maand nadat dergelijke bijkomende informatie is ontvangen een beslissing over de aanvraag. De Marktautoriteit stelt het Kandidaat-Lid schriftelijk in kennis van haar beslissing, waarbij zij, in het geval van een afwijking van de aanvraag, de redenen voor deze beslissing vermeldt. De Marktautoriteit stelt bovendien de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en het bevoegde toezichthoudende orgaan van het betreffende Kandidaat-Lid in kennis van een dergelijke beslissing.

Instructies bij Regel 5160 Het ontbreken van een beslissing van de Marktautoriteit wordt, overeenkomstig de Wet op de Financiële Markten, gelijkgesteld met een aanvaarding van de aanvraag in te houden. 5170. Eenmaal een Kandidaat-Lid door de Marktautoriteit als Lid is toegelaten, schrijft de Lidmaatschapsafdeling de gegevens betreffende dat Lid, met inbegrip van de naam en het adres van het betreffend Lid en de naam en adres van elke Ingeschreven Vertegenwoordiger of elke Bestuursvertegenwoordiger in in het ledenregister waarnaar in Regel 5520 van dit Reglement wordt verwezen.52. Vereisten betreffende de Kandidatuur van Kandidaat-Leden 5200.Teneinde voor de hoedanigheid van Lid in aanmerking te komen, dient het Kandidaat-Lid aan een van de volgende vereisten te voldoen : (a) een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn : 1.waarvan de gewoonlijke activiteit of bedrijvigheid bestaat uit het verstrekken van beleggingsdiensten aan derden op een beroepsmatige basis; en 2. die gemachtigd is om de beleggingsdiensten zoals bedoeld in artikel 3 van de ISD, met inbegrip van ten minste de beleggingsdiensten waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 van sectie A van de Bijlage bij de ISD, in diens Lid-Staat van herkomst te verstrekken, en die gemachtigd is om deze beleggingsdiensten in een of meer van de Lid-Staten, waaronder in elk geval België, te verstrekken;(b) een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn : 1.die een kredietinstelling, zoals beschreven in de Tweede Bankrichtlijn, is in een Lid-Staat; 2. die gemachtigd is in die Lid-Staat de activiteiten uit te oefenen die worden vermeld in punten 7 en 8 van de Bijlage bij de Tweede Bankrichtlijn;en 3. die gemachtigd is de activiteiten van een kredietinstelling, met inbegrip van de activiteiten die worden vermeld in Regel 5200 (a) 2 van dit Reglement, in een of meer van de Lid-Staten, waaronder in elk geval België, uit te oefenen. (c) een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn die voldoet aan Regel 5200 (a) 1 of Regel 5200 (b) 2 van dit Reglement, maar die, omdat hij of zijn gewoonlijke bedrijfsvestiging of verblijfplaats gevestigd is in een staat die geen Lid-Staat is, niet kan voldoen aan respectievelijk Regel 5200 (a) 2 of Regel 5200 (b) 1 van dit Reglement, indien zijn Staat van Herkomst is opgenomen in de lijst van Staten die door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. is opgesteld, en dat die natuurlijke persoon of rechtspersoon voldoet aan kwalificaties die, in de mate dat dit praktisch mogelijk is, vergelijkbaar zijn met de vereisten voor Leden die de machtiging hebben om als beleggingsonderneming of kredietinstelling in de Lid-Staten hun werkzaamheden uit te oefenen, overeenkomstig de bepalingen van respectievelijk de ISD of de Tweede Bankrichtlijn. De staten die in de eerder genoemde lijst opgenomen zijn moeten, onder andere, door middel van hun wetgeving garanties bieden betreffende het prudentieel toezicht over, en de integriteit van, de markten en van de bemiddelaars die op deze markten worden toegelaten, die evenwaardig zijn aan de relevante vereisten die in de Europese Unie van toepassing zijn. (d) de centrale banken van Lid-Staten en soortgelijke instellingen die aan de wetten van een Lid-Staat onderworpen zijn.5210. Om voor lidmaatschap in aanmerking te komen dient het Kandidaat-Lid aan de kwalificatievereisten te voldoen die in deze Lidmaatschapsregels worden uiteengezet en mag zich niet in een positie bevinden die volgens deze Lidmaatschapsregels een uitsluitingsgrond uitmaakt.5220. Om voor lidmaatschap in aanmerking te komen dient het Kandidaat-Lid een of meer Bestuursvertegenwoordigers aan te wijzen.Om voor de hoedanigheid van Bestuursvertegenwoordiger in aanmerking te komen, dienen deze personen aan de kwalificatievereisten te voldoen die in deze Lidmaatschapsregels uiteen worden gezet en mogen de betreffende personen zich niet in een positie bevinden die volgens deze Lidmaatschapsregels een uitsluitingsgrond uitmaakt. 5230. Om voor lidmaatschap in aanmerking te komen dienen de personen die binnen de organisatie van het Kandidaat-Lid de leiding hebben over de dagelijkse verhandeling van Toegelaten Financiële Instrumenten ingeschreven te zijn bij de Marktautoriteit in de hoedanigheid van Ingeschreven Vertegenwoordigers.Om in de hoedanigheid van Ingeschreven Vertegenwoordiger in aanmerking te komen, dienen de betreffende personen aan de kwalificatievereisten te voldoen die in deze Lidmaatschapsregels uiteen worden gezet en mogen de betreffende personen zich niet in een positie bevinden die volgens deze Lidmaatschapsregels een uitsluitingsgrond uitmaakt. 53. Kwalificatievereisten en Uitsluitingsgronden 53.1. Kwalificatievereisten 5310. De kwalificatievereisten voor Leden en hun Vertegenwoordigers die in Bijlage H van dit Reglement zijn opgenomen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de Marktautoriteit, wanneer de Marktautoriteit dit noodzakelijk of passend acht. 53.2. Uitsluitingsgronden 5320. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon maakt het voorwerp uit van een uitsluitingsgrond indien, en zodra : (a) de hoedanigheid van Lid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens toelating tot het verhandelen op (zowel in het algemeen als met betrekking tot (een) bepaalde (categorie van) effecten) een gereglementeerde markt of effectenbeurs in de staat waar het Lid is gevestigd, zijn normale bedrijfsvestiging of verblijfplaats heeft of waar de natuurlijke persoon of rechtspersoon beleggingsdiensten verstrekt, opgeheven of opgeschort wordt, en een dergelijke opheffing of opschorting door de Marktautoriteit naar haar oordeel onverenigbaar wordt geacht met het EASDAQ-lidmaatschap;(b) de natuurlijke persoon of rechtspersoon, om welke reden dan ook, niet langer gemachtigd is beleggingsdiensten te verrichten zoals bedoeld in artikel 3 van de ISD of, in het geval van een natuurlijke persoon of rechtspersoon gevestigd of waarvan normale bedrijfvestiging of verblijfplaats is gevestigd in een land dat geen Lid-Staat is, hij niet meer over de vereiste vergunning, machtiging of toelating beschikt om beleggingsdiensten aan te bieden in dat land en/of in een Lid-Staat waar de natuurlijke of rechtspersoon beleggingsdiensten aanbiedt;(c) de natuurlijke persoon of rechtspersoon insolvabel is of het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke vereffeningsprocedure, faillissementsprocedure of uitstel van betalingsprocedure (of enige procedure in enig relevant rechtsgebied vergelijkbaar met gerechtelijke vereffeningsprocedure, een faillissementsprocedure of uitstel van betalingsprocedure) of erkent niet in staat te zijn zijn schulden (of een bepaalde categorie daarvan) te kunnen betalen op vervaldag of een gerechtelijk akkoord treft met zijn schuldeisers (of enig bepaalde categorie schuldeisers);(d) er een beslissing is genomen om de bedrijfsactiviteiten van de natuurlijke persoon of rechtspersoon te ontbinden, te vereffenen of stop te zetten, tenzij een overdracht van lidmaatschap plaatsvindt, zoals voorzien in Regels 5600 tot en met 5620 van dit Reglement; (e) de natuurlijke persoon of rechtspersoon alle of een aanzienlijk deel van zijn bedrijfsactiviteiten staakt, of niet langer beleggingsdiensten aanbiedt binnen de Europese Unie of in de landen die op de lijst van Staten voorkomen die overeenkomstig Regel 5200 (c) van dit Reglement is opgesteld door de raad van bestuur van EASDAQ N.V.; (f) de natuurlijke persoon of rechtspersoon veroordeeld is wegens een misdrijf of zware overtreding (i) waarbij de aan- of verkoop van enig financieel instrument, het afleggen van een valse eed, het opstellen van een vals verslag, omkoping, meineed, inbraak of samenzwering tot het plegen van een dergelijk misdrijf of zware overtreding betrokken is, (ii) dat voortvloeit uit, of verband houdt met, het verrichten van beleggingsdiensten, (iii) waarbij de diefstal, verduistering of wederrechtelijke toeëigening van financiële instrumenten of gelden zijn betrokken, of (iv) waarbij enige activiteit is betrokken waarvan de Marktautoriteit, op discretionaire wijze, bepaalt dat die onverenigbaar is met de hoedanigheid van EASDAQ-Lid;(g) de natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft bij, of als gevolg van, een bevel, vonnis of beslissing van een gerecht of een andere bevoegde rechtsinstantie, permanent of tijdelijk een verbod opgelegd gekregen een of meer beleggingsdiensten te verrichten of om enige activiteit uit te oefenen waarvan de Marktautoriteit oordeelt dat deze door elk Lid zou moeten kunnen uitgevoerd worden;(h) de natuurlijke persoon of rechtspersoon in strijd handelt met een van de toepasselijke bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ, in elk geval waarin de sanctie voor de overtreding van de regel, het voorschrift of de beslissing de beëindiging van het EASDAQ-lidmaatschap is;(i) enige tuchtmaatregel wordt getroffen door enige effectenbeurs of -vereniging, enig clearingorganisme, een markt voor futures in grondstoffen, een markt in afgeleide producten, een overheid of een toezichthoudende instantie tegen de natuurlijke persoon of rechtspersoon en deze situatie wordt door, de Marktautoriteit, voor haar vrij oordeel, onverenigbaar geacht met het EASDAQ-lidmaatschap;(j) de natuurlijke persoon of rechtspersoon is betrokken bij, of verbonden met, enige andere gebeurtenis of omstandigheid die, naar het vrij oordeel van de Marktautoriteit, onverenigbaar is met het EASDAQ-lidmaatschap;(k) enige gebeurtenis of omstandigheid die in deze Regel wordt beschreven zich voordoet met betrekking tot een dochtervennootschap van de natuurlijke persoon of rechtspersoon, en dergelijke gebeurtenis of omstandigheid, naar het vrij oordeel van de Marktautoriteit, onverenigbaar is met het EASDAQ-lidmaatschap;(l) enige gebeurtenis of omstandigheid die in deze Regel wordt beschreven zich gedurende drie jaar voorafgaand aan de datum van zijn lidmaatschapsaanvraag voordoet met betrekking tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon of met betrekking tot een dochtervennootschap van de natuurlijke persoon of rechtspersoon, en dergelijke gebeurtenis of omstandigheid, naar het vrij oordeel van de Marktautoriteit, onverenigbaar is met het EASDAQ-lidmaatschap.5322. De Marktautoriteit kan een eigen onderzoek voeren naar aantijgingen omtrent het optreden van een uitsluitingsgrond opgenomen in deze Lidmaatschapsregels, met inachtname van de beginselen van de rechten van verdediging. Instructies bij Regel 5322 Eventuele sancties die door een effectenbeurs of -vereniging, clearingorganisme, markt voor futures in grondstoffen, markt in afgeleide producten, overheid of toezichthoudende instantie worden opgelegd, maken niet automatisch een uitsluitingsgrond uit. 5324. De Marktautoriteit kan verzaken aan elk van de uitsluitingsgronden die in deze Lidmaatschapsregels zijn opgenomen. 54. Inschrijving als Lid, Markthouder en/of Makelaar 54.1. Inschrijving als Markthouder en/of Makelaar 5410. Elk Lid kan zijn inschrijving als Markthouder en/of Makelaar aanvragen overeenkomstig de aanvraagprocedure voorzien in Regels 5100 tot en met 5170 van dit Reglement, met uitzondering van de vereisten voorzien in Regel 5130 (c) van dit Reglement. 54.2. Inschrijving als Markthouder in een bepaald Financieel Instrument 5420. Elk Lid dat als Markthouder is ingeschreven, kan een inschrijving aanvragen voor een bepaalde categorie Toegelaten Financiële Instrumenten door een aanvraag in te dienen bij de Marktautoriteit middels een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier : (a) indien de inschrijving wordt aangevraagd binnen vijf EASDAQ-Werkdagen nadat de betreffende categorie voor verhandeling op EASDAQ is toegelaten, wordt de inschrijving van kracht op dezelfde EASDAQ-Werkdag waarop de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit wordt ontvangen, op voorwaarde dat de inschrijvingsaanvraag vóór 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit is ontvangen. Indien de registratieaanvraag na 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit is ontvangen, wordt de inschrijving van kracht op de eerstvolgende EASDAQ-Werkdag die volgt op de dag van de ontvangst van de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit. (b) indien de inschrijving wordt aangevraagd zes EASDAQ-Werkdagen of langer nadat een dergelijke categorie voor verhandeling op EASDAQ is toegelaten, wordt de inschrijving van kracht op de EASDAQ-Werkdag volgend op de dag dat de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit wordt ontvangen, op voorwaarde dat de inschrijvingsaanvraag vóór 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit wordt ontvangen. Indien de inschrijvingsaanvraag na 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit wordt ontvangen, wordt de inschrijving van kracht op de tweede EASDAQ-Werkdag die volgt op de dag van de ontvangst van de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit. 55. Operationele Vereisten voor Leden 55.1. Toepasselijke Wetten en Voorschriften 5510. Het Lid dient het Wettelijke Kader van de EASDAQ, en in het bijzonder de Gedragscode, na te leven.Het Juridisch Kader van EASDAQ kan echter in bepaalde opzichten afwijken van de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst. Indien een Lid van oordeel is niet te kunnen voldoen aan een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ wegens de wetten of voorschriften van zijn Staat van Herkomst, dient dat Lid de Marktautoriteit daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 5512. Indien de Marktautoriteit een kennisgeving ontvangt van een Lid overeenkomstig Regel 5510 van deze Lidmaatschapsregels, geeft zij de Lidmaatschapsafdeling opdracht te geven de door het Lid voorgelegde informatie en conclusies te controleren.Hiertoe mag de Lidmaatschapsafdeling om bijkomende informatie vragen. De Lidmaatschapsafdeling dient een voorstel in te dienen bij de Marktautoriteit met betrekking tot het al dan niet verlenen aan het Lid van vrijstelling van het naleven van de betreffende bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ. Indien een afwijzing wordt voorgesteld, dient een kopie van dit voorstel naar het Lid te worden verzonden, waarop deze de herzieningsprocedure die wordt voorzien in de Procedurecode kan instellen.

Instructies bij Regel 5512 Het nalaten, in hoofde van de Lidmaatschapsafdeling om een voorstel in te dienen bij de Marktautoriteit binnen 60 dagen na bovengenoemde kennisgeving, wordt gelijkgesteld met een afwijzing van het verzoek tot ontheffing. 5514. De Marktautoriteit dient binnen een maand na de ontvangst van het voorstel van de Lidmaatschapsafdeling te beslissen of zij het Lid al dan niet de door dit Lid gevraagde vrijstelling van het naleven van de betreffende bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ verleent. 55.2. Ledenregister 5520. De Lidmaatschapsafdeling dient een correct en volledig ledenregister bij te houden, waarin de namen en adressen van elk Lid, de hoedanigheid/heden waarin hij is ingeschreven (louter als Lid, als Markthouder en/of als Makelaar) en van elke Bestuursvertegenwoordiger en van elke Ingeschreven Vertegenwoordiger van elk Lid zijn opgenomen. Instructies bij Regel 5520 Het ledenregister wordt ter beschikking gehouden voor elk Lid en voor het publiek ten kantore van EASDAQ N.V. in Brussel. 5522. De Lidmaatschapsafdeling dient elk Lid een uittreksel van het ledenregister te verstrekken en dient elk Lid regelmatig op de hoogte te houden van toevoegingen aan, en schrappingen uit, dit ledenregister die betrekking hebben op dit Lid.5524. Leden dienen de Lidmaatschapsafdeling in kennis te stellen van alle wijzigingen aan, en onnauwkeurigheden in, de gegevens opgenomen in het ledenregister. Intructies bij Regel 5524 Indien een Lid deze regel niet naleeft, mag de Marktautoriteit voor alle doeleinden aannemen dat de gegevens opgenomen in het ledenregister volledig en correct zijn. 55.3. Bestuursvertegenwoordigers of Ingeschreven Vertegenwoordigers 5530. De Leden dienen tijdens de duur van hun lidmaatschap van EASDAQ een of meer Bestuursvertegenwoordigers te benoemen.Deze Bestuursvertegenwoordigers dienen toezicht te houden op de naleving van de Gedragscode door deze Leden. Zij dienen de Marktautoriteit onmiddellijk in kennis te stellen van elke inbreuk op de Gedragscode en alle daaropvolgende opgelegde sancties. De verstrekte informatie dient de identiteit van de betrokken persoon of personen, alsmede de redenen voor de sanctie, te vermelden. 5532. De Leden kunnen Bestuursvertegenwoordigers of Ingeschreven Vertegenwoordigers terugtrekken of vervangen door de wijziging schriftelijk mee te delen aan de Marktautoriteit.In geval van een vervanging dient hierbij de volledige naam, adres en functie van de vervangende Bestuursvertegenwoordiger of Ingeschreven Vertegenwoordiger te worden aangegeven. 5534. De Leden dienen ervoor te zorgen dat elke Bestuursvertegenwoordigers of Ingeschreven Vertegenwoordigers waarop een uitsluitingsgrond die in deze Lidmaatschapsregels is opgenomen, van toepassing is, met onmiddellijke ingang ophouden een Bestuursvertegenwoordiger of Ingeschreven Vertegenwoordiger te zijn.5536. De Leden dienen ervoor te zorgen dat elke Bestuursvertegenwoordiger of Ingeschreven Vertegenwoordiger die het voorwerp uitmaakt van een beëindigings- of schorsingsbeslissing van de Marktautoriteit met onmiddellijke ingang ophoudt een Bestuursvertegenwoordiger of Ingeschreven Vertegenwoordiger te zijn of ophoudt een Bestuursvertegenwoordiger of Ingeschreven Vertegenwoordiger te zijn gedurende de door de Marktautoriteit bepaalde periode. 55.4. De Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdragen van EASDAQ 5540. De Leden dienen de lidmaatschapsbijdragen die door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. worden vastgesteld, te betalen. 5542. De Markthouders dienen de inschrijvingsbijdragen voor Markthouders die door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. worden vastgesteld, te betalen. 55.5. De aan de Marktautoriteit te Verstrekken Informatie 5550. Elk Lid verstrekt in het algemeen aan de Marktautoriteit : (a) telkens, onmiddellijk na de verspreiding of de ontvangst, een kopie van elke mededeling aan, of van, de Bevoegde Overheden die betrekking heeft op uitsluitingsgronden die in deze Lidmaatschapsregels zijn opgenomen of op omstandigheden die gelijkaardig zijn aan deze uitsluitingsgronden.Indien een Lid is gevestigd in een Staat die geen Lid-Staat is, of indien zijn normale bedrijfsvestiging of verblijfplaats in dergelijke staat gevestigd is, is de voormelde mededeling elke mededeling die het Lid overmaakt aan, of ontvangt van, zijn aandeelhouders, de nationale toezichthoudende instanties en de autoriteiten die voor dat doel door de Marktautoriteit zijn aangewezen. (b) telkens, onmiddellijk na de verzending of de ontvangst, een kopie van elke mededeling die het Lid verstuurt aan, of ontvangt van, een gereglementeerde markt of effectenbeurs in de Staat waar het Lid is gevestigd, zijn normale bedrijfsvestiging of verblijfplaats heeft, of waar het Lid beleggingsdiensten verstrekt en die betrekking heeft op de uitsluitingsgronden die in deze Lidmaatschapsregels zijn opgenomen of op omstandigheden die gelijkaardig zijn aan deze uitsluitingsgronden.(c) telkens, van zodra deze zich voordoen, gedetailleerde gegevens betreffende elke uitsluitingsgrond opgenomen in deze Lidmaatschapsregels ten aanzien van het Lid of een dochtervennootschap van het Lid.(d) telkens, van zodra deze zich voordoet, gedetailleerde gegevens betreffende enige wijziging van de gegevens die het Lid samen met de lidmaatschapsaanvraag of op een later tijdstip aan de Marktautoriteit heeft verstrekt.(e) telkens, van zodra deze zich voordoen, gedetailleerde gegevens betreffende enige tuchtmaatregel die wordt getroffen door enige effectenbeurs of -vereniging, clearingorganisme, markt voor futures in grondstoffen, markt in afgeleide producten, overheidsinstantie of toezichthoudende instantie tegen het Lid of een dochtervennootschap van het Lid.(f) telkens, van zodra deze zich voordoet, gedetailleerde gegevens betreffende enige tuchtmaatregel die wordt opgelegd door het Lid zelf jegens een Ingeschreven Vertegenwoordiger of Bestuursvertegenwoordiger.(g) telkens, van zodra dit zich voordoet, gedetailleerde gegevens betreffende het voorvallen van een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in deze Lidmaatschapsregels of enig andere gebeurtenis die van dermate belang voor de Marktautoriteit is, dat zij oordeelt onmiddellijk ervan, in kennis dient te worden gesteld.(h) op specifiek verzoek van de Marktautoriteit, de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van elke transactie op EASDAQ, indien dit door het Lid gekend is en indien dergelijke informatie volgens de wet vrijgegeven mag worden.(i) telkens, van zodra deze getroffen worden, gedetailleerde gegevens betreffende enige maatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 41 van de Wet op de Financiële Markten.5552. De Marktautoriteit heeft het recht om van elk Lid te eisen dat deze mondelinge en/of schriftelijke informatie verstrekt met betrekking tot : (a) de activiteiten van het betreffende Lid;(b) de naleving door het betreffende Lid van het Juridisch Kader van EASDAQ;en (c) het zich effectief of vermoedelijk voordoen van een uitsluitingsgrond opgenomen in deze Lidmaatschapsregels die betrekking heeft op het betreffende Lid.5554. In plaats van, of in aanvulling op, het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in Regel 5552 van dit Reglement, kan de Marktautoriteit de boeken en het archief van een Lid onderzoeken en kopiëren of een onderzoek daarvan laten plaatsvinden met betrekking tot punten (a) tot en met (d) van Regel 5550 van dit Reglement.Indien een Lid een onafhankelijke externe accountant of revisor heeft, kan de Marktautoriteit naar eigen inzicht bepalen dat het onderzoek in eerste instantie door een dergelijke onafhankelijke externe accountant of revisor dient te worden verricht. 56. Overdracht van Lidmaatschap 5600.Het EASDAQ-lidmaatschap of enig recht dat uit dit lidmaatschap voortvloeit mag niet worden overgedragen of op enige wijze worden bezwaard. 5610. Het EASDAQ-lidmaatschap wordt niet beëindigd door de consolidatie, reorganisatie, fusie, controlewijziging of soortgelijke verandering waarvan een Lid het voorwerp is, op voorwaarde dat, mits goedkeuring van de Marktautoriteit, de overblijvende natuurlijke persoon of rechtspersoon : (a) voldoet aan de kwalificatievereisten voor Kandidaat-Leden, zoals opgenomen in dit Lidmaatschapsreglement;(b) de Marktautoriteit schriftelijk bevestigt dat hij Lid van EASDAQ blijft en gebonden zal zijn door het Juridisch Kader van EASDAQ;(c) de Marktautoriteit schriftelijk bevestigt dat hij gebonden is door de lidmaatschapsovereenkomst waarnaar in Regel 5130 (c) van dit Reglement wordt verwezen als was hij daarbij ondertekenende partij.5620. Indien er enige twijfel bestaat of in een specifiek geval aan de vereisten van Regel 5610 (b) en (c) van dit Reglement dient te worden voldaan, is de beslissing van de Marktautoriteit wat dit betreft bindend voor het betrokken Lid (of de betrokken overblijvende natuurlijke persoon of rechtspersoon). 57. Uittreding van Leden 57.1. Uittreding als Lid 5710. Leden kunnen uit het lidmaatschap van EASDAQ treden door een schriftelijke kennisgeving van uittreding aan de Marktautoriteit over te maken.De uittreding wordt effectief twee maanden nadat de Marktautoriteit de kennisgeving van uittreding heeft ontvangen, tenzij de Marktautoriteit op discretionaire wijze besluit dat de uittreding op een eerdere datum dient plaats te vinden. 5712. Het uittredend Lid heeft geen recht op de terugbetaling van enige bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes die door dit Lid aan EASDAQ N.V. werden betaald, en wordt ook niet ontslagen van de verplichting bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes te betalen die betrekking hebben op de periode die voorafgaat aan het uittreden. 5714. Het uittredend Lid blijft verplicht alle transacties uit te voeren en te voltooien die hij vóór de effectieve datum van beëindiging is aangegaan, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel anders beslist.Dergelijk Lid blijft met betrekking tot het uitvoeren van zijn activiteiten onderworpen aan het Juridisch Kader van EASDAQ tot aan de datum waarop de uittreding uit het lidmaatschap effectief ingaat. 5716. De Marktautoriteit is bevoegd naar haar vrij oordeel de uittreding openbaar te maken op de wijze die zij passend acht. 57.2. Verzaking aan Inschrijving als Markthouder 5720. Markthouders kunnen verzaken aan hun inschrijving als Markthouder of Markthouder voor een bepaalde klasse van Toegelaten Financiële Instrumenten door een schriftelijke kennisgeving van verzaking aan de Marktautoriteit over te maken.De verzaking treedt in werking vanaf het begin van de vijfde EASDAQ-Werkdag volgend op de datum waarop de kennisgeving van verzaking door de Marktautoriteit is ontvangen, tenzij de Marktautoriteit bepaalt naar haar vrij oordeel dat de verzaking op een eerdere datum in werking dient te treden. Een Markthouder die aan zijn inschrijving voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten verzaakt, mag zich pas opnieuw als Markthouder voor die categorie inschrijven na het verstrijken van twintig EASDAQ-Werkdagen. 5722. De verzakende Markthouder blijft verplicht alle transacties uit te voeren en te voltooien die hij is aangegaan vóór de datum waarop zijn uittreding in werking treedt voor de relevante categorie Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor hij als Markthouder is ingeschreven, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel anders beslist.5724. De Marktautoriteit kan naar haar vrij oordeel de verzaking openbaar maken op de wijze die zij passend acht. 58. Schorsing of Intrekking van Lidmaatschap van Leden en Ingeschreven Vertegenwoordigers 58.1. Schorsing of Intrekking van Lidmaatschap 5810. De Marktautoriteit is bevoegd om het EASDAQ-lidmaatschap van een Lid te schorsen of in te trekken indien dit Lid het voorwerp uitmaakt van een uitsluitingsgrond zoals beschreven in deze Lidmaatschapsregels, of indien dit Lid een ernstige inbreuk maakt op het Juridisch Kader van EASDAQ.5812. De schorsing of intrekking wordt doorgevoerd door middel van een kennisgeving van de Marktautoriteit aan het betrokken Lid.De schorsing of intrekking treedt onmiddellijk in werking, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel bepaalt dat de schorsing of intrekking op een latere datum in zal gaan. De schorsing blijft van toepassing voor een vrij door de Marktautoriteit bepaalde periode. De schorsing of intrekking wordt opgenomen in het ledenregister. 5814. Het Lid dat is geschorst of waarvan het lidmaatschap van EASDAQ door de Marktautoriteit is ingetrokken, heeft geen recht op terugbetaling van bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes die door betreffend Lid aan EASDAQ N.V. zijn betaald, en wordt ook niet ontslagen van de verplichting bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes te betalen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan zijn schorsing of intrekking. 5816. Het Lid dat is geschorst of waarvan het lidmaatschap van EASDAQ door de Marktautoriteit is ingetrokken, blijft verplicht alle transacties uit te voeren en te voltooien die hij vóór de effectieve datum van zijn schorsing of intrekking is aangegaan, binnen de periode en overeenkomstig de procedure die door de Marktautoriteit zijn vastgesteld en onder het toezicht van de Marktautoriteit, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel anders beslist.Dergelijk Lid blijft met betrekking tot zijn optreden voorafgaand aan de datum waarop de beslissing van de Marktautoriteit van kracht wordt, onderworpen aan het Juridisch Kader van EASDAQ. De Marktautoriteit kan echter een derde partij aanwijzen, al dan niet een Lid, om enige transacties voor rekening van het Lid waarvan het lidmaatschap geschorst of ingetrokken werd, uit te voeren. Indien de aangewezen derde partij geen Lid is, dient de Marktautoriteit de diensten van een Lid te gebruiken voor transacties op EASDAQ. 58.2. Schorsing of Intrekking van de hoedanigheid van Markthouder 5820. De Marktautoriteit is, in de volgende omstandigheden, bevoegd om de inschrijving van een Markthouder voor een bepaalde categorie Toegelaten Financiële Instrumenten te schorsen of in te trekken : (a) indien de Markthouder heeft nagelaten binnen vijf EASDAQ-Werkdagen nadat de inschrijving van de Markthouder voor die categorie effectief wordt, prijsaanbiedingen voor die categorie op te geven;(b) indien de Markthouder het Juridisch Kader van EASDAQ niet naleeft, en de niet-naleving voortzet na de termijn van respijt die de Marktautoriteit naar eigen oordeel heeft bepaald en aan dergelijke Markthouder heeft medegedeeld.5822. De schorsing of intrekking van de inschrijving van een Markthouder wordt doorgevoerd door een kennisgeving van de Marktautoriteit aan het betrokken Lid.De schorsing of intrekking treedt onmiddellijk in werking, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel bepaalt dat de schorsing of intrekking op een latere datum van kracht wordt. De schorsing blijft van kracht voor een door de Marktautoriteit bepaalde periode. De schorsing of intrekking wordt opgenomen in het ledenregister. 5824. De Markthouder die het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot schorsing of intrekking door de Marktautoriteit, blijft verplicht alle transacties uit te voeren en te voltooien die hij vóór de effectieve datum van zijn schorsing of intrekking is aangegaan, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel anders beslist.Dergelijke Markthouder blijft met betrekking tot zijn optreden voorafgaand aan de datum waarop de beslissing van de Marktautoriteit van kracht wordt, onderworpen aan het Juridisch Kader van EASDAQ. 58.3. Schorsing of Intrekking van Ingeschreven Vertegenwoordigers 5830. De Marktautoriteit kan de inschrijving van een Ingeschreven Vertegenwoordiger schorsen of intrekken indien de betreffende Ingeschreven Vertegenwoordiger het voorwerp uitmaakt van een uitsluitingsgrond die in deze Lidmaatschapsregels is opgenomen, of indien de Ingeschreven Vertegenwoordiger een ernstige inbreuk maakt op het Juridisch Kader van EASDAQ.5832. De schorsing of intrekking wordt verwezenlijkt door een kennisgeving van de Marktautoriteit aan de betrokken Ingeschreven Vertegenwoordiger.De schorsing of intrekking treedt onmiddellijk in werking, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel bepaalt dat de schorsing of intrekking op een latere datum van kracht wordt. De schorsing blijft van kracht voor een door de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel bepaalde periode. De schorsing of intrekking wordt opgenomen in het ledenregister. 59. Naleving en Handhaving van de Lidmaatschapsregels 5900.De Leden dienen alle regels en vereisten na te leven die op hen van toepassing zijn, in het bijzonder het Juridisch Kader van EASDAQ. 5910. De Marktautoriteit heeft de plicht erop toe te zien dat het Juridisch Kader van EASDAQ door alle Leden wordt nageleefd. 5920. De Leden dienen de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zonder uitstel alle informatie en uitleg te verstrekken die de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zou eisen, ten einde de Marktautoriteit toe te laten de beleggers te beschermen en de integriteit en de regelmatige en doelmatige werking van de markt te verzekeren, alsmede alle andere informatie en uitleg die de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zou eisen, ten einde te controleren of alle bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ werden en worden nageleefd. 5930. Indien de Marktautoriteit van oordeel is dat een Lid gehandeld heeft in strijd met een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ, kan zij de volgende maatregelen treffen : (a) aanbevelingen formuleren ten aanzien van het Lid en/of de raadgevers van het Lid die niet publiek bekend worden gemaakt;(b) aanbevelingen formuleren ten aanzien van een of meer met name genoemde Bestuurders van het Lid en/of hun raadgevers die niet publiek bekend worden gemaakt;(c) publiekelijk aanbevelingen formuleren ten aanzien van het Lid en/of de raadgevers van het Lid;(d) publiekelijk aanbevelingen formuleren ten aanzien van een of meer met name genoemde Bestuurders van het Lid en/of hun raadgevers;(e) het Lid formeel verzoeken de bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ waarop inbreuk is gemaakt, na te leven en de inbreuk te herstellen binnen de door de Marktautoriteit aangegeven periode;en (f) indien de inbreuk niet hersteld is binnen de periode bepaald door de Marktautoriteit, alle nodige maatregelen treffen en, overeenkomstig de Procedurecode en onverminderd strafrechtelijke procedures, een of meer van de volgende sancties opleggen : (i) berisping van het Lid die niet publiek bekend gemaakt wordt; (ii) het Lid publiekelijk berispen en relevante informatie betreffende de reden en voor de berisping openbaar maken; (iii) het Lid gedurende een door haar bepaalde periode van niet meer dan zes maanden schorsen, overeenkomstig deze Lidmaatschapsregels; (iv) de hoedanigheid van EASDAQ-Lid intrekken en dit overeenkomstig deze Lidmaatschapsregels; of (v) een administratieve boete opleggen overeenkomstig, en binnen de grenzen opgenomen in, artikel 32, §1, 6° van de Wet op de Financiële Markten.5940. De Marktautoriteit kan, op kosten van het betrokken Lid, en op de wijze die de Marktautoriteit passend acht, elke aanbeveling, of elke door haar opgelegde sanctie, of alle daarmee verband houdende dienstige informatie, openbaar maken.De Marktautoriteit dient de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de bevoegde toezichthoudende instantie van het betrokken Lid in kennis te stellen van elke door haar opgelegde sanctie. 5950. Alle geschillen tussen Leden met betrekking tot transacties op EASDAQ dienen te worden beslecht overeenkomstig de Arbitrageregels.De Marktautoriteit kan ongeacht het instellen van een arbitrageprocedure alle dringende tijdelijke maatregelen treffen die binnen haar bevoegdheid vallen. HOOFDSTUK 7. - Verhandelingsregels 70. Toepassingsgebied 7000.Het uitvoeren van transacties op EASDAQ tussen Leden of tussen een Lid en een niet-Lid wordt beheerst door deze Verhandelingsregels. 71. Verplichtingen van Markthouders 7100.Gedurende de EASDAQ-Werkuren dient het Lid voor elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor hij als Markthouder is ingeschreven : (a) actief een aanbod doen tot het kopen en verkopen aan elk ander Lid dat hierom verzoekt en dat geen andere voor die categorie ingeschreven Markthouder is, tegen de prijs en in de omvang (of minder) die hij opgeeft voor die categorie;(b) tweezijdige prijsaanbiedingen aanhouden op EASDAQ, evenwel rekening houdend met de procedures inzake toegestane intrekking die zijn opgenomen in deze Verhandelingsregels.Prijsaanbiedingen dienen betrekking te hebben op ten minste het minimum-prijsaanbiedingsvolume dat door de Marktautoriteit is bepaald voor die categorie en dienen het volume en de bied- en vraagkoersen aan te geven; en (c) prijsaanbiedingen in te voeren en weer te geven op EASDAQ bij de aanvang van de EASDAQ-Werkuren en de weergave van deze prijsaanbiedingen niet in te trekken vóór het einde van de EASDAQ-Werkuren, evenwel rekening houdend met de procedures inzake toegestane intrekking die zijn opgenomen in deze Verhandelingsregels.72. Prijsaanbiedingen 7200.Prijsaanbiedingen en prijsaanbiedingsvolumes voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten mogen uitsluitend worden ingevoerd op EASDAQ door een Lid dat voor die categorie als Markthouder is ingeschreven. 72.1. Prijsaanbiedingen in Redelijk Verband met de Heersende Markt 7210. Markthouders dienen prijsaanbiedingen in te voeren en aan te houden die redelijkerwijs verband houden met de heersende markt. Indien de prijsaanbiedingen van een Markthouder niet langer redelijkerwijs verband houden met de heersende markt, kan de Marktautoriteit van de Markthouder eisen zijn prijsaanbiedingen opnieuw in te voeren.

Instructies bij Regel 7210 Teneinde de prijsaanbiedingen van een Markthouder te beoordelen, dient de Marktautoriteit na te gaan of de Markthouder de maximaal toegestane koersspreidingsregel naleeft die is vastgelegd in Regel 7220 van dit Reglement en of zijn biedprijs lager is dan de beste vraagprijs of zijn vraagprijs hoger is dan de beste biedprijs. 7212. Indien een Markthouder verzuimt zijn prijsaanbiedingen opnieuw in te voeren overeenkomstig Regel 7210 van dit Reglement, kan de Marktautoriteit de prijsaanbiedingen van de Markthouder opschorten in elk van de categorieën van Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor de betreffende Markthouder ingeschreven is.7214. Indien een Markthouder buiten zijn controle om verhinderd is prijsaanbiedingen in te voeren of bij te werken, dient de Markthouder onmiddellijk de Marktautoriteit te verzoeken zijn prijsaanbiedingen als louter indicatief aan te duiden.Zodra een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten door de Marktautoriteit als zodanig is aangeduid, is de Markthouder niet meer verplicht transacties uit te voeren tegen de weergegeven prijsaanbiedingen totdat de prijsaanbiedingen niet langer worden aangeduid als louter indicatief. 7216. Indien een Markthouder buiten zijn controle om verhinderd is zijn prijsaanbiedingen in te voeren of bij te werken en de Markthouder de Marktautoriteit niet verzoekt zijn prijsaanbiedingen als louter indicatief aan te duiden, wordt de Markthouder geacht ervoor te hebben gekozen zijn prijsaanbiedingen te handhaven en is de Markthouder verplicht transacties uit te voeren tegen de weergegeven prijsaanbiedingen.7218. De Marktautoriteit is bevoegd een "fast market" af te kondigen wanneer de frequentie van de wijzigingen in de prijsaanbiedingen hoger is dan de capaciteit van de markt om zich aan deze wijzigingen aan te passen.Wanneer er een "fast market" is afgekondigd, is een Markthouder niet verplicht een transactie uit te voeren tegen de weergegeven prijs, maar dient hij via de telefoon aan een Lid, dat geen andere Markthouder is die ingeschreven is voor dezelfde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten, een vaste tweezijdige prijs aan te bieden voor ten minste het minimum-prijsaanbiedingsvolume. 72.2. Maximaal Toegestane Koersspreiding 7220. Een Markthouder mag geen prijsaanbiedingen invoeren in een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten die een maximaal toegestane koersspreiding van 150% van het gemiddelde van de drie kleinste koersspreidingen voor deze categorie overschrijdt (indien er minder dan drie Markthouders voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten zijn, is de maximaal toegestane koersspreiding 150% van de gemiddelde koersspreiding).De parameters voor de maximaal toegestane koersspreiding of de basis voor de berekening van de maximaal toegestane koersspreiding zijn die welke worden goedgekeurd en gepubliceerd door de Marktautoriteit. 72.3. Prijsaanbiedingsvolume 7230. Een Markthouder mag een prijsaanbieding op EASDAQ slechts weergeven voor een prijsaanbiedingsvolume zoals vastgelegd door de Marktautoriteit.7232. Een lijst met vereisten inzake minimum-prijsaanbiedingsvolumes voor alle categorieën van Toegelaten Financiële Instrumenten wordt ter beschikking gesteld door de Marktautoriteit. 7234. Het minimum-prijsaanbiedingsvolume voor elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten wordt door de Marktautoriteit vastgesteld na overleg met de Markthouders van die categorie, doch wordt, tenzij de Marktautoriteit anders beslist, ten minste op het volgende niveau vastgesteld : (a) indien het gemiddelde transactievolume tijdens de drie voorafgaande maanden 1.000 Toegelaten Financiële Instrumenten of meer bedraagt of indien de gemiddelde biedprijs tijdens de drie voorafgaande maanden lager is dan 10 ECU, is het minimum-prijsaanbiedingsvolume 500 Toegelaten Financiële Instrumenten. (b) indien het gemiddelde transactievolume tijdens de drie voorafgaande maanden lager is dan 1.000 Toegelaten Financiële Instrumenten en de gemiddelde biedprijs tijdens de drie voorafgaande maanden gelijk is aan of groter dan 10 ECU, is het minimum-prijsaanbiedingsvolume 100 Toegelaten Financiële Instrumenten. 72.4. Munteenheid voor Prijsaanbiedingen 7240. Er is slechts één munteenheid voor prijsaanbiedingen per categorie Toegelaten Financiële Instrumenten.7242. De munteenheid voor prijsaanbiedingen voor elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten wordt bepaald door de Emittent. Wijzigingen in de munteenheid voor prijsaanbiedingen van een categorie Toegelaten Financiële Instrumenten dienen te worden goedgekeurd door de Marktautoriteit, na overleg met de Markthouders die zijn ingeschreven voor de betreffende categorie. 73. Verhandelingen 73.1. Gedragsregels 7310. Het optreden van de Leden, met name hun verantwoordelijkheden om klantenorders aan de beste voorwaarden uit te voeren, is onderworpen aan de Gedragscode.7311. Een Lid dat niet ingeschreven is als Markthouder voor de categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten waarop een transactie betrekking heeft en dat een gekruiste transactie uitvoert als bemiddelaar of voor eigen rekening een transactie met een niet-Lid, moet redelijke maatregelen nemen teneinde er voor te zorgen dat de prijs waartegen de transactie wordt uitgevoerd minstens zo goed is als de beste prijsaanbiedingen die in een vergelijkbaar volume kunnen worden verkregen van een Markthouder die is ingeschreven voor de betreffende categorie.7312. Een Lid, inclusief een Markthouder, dat voorstelt een transactie af te sluiten met een Markthouder voor een hoeveelheid die groter is dan die welke wordt weergegeven door de Markthouder, dient vooraleer om een prijs wordt gevraagd, het volgende bekend te maken : (a) of de order al dan niet een hele order of een deel van een grotere order is;(b) of deze order gedeeltelijk wordt uitgevoerd samen met een ander Lid. Instructies bij Regel 7312 Met betrekking tot deze Regel wordt een voorstel dat wordt gedaan via de telefoon, geacht vast te zijn voor de gedeeltelijke of gehele opgegeven hoeveelheid. 7313. Een Lid dat meer dan één Markthouder benadert met een order voor dezelfde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten, dient elke Markthouder in kennis te stellen van het feit dat andere Markthouders werden benaderd.7314. Een Markthouder die wenst : (a) te verkopen aan een andere Markthouder die is ingeschreven voor dezelfde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten en een lagere biedprijs en een hogere vraagprijs weergeeft in die categorie dan de Markthouder die hij benadert, kan een dergelijke transactie alleen aannemen te uitvoeren tot maximaal het minimum-prijsaanbiedingsvolume;(b) te kopen van een andere Markthouder die is ingeschreven voor dezelfde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten, en een hogere biedprijs en een hogere vraagprijs weergeeft in die categorie dan de Markthouder die hij benadert, kan een dergelijke transactie alleen aannemen te uitvoeren tot maximaal het minimum-prijsaanbiedingsvolume.7315. Een Markthouder die een "choice price" of een "back price" weergeeft, dient transacties te verrichten tegen zijn weergegeven prijs en volume wanneer hij wordt benaderd door een ander Lid, inclusief een andere Markthouder. Instructies bij Regel 7315 Ten behoeve van deze Regel, is een "choice price" een prijs waarbij de beste biedprijs en de vraagprijs gelijk zijn, en is een "back price" een vraagprijs die lager is dan de biedprijs van een ander, of een biedprijs die hoger is dan de vraagprijs van een ander. 7316. Indien een Markthouder over de telefoon een prijs biedt voor een volume dat groter is dan het volume dat hij weergeeft, is de Markthouder verplicht tegen de weergegeven prijs te verhandelen.7317. Een Markthouder die een transactie heeft uitgevoerd in Toegelaten Financiële Instrumenten en een verzoek tot verhandeling heeft ontvangen in dezelfde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten voordat hij de kans heeft gehad zijn prijs te veranderen, is gerechtigd om : (a) zich "dealer in front" te verklaren aan de persoon die het verzoek doet en de prijs te wijzigen waartegen hij bereid is te verhandelen; en (b) onmiddellijk een nieuwe vaste tweezijdige prijsaanbieding aan te bieden aan het verzoekende Lid.7318. Een Markthouder die nalaat een transactie uit te voeren die is voorgesteld door een hiertoe verzoekend Lid, dient zich te onthouden van enige actie die nadeel kan berokkenen aan de uitvoering van die transactie bij een ander Lid of elders.De Markthouder mag niet, gedurende een periode van ten minste drie minuten en ten hoogste tien minuten, een poging doen met een ander Lid (inclusief een andere Markthouder) te handelen in de betreffende categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten. De Markthouder wordt van deze verplichting ontheven indien gedurende de periode waarvoor het verbod geldt : (a) hij zijn prijsaanbiedingen in die categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten wijzigt en de beste biedprijs of vraagprijs niet weergeeft;(b) een concurrerende Markthouder een nieuwe beste aankoop- of verkoopbod doet voor die categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten;(c) het Lid dat het initiatief neemt de Markthouder meldt dat het de transactie heeft uitgevoerd;of (d) hij door een ander Lid wordt aangeroepen en verhandelt tegen zijn weergegeven prijsaanbieding of indien hij zichzelf "dealer in front" verklaart en via de telefoon een herziene prijs aanbiedt. 73.2. Verhandelingsmunteenheid 7320. Indien er niet uitdrukkelijk een bepaalde munteenheid wordt overeengekomen voor de verhandeling, is de verhandelingsmunteenheid gelijk aan de prijsaanbiedingsmunteenheid. 73.3. Handel buiten Openingsuren 7330. Handel buiten de EASDAQ-Werkuren is toegestaan zonder afbreuk aan Regel 7610 (b) van dit Reglement.7335. Een transactie die wordt uitgevoerd buiten de EASDAQ-Werkuren maar vóór middernacht, dient te worden vereffend als ware deze verricht op de volgende EASDAQ-Werkdag. 73.4. EASDAQ-Verhandelingssymbolen 7340. De EASDAQ-verhandelingssymbolen staan onder de controle van de Marktautoriteit en worden toegekend aan de Emittenten voor het beperkte doel hun Toegelaten Financiële Instrumenten te identificeren in de toegelaten noterings- en verhandelingssystemen.De Marktautoriteit kan, in haar exclusieve en definitieve discretie, op enig welk ogenblik beslissen over de toekenning, intrekking of wedertoekenning van elk verhandelingssymbool. 73.5 Tijdelijke Opschorting van de Handel 7350. Een besluit van de Marktautoriteit om de handel tijdelijk op te schorten, kan worden genomen in de volgende omstandigheden : (a) wanneer onvolledige en onjuiste informatie kan leiden tot het ontwikkelen van een valse markt in de Toegelaten Financiële Instrumenten van de Emittent;(b) wanneer belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot een Emittent zich in een vroeg stadium van onderhandeling bevinden, waarbij de details en voorwaarden nog overeengekomen moeten worden, en er een risico bestaat op het uitlekken van onnauwkeurige of onvolledige informatie;of (c) wanneer wijzigingen in de marktactiviteit voorafgaande aan de bekendmaking door de Emittent van belangrijke informatie aangeven dat dergelijke informatie waarschijnlijk bij het investeringspubliek bekend zijn geworden. 73.6. Toegestane Intrekkingsprocedure 7360. Een Markthouder die prijsaanbiedingen die hij weergeeft voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten, wil intrekken, dient hiervoor de voorafgaande toestemming te bekomen van de Marktautoriteit.Deze toestemming dient te zijn gebaseerd op religieuze of openbare feestdagen van de plaats van waaruit de Markthouder opereert en kan uitsluitend worden gegeven indien een kennisgeving vijf EASDAQ-Werkdagen vooraf is ontvangen door de Marktautoriteit. 74. Opname, Melding en Publicatie van Transacties 74.1. Opname van Transacties 7410. In aanvulling op bijgehouden boeken, rekeningen, registers en briefwisseling, dient een Markthouder stemopnameapparatuur te installeren, te onderhouden en te gebruiken voor de elektronische opname van alle telefonische oproepen en gesprekken met betrekking tot zijn activiteiten als Markthouder op EASDAQ en dient hij deze opnames gedurende ten minste 90 dagen te bewaren.7415. Elk Lid wordt sterk aangemoedigd om stemopnameapparatuur te installeren, te onderhouden en te gebruiken voor de elektronische opname van alle telefonische oproepen en gesprekken met betrekking tot zijn activiteiten op EASDAQ en deze opnames gedurende ten minste 90 dagen te bewaren. 74.2. Melding van Transacties 7420. De Leden dienen elke transactie in Toegelaten Financiële Instrumenten binnen drie minuten na uitvoering hiervan te melden aan de Marktautoriteit via het EASDAQ-Verhandelingssysteem.Transacties die niet binnen drie minuten na uitvoering ervan worden gemeld, worden als laattijdig aangemerkt. Het herhaaldelijk te laat melden van transacties, zoals bepaald door de Marktautoriteit, is een disciplinaire overtreding en kan leiden tot het beperken of intrekken van de verhandelingssfaciliteiten op EASDAQ van het meldend Lid en, dientengevolge, tot het opschorten of intrekken van het lidmaatschap van EASDAQ van het betreffend Lid. 7425. Een transactiemelding bevat ten minste de volgende informatie : (a) de EASDAQ-identificatiecode van het Lid dat de melding verricht;(b) de EASDAQ-identificatiecode van de wederpartij bij de transactie indien de wederpartij een Lid is, of een identificatiecode van de wederpartij indien die wederpartij geen Lid is;(c) de datum en de tijd waarop de transactie werd uitgevoerd;(d) of de transactie een aankoop of een verkoop betrof door het Lid dat de melding verricht;(e) de EASDAQ-identificatiecode voor de categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten die het voorwerp was van de transactie;(f) het aantal Toegelaten Financiële Instrumenten dat werd verhandeld;(g) de prijs waartegen de transactie werd uitgevoerd;(h) of het Lid dat de melding verricht al dan niet voor eigen rekening heeft gehandeld;(i) de munteenheid en de vereffeningsdatum van de transactie. 74.3. Bekendmaking van Transacties 7430. Teneinde beleggers en Leden in staat te stellen de voorwaarden van een transactie die zij op EASDAQ willen uitvoeren of hebben uitgevoerd, te beoordelen, zal, behoudens de bepalingen van Regel 7432 van dit Reglement, de volgende informatie met betrekking tot transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten onmiddellijk worden gepubliceerd door de internationale informatieleveranciers, op elektronische wijze of door andere middelen bepaald door de Marktautoriteit : (a) alle transacties die zijn afgesloten op EASDAQ zonder risiconame door een Markthouder;(b) alle transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten die betrokken zijn bij een openbaar overnamebod;(c) alle transacties die zijn afgesloten op EASDAQ met risiconame door een Markthouder, met een waarde per transactie van minder dan honderd maal het minimum-prijsaanbiedingsvolume van de verhandelde Toegelaten Financiële Instrumenten.7432. Bloktransacties ("block trades") zullen worden bekendgemaakt hetzij wanneer zij ten belope van 90 procent zijn gecompenseerd, hetzij, indien eerder, binnen zeven kalenderdagen na de transactie.Om een beroep te kunnen doen op deze uitgestelde bekendmaking, moet de betrokken Markthouder de Marktautoriteit onmiddellijk inlichten telkens wanneer hij een bloktransactie verricht.

Instructies bij Regel 7432 Met betrekking tot deze Regel, wordt onder een "bloktransactie" verstaan een transactie die is uitgevoerd op EASDAQ met een waarde van meer dan honderd maal het minimum-prijsaanbiedingsvolume van de betreffende categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten. 7434. Elke dag worden de hoogste en de laagste prijs alsmede het verhandelde volume van elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten gepubliceerd met betrekking tot transacties op EASDAQ, overeenkomstig Regel 7430 en Regel 7432 van dit Reglement.7436. Publicaties die worden gedaan overeenkomstig Regel 7430 tot en met 7434 van dit Reglement kunnen worden uitgesteld of opgeschort door de Marktautoriteit indien uitzonderlijke marktomstandigheden dit rechtvaardigen.75. EASDAQ-Veilingregels 7500.Indien voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten slechts één Markthouder is ingeschreven of indien ingevolge toegestane intrekking het aantal Markthouders voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten is gedaald tot één, kan de Marktautoriteit bepalen dat de handel in die categorie kan worden gevoerd in de vorm van een periodieke openbare veiling.

Instructies bij Regel 7500 Indien de Marktautoriteit bepaalt dat de handel in een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten zal worden gevoerd in de vorm van een periodieke openbare veiling, treedt de overgebleven Markthouder op als Veilingmeester voor die categorie. 7510. Indien er voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten geen Markthouder is ingeschreven of indien ingevolge een toegestane intrekking het aantal Markthouders voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten is gedaald tot nul, kan de Marktautoriteit besluiten de toelating van die categorie tot de handel in te trekken. 7520. De veiling voor elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten vindt plaats om 13.00 uur (uur GMT+1) op elke EASDAQ-Werkdag. De Veilingmeester dient de veiling bekend te maken en een telefoonnummer te vermelden waarnaar alle aanbiedingen tot aankoop of verkoop van Toegelaten Financiële Instrumenten van die categorie dienen gericht te worden. De Veilingmeester kan naar eigen inzicht bepalen of hij de verwachte veilingprijs of de prijsvork publiek bekend zal maken. 7530. Om 13.00 uur (uur GMT+1) dient de Veilingmeester de prijs te berekenen waartegen de maximale hoeveelheid Toegelaten Financiële Instrumenten wordt verhandeld. De Veilingmeester kan zelf aanbiedingen tot aankoop of verkoop voor zijn eigen rekening opnemen teneinde het aantal Toegelaten Financiële Instrumenten dat kan worden verhandeld, te maximaliseren. 7540. Tegen 13.30 uur (uur GMT+1) dient de Veilingmeester alle aanbiedingen tot aankoop of verkoop waaraan door de veiling is voldaan, te melden aan de partijen die de aanbiedingen hebben uitgebracht. De door de Veilingmeester voor die veiling vastgestelde veilingprijs dient tegen 13.30 uur (uur GMT+1) door de Veilingmeester op EASDAQ te worden weergegeven. 7550. De Veilingmeester dient de veilingprijs te gebruiken vanaf het tijdstip van de veiling tot aan het einde van de EASDAQ-Werkuren teneinde aanbiedingen tot aankoop of verkoop van het Toegelaten Financieel Instrument van die categorie tegen de veilingprijs te aanvaarden.7560. Elk aanbod tot aankoop of verkoop van het Toegelaten Financieel Instrument waaraan is voldaan ingevolge deze EASDAQ-Veilingregels, wordt geacht een transactie te zijn tot stand gekomen tussen de Veilingmeester en de partij die het aanbod doet.Alle aanbiedingen tot aankoop of verkoop van het Toegelaten Financieel Instrument waaraan is voldaan en die de Veilingmeester heeft gemeld aan de partij die het aanbod doet, dienen door die partij binnen vijftien minuten na ontvangst door die partij van het verslag van de Veilingmeester aan EASDAQ te worden bevestigd. Alle aanbiedingen tot aankoop of verkoop van het Toegelaten Financieel Instrument waaraan niet is voldaan aan het einde van de EASDAQ-Werkuren op die dag, worden geacht niet langer geldig te zijn. 76. Overeenstemming, Vereffening, Betaling, Levering 76.1. Overeenstemming van Transacties 7610. Voor zover transacties in Toegelaten Financiële Instrumenten plaatsvindt tussen Leden, worden deze in overeenstemming gebracht via het EASDAQ-Verhandelingssysteem : (a) transacties die worden uitgevoerd tijdens EASDAQ-Werkuren dienen door de betrokken Leden in overeenstemming te worden gebracht binnen één uur na de sluiting van de gewone handel voor die EASDAQ-Werkdag;(b) transacties die worden uitgevoerd buiten EASDAQ-Werkuren dienen door de betrokken leden in overeenstemming te worden gebracht vóór de aanvang van de volgende EASDAQ-Werkdag.7612. Voor de doeleinden van het Wettelijke Kader van EASDAQ wordt een transactie geacht tussen Leden te zijn overeengekomen als zijnde in overeenstemming gebracht op het tijdstip dat de transactie aan beide Leden is gemeld door het EASDAQ-Verhandelingssysteem.7614. De Marktautoriteit kan bepaalde tijdsgrenzen vaststellen waarbinnen overeenstemming dient plaats te vinden en die door de Leden in acht moeten worden genomen voor transacties tussen Leden. 76.2. Vereffening van Transacties 7620. De Leden dienen ervoor zorg te dragen dat elke transactie die door hen wordt uitgevoerd, daarin inbegrepen de transacties met niet-Leden, naar behoren wordt vereffend via het EASDAQ-Vereffeningssysteem.7622. Transacties tussen Leden die worden bevestigd via het EASDAQ-Verhandelingssysteem worden automatisch doorgegeven aan het EASDAQ-Vereffeningssysteem ter vereffening overeenkomstig deze Verhandelingsregels en onderworpen aan de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem.Dergelijke transacties worden vereffend met inachtneming van de voorwaarden van de bevestiging van overeenstemming. 7624. Transacties tussen een Lid en een niet-Lid worden automatisch doorgegeven aan het EASDAQ-Vereffeningssysteem.Het is echter de verantwoordelijkheid van het Lid om ervoor te zorgen dat het niet-Lid de voorwaarden van de transactie bevestigt aan het EASDAQ-Vereffeningssysteem vóór de vereiste vereffeningsdatum. 7626. Tenzij anders is overeengekomen, dient een transactie in Toegelaten Financiële Instrumenten te worden vereffend op de derde EASDAQ-Werkdag na de dag van bevestiging van overeenstemming. Instructies bij Regel 7626 De Marktautoriteit kan sancties opleggen aan Leden die niet bereid zijn transacties te vereffenen op de vereiste vereffeningsdatum. Deze sancties kunnen andere maatregelen vastgelegd in de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem aanvullen. 7628. Indien een Lid een vereffeningsdatum overeenkomt die niet de derde EASDAQ-Werkdag na de dag van de bevestiging van de overeenstemming is, mag die datum niet meer dan twintig EASDAQ-Werkdagen na de datum van bevestiging van overeenstemming vallen. 76.3. Betaling 7630. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de Leden te betalen voor de betreffende Toegelaten Financiële Instrumenten bij de levering.7632. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden die worden uiteengezet in de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem, van toepassing.7634. Verzuim om de betreffende Toegelaten Financiële Instrumenten te leveren op de vereiste vereffeningsdatum is op zichzelf geen reden om het contract als niet-nageleefd te beschouwen. 76.4. Levering 7640. Toegelaten Financiële Instrumenten die worden geleverd ter vereffening van een transactie zullen vrij zijn van enige lasten of zekerheden.7642. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de leveringsvoorwaarden zoals vastgelegd in de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem, van toepassing.7644. Verzuim om voor de betreffende Toegelaten Financiële Instrumenten te betalen op de vereiste vereffeningsdatum is op zichzelf geen reden om het contract als niet-nageleefd te beschouwen.77. Dividenden en Andere Rechten 7700.Voor een transactie in Toegelaten Financiële Instrumenten die is uitgevoerd op een dag dat EASDAQ dergelijke Toegelaten Financiële Instrumenten ex dividend of ander recht verklaart, of op enig moment daarna, dient de vereffening plaats te vinden ex betreffend recht, tenzij anders is overeengekomen in de bevestiging van overeenstemming. 7710. Het vorderen en vereffenen van dividenden en andere rechten dient te geschieden overeenkomstig de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem, met inbegrip van de relevante bepalingen in het prospectus.78. Vereffeningsagenten 7800.Elk Lid dient de Marktautoriteit in kennis te stellen van de aanstelling van elke persoon die hem diensten levert in verband met de vereffening. 7810. Een Lid mag mits de voorafgaande toestemming van de Marktautoriteit optreden als vereffeningsagent ten aanzien van elk Lid aan wie het zijn diensten wenst aan te bieden.7820. Elk lid dat optreedt als vereffeningsagent voor een andere Lid, is aansprakelijk voor de transacties die worden afgesloten door het cliënt-Lid alsof de vereffeningsagent zelf de transactie had afgesloten. HOOFDSTUK 8. - Stabilisatieregels 80. Toepassingsgebied 8000.Deze Stabilisatieregels bepalen de omstandigheden waarin, de manier waarop en de periode waarin, acties mogen worden ondernomen met het oog op de stabilisatie van de prijs van Toegelaten Financiële Instrumenten, alsmede de aanvullende te nemen maatregelen ter bekendmaking van het feit dat de prijs van die Toegelaten Financiële Instrumenten kan worden beïnvloed door deze acties. 8050. Elk Lid dat Stabilisatiemaatregelen wenst te ondernemen, dient ervoor te zorgen dat het de wetten van het rechtsgebied waaronder het betreffende Lid bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten valt, naleeft.81. Definities 8100.Tenzij anders vermeld is, zijn in deze Stabilisatieregels de volgende definities van toepassing : 8110. Verbonden Financiële Instrumenten : financiële instrumenten, van welke aard ook : (a) die in elk opzicht gelijk zijn aan de Betrokken Financiële Instrumenten;of (b) waartegen de Betrokken Financiële Instrumenten kunnen worden ingeruild of waarin deze kunnen worden geconverteerd;of (c) die de houders van de Betrokken Financiële Instrumenten op basis van hun bezit van die Betrokken Financiële Instrumenten, gerechtigd zijn aan te kopen of erop in te schrijven;of (d) die worden uitgegeven of gewaarborgd door de Emittent, of door een borg van de Betrokken Financiële Instrumenten, en waarvan de heersende marktprijs, op grond van de gelijkenis met de Betrokken Financiële Instrumenten wat betreft de termen en voorwaarden die aan elk van hen verbonden zijn, waarschijnlijk een gevoelige invloed op de marktprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten hebben;of (e) die certificaten van neerlegging zijn van dergelijke financiële instrumenten.8115. Sluitingsdatum : in geval van een uitgifte van Toegelaten Financiële Instrumenten, de datum waarop de Emittent van de Toegelaten Financiële Instrumenten de opbrengst van de uitgifte ontvangt of, in het geval dat de Emittent deze opbrengst in voorschotten ontvangt, de datum waarop hij het eerste voorschot ontvangt, of, in het geval van een aanbod tot verkoop van Toegelaten Financiële Instrumenten, de datum genoemd in de eerste Openbare Bekendmaking van het aanbod als zijnde de uiterste datum voor aanvaarding van het aanbod.8120. Datum van Toewijzing : de datum waarop de bedragen van de Betrokken Financiële Instrumenten worden toegewezen aan inschrijvers of kopers en, in geval van een initiële of voorlopige toewijzing onderworpen aan bevestiging, de datum van die initiële of voorlopige toewijzing.8125. Introductieperiode : de periode die aanvangt op het tijdstip van de eerste Openbare Bekendmaking waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten zou plaatsvinden in een of andere vorm en op een of ander tijdstip, en die eindigt met de aanvang van de Stabilisatieperiode.8130. Uitgifteprijs : de aangeduide prijs waartegen de Betrokken Financiële Instrumenten worden uitgegeven zonder aftrek van enige verkoopconcessie of commissie.8135. Manager : elk Lid dat door de Emittent van de Toegelaten Financiële Instrumenten is aangesteld om de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten te leiden.8140. Openbare Bekendmaking : elke mededeling gedaan door of namens de Emittent of de Manager in omstandigheden waarin het waarschijnlijk is dat het publiek kennis zal nemen van deze mededeling.8145. Relevante Datum : de 30ste dag na de Sluitingsdatum of, indien deze eerder valt dan die dag, de 60ste dag na de Datum van Toewijzing.8150. Betrokken Financiële Instrumenten : de Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor de Stabilisatiemanager vindt dat Stabilisatiemaatregelen noodzakelijk of passend zijn.8155. Stabilisatiemaatregel : een transactie die mag worden uitgevoerd krachtens Regels 8200 tot en met 8220 van dit Reglement, of een Stabilisatie-Aanbod.8160. Stabilisatie-Aanbod : een aanbod tot aankoop van Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten dat mag worden gedaan krachtens Regels 8200 tot en met 8220 van dit Reglement.8165. Stabilisatiemanager : de Manager of, indien er meer dan een Manager is, die Manager die door hen onderling is aangeduid als de Stabilisatiemanager met betrekking tot de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten. Instructies bij Regel 8165.

Deze definitie dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig Regel 8600 van dit Reglement. 8170. Stabilisatieperiode : de periode die ingaat op de datum waarop de eerste Openbare Bekendmaking van de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten die de Uitgifteprijs vermeldt, plaatsvindt, en die eindigt op de Relevante Datum;of voor schuldinstrumenten, de periode die ingaat op de datum van de eerste Openbare Bekendmaking van de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten (ongeacht of deze bekendmaking de Uitgifteprijs vermeldt) en die eindigt op de Relevante Datum. 82. Toegelaten Stabilisatiemaatregelen 8200.Mits inachtneming van Regel 8210 en Regel 8220 van dit Reglement mag de Stabilisatiemanager van een verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten op de markt Toegelaten Financiële Instrumenten kopen of overeenkomen te kopen teneinde de marktprijs van de Toegelaten Financiële Instrumenten die hij aanbiedt, te stabiliseren of te handhaven. Hij mag dit echter alleen doen zolang de Stabilisatieperiode nog loopt, indien hij de noodzakelijke voorbereidende maatregelen heeft genomen die voorzien zijn in deze Stabilisatieregels (met betrekking tot de waarschuwingen betreffende de mogelijkheid van Stabilisatiemaatregelen, de kennis van andere prijswijzigingen en het registreren van ondernomen acties), en zolang de limieten die in deze Stabilisatieregels worden vastgesteld met betrekking tot de maximumprijs waartegen Stabilisatiemaatregelen mogen worden ondernomen, niet worden overschreden. 82.1. Toegelaten Stabilisatie 8210. Mits inachtneming van Regel 8220 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager gedurende de Stabilisatieperiode een deel of alle van de volgende maatregelen nemen : (a) elk van de Betrokken Financiële Instrumenten kopen, overeenkomen te kopen of aanbieden te kopen op EASDAQ met het oog op het stabiliseren of handhaven van de marktprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten;en (b) elk van de Verbonden Financiële Instrumenten kopen, overeenkomen te kopen of aanbieden te kopen met het oog op het stabiliseren of handhaven van de marktprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten. 82.2. Voorbereidende Stappen en Registraties 8220. Regel 8210 van dit Reglement is enkel van toepassing indien de Stabilisatiemanager redelijkerwijze van oordeel is dat aan de voorwaarden gespecificeerd in Regels 8400 tot en met 8420 van dit Reglement is voldaan, en enkel indien de Stabilisatiemaatregelen op correcte wijze geregistreerd worden door de Stabilisatiemanager.83. Aanvullende Stabilisatiemaatregelen die Eveneens Zijn Toegelaten 8300.Mits inachtneming van Regels 8310 tot en met 8330 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager van een verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten te veel financiële instrumenten toewijzen of een ongedekte positie innemen, om aldus de daaropvolgende aankoop bij wijze van Stabilisatiemaatregel te vergemakkelijken; hij mag tevens financiële instrumenten op EASDAQ kopen of verkopen teneinde posities af te dekken of te liquideren die zijn ontstaan door Stabilisatiemaatregelen of door het innemen van een ongedekte positie. 83.1. Toegelaten Aanvullende Maatregelen 8310. Mits inachtneming van Regel 8320 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager : (a) met het oog op het doorvoeren van stabilisatiemaatregelen in Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten : (i) toewijzingen doen van een groter aantal van de Betrokken Financiële Instrumenten dan zal worden uitgegeven; (ii) Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten verkopen, aanbieden te verkopen of overeenkomen te verkopen om aldus hierin een ongedekte positie in te nemen; (b) Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten verkopen, aanbieden te verkopen of overeenkomen te verkopen om aldus een positie af te dekken of te liquideren die is ontstaan door stabilisatiemaatregelen, ongeacht of deze transacties in overeenstemming waren met Regels 8200 tot en met 8220 van dit Reglement;en (c) Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten kopen, aanbieden te kopen of overeenkomen te kopen om een positie af te dekken of te liquideren die is ontstaan ten gevolge van punten (a) (i) of (a) (ii) hierboven. 83.2. Voorbereidende Stappen en Registratie 8320. Regel 8310 van dit Reglement is slechts van toepassing indien de Stabilisatiemanager redelijkerwijze van oordeel is dat aan de voorwaarden gespecificeerd in Regels 8400 tot en met 8420 van dit Reglement is voldaan, en enkel indien de Stabilistatiemaatregelen op correcte wijze geregistreerd worden door de Stabilisatiemanager. 83.3. Prijslimieten 8330. Een transactie zoals bedoeld in Regel 8310 (c) van dit Reglement mag worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de vereisten ten aanzien van koopprijslimieten zoals bepaald in Regels 8500 en 8510 van dit Reglement.84. Voorbereidende Stappen Voorafgaande aan Stabilisatiemaatregelen 8400.Mits inachtneming van Regel 8410 en Regel 8420 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager van een verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten enkel stabiliseren indien hij de voorbereidende stappen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat stabilisatie mogelijk is, indien hij redelijkerwijs zeker is dat de prijs niet reeds vals is en hij passende systemen heeft opgezet om de eigen stabilisatiemaatregelen te registreren. Bovendien mag hij de prijs van aandelen en certificaten verbonden met obligaties, leningen, enzovoort, niet stabiliseren indien een daarvan converteerbaar is in de andere, maar de voorwaarden voor conversie nog niet zijn aangekondigd. 8410. Aan de volgende voorwaarden dient naar het redelijk oordeel van de Stabilisatiemanager te zijn voldaan vooraleer Stabilisatiemaatregelen mogen worden ondernomen met betrekking tot Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten op grond van deze Stabilisatieregels : (a) Vanaf de aanvang van de Introductieperiode dienen alle mededelingen met betrekking tot de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten die worden gedaan en, elke advertentie met betrekking tot de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten die wordt uitgebracht door of namens de Emittent of de Stabilisatiemanager, en alle mededelingen met betrekking tot de verkoopaanbieding van Toegelaten Financiële Instrumenten die binnen Punt 4 van Tabel I in Bijlage I van dit Reglement vallen, in overeenstemming te zijn met het betreffende Punt en de Noot betreffende Tabel I in Bijlage I van dit Reglement, en dient elke openbaarmaking die overeenkomstig het betreffende Punt van Tabel I in Bijlage I van dit Reglement is vereist in het document of de mededeling in kwestie, de gespecificeerde termen met redelijke nadrukkelijkheid te bevatten;(b) De Stabilisatiemanager heeft de Marktautoriteit schriftelijk geïnformeerd dat Stabilisatiemaatregelen betreffende Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten kunnen worden ondernomen door of namens de Stabilisatiemanager gedurende de Stabilisatieperiode;(c) Indien er Verbonden Financiële Instrumenten bestaan waarvan de marktprijs, op het moment dat de Uitgifteprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten werd bepaald, hoger lag dan het niveau die zij anders zouden gehad hebben ten gevolge van een daad of gedrag uitgevoerd door enige persoon waarvan de Stabilisatiemanager weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze misleidend was, dient de Stabilisatiemanager ervan overtuigd te zijn dat de Uitgifteprijs van de Relevante Financiële Instrumenten niet hoger is dan deze die zij anders hadden gehad indien deze daad niet was gesteld of dit gedrag niet zou hebben plaatsgevonden;en (d) De Stabilisatiemanager heeft een register aangelegd waarin elke Stabilisatiemaatregel die wordt uitgevoerd in de Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten zal worden opgetekend.8420. Er mag geen Stabilisatiemaatregel worden genomen ten aanzien van Verbonden Financiële Instrumenten die converteerbaar zijn in Betrokken Financiële Instrumenten, of het recht verschaffen deze te verwerven, tenzij de voorwaarden waaronder de Verbonden Financiële Instrumenten kunnen worden omgewisseld voor, of geconverteerd in, de Betrokken Financiële Instrumenten, of de rechten van houders van de Verbonden Financiële Instrumenten om in te schrijven op de Betrokken Financiële Instrumenten of deze te verwerven, definitief zijn vastgelegd en zijn bekendgemaakt in een Openbare Bekendmaking.85. Prijslimieten 8500.Mits inachtneming van Regel 8510 van dit Reglement dienen de prijslimieten voor stabilisatie in de regel grosso modo gelijkaardig te zijn, ongeacht of de maatregel Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten betreft. De initiële stabilisatieprijs (Prijs X) mag niet hoger zijn dan de Uitgifteprijs (of aanvangsprijs) (Prijs Y) en een daaropvolgende stabilisatie dient eveneens gelijk te zijn aan, of onder het niveau te liggen van, Prijs X. Indien geen aankopen of verkopen op onafhankelijke wijze van de Stabilisatiemanager op EASDAQ zijn afgesloten tegen een prijs die hoger is dan Prijs X, kan de Stabilisatiemanager handelen tegen een prijs of prijzen onder Prijs X, door zijn prijs desgewenst vrij naar boven of beneden te bewegen. Indien echter een onafhankelijke koper en verkoper een transactie afsluiten op EASDAQ tegen een prijs (Prijs Z) die ligt tussen Prijs X en Prijs Y, dan geldt voor de Stabilisatiemanager een nieuwe maximumprijs (Prijs Z) in plaats van Prijs X. 8510. Er mag geen Stabilisatiebod worden uitgebracht of transactie worden afgesloten tegen een prijs die hoger ligt dan de aangewezen prijs als vastgelegd overeenkomstig Tabel II in Bijlage I van dit Reglement.86. Internationale Stabilisatie 8600.Wanneer er sprake, of mogelijk sprake, is van gelijktijdige Stabilisatiemaatregelen in verschillende rechtsgebieden, zijn deze Stabilisatieregelen van toepassing op de ene Stabilisatiemanager die is aangesteld met betrekking tot elk rechtsgebied overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het verkoopsaanbod van Toegelaten Financiële Instrumenten in hun geheel.

EASDAQ-reglement BOEK 5. - Geschillenbeslechting HOOFDSTUK 9. - Procedurecode 90. Toepassingsgebied 9000.De herziening van de voorstellen van de Toelatingsafdeling en de Lidmaatschapsafdeling, en de disciplinaire procedures en sancties tegen Verweerders worden beheerst door deze Procedurecode. 91. Herziening van de Voorstellen van de Toelatings- en Lidmaatschapsafdelingen 9100.De volgende voorstellen van de Toelatingsafdeling of de Lidmaatschapsafdeling kunnen door de betreffende Betrokken Partij voor herziening worden voorgelegd aan de Marktautoriteit : (a) het voorstel van de Toelatingsafdeling waarin de afwijzing wordt voorgesteld van de aanvraag van een Aanvrager tot toelating tot de verhandeling op EASDAQ van alle of een bepaald deel van een categorie van Financiële Instrumenten, overeenkomstig Regel 3380 van dit Reglement;(b) het voorstel van de Toelatingsafdeling waarin de afwijzing wordt voorgesteld van een vrijstelling van de verplichting om te voldoen aan een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ waarvan een Aanvrager of een Emittent van oordeel is dat zij er niet aan kan voldoen, overeenkomstig Regel 3210 of Regel 4210 van dit Reglement;(c) het voorstel van de Lidmaatschapsafdeling waarin de afwijzing wordt voorgesteld van ofwel een toelatingsaanvraag van een Kandidaat-Lid, ofwel een aanvraag van een Lid tot inschrijving als Markthouder en/of Makelaar overeenkomstig Regel 5150 van dit Reglement;en (d) het voorstel van de Lidmaatschapsafdeling waarin de afwijzing wordt voorgesteld van een vrijstelling van de verplichting om te voldoen aan een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ waarvan een Lid van oordeel is dat het er niet aan kan voldoen, overeenkomstig Regel 5512 van dit Reglement.9110. De Marktautoriteit dient het schriftelijke verzoek tot herziening van het voorstel van de betreffende afdeling binnen één maand na ontvangst van een dergelijk voorstel te ontvangen vanwege de Betrokken Partij.Verzoeken die na die datum worden ontvangen zijn ongeldig. Het verzoek dient een redelijk gedetailleerde beschrijving te geven van de gronden voor het aanvechten van de betreffende beslissing. 9120. Op schriftelijk verzoek van de Betrokken Partij, dat dient te worden geformuleerd samen met het verzoek tot herziening, dient de Marktautoriteit, voorafgaandelijk aan een beslissing, de Betrokken Partij te horen op een tijdstip en een plaats die worden bepaald door de Marktautoriteit.9130. De Marktautoriteit dient haar schriftelijke beslissing betreffende het verzoek tot herziening binnen één maand na ontvangst van het verzoek aan de Betrokken Partij kenbaar te maken, samen met de redenen en gronden ervan.De Marktautoriteit mag om bijkomende informatie vragen. Wanneer om bijkomende informatie wordt gevraagd, dient de Marktautoriteit haar schriftelijke beslissing betreffende het verzoek binnen één maand na ontvangst van deze bijkomende informatie uit te brengen. 9140. De beslissing van de Marktautoriteit is definitief en bindend voor de Betrokken Partij, zonder afbreuk aan eventuele voorwaarden vermeld in de beslissing.92. Disciplinaire Procedures en Sancties 9200.De Marktautoriteit kan een disciplinaire procedure opstarten tegen, en de sancties opgenomen in de Doorlopende Verplichtingen voor Emittenten en in de Lidmaatschapsregels opleggen aan, de betrokken Verweerder die het Juridisch Kader van EASDAQ niet naleeft en die volhardt in het niet naleven van het Juridisch Kader van EASDAQ na het verstrijken van de termijn van respijt die door de Marktautoriteit, voor elk geval, naar eigen goeddunken, wordt bepaald en medegedeeld aan de betrokken Verweerder. 9210. Indien de Marktautoriteit disciplinaire procedures opstart tegen de Verweerder, dient zij de Verweerder een vordering voor te leggen, waaraan een waarheidsgetrouwe kopie van het ondersteunend bewijsmateriaal is gehecht.Deze vordering dient een redelijk gedetailleerde beschrijving van de beschuldigingen, de niet-nagekomen bepalingen en de voorgestelde sancties te bevatten, alsmede een expliciete verwijzing naar deze Procedurecode. Deze vordering dient ook te worden gericht aan elke partij die betrokken is bij de tuchtprocedure. Elke vordering die niet overeenkomstig deze Regel is ingesteld, is ongeldig en heeft geen verder gevolg. 9220. De Marktautoriteit kan, op elk moment na mededeling van de vordering overeenkomstig Regel 9210 van dit Reglement, en alvorens een eindbeslissing over het voorwerp van de procedure te hebben genomen, haar vordering intrekken.9230. Elke partij in de procedure, anders dan de Marktautoriteit, dient binnen één maand na ontvangst van de vordering, haar schriftelijke opmerkingen bij de Marktautoriteit in te dienen, samen met een waarheidsgetrouwe kopie van het ondersteunende bewijsmateriaal dat door haar wordt ingediend.De partijen wisselen vervolgens hun schriftelijke opmerkingen over het voorwerp van de procedure verder uit, waarbij elke partij haar schriftelijke opmerkingen moet indienen binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke opmerkingen van de andere partij. De Verweerder heeft het recht om de laatste schriftelijke opmerkingen in te dienen, waarna de Marktautoriteit de uitwisseling van schriftelijke opmerkingen beëindigt. 9240. Op schriftelijk verzoek van de Verweerder, die dergelijk verzoek uiterlijk in zijn laatste schriftelijke verklaring dient te formuleren, houdt de Marktautoriteit, na de beëindiging van de uitwisseling van schriftelijke opmerkingen, een hoorzitting op een door haar te bepalen datum en plaats.Tijdens de hoorzitting mogen er geen aanvullende bewijsstukken of aanvullende schriftelijke opmerkingen meer worden voorgelegd. De Marktautoriteit kan van de Verweerder eisen dat hij in persoon op de hoorzitting verschijnt. 9250. Indien zij dit nodig acht wegens uitzonderlijke omstandigheden, kan de Marktautoriteit op elk moment, uit eigen beweging of op verzoek van een van de partijen, besluiten de uitwisseling van schriftelijke opmerkingen of de hoorzitting te heropenen alvorens zij een beslissing neemt aangaande de vordering.9260. Niettegenstaande het voorgaande, kan de Marktautoriteit de schorsing gelasten van een Lid zonder voorafgaande hoorzitting of verzoek om verschijning of tijdens een hoorzitting indien de Marktautoriteit van mening is dat de zaak uiterst dringend is en er een ernstige bedreiging bestaat voor de integriteit of veiligheid van de markt.In het geval van uiterste hoogdringendheid of indien een ernstige bedreiging bestaat voor de integriteit of veiligheid van de markt, kan de Marktautoriteit tevens een Lid dat een overtreding begaat, schorsen tijdens de procedure of tijdens een beroep tegen de beslissing van de Marktautoriteit. De Marktautoriteit kan tevens de schorsing of intrekking van het lidmaatschap van een Lid gelasten zonder voorafgaande hoorzitting of verzoek om verschijning indien het betreffende Lid niet meer beschikt over de vereiste kwalificaties zoals vastgelegd in Regel 5200 van dit Reglement. 9270. De Marktautoriteit maakt binnen één maand na ontvangst van de laatste schriftelijke opmerkingen van de Verweerder of na de eventuele hoorzitting, zijn beslissing betreffende de vordering aan de Verweerder schriftelijk over, samen met de redenen en gronden daarvoor.Kopieën van dergelijke beslissingen met betrekking tot Leden dienen door de Marktautoriteit aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en aan de Bevoegde Overheid van het betreffende Lid te worden overgemaakt. De beslissing van de Marktautoriteit is definitief en bindend voor de Verweerder, zonder afbreuk aan eventuele voorwaarden vermeld in de beslissing. 93. Verloop van de Procedure 9300.Zonder afbreuk aan deze Procedurecode, voert de Marktautoriteit de procedure op de wijze die zij passend acht, op voorwaarde dat alle partijen gelijk worden behandeld en dat alle partijen tijdens elk stadium van de procedure de mogelijkheid krijgen hun grieven uiteen te zetten. 9310. De Marktautoriteit, optredend in het kader van de Regels 9100 tot en met 9270 van dit Reglement, oordeelt naar eigen goeddunken over de ontvankelijkheid en de bewijswaarde van het voorgelegde bewijsmateriaal.Schriftelijk bewijs heeft echter voorrang op mondeling bewijs en originele documenten hebben voorrang op gefaxte of gekopieerde documenten. Stemopnamen van transacties worden geacht dezelfde waarde te hebben als mondeling bewijs geleverd tijdens een hoorzitting. 94. Samenvoeging van Verzoeken tot Herziening of van Vorderingen 9400.De Marktautoriteit kan naar eigen inzicht procedures samenvoegen aangaande twee of meer verzoeken tot herziening of twee of meer vorderingen, wanneer het gemeenschappelijke of gelijkaardige rechtsvragen of feitelijke vragen betreft, wanneer het voorgelegde bewijsmateriaal met betrekking tot elke procedure respectievelijk een impact kan hebben op de andere, of in het algemeen, wanneer het verkieslijk is ze samen te voegen teneinde beslissingen inzake de verschillende verzoeken tot herziening of de verschillende vorderingen die niet onderling verenigbaar zouden kunnen zijn, te vermijden. 9410. De Marktautoriteit doet een schriftelijke kennisgeving van de voorgestelde samenvoeging aan de partijen toekomen, samen met kopieën van de samen te voegen verzoeken tot herziening of vorderingen.Elke betrokken partij kan binnen een termijn van tien dagen vanaf de datum waarop zij de kennisgeving heeft ontvangen, schriftelijk bezwaar indienen. Na het aflopen van deze termijn besluit de Marktautoriteit of de procedures al dan niet worden samengevoegd. Deze beslissing van de Marktautoriteit is definitief en bindend voor alle partijen. 95. Kennisgeving 9500.Elke vordering, beroep, schriftelijke opmerking, beslissing en elk ander document en informatie die tijdens de procedure wordt uitgewisseld, wordt door de partij waarvan zij afkomstig is, verzonden aan alle andere partijen die bij de procedure betrokken zijn en aan de Marktautoriteit. 9510. Elke vordering, beroep, schriftelijke opmerking, beslissing en elke andere kennisgeving die verband houdt met procedures bepaald in deze Procedurecode, dient te worden verzonden naar de geadresseerde op diens adres waarvan de Marktautoriteit in kennis is gesteld of op enig ander adres dat door die partij gewoonlijk in het kader van haar bedrijf wordt gebruikt.9520. De Marktautoriteit houdt een volledig dossier van alle documenten die worden uitgewisseld tussen de partijen en van alle beslissingen van de Marktautoriteit betreffende elke procedure, ter beschikking van alle belanghebbende partijen.Na een termijn van vijf jaar na de eindbeslissing van de Marktautoriteit mag dit dossier worden vernietigd. 96. Taal en Plaats van de Procedure 9600.De voertaal van de procedure ingesteld overeenkomstig deze Procedurecode, is het Engels. Documenten waarnaar in deze procedures wordt verwezen, worden in hun oorspronkelijke vorm en taal ingediend, samen met een Engelse vertaling ervan. 9610. De procedure ingesteld overeenkomstig deze Procedurecode en elke schriftelijke procedure die hiermee verband houdt, worden geacht in Brussel plaats te vinden.97. Kosten en Honoraria 9700.Elk van de partijen is verantwoordelijk voor de eigen kosten en honoraria in het kader van de procedure overeenkomstig deze Procedurecode. 9710. De secretariaatskosten van de Marktautoriteit die optreedt in het kader van de Regels 9100 tot en met 9270 van dit Reglement, worden door de partijen bij elke procedure gedragen in een verhouding die door de Marktautoriteit naar eigen inzicht wordt bepaald in haar eindbeslissing over het voorwerp van de procedure.98. Klacht 9800.Elke natuurlijke of rechtspersoon die een klacht wil indienen tegen een Emittent en/of de raad van bestuur daarvan of tegen een Lid en/of de raad van bestuur daarvan, dient de Marktautoriteit van zijn voornemen daarvan in kennis te stellen. 99. Niet-Naleving 9900.Het niet-naleven van deze Procedurecode of van enige regel of voorschrift uitgevaardigd in overeenstemming hiermee, heeft tot gevolg dat : (a) in het geval van niet-naleving door een Emittent en/of de raad van bestuur daarvan of een Lid en/of een van de Bestuurders daarvan, die Emittent en/of de raad van bestuur daarvan of het Lid en/of een van de Bestuurders daarvan, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht om te verschijnen op een hoorzitting of om schriftelijke opmerkingen voor te leggen of, eventuele, aanvullende schriftelijke opmerkingen voor te leggen, tenzij de Marktautoriteit anders beslist;(b) in het geval van niet-naleving door de Marktautoriteit in het kader van een procedure in het kader van de Regels 9200 tot en met 9270 van dit Reglement, de Marktautoriteit geacht zal worden haar vordering te hebben ingetrokken;(c) in het geval van niet-naleving door een natuurlijke of rechtspersoon die een klacht wil indienen tegen een Emittent en/of de raad van bestuur daarvan of een Lid en/of zijn Bestuurders, deze natuurlijke of rechtspersoon niet betrokken kan worden bij een procedure die vervolgens door de Marktautoriteit wordt ingesteld overeenkomstig deze Procedurecode, behalve als getuige. HOOFDSTUK 1 0. - Arbitrageregels 100. Toepassingsgebied 10000.Geschillen tussen Leden met betrekking tot transacties op EASDAQ zullen worden beslecht overeenkomstig deze Arbitrageregels. 10010. Een partij die weet dat een bepaling van, of voorwaarde krachtens, deze Arbitrageregels niet is nageleefd en die niettemin de arbitrage voortzet zonder onmiddellijk bezwaar tegen de inbreuk in te dienen, wordt geacht van zijn recht om bezwaar te maken tegen de inbreuk, te hebben afgezien.101. Kennisgeving en Berekening van Termijnen 10100.Voor de toepassing van deze Arbitrageregels wordt elke kennisgeving, mededeling of elk voorstel geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde indien zij persoonlijk is overhandigd aan de geadresseerde of indien zij is afgeleverd op de gebruikelijke verblijfplaats, bedrijfsvestiging of postadres van de geadresseerde, of, indien geen van deze plaatsen na redelijk onderzoek kan worden achterhaald, op de laatst bekende gebruikelijke verblijfplaats of bedrijfsvestiging. 10110. Voor de toepassing van deze Arbitrageregels wordt elke kennisgeving, mededeling of elk voorstel geacht te zijn ontvangen op de dag waarop zij is overgemaakt aan de geadresseerde overeenkomstig Regel 10100 van dit Reglement.10120. Voor het berekenen van een termijn krachtens deze Arbitrageregels begint de termijn op de dag die volgt op de dag waarop een kennisgeving, mededeling of voorstel is ontvangen door de geadresseerde.Indien de laatste dag van de termijn een officiële feestdag of geen EASDAQ-Werkdag in de gebruikelijke verblijfplaats, bedrijfsvestiging of postadres van de geadresseerde is, wordt de termijn verlengd tot de volgende EASDAQ-Werkdag. Officiële feestdagen of niet-EASDAQ-Werkdagen die vallen binnen de termijn, worden wel opgenomen in de berekening van de termijn. 102. Kennisgeving van Arbitrage 10200.De Eiser dient aan de Verweerder een kennisgeving van arbitrage te doen toekomen en een kopie daarvan aan de Marktautoriteit over te maken. De arbitrageprocedure wordt geacht te zijn aangevangen op de datum waarop de kennisgeving van arbitrage is ontvangen door de Verweerder. 10210. De kennisgeving van arbitrage dient het volgende te bevatten : (a) een verzoek tot verwijzing van het geschil naar arbitrage;(b) de namen en adressen van de partijen;(c) een verwijzing naar deze Arbitrageregels;(d) een verwijzing naar de transactie op basis waarvan, of in verband waarmee, het geschil is ontstaan;(e) de algemene aard van de vordering en een aanwijzing van het betrokken bedrag, indien van toepassing;(f) het beoogde herstel of genoegdoening;en (g) een voorstel inzake het aantal arbiters (met name één of drie), indien de partijen dit niet vooraf overeengekomen zijn.10220. De kennisgeving van arbitrage kan tevens bevatten : (a) voordrachten van personen te benoemen als enige arbiter zoals bedoeld in Regel 10420 van dit Reglement;(b) de kennisgeving van de benoeming van een arbiter zoals bedoeld in Regel 10432 van dit Reglement;of (c) het verzoek om arbitrage zoals vermeld in Regel 10640 van dit Reglement.103. Vertegenwoordiging en Bijstand 10300.De partijen mogen worden vertegenwoordigd of bijgestaan door de personen van hun eigen keuze. De namen en adressen van deze personen moeten schriftelijk worden medegedeeld aan de andere partijen en aan de Marktautoriteit. In deze mededeling dient te worden aangegeven of de aanstelling plaatsvindt met het oog op vertegenwoordiging of bijstand. 104. Samenstelling van het College van Arbiters 104.1. Aantal Arbiters 10410. Indien de partijen niet vooraf het aantal arbiters zijn overeengekomen (met name één of drie) en indien binnen vijftien dagen na ontvangst door de Verweerder van de kennisgeving van arbitrage de partijen niet zijn overeengekomen dat er maar één arbiter zal zijn, worden drie arbiters benoemd. 104.2. Benoeming van Arbiters - Eén Arbiter 10420. Indien er één arbiter dient te worden benoemd, mag elke partij aan de tegenpartij de namen van een of meerdere personen voordragen, waarvan er één kan worden benoemd als enige arbiter.10422. Indien binnen dertig dagen na ontvangst door een partij van een voorstel dat is gedaan overeenkomstig Regel 10420 van dit Reglement, de partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen betreffende de keuze van één arbiter, wordt deze arbiter benoemd door de Marktautoriteit.10424. De Marktautoriteit dient, op verzoek van een van de partijen, de enige arbiter zo snel mogelijk te benoemen.Bij deze benoeming volgt de Marktautoriteit de volgende procedure, tenzij beide partijen overeenkomen dat deze procedure niet gevolgd hoeft te worden of tenzij de Marktautoriteit naar eigen goeddunken oordeelt dat het volgen van deze procedure in de voorliggende zaak niet aangewezen is : (a) Op verzoek van een van de partijen legt de Marktautoriteit aan beide partijen een identieke lijst voor met ten minste drie namen;(b) Binnen vijftien dagen na ontvangst van deze lijst kan elke partij de lijst terugzenden naar de Marktautoriteit, na de naam of namen waartegen zij bezwaar maakt, te hebben geschrapt en na de resterende naam of namen op de lijst te hebben genummerd in de volgorde van voorkeur;(c) Na het verstrijken van bovengenoemde termijn benoemt de Marktautoriteit de enige arbiter uit de namen die zijn goedgekeurd op de naar haar teruggezonden lijsten, rekening houdend met de volgorde van voorkeur zoals aangegeven door partijen;(d) Indien, om welke reden ook, de benoeming niet kan plaatsvinden volgens deze procedure, mag de Marktautoriteit naar eigen goeddunken handelen bij de benoeming van de enige arbiter.10426. Bij deze benoeming houdt de Marktautoriteit rekening met die overwegingen die vereist zijn om de benoeming van een onafhankelijke en onpartijdige arbiter te verzekeren, alsmede met de wenselijkheid om een arbiter met een andere nationaliteit dan de nationaliteiten van de partijen te benoemen. 104.3. Benoeming van Arbiters - Drie Arbiters 10430. Indien er drie arbiters dienen te worden benoemd, benoemt elke partij één arbiter.De twee arbiters die op deze wijze zijn benoemd, kiezen de derde arbiter, die zal optreden als voorzitter van het college van arbiters. 10432. Indien binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van de benoeming van de arbiter door de eerste partij, de tweede partij de eerste partij niet in kennis heeft gesteld van haar arbiter, mag de eerste partij de Marktautoriteit verzoeken de tweede arbiter te benoemen.In voorkomend geval mag de Marktautoriteit naar eigen goeddunken de arbiter benoemen. 10434. Indien binnen dertig dagen na de benoeming van de tweede arbiter de twee arbiters niet tot overeenstemming zijn gekomen over de keuze van de voorzittende arbiter, wordt de voorzittende arbiter benoemd door de Marktautoriteit op dezelfde wijze als voorzien voor de benoeming van de enige arbiter in deze Arbitrageregels. 104.4. Benoeming van Arbiters - Kennisgeving 10440. Indien de Marktautoriteit wordt verzocht een arbiter te benoemen overeenkomstig deze Arbitrageregels, doet de verzoekende partij de Marktautoriteit een kopie van de kennisgeving van arbitrage toekomen evenals een kopie van de transactiedocumenten waaruit of in verband waarmee het geschil is ontstaan.De Marktautoriteit mag beide partijen om alle informatie verzoeken die zij noodzakelijk acht om haar taak te vervullen. 10445. Indien de namen van een of meerdere personen worden voorgesteld voor benoeming tot arbiter, wordt hun volledige naam, adres en nationaliteit in de kennisgeving van benoeming vermeld, evenals een omschrijving van hun kwalificaties. 105. Wraking van Arbiters 105.1. Bekendmaking van Omstandigheden door Arbiter 10510. Een mogelijke arbiter dient aan degenen die hem benaderen in verband met zijn mogelijke benoeming, elke omstandigheid kenbaar te maken die zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen.Een arbiter maakt, wanneer hij eenmaal benoemd of gekozen is, dergelijke omstandigheden aan de partijen kenbaar, tenzij zij reeds hierover door hem geïnformeerd zijn. 105.2. Omstandigheden waarin een Arbiter kan worden gewraakt 10520. Elke arbiter kan worden gewraakt indien er omstandigheden zijn die tot gerechtvaardigde twijfel leiden betreffende zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid.10525. Een partij mag een door haar benoemde arbiter alleen wraken op gronden die haar ter kennis kwamen n|$$|Aaa de benoeming. 105.3. Procedure voor het wraken van een Arbiter 10530. Een partij die een arbiter wraakt, dient binnen vijftien dagen na te zijn ingelicht over de benoeming van de gewraakte arbiter, of binnen vijftien dagen volgend op de datum waarop de desbetreffende partij in kennis is gesteld van de omstandigheden zoals vermeld in de Regels 10510 tot en met 10525 van dit Reglement, kennisgeving te doen van haar wraking.10532. Kennisgeving van de wraking wordt gezonden aan de partij die de arbiter die wordt gewraakt, heeft benoemd, aan de arbiter zelf en aan de andere leden van het college van arbiters.De kennisgeving dient schriftelijk te geschieden en dient de redenen voor de wraking uiteen te zetten. 10534. Indien een arbiter is gewraakt door een partij, kan de andere partij instemmen met de wraking.De arbiter kan tevens, na de wraking, zijn functie neerleggen. Geen van deze beide gevallen houdt de aanvaarding van de gegrondheid van de wrakingsgronden in. In beide gevallen worden de procedures beschreven in de Regels 10410 tot en met 10445 van dit Reglement volledig gevolgd om een vervangende arbiter te benoemen, zelfs indien gedurende de benoemingsprocedure van de gewraakte arbiter een van de partijen geen gebruik had gemaakt van haar recht tot benoeming of van haar recht tot deelname aan de benoeming. 10536. Indien de tegenpartij niet instemt met de wraking of de gewraakte arbiter zich niet terugtrekt, doet de Marktautoriteit uitspraak over de wraking. 105.4. Benoeming van een Vervangende Arbiter 10540. Indien de Marktautoriteit de wraking bekrachtigt, wordt een vervangende arbiter benoemd of gekozen overeenkomstig de procedure beschreven in de Regels 10410 tot en met 10445 van dit Reglement die werd gevolgd om de gewraakte arbiter te benoemen of te kiezen. 105.5. Vervanging van een Arbiter 10550. In geval van overlijden of ontslag van een arbiter tijdens de arbitrageprocedure wordt een vervangende arbiter benoemd of gekozen overeenkomstig de procedure voorzien in deze Arbitrageregels die werd gevolgd voor het benoemen of kiezen van de arbiter die dient te worden vervangen.10555. Ingeval een arbiter in gebreke blijft of het de jure of de facto onmogelijk is zijn taak uit te oefenen, is de procedure voor het wraken en vervangen van een arbiter zoals beschreven in deze Arbitrageregels, van toepassing. 106. Arbitrageprocedure 106.1. Herneming van de Debatten bij Vervanging van een Arbiter 10610. Indien de enige arbiter of voorzitter-arbiter wordt vervangen overeenkomstig deze Arbitrageregels, worden alle debatten die daarvoor hebben plaatsgevonden, hernomen.Indien een andere arbiter wordt vervangen, mag het college van arbiters naar eigen goeddunken bepalen of de voorgaande debatten al dan niet moeten worden hernomen. 106.2. Arbitrageprocedure 10620. Mits inachtneming van deze Arbitrageregels, mag het college van arbiters de arbitrage voeren op die manier die het geschikt acht, op voorwaarde dat de partijen gelijk worden behandeld en dat elke partij tijdens elk stadium van de procedure volledig in staat wordt gesteld haar grieven uiteen te zetten.10622. Indien een van de partijen er op enig moment in de procedure om verzoekt, houdt het college van arbiters hoorzittingen voor het naar voor brengen van bewijs door getuigen, waaronder ook getuige-deskundigen, of het houden van mondelinge pleidooien.Indien een dergelijk verzoek niet wordt gedaan, beslist het college van arbiters of zulke hoorzittingen worden gehouden of de procedure zal worden gevoerd op basis van documenten en andere schriftelijke stukken die door de partijen worden overlegd. 10624. Een kopie van alle documenten en informatie die door een van de partijen aan het college van arbiters worden overgelegd, dient tegelijkertijd door die partij aan de andere partij en aan de Marktautoriteit te worden overgelegd. 106.3. Plaats en Taal van Arbitrage 10630 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de plaats van arbitrage Brussel. 10632. Het college van arbiters mag getuigen horen en overlegbijeenkomsten organiseren voor zijn leden op elke plaats die het geschikt acht, met inachtneming van de omstandigheden van de arbitrage.Het college van arbiters mag op elke plaats bijeenkomen die het geschikt acht voor het onderzoek van bewijsstukken of documenten.

De partijen worden hiervan tijdig in kennis gesteld teneinde hen in staat te stellen bij een dergelijk onderzoek aanwezig te zijn. 10634. De uitspraak wordt gedaan op de plaats van arbitrage.10636. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is de voertaal van de arbitrage het Engels.Deze taal wordt gebruikt voor de memorie van eis, de memorie van verweer en alle overige schriftelijke opmerkingen en, indien mondelinge hoorzittingen plaatsvinden, ook voor dergelijke hoorzittingen. 10638. Alle documenten die zijn aangehecht aan de memorie van eis of aan de memorie van verweer en alle aanvullende documenten of bewijsstukken, in de loop van de procedure voorgelegd in hun oorspronkelijke taal, dienen te worden vergezeld van een vertaling in de taal van arbitrage, tenzij de oorspronkelijke taal het Engels is. 106.4. Memorie van Eis en Memorie van Verweer 10640. Tenzij de memorie van eis is opgenomen in de kennisgeving van arbitrage, dient de Eiser, binnen een door het college van arbiters bepaalde termijn, de memorie van eis schriftelijk mede te delen aan de Verweerder en aan elk van de arbiters.Een kopie van de transactiedocumenten wordt aan de memorie van eis gehecht. De memorie van eis bevat de volgende gegevens : (a) de namen en adressen van de partijen;(b) een uiteenzetting van de feiten die de vordering ondersteunen;(c) de grieven;(d) het geëiste herstel of de geëiste vergoeding.10642. De Eiser mag aan zijn memorie van eis alle documenten aanhechten die hij relevant acht of mag verwijzen naar documenten of andere bewijzen die hij zal voorleggen.10644. Binnen een door het college van arbiters bepaalde termijn dient de Verweerder de memorie van verweer schriftelijk mede te delen aan de Eiser en aan elk van de arbiters.10646. De memorie van verweer dient te voldoen aan de eisen genoemd onder (b), (c) en (d) in Regel 10640 van dit Reglement, vervat in de memorie van eis.De verweerder mag aan de memorie van verweer alle documenten hechten waarop zijn verdediging steunt of mag verwijzen naar documenten of andere bewijzen die hij zal voorleggen. 10648. De Verweerder mag in zijn memorie van verweer, of in een later stadium van de arbitrageperiode indien het college van arbiters dit uitstel onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd acht, met het oog op compensatie een tegenvordering indienen die voortvloeit uit dezelfde transactie of een vordering opwerpen die voortvloeit uit hetzelfde contract.10649. De bepalingen van Regel 10640 van dit Reglement zijn van toepassing op een tegenvordering en op een vordering die wordt aangevoerd met het oog op compensatie. 106.5. Wijzigingen in de Vordering of in het Verweer 10650. Tijdens de arbitrageprocedure mag elke partij haar vordering of verweer wijzigen of aanvullen, tenzij het college van arbiters het ongepast acht een dergelijke wijziging toe te laten, gelet op het late tijdstip waarop dit gevraagd wordt, het aan de tegenpartij toegebrachte nadeel of alle andere omstandigheden.Een vordering mag echter niet zodanig worden gewijzigd dat de gewijzigde vordering buiten het toepassingsgebied van deze Arbitrageregels valt. 106.6. Exceptie aangaande de Bevoegdheid van het College van Arbiters 10660. Het college van arbiters is bevoegd een beslissing te nemen aangaande excepties betreffende zijn bevoegdheid.10662. Het college van arbiters is bevoegd om de toepasselijkheid van het Juridisch Kader van EASDAQ te bepalen.Een beslissing van het college van arbiters die het Juridisch Kader van EASDAQ niet van toepassing verklaart, houdt niet ipso jure de niet-toepasselijkheid van deze Arbitrageregels, welke voor dit doel worden beschouwd als een onafhankelijke overeenkomst, in. 10664. Een exceptie betreffende de bevoegdheid van het college van arbiters kan niet later dan in de memorie van verweer aangevochten worden of, indien het gaat om een tegenvordering, in het antwoord op de tegenvordering.10666. In het algemeen moet het college van arbiters voorafgaand beslissen over een exceptie betreffende zijn bevoegdheid.Het college van arbiters mag echter de arbitrage voortzetten en over een dergelijke exceptie beslissen in zijn einduitspraak. 106.7. Andere Schriftelijke Opmerkingen 10670. Het college van arbiters bepaalt welke verdere schriftelijke opmerkingen, in aanvulling op de memorie van eis en de memorie van verweer, door de partijen dienen te worden ingediend of welke door hen mogen worden ingediend en stelt de termijnen vast voor het indienen van dergelijke documenten.10675. De door het college van arbiters bepaalde termijnen voor het indienen van schriftelijke opmerkingen (met inbegrip van de memorie van eis en de memorie van verweer) mogen de vijfenveertig dagen niet overschrijden.Het college van arbiters mag echter de termijnen verlengen indien het dit gerechtvaardigd acht. 106.8. Voorlopige Beschermende Maatregelen 10680. Op verzoek van een van de partijen mag het college van arbiters alle voorlopige maatregelen opleggen die het noodzakelijk acht in het kader van het geschil, met inbegrip van bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen of effecten die het voorwerp uitmaken van het geschil, zoals een bevel tot inbewaringgeving daarvan bij een derde of tot de aankoop of verkoop ervan.10682. Dergelijke voorlopige maatregelen kunnen de vorm van een voorlopige uitspraak aannemen.Het college van arbiters kan een zekerheid eisen voor de kosten van dergelijke maatregelen. 10684. Een verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen door een van beide partijen ingediend bij een gerechtelijke instantie of bij de Marktautoriteit, wordt niet als onverenigbaar met deze Arbitrageregels beschouwd, noch wordt het beschouwd als een afstand van deze Arbitrageregels. 106.9. In Gebreke Blijven 10690. Indien de Eiser zijn memorie van eis niet heeft ingediend binnen de door het college van arbiters bepaalde termijn zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging, beveelt het college van arbiters de beëindiging van de arbitrageprocedure.Indien de Verweerder zijn memorie van verweer niet binnen een door het college van arbiters bepaalde termijn heeft ingediend zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging hiervan, beveelt het college van arbiters de voortzetting van de arbitrageprocedure. 10692. Indien een van de partijen, naar behoren in kennis gesteld overeenkomstig deze Arbitrageregels, nalaat te verschijnen op een hoorzitting zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging hiervan, mag het college van arbiters de arbitrage voortzetten.10694. Indien een van de partijen, naar behoren verzocht om schriftelijke bewijzen te overleggen, nalaat hieraan binnen de gestelde termijn gehoor te geven, zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging hiervan, mag het college van arbiters tot een uitspraak komen op basis van de bewijzen waarover het beschikt. 107. Bewijs 107.1. Aard van het Bewijs 10710. Elke partij zal de bewijslast dragen ten aanzien van de feiten die zij inroept om haar memorie van eis of haar memorie van verweer te ondersteunen.10712. Het college van arbiters mag, indien het dit gepast acht, van een partij eisen dat deze aan het college en aan de tegenpartij binnen een door haar bepaalde termijn een inventaris aflevert van de stukken en andere bewijzen die de partij van plan is te overleggen ter ondersteuning van de desbetreffende feiten zoals uiteengezet in haar memorie van eis of haar memorie van verweer.10714. Op elk moment tijdens de arbitrageprocedure mag het college van arbiters van de partijen eisen dat zij documenten, stukken of enig ander bewijs overleggen binnen een door haar bepaalde termijn. 107.2. Hoorzittingen 10720. Ingeval een hoorzitting plaatsvindt, stelt het college van arbiters de partijen voldoende tijdig in kennis van de datum, het tijdstip waarop en de plaats waar deze zal plaatsvinden.10722. Indien er getuigen dienen te worden gehoord, deelt elke partij ten minste vijftien dagen vóór de hoorzitting aan het college van arbiters en aan de tegenpartij de namen en adressen mee van de getuigen die zij van plan is op te roepen, evenals het onderwerp waarover en de talen waarin deze getuigen hun getuigenis zullen afleggen.10724. Het college van arbiters zal regelingen treffen voor de vertaling van mondelinge verklaringen die worden gedaan tijdens een hoorzitting en voor het opnemen van de hoorzitting, indien het college dit, gezien de gegeven omstandigheden van de zaak, noodzakelijk acht, of indien de partijen hierover hun akkoord hebben gegeven en een dergelijk akkoord ten minste vijftien dagen vóór de hoorzitting aan het college hebben medegedeeld.10726. Hoorzittingen worden achter gesloten deuren gehouden, tenzij partijen anders overeenkomen.Het college van arbiters mag de verwijdering van een getuige of getuigen eisen tijdens de getuigenis van andere getuigen. Het college van arbiters is vrij om te bepalen op welke wijze de getuigen zullen worden gehoord. 10727. De getuigenissen van de getuigen mogen ook worden geleverd in de vorm van door hen ondertekende schriftelijke verklaringen.10728. Het college van arbiters zal de ontvankelijkheid, de relevantie, de gewichtigheid en de bewijskracht van het voorgelegde bewijs beoordelen. 107.3. Deskundigen 10730. Het college van arbiters mag een of meer deskundigen aanstellen om aan het college schriftelijk verslag uit te brengen over specifieke door haar bepaalde vragen.Een kopie van de taakomschrijving van de deskundigen, zoals opgesteld door het college van arbiters, wordt aan beide partijen overlegd. 10732. De partijen dienen de deskundige alle relevante informatie te verschaffen of voor zijn onderzoek alle relevante documenten of goederen voor te leggen waartoe hij hen zou verzoeken.Elk geschil tussen een partij en een dergelijke deskundige met betrekking tot de relevantie van de gevraagde informatie, documenten of goederen, wordt ter beslissing naar het college van arbiters verwezen. 10734. Na ontvangst van het verslag van de deskundige zendt het college van arbiters een kopie van het verslag toe aan de partijen die vervolgens de gelegenheid hebben hun mening over het verslag schriftelijk uit te drukken.Een partij heeft het recht om alle documenten te bestuderen waarop de deskundige zich heeft gebaseerd voor zijn verslag. 10736. Op verzoek van een van de partijen kan de deskundige, na het voorleggen van het verslag, ter hoorzitting worden opgeroepen, waarop de partijen het recht hebben aanwezig te zijn en er de deskundige te ondervragen.Tijdens deze hoorzitting mag elke partij getuige-deskundigen oproepen om te getuigen over de geschilpunten.

Regels 10720 tot en met 10728 van dit Reglement zijn op deze hoorzittingen van toepassing. 108. De Uitspraak 108.1. Sluiting van de Debatten 10810. Het college van arbiters mag informeren of de partijen nog andere bewijzen willen overleggen, andere getuigen willen laten horen of andere argumenten willen aanvoeren en, indien dit niet het geval is, mag het de debatten gesloten verklaren.10815. Het college van arbiters mag, indien het dit noodzakelijk acht wegens buitengewone omstandigheden, uit eigen beweging of op verzoek van een partij, beslissen de debatten te heropenen op elk tijdstip alvorens uitspraak is gedaan. 108.2. Beslissingen 10820. Indien er drie arbiters zijn, wordt elke uitspraak of elke andere beslissing van het college van arbiters genomen bij meerderheid van de arbiters.10825. In geval van procedurekwesties, indien er geen meerderheid bestaat of indien het college van arbiters hem daartoe machtigt, mag de voorzitter alleen beslissen, met mogelijkheid van herziening, in voorkomend geval, door het college van arbiters. 108.3. Vorm en Gevolgen van de Uitspraak 10830. Naast het doen van een einduitspraak is het college van arbiters bevoegd tot het doen van tussentijdse of deeluitspraken.10831. De uitspraak wordt gedaan op de plaats van arbitrage in de taal van de arbitrage en, indien de taal van de arbitrage niet het Engels is, eveneens in het Engels.In geval van discrepantie tussen de tekst in de taal van arbitrage en de tekst in het Engels, zal de eerste tekst primeren. 10832. De uitspraak wordt schriftelijk gedaan en is definitief en bindend voor de partijen.De partijen zijn gehouden de uitspraak te goeder trouw en zonder uitstel uit te voeren. 10833. Het college van arbiters deelt de redenen en gronden voor de uitspraak mee.10834. De uitspraak wordt ondertekend door de arbiters en maakt melding van de datum waarop en de plaats waar de uitspraak is gedaan. Ingeval er drie arbiters zijn en een van hen niet ondertekent, vermeldt de uitspraak de reden voor het ontbreken van zijn handtekening. 10835. Kopieën van de uitspraak, ondertekend door de arbiters, worden door het college van arbiters aan de partijen en aan de verantwoordelijke van het Juridisch Departement van EASDAQ N.V. toegezonden. 10836. De uitspraak mag openbaar worden gemaakt middels de publicatiemiddelen aangewezen door de Marktautoriteit.10837. Indien de arbitragewetgeving van de plaats van arbitrage vereist dat de uitspraak door het college van arbiters wordt neergelegd of geregistreerd, leeft het college deze vereiste na binnen de krachtens die wetgeving gestelde termijn. 108.4. Toepasselijk Recht 10840. Het college van arbiters past het recht toe dat door de partijen is aangeduid als zijnde van toepassing op de inhoud van het geschil.Ingeval de partijen nalaten dergelijke aanduiding te doen, past het college van arbiters de wetgeving toe zoals bepaald door de wetsconflictenregels die het van toepassing acht. 10845. In elk geval beslist het college van arbiters overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ en het toepasselijk recht en zal het de op de transactie toepasselijke handelsgebruiken in aanmerking nemen. 108.5. Minnelijke Schikking of andere Gronden voor Beëindiging 10850. Indien de partijen, vóór de uitspraak, overeenkomen het geschil in der minne te schikken, beveelt het college van arbiters de beëindiging van de arbitrageprocedure of legt zij, indien beide partijen daarom verzoeken en het college zulks aanvaardt, de minnelijke schikking vast in de vorm van een akkoorduitspraak.Het college van arbiters is niet verplicht om een dergelijke uitspraak te motiveren. 10852. Indien, vóór de uitspraak, de voortzetting van de arbitrageprocedure onnodig of onmogelijk wordt om enige reden die niet wordt vermeld in Regel 10850 van dit Reglement, stelt het college van arbiters de partijen in kennis van zijn voornemen om de beëindiging van de procedure te bevelen.Het college van arbiters heeft de bevoegdheid om zulks te bevelen, tenzij een partij gerechtvaardigde bezwaren aanvoert. 10854. Kopieën van het bevel tot beëindiging van de arbitrageprocedure of van de akkoorduitspraak, worden ondertekend door de arbiters, door het college van arbiters aan de partijen en aan de Marktautoriteit toegezonden.Indien een uitspraak in gemeenschappelijk akkoord is gedaan, zijn de Regels 10831, 10832 en 10834 tot en met 10837 van dit Reglement van toepassing. 108.6. Interpretatie van de Uitspraak 10860. Binnen de dertig dagen na ontvangst van de uitspraak mag elke partij, met kennisgeving aan de tegenpartij, het college van arbiters verzoeken een interpretatie van de uitspraak te geven.10865. De interpretatie wordt schriftelijk gegeven binnen de vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek.De interpretatie maakt deel uit van de uitspraak en is onderworpen aan de Regels 10831 tot en met 10837 van dit Reglement. 108.7. Verbetering van de Uitspraak 10870. Binnen de dertig dagen na ontvangst van de uitspraak mag elke partij, met kennisgeving aan de tegenpartij, het college van arbiters verzoeken om enige berekeningsfouten, schrijf- of typfouten of gelijkaardige fouten in de uitspraak te verbeteren.Het college van arbiters mag binnen de dertig dagen na het toezenden van de uitspraak op eigen initiatief dergelijke fouten verbeteren. 10875. Dergelijke verbeteringen worden schriftelijk gemaakt en zijn onderworpen aan de Regels 10831 tot en met 10837 van dit Reglement. 108.8. Aanvullende Uitspraak 10880. Binnen de dertig dagen na ontvangst van de uitspraak mag elke partij, met kennisgeving aan de tegenpartij, het college van arbiters verzoeken om een aanvullende uitspraak te doen met betrekking tot de vorderingen die tijdens de arbitrageprocedure zijn ingediend maar welke niet zijn opgenomen in de uitspraak.10882. Indien het college van arbiters het verzoek tot een aanvullende uitspraak gerechtvaardigd vindt en van mening is dat de nalatigheid kan worden rechtgezet zonder verdere hoorzittingen of bewijsvoering, vult het zijn uitspraak binnen de zestig dagen na ontvangst van het verzoek aan.10884. Indien er een aanvullende uitspraak wordt gedaan, zijn de Regels 10831 tot en met 10837 van dit Reglement van toepassing. 109. Kosten 109.1. Arbitragekosten 10910. Het college van arbiters bepaalt in zijn uitspraak de kosten van de arbitrage.De kosten zullen uitsluitend omvatten : (a) het honorarium van het college van arbiters, afzonderlijk te specificeren per arbiter, en door het college vast te stellen overeenkomstig de Regels 10920 tot en met 10924 van dit Reglement;(b) de reiskosten en overige kosten gemaakt door de arbiters;(c) de kosten van deskundigenadvies en van andere bijstand die door het college van arbiters is ingeroepen;(d) de reiskosten en overige kosten opgelopen door getuigen, voor zover dergelijke kosten zijn goedgekeurd door het college van arbiters;(e) alle honoraria en algemene onkosten van de Marktautoriteit. 109.2. Honoraria 10920. Het bedrag van de honoraria van het college van arbiters dient redelijk te zijn, rekening houdend met het betwiste bedrag, de complexiteit van de zaak, de tijd die door de arbiters werd besteed en alle andere relevante omstandigheden van de zaak.10922. De Marktautoriteit publiceert een honorariumtabel voor arbiters in geschillen tussen Leden.Bij het vaststellen van zijn honorarium houdt het college van arbiters rekening met deze honorariumtabel in zoverre het dit gepast acht gezien de omstandigheden van de zaak. 10924. Indien een partij hierom verzoekt en de Marktautoriteit hiermee instemt stelt het college van arbiters, in het geval bedoeld in Regel 10922 van dit Reglement, zijn honorarium slechts vast na overleg met de Marktautoriteit, die hierbij aan het college van arbiters elke opmerking met betrekking tot het honorarium mag maken die zij gepast acht.10926. Er mogen geen bijkomende honoraria gevraagd worden door het college van arbiters voor de interpretatie, verbetering of vervollediging van zijn uitspraak krachtens deze Arbitrageregels. 109.3. Aansprakelijkheid voor Kosten 10930. Behalve zoals voorzien in Regel 10935 van dit Reglement, worden de kosten van arbitrage gedragen door de verliezende partij.Het college van arbiters mag deze kosten echter tussen de partijen verdelen, indien het oordeelt dat een dergelijke verdeling billijk is gezien de omstandigheden van de zaak. 10935. Indien het college van arbiters de beëindiging van de arbitrageprocedure beveelt of een uitspraak doet in gemeenschappelijk akkoord, bepaalt het de kosten van de arbitrage zoals omschreven in de Regels 10910 en 10920 van dit Reglement, in de tekst van dat bevel of die uitspraak. 109.4. Provisie voor Kosten 10940. Het college van arbiters kan elke partij verzoeken een gelijk bedrag te deponeren als provisie voor de kosten waarnaar wordt verwezen in Regel 10910 (a), (b) en (c) van dit Reglement.10942. Tijdens de arbitrageprocedure kan het college van arbiters aanvullende provisies aan de partijen vragen.10944. Indien een partij dit vraagt en de Marktautoriteit hiermee instemt stelt het college van arbiters het bedrag van de provisies of aanvullende provisies slechts vast na overleg met de Marktautoriteit, die hierbij aan het college van arbiters elke opmerking mag maken die zij gepast acht wat betreft het bedrag van dergelijke provisies en aanvullende provisies.10946. Indien de gevraagde provisies niet volledig betaald zijn binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, licht het college van arbiters de partijen hierover in, zodat de ene of de andere partij de vereiste betaling kan doen.Indien de betaling niet gedaan wordt, kan het college van arbiters de schorsing of de beëindiging van de arbitrageprocedure bevelen. 10948. Na uitspraak te hebben gedaan, doet het college van arbiters beide partijen een berekening toekomen van de ontvangen provisies en een eventueel batig saldo aan de partijen terugbetalen. EASDAQ-reglement BOEK 6. - Bijlagen Bijlage A Inhoud van het prospectus (Initieel Openbaar aanbod op EASDAQ) Inleiding 0. Het inleidend deel van het prospectus dient ten minste de volgende informatie te bevatten. 0.1. Datum van uitgifte van het prospectus. 0.2. Beknopte voorstelling van de Emittent, het aanbod en de jaarrekeningen. 0.3. Onderscheidende of bijzondere kenmerken van de bedrijfsactiviteiten of bedrijfstak van de Emittent die een belangrijke invloed kunnen hebben op de toekomstige financiële resultaten van de Emittent. De Emittent dient een beschrijving te geven van alle belangrijke risico's en risicofactoren die de beleggers waarschijnlijk niet kennen of verwachten en die een belangrijke invloed kunnen hebben op de activiteiten van de Emittent. 0.4. Verklaring waarin aan de beleggers wordt meegedeeld dat Gevoelige Informatie ter beschikking zal worden gesteld van de beleggers in Europa via de EASDAQ-Communicatiemiddelen overeenkomstig de regels betreffende de Doorlopende Verplichtingen van de Emittenten. 0.5. Aanduiding van de plaats waar de Statuten en de financiële staten van de Emittent voor de aandeelhouders beschikbaar zullen worden gesteld. Vermelding van de wijze waarop documenten zoals de jaarverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 4730 van dit Reglement, of de kwartaalverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 4735 van dit Reglement, ter beschikking zullen worden gesteld van de beleggers. 0.6. In voorkomend geval, een verklaring met de volgende strekking : "In het kader van deze uitgifte mag [naam van de Stabilisatiemanager, zoals gedefinieerd in de Stabilisatieregels] meer effecten toewijzen dan beschikbaar zijn of transacties uitvoeren op EASDAQ [of elders] die de marktprijs van [omschrijving van de Betrokken Financiële Instrumenten en van eventuele Verbonden Financiële Instrumenten, zoals gedefinieerd in de Stabilisatieregels] stabiliseren of handhaven op een niveau dat zonder stabilisatie eventueel niet op EASDAQ [of elders] zou gehaald worden. Dergelijke stabilisatie, indien aangevat, kan op elk moment worden gestaakt ".

Hoofdstuk I. - Algemene Informatie en Informatie over de Personen die Verantwoordelijk zijn voor de Inhoud van het Prospectus en het Toezicht op de Rekeningen 1.1. Natuurlijke of Rechtspersonen die Verantwoordelijk zijn voor de Inhoud van het Prospectus 1.1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen en/of naam en statutaire zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus of, in voorkomende gevallen, voor bepaalde gedeelten daarvan, met, in dat geval, de vermelding van deze gedeelten. Vermelding of deze natuurlijke en/of rechtspersonen al dan niet gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn krachtens de wetgeving van de landen waar het aanbod plaatsvindt. 1.1.2. Verklaring van de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus dat, voor zover hun bekend, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat zij geen weglatingen bevatten die de strekking ervan zouden veranderen. 1.2. Wettelijke Toezichthouders 1.2.1. Naam, adres en kwalificatie van de wettelijke toezichthouders op de jaarrekeningen van de Emittent die de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren hebben gecontroleerd (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en regels van de Staat van Herkomst van de Emittent. 1.2.2. Verklaring dat de jaarrekeningen gecontroleerd werden. Indien de controleverslagen inzake de jaarrekeningen geweigerd zijn door de wettelijke toezichthouders van de rekeningen of indien er sprake is van enig voorbehoud, dient deze weigering of dit voorbehoud integraal te worden opgenomen, met vermelding van de redenen die de wettelijke toezichthouders hebben opgegeven ter rechtvaardiging van deze weigering of dit voorbehoud. 1.2.3. Vermelding van alle andere gegevens in het prospectus die door de wettelijke toezichthouders zijn gecontroleerd. 1.3. Goedkeuring van het Prospectus door de Bevoegde Overheden 1.3.1. Verklaring dat het prospectus is goedgekeurd door een Bevoegde Overheid, overeenkomstig de Prospectusrichtlijn, en vermelding van de Bevoegde Overheid die het prospectus heeft goedgekeurd en van de datum van deze goedkeuring. 1.3.2. Indien van toepassing, een verklaring dat een certificaat is afgegeven door die Bevoegde Overheid voor het verkrijgen van een wederzijdse erkenning van het prospectus in een andere Lid-Staat, met vermelding van de betreffende Bevoegde Overheid en de datum van deze erkenning. 1.4. Overige Gegevens 1.4.1. Naam en adres van de overheid waarbij de Emittent is ingeschreven en van alle andere instanties waar documenten dienen te worden neergelegd, met een beschrijving van de relevante registratie- of neerleggingsprocedures (bijvoorbeeld betreffende de jaarrekeningen, Statuten enz.). 1.4.2. Indien van toepassing, verklaring dat een exemplaar van het prospectus ter registratie is ingediend bij elke autoriteit bij wie deze neerlegging dient te gebeuren (indien de wetgeving van de Staat van Herkomst van de Emittent dit vereist), met vermelding van de betreffende autoriteit. 1.4.3. Verklaring die een formulering bevat zoals de volgende : "In geval van twijfel over de inhoud of betekenis van de informatie opgenomen in dit document dient een bevoegde of professionele persoon die gespecialiseerd is in het geven van advies inzake de verwerving van financiële instrumenten, te worden geraadpleegd. » Hoofdstuk II Informatie over het Openbaar Aanbod en de Financiële Instrumenten waarop het Prospectus betrekking heeft 2.1. Informatie over de Aanbieder 2.1.1. Naam en statutaire zetel van de Emittent en, indien de financiële instrumenten niet door de Emittent worden aangeboden, een verklaring daartoe en de naam en het adres van de persoon en/of de naam en zetel van de rechtspersoon die de financiële instrumenten aanbiedt. 2.2. Informatie over de Aangeboden Financiële Instrumenten 2.2.1. Vermelding van de vorm van de aangeboden financiële instrumenten. 2.2.2. Omschrijving van de rechten die verbonden zijn aan de aangeboden financiële instrumenten, en in het bijzonder : (a) indien de financiële instrumenten aandelen zijn of daarmee gelijk te stellen zijn, de omvang van het stemrecht, de rechten op winstuitkering van de Emittent en op het gedeelte van het eventuele saldo in geval van vereffening of terugbetaling, en een overzicht van de nodige toestemmingen teneinde deze rechten en voorrechten te kunnen wijzigen.(b) indien de financiële instrumenten converteerbaar zijn in andere financiële instrumenten, of recht geven op de verwerving van, of inschrijving op, andere of bijkomende financiële instrumenten, de voorwaarden en data waarop de houder van de financiële instrumenten het recht heeft de betreffende onderliggende financiële instrumenten te verwerven, de procedures voor het uitoefenen van dit recht, en de rechten die aan de onderliggende financiële instrumenten zijn verbonden.(c) data waarop het recht op dividenden of rentes ontstaat en verjaringstermijn van het recht op dividenden en rentes, met vermelding van de partij die begunstigd wordt door dit recht.(d) modaliteiten voor het uitoefenen van enig voorkooprecht verbonden aan de financiële instrumenten, de verhandelbaarheid van deze rechten en de behandeling van de voorkooprechten die niet zijn uitgeoefend.In voorkomend geval, vermelding van de redenen voor de beperking of opheffing van deze rechten; in die gevallen, rechtvaardiging van de uitgifteprijs en vermelding van de personen ten gunste van wie die beperking of opheffing is doorgevoerd. (e) modaliteiten van toepassing op de inkopen van financiële instrumenten door de Emittent, en een beschrijving van de voorwaarden en bepalingen die op deze inkoop van toepassing zijn. 2.2.3. Beschrijving van het belastingstelsel, waaronder bepalingen inzake de fiscale bronheffingen, waaraan de houders van de aangeboden financiële instrumenten onderworpen zijn overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent en van de staten waarin de financiële instrumenten worden aangeboden.

Verklaring of de Emittent verantwoordelijkheid opneemt voor de fiscale bronheffingen. 2.2.4. Verklaring die de vrije overdraagbaarheid van de aangeboden financiële instrumenten binnen de Europese Unie en hun volledige volstorting bevestigt overeenkomstig Regel 3500 (a) van dit Reglement. 2.3. Informatie over de Toelating tot Verhandeling van de Financiële Instrumenten op EASDAQ 2.3.1. Vermelding dat de toelating tot verhandeling op EASDAQ van de aangeboden financiële instrumenten verkregen is of verkregen zal worden alsmede de datum van die toelating. Vermelding van het EASDAQ-verhandelingssymbool. 2.3.2. De datum voor zover bekend waarop de aangeboden financiële instrumenten de eerste maal op EASDAQ zullen worden verhandeld. 2.3.3. Beschrijving van het EASDAQ-Vereffeningssysteem. 2.4. Informatie over de Inschrijving op het Openbaar Aanbod 2.4.1. Aard en bedrag van het openbaar aanbod, voor zover deze vooraf bepaald zijn. Aantal aangeboden financiële instrumenten, met vermelding van het aantal financiële instrumenten dat door de Emittent uitgegeven zal worden en/of het aantal dat door de verkopende aandeelhouders verkocht zal worden, voor zover dit vooraf bepaald is. 2.4.2. Vermelding van de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op basis waarvan de aangeboden financiële instrumenten verkocht en/of uitgegeven zijn of zullen worden. Vermelding van de uitoefening van het voorkeurrecht van aandeelhouders of van de beperking of opheffing van dit recht. 2.4.3. Openingsperiode van het aanbod van de financiële instrumenten.

Vermelding of het aanbod vervroegd kan worden afgesloten. 2.4.4. Aanbiedingsprijs, met vermelding van de nominale waarde of, bij gebreke daaraan, de boekhoudkundige fractiewaarde of het bedrag van de kapitaalverhoging; de uitgiftepremie en het bedrag van de kosten die uitdrukkelijk ten laste van de inschrijver of koper komen. Naam van de financiële instellingen die belast zijn met het in ontvangst nemen van inschrijvingen door het publiek. 2.4.5. De wijze van betaling van de aanbiedingsprijs, in het bijzonder voor het volstorten van financiële instrumenten die nog niet zijn volgestort. 2.4.6. De modaliteiten van en termijnen voor de levering van de aangeboden financiële instrumenten en het eventueel creëren van voorlopige certificaten. De eventuele leveringskosten voor rekening van de inschrijvers. 2.4.7. De modaliteiten toepasselijk op de bedragen ontvangen van inschrijvers tijdens de periode voorafgaand aan de levering van de aangeboden financiële instrumenten, waaronder de modaliteiten van de terugstorting van de ontvangen bedragen aan inschrijvers indien hun inschrijvingsaanvragen geheel of gedeeltelijk niet werden aanvaard, en de kalender voor de terugstorting van die bedragen. 2.4.8. Vermelding van een eventuele tranche van het aanbod dat voorbehouden is voor bepaalde staten waar het aanbod plaatsvindt of voor bepaalde begunstigden ten gunste van wie het aanbod plaatsvindt. 2.4.9. Vermelding en beschrijving van elke overtoewijzingsoptie, waarin het bedrag aan bijkomende financiële instrumenten mogen verkocht en/of uitgegeven worden, de prijs en de duur van deze overtoewijzingsoptie vermeld worden. 2.4.10. Indien, gelijktijdig of bijna gelijktijdig met het aanbod, op private wijze ingeschreven wordt op financiële instrumenten van dezelfde categorie, indien deze privaat worden geplaatst, indien deze op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs worden aangeboden of indien financiële instrumenten van andere categorieën voor openbare of private plaatsing worden uitgegeven, vermelding van de aard van deze verrichtingen, het aantal, de prijs en de kenmerken van de financiële instrumenten waarop zij betrekking hebben. 2.5. Informatie over de Vaste Overname of Waarborg van Goede Afloop van het Aanbod 2.5.1. Beschrijving van de aard van de verplichtingen van de vaste overnemers of de borgen inzake de aangeboden financiële instrumenten. 2.5.2. Naam en functie van de natuurlijke personen en/of naam en zetel van de rechtspersonen die vast overnemen dan wel de goede afloop van de verrichting waarborgen, met vermelding van de respectievelijke bedragen die men vast overneemt of waarvoor men zich garant stelt.

Indien het hele aanbod niet vast is overgenomen of gewaarborgd, een vermelding van het overblijvende deel. 2.5.3. Overzicht van het plan voor de plaatsing van de aangeboden financiële instrumenten anders dan via de voornaamste vaste overnemers of borgen. Wanneer de financiële instrumenten aangeboden worden door de bemiddeling van makelaars of andere bemiddelaars dan vaste overnemers of borgen, een beschrijving van het plaatsingsplan en de voorwaarden van alle overeenkomsten, regelingen of afspraken die met deze makelaars of bemiddelaars aangegaan of gemaakt zijn vóór de datum van goedkeuring van het prospectus, met inbegrip van de volumebeperkingen op de verkopen, de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn en de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan beëindigd worden. 2.5.4. Beschrijving van beduidende banden tussen de vaste overnemers of de borgen en de Emittent. Beschrijving van eventuele regelingen op grond waarvan de vaste overnemers of borgen, of de makelaars of bemiddelaars genoemd in artikels 2.5.3 het recht hebben een lid of leden van de raad van bestuur van de Emittent aan te wijzen of voor te dragen. De Emittent maakt de identiteit van elke aldus aangewezen of voorgedragen Bestuurder bekend. 2.5.5. Vermelding of schatting van het totale bedrag en/of het bedrag per aangeboden financieel instrument van de kosten in verband met de uitgifte en plaatsing van de aangeboden financiële instrumenten, met vermelding van de honoraria, kortingen en commissies voor de overnemers, makelaars of bemiddelaars. Indien financiële instrumenten worden aangeboden voor rekening van de huidige houders van financiële instrumenten, vermelding van het gedeelte van die kosten die voor rekening van deze houders zijn. 2.5.6. Korte omschrijving van alle door makelaars of bemiddelaars te ontvangen contanten, financiële instrumenten, contracten of andere tegenprestaties in verband met de verkoop van de aangeboden financiële instrumenten. Indien een makelaar of bemiddelaar handelt in de hoedanigheid van onder-overnemer en aldus recht zal hebben op aanvullende kortingen of commissies voor het optreden in die hoedanigheid, volstaat een algemene verklaring hiertoe zonder vermelding van de aanvullende bedragen die dienen verkocht te worden. 2.6. Informatie over de Aard en de Omvang van de Markt waarop de Financiële Markten verhandeld worden 2.6.1. Vermelding van de overige gereglementeerde markten of effectenbeurzen waarop de aangeboden financiële instrumenten reeds opgenomen zijn, verhandeld worden of genoteerd zijn, of waarop de opname, de toelating tot de verhandeling of de notering aangevraagd wordt of zal worden. 2.6.2. Ten aanzien van elke categorie financiële instrumenten die de Emittent uitgeeft, identificatie, aard en omvang van de eventuele voornaamste markten voor de betreffende financiële instrumenten.

Vermelding van de hoogste en laagste verkoopprijs van de financiële instrumenten op die markten voor elk volledig kwartaal in de twee meest recente boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien die periode korter is dan twee boekjaren) en alle daaropvolgende tussentijdse perioden waarvoor jaarrekeningen zijn opgenomen. 2.6.3. Vermelding van alle openbare overnameaanbiedingen door derden op de financiële instrumenten van de Emittent die in het afgelopen boekjaar en het lopende boekjaar hebben plaatsgehad, met de prijs of ruilvoorwaarden die onder die aanbiedingen werden aangeboden en het resultaat ervan. 2.6.4. Vermelding van alle overnameaanbiedingen door de Emittent op de financiële instrumenten van andere vennootschappen in het afgelopen boekjaar en het lopende boekjaar, met de prijs of ruilvoorwaarden die onder die aanbiedingen werden aangeboden en het resultaat ervan. 2.7. Deviezencontrole en andere Beperkingen opgelegd aan Houders van de Financiële Instrumenten 2.7.1. Beschrijving van alle wetten en reglementen in de Staat van Herkomst van de Emittent die de export of import van kapitaal beperken, waaronder vreemde deviezencontroles, of die invloed hebben op de uitkering van dividenden, interesten of andere betalingen aan houders van financiële instrumenten die geen verblijfplaats hebben in de Staat van Herkomst van de Emittent. 2.7.2. Beschrijving van alle wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent of bepalingen uit de Statuten van de Emittent die het recht van houders die geen verblijfplaats hebben in de Staat van Herkomst van de Emittent of van buitenlandse houders van financiële instrumenten van de Emittent om deze financiële instrumenten te bezitten of hiermee stemmen uit te brengen, beperken of indien dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn, een bevestiging daarvan. 2.8. Informatie betreffende de Opbrengst van het Aanbod 2.8.1. Vermelding van de netto-opbrengst van het aanbod voor de Emittent en de verkopende aandeelhouders. 2.8.2. Overzicht van de voornaamste doeleinden waarvoor de netto-opbrengst van het aanbod door de Emittent is bestemd, de orde van prioriteit van die doeleinden en het benaderend bedrag dat voor elk van deze doeleinden is bestemd. Indien de Emittent geen specifieke doeleinden voor de aanwending van de opbrengst, of een belangrijk gedeelte daarvan, heeft, een bevestiging daarvan, samen met een rechtvaardiging van het aanbod. 2.9. Blokkering ("Lock-up") 2.9.1. Bevestiging door de Emittent dat alle personen die Bestuurder of Hoger Kader van de Emittent zijn op het ogenblik van toelating tot verhandeling van de categorie van financiële instrumenten van de Aanvrager waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt aangevraagd, gedurende ten minste zes maanden vanaf de eerste dag van verhandeling, zich ertoe verbonden hebben geen van hun financiële instrumenten van dergelijke categorie over te dragen, uitgezonderd wanneer de betreffende financiële instrumenten reeds verhandeld of genoteerd worden of opgenomen zijn op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs, of wanneer de betreffende financiële instrumenten in het kader van een openbare aanbieding worden verkocht, overeenkomstig Regel 3540 van dit Reglement. 2.9.2. Bevestiging door de Emittent dat elke aandeelhouder met uitzondering van de vaste overnemers of de borgen van de aanbieders, die op het ogenblik van de toelating tot verhandeling van de financiële instrumenten van de Aanvrager waarvoor toelating tot verhandeling op EASDAQ wordt gevraagd, meer dan tien procent van deze financiële instrumenten bezit, zich ertoe verbonden heeft om niet meer dan twintig procent van de financiële instrumenten die hij bezit, over te dragen gedurende de periode die wordt vastgesteld na bespreking met de Marktautoriteit overeenkomstig Regel 3550 van dit Reglement, en vermelding van de vastgestelde periode, uitgezonderd wanneer de betrokken financiële instrumenten reeds verhandeld of genoteerd worden of opgenomen zijn op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs, of wanneer de betrokken financiële instrumenten verkocht worden in het kader van een openbare aanbieding. 2.10. Deelnemingen van met name Genoemde Deskundigen en Raadgevers 2.10.1. Indien een deskundige die met naam in het prospectus vermeld staat als degene die een bepaald gedeelte daarvan opgesteld heeft of daarvoor een verklaring afgegeven heeft (of met naam wordt genoemd als degene die een verslag of waardering heeft opgesteld of daarover een verklaring heeft afgegeven die wordt gebruikt in verband met het prospectus), of een juridisch raadgever van de Emittent, de vaste overnemers of de verkopende aandeelhouders die met naam in het prospectus staat vermeld als degene die een juridisch advies heeft afgeleverd over de geldigheid van de aangeboden financiële instrumenten of over andere juridische kwesties met betrekking tot het prospectus of het aanbod, en die specifiek voor dat doeleinde werd ingeschakeld op basis van een honorarium in functie van succescriteria, of ten tijde van het opstellen, het verstrekken van de verklaring of advies of op enig moment daarna tot aan de goedkeuring van het prospectus, een aanzienlijke rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezat in de Emittent of een van de moeder- of dochterondernemingen daarvan of relaties onderhield met de Emittent of een van de moeder- of dochterondernemingen daarvan in de hoedanigheid van promotor, leidende vaste overnemer (of andere belangrijke vaste overnemer indien er geen leidende vaste overnemer is), stemgerechtigde « trustee », Bestuurder, directie- of kaderlid of werknemer, een beschrijving van de aard van die succescriteria, die deelneming of die relatie.

Hoofdstuk III Informatie over de Emittent en zijn Kapitaal 3.1. Algemene Informatie over de Emittent 3.1.1. Naam, statutaire zetel en voornaamste administratieve zetel, indien deze afwijkt van die van de maatschappelijke zetel. Volledige adressen en administratieve diensten en voornaamste administratieve zetels met inbegrip van postcodes en telefoonnummers. 3.1.2. Datum en plaats van oprichting van de Emittent. 3.1.3. Registratienummer en -plaats van de Emittent. 3.1.4. Bestaansduur van de Emittent, indien niet onbepaald. 3.1.5. Recht waaronder de Emittent werd opgericht en, indien verschillend, recht waaronder de Emittent zijn werkzaamheden uitoefent. De rechtsvorm die de Emittent onder dit recht heeft aangenomen. Indien de aansprakelijkheid van de leden of aandeelhouders van de Emittent beperkt is, een vermelding daarvan. 3.1.6. Samenvatting van het maatschappelijk doel van de Emittent. 3.2. Algemene Informatie betreffende de Verkopende Aandeelhouders 3.2.1. Naam en adres van de natuurlijke personen en/of naam en statutaire zetel van de rechtspersonen die de financiële instrumenten aanbieden, indien de financiële instrumenten niet door de Emittent worden aangeboden. 3.2.2. Vermelding van de aard van de beklede positie, uitgeoefende functie of andere belangrijke relatie die de verkopende aandeelhouder met de Emittent of een van zijn voorgangers of Verbonden Ondernemingen heeft gehad in de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 3.2.3. Het aantal aangeboden financiële instrumenten dat de verkopende aandeelhouder in bezit had vóór het aanbod, het aantal voor zijn rekening aan te bieden financiële instrumenten en het aantal en percentage financiële instrumenten die de verkopende aandeelhouder na voltooiing van het aanbod in zijn bezit zal hebben. 3.3. Informatie over het Kapitaal van de Emittent 3.3.1. Het bedrag van het geplaatst kapitaal van de Emittent en het aantal en de categorieën van de financiële instrumenten die dit kapitaal vertegenwoordigen met vermelding van hun belangrijkste kenmerken. 3.3.2. Het bedrag van het geplaatste kapitaal dat nog gestort moet worden, met vermelding van het aantal, de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de boekhoudkundige fractiewaarde, en de categorie van financiële instrumenten die nog niet geheel zijn volgestort, in voorkomend geval onderverdeeld naar hun percentage van volstorting. 3.3.3. Indien de Emittent financiële instrumenten heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, het aantal en de belangrijkste kenmerken van die financiële instrumenten. Indien de Emittent converteerbare obligaties, omruilbare obligaties of obligaties met warrants heeft uitgegeven, het aantal, bedrag aan en voorwaarden die van toepassing zijn op die financiële instrumenten en de procedures voor conversie, of ruil van of inschrijving op die financiële instrumenten. 3.3.4. Wanneer er een toegestaan maar niet-geplaatst kapitaal of een verbintenis tot kapitaalverhoging bestaat, onder andere in verband met uitgegeven converteerbare leningen of verleende inschrijvingsopties, een overzicht van : - het bedrag van dat deel van het toegestane kapitaal of de kapitaalverhoging en de eventuele vervaldatum van de machtiging; - de categorieën van personen met voorkeurrechten tot inschrijving op die aanvullende gedeelten van het kapitaal; - de voorwaarden en modaliteiten inzake de uitgifte van de financiële instrumenten behorende bij die gedeelten van het kapitaal. 3.3.5. Beknopte beschrijving van de voorwaarden opgelegd door de van kracht zijnde wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent en de bepalingen in de Statuten van de Emittent van toepassing op wijzigingen in het kapitaal en van de respectievelijke rechten van de verschillende categorieën van financiële instrumenten die door de Emittent zijn uitgegeven. 3.3.6. Beknopte beschrijving van de verrichtingen die tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) het bedrag van het geplaatste kapitaal en/of het aantal en de categorieën van financiële instrumenten die dit kapitaal vertegenwoordigen, hebben gewijzigd. Beknopte beschrijving van de uitgifte door de Emittent van financiële instrumenten die zijn kapitaal niet vertegenwoordigen tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 3.3.7. Aantal en nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de boekhoudkundige fractiewaarde, van alle financiële instrumenten van de Emittent die de Emittent of een andere vennootschap waarin de Emittent rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming van meer dan vijftig procent bezit, in bezit heeft, indien deze financiële instrumenten niet als een afzonderlijke post in de balans zijn opgenomen. 3.3.8. Beknopte beschrijving van bestaande of voorziene aandelenaankoopplannen voor werknemers. 3.4. Informatie over de Controle uitgeoefend over de Emittent 3.4.1. Indien de Emittent deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, een beknopte beschrijving van die groep en van de positie die de Emittent daarin inneemt. 3.4.2. Voor zover door de Emittent gekend, vermelding van de natuurlijke of rechtspersonen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, afzonderlijk of als onderdeel van een groep, controle over de Emittent uitoefenen of kunnen uitoefenen, met vermelding van het stemrechtverlenende aandeel in het kapitaal dat zij bezitten, en een beknopte beschrijving van de aard van deze controle. 3.4.3. Voor zover door de Emittent gekend, beschrijving van enige afspraken die op een toekomstig tijdstip zouden kunnen leiden tot een wijziging in de controle over de Emittent. 3.4.4. Voor zover door de Emittent gekend, vermelding van de volgende, zo recent mogelijke, informatie op geconsolideerde basis : (a) elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, afzonderlijk of als onderdeel van een groep, vijf procent of meer van een categorie van financiële instrumenten van de Emittent bezit of controleert.(b) alle Bestuurders of Hogere Kaderleden van de Emittent en alle personen die voor hun rekening optreden die een categorie van financiële instrumenten van de Emittent of van zijn moederondernemingen of Verbonden Ondernemingen bezitten. 3.4.5. Beschrijving van de maatregelen waardoor de Emittent zorgt voor de naleving van de verplichting tot openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in het aandeelhouderschap die zijn vervat in Regel 4740 van dit Reglement, met een beschrijving van deze vereisten.

Hoofdstuk IV Informatie over de Activiteiten van de Emittent 4.1. Beschrijving van de Activiteiten 4.1.1. Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen. Die beschrijving bevat een bespreking van de volgende elementen te bevatten, voor zover nodig voor een goed inzicht in de activiteiten van de Emittent : (a) de algemene ontwikkeling van de activiteit van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen en eventuele voorgangers tijdens ten minste de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), of de periode waarin de Emittent activiteiten heeft uitgeoefend, indien zij korter is.(b) de belangrijkste recente trends ten aanzien van de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de Emittent sinds het einde van het laatste afgesloten boekjaar van de Emittent. 4.1.2. De belangrijkste producten en diensten van de Emittent, hun belangrijkste markten en distributiemethoden. 4.1.3. De beschrijving van de status van een product of dienst, indien dit nieuwe product of deze nieuwe dienst het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbare aankondiging of waarover de Emittent anderszins informatie heeft publiek gemaakt, een nieuw product of dienst die de investering van een aanmerkelijk deel van de activa van de Emittent zou vereisen, of die op enige andere wijze van belang is. 4.1.4. De bronnen en beschikbaarheid van grondstoffen. 4.1.5. De mate waarin de activiteit seizoensgebonden is of kan zijn. 4.1.6. De concurrentievoorwaarden die hieraan binnen de betreffende sector van activiteiten, waaronder, in de mate deze gegevens belangrijk zijn, de identiteit van de specifieke markten waarop de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen concurreren, een schatting van het aantal concurrenten en de concurrentiepositie van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen, voor zover door de Emittent gekend of voor hem redelijkerwijze beschikbaar is. 4.1.7. De uitsplitsing van de totale verkopen en inkomsten in de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) per categorie van activiteiten en per geografische markt, overeenkomstig IAS of US GAAP. 4.1.8. Beknopte informatie over de mate waarin de Emittent afhankelijk is van patenten, handelsmerken, licenties, franchises en concessies of van industriële, commerciële of financiële contracten of nieuwe productieprocessen, wanneer die factoren van fundamenteel belang zijn voor de bedrijfsactiviteiten of winstgevendheid van de Emittent. 4.1.9. Informatie over eventuele onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten van de Emittent die een wezenlijke invloed kunnen hebben, of in het recente verleden gehad hebben, op de financiële positie van de Emittent. 4.2. Beschrijving van de Vooruitzichten van de Emittent 4.2.1. Beschrijving van de geplande bedrijfsactiviteiten van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen, in het bijzonder informatie over de vooruitzichten van de Emittent inzake de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten voor ten minste het lopende boekjaar. 4.2.2. Indien de Emittent en zijn voorgangers in elk van de drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) voorafgaand aan de datum van het prospectus geen inkomsten uit bedrijfsactiviteiten hebben behaald, en : (a) indien het prospectus wordt ingediend vóór afloop van het tweede boekkwartaal van de Emittent, een beschrijving van het activiteitenplan van de Emittent voor de rest van het boekjaar.(b) indien het prospectus wordt ingediend na afloop van het tweede boekkwartaal van de Emittent, een beschrijving van het activiteitenplan van de Emittent voor de rest van het boekjaar en voor de eerste zes maanden van het eerstvolgende boekjaar. 4.3. Onderzoek en Ontwikkeling 4.3.1. Informatie over het beleid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), voor zover deze informatie beduidend is. 4.3.2. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling, daarin begrepen, in de mate dat deze gegevens van wezenlijk belang zijn, het geschatte bedrag besteed in elk van de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die gefinancierd zijn door de Emittent, aan onderzoeksactiviteiten gefinancierd door de Staat en aan onderzoeksactiviteiten gefinancierd door klanten in verband met de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of technieken of de verbetering van bestaande producten, diensten of technieken. 4.4. Personeel 4.4.1. Het gemiddelde aantal personeelsleden van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen en belangrijke wijzigingen daarin tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), uitgesplitst per hoofdcategorie van activiteiten. 4.5. Beschrijving van de Onroerende Goederen 4.5.1. Overzicht van de ligging, omvang en algemene kenmerken van de belangrijkste vestigingen, fabrieken, installaties, mijnen en andere belangrijke onroerende goederen van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen. 4.6. Gerechtelijke Procedures 4.6.1. Beknopte omschrijving van alle belangrijke hangende gerechtelijke of arbitrageprocedures, anders dan de gewone routineprocesvoering die inherent is aan het uitoefenen van de activiteit van de Emittent, waarbij de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen partij is of die betrekking hebben op een van hun goederen. Vermelding van de naam van de rechtbank of instelling waarbij de zaak aanhangig is, de datum waarop de zaak aanhangig is gemaakt, de voornaamste betrokken partijen, een omschrijving van de feitelijke basis en het voorwerp van de vordering. 4.7. Investeringsbeleid 4.7.1. Met cijfers toegelichte beschrijving van de belangrijkste investeringen die de Emittent heeft gedaan, waarin begrepen de deelnemingen in andere ondernemingen in aandelen, obligaties en dergelijke, tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) en de reeds verstreken maanden in het lopende boekjaar. 4.7.2. Informatie over de belangrijkste in uitvoering zijnde investeringen door de Emittent, met uitzondering van de aan de gang zijnde verwerving van belangen in andere ondernemingen. 4.7.3. Informatie over de belangrijkste toekomstige investeringen van de Emittent, met uitzondering van de voorgenomen verwerving van belangen in andere ondernemingen waarvoor de Bestuursorganen van de Emittent reeds vaste verbintenissen aangegaan hebben.

Hoofdstuk V Informatie over de Activa en Passiva, Financiële Positie en de Resultaten van de Emittent 5.1. Geselecteerde Financiële Gegevens 5.1.1. Voor ten minste elk van de afgelopen drie boekjaren (of voor de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) en voor eventuele aanvullende boekjaren die nodig zijn teneinde te voorkomen dat de informatie misleidend is, openbaarmaking in vergelijkende tabellen van de volgende geselecteerde financiële gegevens van de Emittent : - netto-omzetcijfers en -opbrengsten uit lopende activiteiten; - resultaat uit lopende activiteiten; - resultaat uit lopende activiteiten per gewoon aandeel; - dividenden in contanten per gewoon aandeel; - balans, met totale activa, langlopende verplichtingen en inkoopbare preferente aandelen (waaronder de schulden van meer dan een jaar en de schulden verbonden aan financieringshuur). 5.2. Wisselkoersen 5.2.1. Publicatie van de volgende informatie : (a) Per meest recente mogelijke datum, de wisselkoers in ECU en Amerikaanse dollars van de valuta waarin de jaarrekeningen worden uitgedrukt.(b) Per balansdatum voor elk boekjaar dat in de geselecteerde financiële gegevens is opgenomen, de wisselkoers in ECU en Amerikaanse dollars van de valuta waarin de jaarrekeningen worden uitgedrukt, met vermelding van de gemiddelde koersen en de hoogste en laagste koersen voor elke periode die op die data zijn afgesloten.(c) De informatiebron voor de onder (a) en (b) vermelde wisselkoersen dienen te worden vastgesteld door een met naam genoemde toonaangevende bank. 5.3. Bespreking en Analyse door het Management van de Financiële Toestand en de Bedrijfsresultaten 5.3.1. Verslag uitgaand van het management van de Emittent van de financiële toestand, de wijzigingen in de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van de Emittent op geconsolideerde basis voor elk jaar waarvoor de jaarrekening dient te worden voorgesteld, en in het bijzonder een bespreking van de volgende elementen : (a) Beschikbaarheid van werkkapitaal 1.Identificatie en beschrijving van alle interne en externe bronnen van werkkapitaal en een korte bespreking van eventuele belangrijke ongebruikte bronnen van liquide middelen. 2. Identificatie van alle gekende trends, vragen, verbintenissen, gebeurtenissen of onzekerheden die een belangrijke verhoging of vermindering van het werkkapitaal van de Emittent tot gevolg hebben of in staat zijn dit tot gevolg te hebben.Indien een belangrijk tekort vastgesteld wordt, een overzicht van de aanpak die de Emittent volgt, of voornemens is te gaan volgen, om het tekort op te heffen. (b) Kapitaalmiddelen 1.Beschrijving van alle belangrijke verbintenissen van de Emittent met betrekking tot investeringsuitgaven per einde van het laatste boekjaar en eventuele volgende tussenperioden waarvoor financiële staten worden opgesteld, met vermelding van het algemene doel van die verbintenissen en de verwachte financieringsbron voor het nakomen van die verbintenissen. 2. Beschrijving van alle gekende belangrijke trends, gunstig of ongunstig, in de kapitaalmiddelen van de Emittent.Vermelding van alle verwachte belangrijke veranderingen in de samenstelling en de relatieve kosten van deze middelen. (c) Bedrijfsresultaten 1.Beschrijving van alle ongebruikelijke of weinig voorkomende gebeurtenissen of verrichtingen of ingrijpende economische veranderingen die een beduidend effect op de bedrijfsopbrengsten hebben gehad en, voor elk geval, vermelding in hoeverre dat inkomen hierdoor werd beïnvloed. Tevens een beschrijving van alle andere belangrijke bestanddelen van opbrengsten of kosten die, naar het oordeel van het management van de Emittent, openbaar gemaakt dienen te worden voor een beter inzicht in de bedrijfsresultaten van de Emittent. 2. Beschrijving van alle gekende trends of onzekerheden die een belangrijk gunstig of ongunstig effect hebben gehad of, naar de verwachting van het management van de Emittent, redelijkerwijze zullen hebben, op de nettoverkopen en -opbrengsten uit lopende activiteiten.3. Voor zover de financiële verslagen belangrijke stijgingen in de netto-omzet en de opbrengsten tonen, een bespreking van de mate waarin die stijgingen kunnen toegeschreven worden aan prijsstijgingen, en toename van de hoeveelheid of het aantal verkochte goederen of diensten, of aan de introductie van nieuwe producten of diensten. 4. Bespreking van het effect van inflatie en veranderende prijzen op de netto-omzet en de opbrengsten van de Emittent en op de winst uit lopende activiteiten 5.3.2. Indien tussentijdse financiële staten worden opgenomen of dienen opgenomen te worden, zal een managementbespreking en -analyse aangaande de financiële toestand en de bedrijfsresultaten worden verstrekt teneinde beleggers in staat te stellen belangrijke veranderingen in de financiële positie en bedrijfsresultaten te kunnen inschatten tussen de volgende perioden : (a) bespreking van alle belangrijke veranderingen in de financiële positie van de Emittent vanaf het einde van het afgelopen boekjaar tot aan de datum van de laatste beschikbare tussenbalans;(b) bespreking van alle belangrijke veranderingen in de bedrijfsresultaten van de Emittent met betrekking tot de laatste periode van het lopend boekjaar waarvoor een resultatenrekening is opgesteld en de corresponderende periode van het afgelopen boekjaar. 5.4. Gedetailleerde Financiële Staten 5.4.1. Beknopte beschrijving van het consolidatiebeleid toegepast door de Emittent overeenkomstig Regel 3830 van dit Reglement, daarin begrepen de omstandigheden waarin werd afgeweken van de normale praktijk om Verbonden Ondernemingen waarin een meerderheidsbelang wordt gehouden te consolideren en entiteiten waarin geen meerderheidsbelang wordt gehouden niet te consolideren. 5.4.2. De balansen voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) opgesteld in de vorm van een vergelijkende tabel. 5.4.3. De resultatenrekening voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) opgesteld in de vorm van een vergelijkende tabel. 5.4.4. De cashflow-overzichten voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) opgesteld in de vorm van een vergelijkende tabel. 5.4.5. De verslagen van de wettelijke toezichthouders voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.6. De bijlagen of nota's bij de jaarrekeningen voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.7. Het overzicht van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.8. Het resultaat uit lopende activiteiten per financieel instrument, na belastingen, voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.9. De frekwentie en het bedrag van de dividenden per financieel instrument voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.10. De volgende gegevens inzake de voornaamste ondernemingen waarin de Emittent een deel van het kapitaal bezit en die wellicht een belangrijk effect hebben op de beoordeling van zijn activa en passiva, zijn financiële positie of zijn winsten en verliezen : (a) naam en statutaire zetel van de onderneming;(b) bedrijfssector;(c) gedeelte van het kapitaal in bezit;(d) geplaatst kapitaal;(e) reserves;(f) resultaat uit lopende activiteiten, na belastingen, voor het laatste boekjaar;(g) waarde waartegen de Emittent de financiële instrumenten in zijn rekeningen inschrijft;(h) nog vol te storten bedrag in verband met de in bezit zijnde financiële instrumenten;(i) bedrag aan dividenden ontvangen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de financiële instrumenten;(j) bedrag van schuldvorderingen en schulden van de Emittent ten aanzien van de onderneming. 5.4.11. Elke belangrijke verandering die heeft plaatsgevonden sinds het einde van het boekjaar van de Emittent waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben of sinds de opstelling van de tussentijdse financiële staten. 5.4.12. Indien de Emittent een dominante positie bekleedt binnen een groep met een of meer afhankelijke ondernemingen, worden de gegevens bepaald in Hoofdstuk IV voor de Emittent en de groep verstrekt.

Hoofdstuk VI. - Informatie over het Bestuur, de Leiding en het Toezicht van de Emittent 6.1. Bestuurders, Leidinggevende en Toezicht-houdende Organen 6.1.1. Lijst met de naam en leeftijd van alle Bestuurders en Hoger Kaderleden van de Emittent alsmede van alle personen die voorgedragen of verkozen zijn om Bestuurder of Hoger Kaderlid van de Emittent te worden. 6.1.2. Beschrijving van alle posities en functies die bij de Emittent worden bekleed door iedere persoon bedoeld in Artikel 6.1.1.

Vermelding van de duurtijd van de benoeming van die personen als Bestuurder of Hoger Kaderlid en de periode(n) waarin zij deze functie hebben uitgeoefend. Beknopte beschrijving van eventuele regelingen of afspraken tussen die personen en een of meer andere personen, met vermelding van de naam van die persoon of personen, als gevolg waarvan zij tot Bestuurder of Hoger Kaderlid, gekozen werden of zullen worden. 6.1.3. Beschrijving van de aard van eventuele familierelaties tussen Bestuurders, Hogere Kaderleden of personen die door de Emittent aangeduid of gekozen zijn om Bestuurder of Hoger Kaderlid te worden. 6.1.4. Beknopte beschrijving van de professionele ervaring opgedaan in de afgelopen vijf jaren door alle natuurlijke personen die in Artikel 6.1.1 genoemd worden, daarin begrepen hun voornaamste beroepswerkzaamheden en dienstbetrekkingen in de afgelopen vijf jaren, de naam en hoofdactiviteit van de bedrijven of andere organisaties waarin die werkzaamheden of dienstbetrekkingen werden uitgeoefend, en of die bedrijven of organisaties een moeder-, dochter- of andere Verbonden Onderneming van de Emittent betreffen. 6.1.5. Vermelding van eventuele belangrijke bestuursfuncties van de personen genoemd in Artikel 6.1.1 in een of meer andere ondernemingen dan deze van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen. 6.1.6. Beschrijving van de volgende gebeurtenissen die zich in de afgelopen vijf jaren hebben voorgedaan en die van wezenlijk belang zijn om de geschiktheid of integriteit van een Bestuurder of Hoger Kaderlid van de Emittent te beoordelen : (a) het indienen door of tegen bedoelde persoon van een verzoekschrift op grond van faillissements- of insolvabiliteitswetten, of de aanstelling van een curator, fiscaal agent of vergelijkbare functionaris door een rechtbank met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten of de eigendommen van die persoon of een firma waarin hij of zij een zaakvoerder-vennoot was ten tijde van of twee jaar vóór het indienen, of een vennootschap of samenwerkingsverband waarvan hij een Bestuurder of Hoger Kaderlid was ten tijde van of twee jaar vóór het indienen.(b) een veroordeling van die persoon in een strafrechtelijke procedure of het vernoemen van die persoon als verdachte in een hangende strafrechtelijke procedure (uitgezonderd verkeersovertredingen en andere kleinere misdrijven);(c) elk bevel, arrest of vonnis door een bevoegde rechtbank of autonome financiële autoriteit tegen die persoon, dat later niet is ingetrokken, opgeschort of nietig verklaard is en dat hem permanent of tijdelijk het uitvoeren van de hierna bedoelde activiteiten verbiedt, of hem in dat opzicht enige andere beperkingen oplegt : (i) het optreden als beleggingsadviseur, vaste overnemer, borg, makelaar of bemiddelaar in financiële instrumenten, of als een verbonden persoon, Bestuurder of werknemer van een beleggingsonderneming, bank, verzekeringsmaatschappij of soortgelijke instelling, of deelname in of voortzetten van enig optreden of enige praktijk met betrekking tot dergelijke activiteiten; (ii) het uitoefenen van elke soort van handelsactiviteit; of (iii) het uitoefenen van enigerlei activiteit met betrekking tot de aankoop of verkoop van financiële instrumenten of met betrekking tot enigerlei schending van financiële wetgeving of daarmee equivalente bepalingen. 6.2. Bezoldiging van het Management 6.2.1. Overzicht van het totaalbedrag aan bezoldigingen door de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen betaald aan alle Bestuurders en Hogere Kaderleden als een groep, zonder ze bij naam te noemen, voor diensten geleverd in al hun hoedanigheden in het afgelopen boekjaar.

Die informatie wordt in een overzicht in tabelvorm voorgesteld waarin de vergoedingen worden opgenomen en waarin, het basissalaris, de bonussen, de geldwaarde van de overige jaarlijkse emolumenten worden opgenomen die niet als salaris of bonus kunnen worden aangemerkt, en de vergoedingen op lange termijn. Overige emolumenten betaald aan Bestuurders en Hogere Kaderleden, zoals warrants en opties, dienen in een voetnoot onder de tabel te worden beschreven. 6.2.2. Overzicht van het totaalbedrag dat door de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen in het afgelopen boekjaar gereserveerd of gecumuleerd werd als pensioenvoorziening, voorziening voor uittreding of soortgelijke voorzieningen voor Bestuurders en Hogere Kaderleden van de Emittent, overeenkomstig bestaande plannen aangeboden door de Emittent of zijn Verbonden Ondernemingen of waartoe zij bijdragen. 6.2.3. Beschrijving van alle standaardregelingen met vermelding van totaalbedragen, op grond waarvan Bestuurders van de Emittent een vergoeding ontvangen voor hun diensten als Bestuurder, waarin begrepen aanvullende bedragen die toegekend worden voor deelname in commissies of voor speciale opdrachten. 6.2.4. Beschrijving van eventuele andere regelingen op grond waarvan Bestuurders van de Emittent een vergoeding ontvingen voor hun diensten als Bestuurder in het laatste afgesloten boekjaar, met vermelding van het totale uitgekeerde bedrag. 6.3. Arbeidsovereenkomsten 6.3.1. Beknopte of gezamenlijke beschrijving van de voorwaarden van alle overeenkomsten of regelingen tussen de Emittent en iedere Bestuurder of Hoger Kaderlid van de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen. 6.3.2. Beschrijving van alle voorzieningen in de Statuten van de Emittent, overeenkomsten of andere regelingen op grond waarvan een persoon die een controlefunctie uitoefent, Bestuurder, Hoger Kaderlid of bedrijfsleider van de Emittent, handelend in die hoedanigheid, op enigerlei wijze verzekerd is tegen of gevrijwaard wordt voor enigerlei aansprakelijkheid die hij of zij in die hoedanigheid kan oplopen. 6.4. Bijzondere Verhoudingen en Verrichtingen die daarmee verband houden 6.4.1. Beknopte beschrijving van elke belangrijke verrichting of reeks van gelijkaardige transacties in de afgelopen drie boekjaren (of in de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), of elke huidig voorgenomen verrichting of reeks van gelijkaardige verrichtingen, waarbij de Emittent of zijn Verbonden Ondernemingen partij waren of zullen zijn, waarvan de aard of de voorwaarden ongebruikelijk zijn en waarin Verbonden Partijen een aanzienlijk rechtstreeks of onrechtstreeks belang hadden of zullen hebben. Naam van die personen en een vermelding van de verhouding van die persoon tot de Emittent, de aard van het belang van die persoon in de verrichting, het bedrag van die verrichting en, indien mogelijk, het bedrag van het belang van die persoon in de verrichting. 6.4.2. Beschrijving van de volgende verhoudingen die nu bestaan of in het afgelopen boekjaar bestaan hebben met betrekking tot Bestuurders of personen aangeduid om de functie van Bestuurder te vervullen, met vermelding van de identiteit van de entiteit met wie de Emittent die verhouding heeft, de naam van de aangeduide persoon of Bestuurder die verbonden is met die entiteit en de aard van de verhouding van die aangeduide persoon of Bestuurder, de verhouding tussen die entiteit en de Emittent en het bedrag aan zaken die zijn uitgevoerd tussen de Emittent en die entiteit in het laatste volledige boekjaar van de Emittent, of van de voorgenomen verrichtingen in het lopende boekjaar van de Emittent : (a) indien de aangeduide persoon of Bestuurder een Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is, van enige commerciële of professionele entiteit of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan tien procent in het aandelenkapitaal heeft, of in het afgelopen boekjaar gehad heeft in enige commerciële of professionele entiteit die betalingen heeft gedaan aan de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen in het laatste volledige boekjaar van de Emittent in ruil voor eigendommen of diensten, of voorstelt dit te doen in het lopende boekjaar van de Emittent, voor een bedrag ten belope van meer dan vijf procent van (i) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de Emittent over zijn laatste volledige boekjaar, of (ii) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de andere entiteit over zijn laatste volledige boekjaar;(b) indien de aangeduide persoon of Bestuurder een Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is van enige commerciële of professionele entiteit, of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan tien procent in het aandelenkapitaal heeft of in het afgelopen boekjaar gehad heeft, in enige commerciële of professionele entiteit aan wie de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen betalingen heeft gedaan in het laatste volledige boekjaar van de Emittent in ruil voor eigendommen of diensten, of aan wie de Emittent voorstelt dit te doen in het lopende boekjaar van de Emittent, voor een bedrag ten belope van meer dan vijf procent van (i) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de Emittent over zijn laatste volledige boekjaar, of (ii) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de andere entiteit over zijn laatste volledige boekjaar;(c) indien de aangeduide persoon of Bestuurder een Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is van enige commerciële of professionele entiteit of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan tien procent in het aandelenkapitaal heeft, of in het afgelopen boekjaar gehad heeft, in enige commerciële of professionele entiteit bij wie de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen aan het einde van het laatste volledige boekjaar van de Emittent een totaalbedrag aan schulden had van meer dan vijf procent van de totale geconsolideerde activa van de Emittent aan het einde van dat boekjaar;(d) indien de aangeduide persoon of Bestuurder lid van, of "of counsel" in, een advocatenkantoor is, of dat in het afgelopen boekjaar geweest is, dat door de Emittent het afgelopen boekjaar is geraadpleegd is of in het lopende boekjaar zal geraadpleegd worden, met dien verstande dat het bedrag aan honoraria betaald door de Emittent aan een advocatenkantoor niet dient openbaar gemaakt te worden indien dat bedrag niet meer bedraagt dan vijf procent van de bruto-opbrengsten van dat advocatenkantoor over het laatste volledige boekjaar van dat kantoor;(e) indien de aangeduide persoon of Bestuurder een vennoot of Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is, van een beleggingsonderneming- of zakenbank die in het afgelopen boekjaar diensten voor de Emittent verricht heeft anders dan als deelnemer in een syndicaat, of van wiens diensten de Emittent voornemens is gebruik te maken in het lopende boekjaar, met dien verstande evenwel dat het bedrag van de ontvangen vergoedingen door een beleggingsonderneming- of zakenbank niet openbaar dient gemaakt te worden indien dat bedrag niet meer bedraagt dan vijf procent van de bruto-opbrengsten van de beleggingsonderneming- of zakenbank over het laatste volledige boekjaar van die bank; (f) alle andere verhoudingen, waarvan de Emittent kennis heeft, tussen de aangeduide persoon of Bestuurder en de Emittent, waarvan de aard en reikwijdte in essentie gelijkaardig zijn aan de verhoudingen bedoeld in artikel 6.4.2 (a) tot en met (e). 6.4.3. Indien een Verbonden Partij op enig moment sinds het begin van het afgelopen boekjaar van de Emittent schulden heeft gehad tegenover de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen of zij de begunstigde is geweest van enige waarborg gegeven door de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen voor een bedrag van meer dan ECU 50.000, een vermelding van de naam van die persoon, de aard van de verhouding waarin het bedrag van die persoon of de waarborg die haar verstrekt werd kadert, het hoogste totaalbedrag aan uitstaande schulden of waarborgen op enig moment in die periode, de aard van het verschuldigde bedrag of de waarborg en van de transactie die eraan ten grondslag ligt, het uitstaande bedrag ervan op de laatst mogelijke datum en de daarop betaalde of in rekening gebrachte interest. 6.4.4. Indien de Emittent in de loop van de afgelopen vijf boekjaren is opgericht : (a) vermelding van de namen van de oprichters, de aard en het bedrag van zaken met enige waarde (waaronder geld, eigendommen, contracten, opties en rechten van allerlei aard) die rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen werden of zullen worden door elk van de oprichters van de Emittent, vanwege de Emittent, en de aard en het bedrag van de activa, diensten of andere vergoedingen daarvoor ontvangen of te ontvangen door de Emittent;(b) met betrekking tot activa die de Emittent van een oprichter van de Emittent verwerft of zal verwerven, het bedrag waartegen de activa werden of zullen worden verworven en de gehanteerde of te hanteren regels waarop de bepaling van dat bedrag is gebaseerd, en de vermelding van de personen die deze bepaling vaststellen samen met hun eventuele verhouding tot de Emittent of zijn oprichter.Indien de activa door een oprichter van de Emittent binnen twee jaren vóór overdracht aan de Emittent werden verworven, de verwervingskosten voor de oprichter. 6.5. Veranderingen van Wettelijke Toezichthouder 6.5.1. Indien in de twee laatste boekjaren van de Emittent of in elke daaropvolgende tussenliggende periode een wettelijke toezichthouder van de rekeningen die eerder werd benoemd als de voornaamste wettelijke toezichthouder van de financiële staten van de Emittent, of een wettelijke toezichthouder die eerder werd benoemd voor het controleren van de jaarrekeningen van een van zijn Verbonden Ondernemingen en op wiens verslag de voornaamste wettelijke toezichthouder zich uitdrukkelijk baseerde ontslag heeft genomen (of te kennen heeft gegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming na afloop van de huidige controle), of ontslagen is, een verklaring of : (a) de voormalige bedrijfsrevisor geweigerd heeft om zich ter herbenoeming voor te stellen of ontslagen is, met vermelding van de datum;(b) het controleverslag van de voornaamste bedrijfsrevisor voor een van de laatste twee boekjaren een negatieve of onthoudende opinie bevatte, of onder voorbehoud werd gegeven of gewijzigd omwille van onduidelijkheid, de reikwijdte van de controle of de boekhoudkundige principes, met een beschrijving van deze negatieve of onthoudende opinie, deze wijziging of die voorbehouden;(c) het besluit tot verandering van wettelijke toezichthouder werd aanbevolen of goedgekeurd door het Controlecomité of de raad van bestuur. Bijlage E Inhoud van het Jaarverslag 1. Beschrijving van de Bedrijfsactiviteiten 1.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.1 van Bijlage A van dit Reglement. 2. Beschrijving van de Vooruitzichten van de Emittent 2.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.2.1 van Bijlage A van dit Reglement. 2.2. Indien de Emittent en diens voorgangers geen bedrijfsinkomsten hebben genoten gedurende elk van de drie voorafgaande boekjaren (of gedurende de bestaansduur van de Emittent en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), een beschrijving van het bedrijfsplan van de Emittent voor ten minste het lopende boekjaar. 3. Onderzoek en Ontwikkeling 3.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.3 van Bijlage A van dit Reglement. 4. Werknemers 4.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.4 van Bijlage A van dit Reglement. 5. Beschrijving van Goederen 5.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.5 van Bijlage A van dit Reglement. 6. Gerechtelijke Procedures 6.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.6 van Bijlage A van dit Reglement. 6.2. Wat betreft enige procedure beëindigd tijdens het vierde kwartaal van het boekjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.6 van Bijlage A van dit Reglement, inclusief de datum van beëindiging en een beschrijving van de uitkomst van deze procedure voor de Emittent of enige met hem Verbonden Ondernemingen. 7. Investeringsbeleid 7.1 Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.7 van Bijlage A van dit Reglement. 8. Stemmingen van Houders van Financiële Instrumenten over Bepaalde Punten 8.1. Indien een aangelegenheid tijdens het vierde kwartaal van het boekjaar waarop dit jaarverslag betrekking heeft, onderworpen werd aan een stemming van de houders van financiële instrumenten, dient de volgende informatie bekendgemaakt te worden : (a) de datum van de vergadering en vermelding of het een jaarvergadering of een buitengewone vergadering betrof;(b) indien vergadering Bestuurders heeft verkozen, de naam van elke Bestuurder verkozen op de vergadering en de naam van elke andere Bestuurder waarvan het mandaat voortduurde na de vergadering;(c) een korte beschrijving van elke aangelegenheid waarover gestemd werd op de vergadering en het aantal stemmen voor, tegen of voorbehouden, evenals het aantal onthoudingen betreffende elk van die aangelegenheden, inclusief een afzonderlijke becijferde tabel met betrekking tot elke persoon die aangewezen werd om een mandaat uit te oefenen. 9. Informatie omtrent de Aard en Omvang van de Markt waarop de Financiële Instrumenten verhandeld worden 9.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 2.6.2 van Bijlage A van dit Reglement. 10. Informatie betreffende de Controle uitgeoefend over de Emittent 10.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 3.4 van Bijlage A van dit Reglement. 11. Dividenden 11.1. Het bedrag aan dividenden per financieel instrument betreffende de voorafgaande drie boekjaren (of gedurende de bestaansduur van de Emittent en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 11.2. Omschrijving van alle wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Emittent die de uit- of invoer van kapitaal beperken, inclusief deviezencontroles, of die invloed hebben op het overmaken van dividenden, interesten of andere betalingen aan houders van financiële instrumenten van de Emittent die geen ingezetenen zijn. 11.3. Beschrijving van het belastingstelsel, inclusief de bepalingen omtrent inhoudingen aan de bron, waaraan de houders van financiële instrumenten onderworpen zijn onder de bestaande wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent. 12. Geselecteerde Financiële Gegevens 12.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.1.1 van Bijlage A van dit Reglement. 13. Wisselkoersen 13.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.2.1 van Bijlage A van dit Reglement. 14. Verslag van het Management betreffende de Financiële Toestand en de Bedrijfsresultaten 14.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.3.1 van Bijlage A van dit Reglement. 15. Gedetailleerde Financiële Staten 15.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.4 van Bijlage A van dit Reglement. 16. Wettelijke Toezichthouders op de Rekeningen 16.1. Namen, adressen en kwalificaties van de bedrijfsrevisoren die de rekeningen van de Emittent gecontroleerd hebben overeenkomstig de bestaande wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent. 16.2. Verklaring dat de financiële staten gecontroleerd werden. Indien de controleverklaringen inzake de rekeningen geweigerd werden door de wettelijke toezichthouders of een voorbehoud bevatten, dient deze weigering of dit voorbehoud volledig te worden weergegeven, met opgave van de door de wettelijke toezichthouders opgegeven redenen ter rechtvaardiging van deze weigering of dat voorbehoud. 16.3. Vermelding van eender welke andere informatie die voorkomt in het jaarverslag en die gecontroleerd werd door de wettelijke toezichthouders. 17. Bestuurders en Hogere Kaderleden van de Emittent 17.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.1 van Bijlage A van dit Reglement. 18. Bezoldiging van de Kaderleden 18.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.2 van Bijlage A van dit Reglement. 19. Arbeidsovereenkomsten 19.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.3 van Bijlage A van dit Reglement. 20. Bijzondere Verhoudingen en Verrichtingen die daarmee Verband Houden 20.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.4 van Bijlage A van dit Reglement.

Bijlage G De EASDAQ-Verhandelingscode 1. Toepassingsgebied 1.1. Het doel van deze EASDAQ-Verhandelingscode is te verzekeren dat de Bestuurders of Hogere Kaderleden van de Emittenten, alsmede bepaalde personeelsleden van de Emittenten en bepaalde personen die met hen in verhouding staan, geen misbruik maken, geen verdenking op zich laden dat zij misbruik maken, en de vertrouwelijkheid bewaren, van Gevoelige Informatie waarover zij zouden beschikken of waarvan vermoed wordt dat zij die bezitten, in het bijzonder in periodes voorafgaand aan een bekendmaking van financiële resultaten. Hetzelfde geldt de voor personen die, omwille van bijzondere relaties die zij hebben met de Emittenten, toegang kunnen hebben tot Gevoelige Informatie. 2. Definities 2.1. In deze EASDAQ-Verhandelingscode zijn de volgende definities van toepassing, tenzij anders vermeld : 2.1.1. Besloten Periode : iedere periode waarin het voor een Bestuurder of Hoger Kaderlid onderworpen is aan een verbod om te Verhandelen, zijnde : (a) de periode van twee maanden onmiddellijk voorafgaand aan de voorafgaande bekendmaking van de jaarresultaten van de Emittent of, indien korter, de periode vanaf de afsluiting van het betreffende boekjaar tot en met het tijdstip van bekendmaking;(b) de periode van een maand onmiddellijk voorafgaand aan de voorafgaande bekendmaking van de kwartaalresultaten van de Emittent of, indien korter, de periode vanop de afsluiting van het betreffende kwartaal tot en met het tijdstip van bekendmaking;(c) de periode van vijftien dagen onmiddellijk voorafgaand aan de bekendmaking door de Emittent van enige Gevoelige Informatie. 2.1.2. Verhandeling : elke verkoop of aankoop, of elke overeenkomst tot het aankopen of verkopen, van financiële instrumenten van de Emittent, en de toekenning, aanvaarding, verwerving, overdracht, uitoefening of het opgeven van een optie (hetzij een koopoptie of een verkoopoptie, of beide) of andere bestaande of toekomstige, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke, rechten of verplichtingen, tot het verwerven of overdragen van financiële instrumenten of eender welk belang in financiële instrumenten van de Emittent.

Instructies bij Punt 2.1.2 1. Voor de toepassing van deze EASDAQ-Verhandelingscode wordt de term "Verhandelen" uitgelegd overeenkomstig dit Punt.2. Duidelijkheidshalve worden de volgende gevallen beschouwd als Verhandelingen voor de toepassing van deze EASDAQ-Verhandelingscode, en zijn deze derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode : (a) regelingen die een verkoop van financiële instrumenten omvatten met de bedoeling kort daarna een gelijk aantal van dergelijke financiële instrumenten terug te kopen;(b) Verhandelingen tussen Bestuurders of Hogere Kaderleden en/of Betrokken Werknemers van de Emittent en/of Betrokken Derden;(c) Verhandelingen die buiten de markt worden uitgevoerd;(d) overdrachten om niet door een Bestuurder of Hoger Kaderlid, met uitzondering van overdrachten waarbij de Bestuurder of het Hoger Kaderlid een onderliggend economisch belang behoudt.3. Duidelijkheidshalve en niettegenstaande Instructie 2, zijn de volgende Verhandelingen niet onderworpen aan de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode : (a) de verbintenis of de beslissing om rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders in het kader van een uitgifte, of een aanbieding van andere aard (waaronder een aanbieding van aandelen in plaats van een dividend in contanten) uit te oefenen;(b) het uitoefenen van rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders in het kader van een uitgifte of een aanbieding van andere aard (waaronder een aanbieding van aandelen in plaats van een dividend in contanten);(c) het laten verstrijken van de periode van uitoefening van rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders in het kader van een uitgifte of een aanbieding van andere aard (waaronder een aanbieding van aandelen in plaats van een dividend in contanten);(d) de verbintenis tot het aanvaarden van, of het aanvaarden van, een overnamebod. 2.1.3. Verboden Periode : een periode waarin een Bestuurder of Hoger Kaderlid geen toelating, zoals vereist door Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, mag worden gegeven, zijnde : (a) elke Besloten Periode;(b) elke periode tijdens de welke de persoon belast met het geven van de toelating tot Verhandelen redenen heeft om te denken dat de voorgestelde Verhandeling een inbreuk uitmaakt op deze EASDAQ-Verhandelingscode. 2.1.4. Betrokken Werknemer : elk personeelslid werkzaam in de administratieve, bestuurlijke of toezichthoudende organen van de Emittent of elk personeelslid van één van zijn dochtermaatschappijen dat, ingevolge zijn functie of tewerkstelling bij de Emittent of een van zijn dochtermaatschappijen, in staat is toegang te hebben tot niet-publieke Gevoelige Informatie. 2.1.5. Betrokken Derden : elke persoon aangewezen door de Emittent die, ingevolge zijn specifieke verhouding tot de Emittent of een van zijn dochtermaatschappijen, in staat is toegang te hebben tot niet-publieke Gevoelige Informatie.

Instructies bij Punt 2.1.5 Voor de toepassing van dit Reglement omvat de term Betrokken Derde in elk geval de wettelijke toezichthouders op de rekeningen van de Emittent of personen met vergelijkbare functies. 3. Gebruik van Niet-Publieke Gevoelige Informatie 3.1. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid dient zich te onthouden van : (a) het verstrekken van niet-publieke Gevoelige Informatie aan derden, behalve tenzij met als doel te voldoen aan een wettelijke vereiste of in het kader van de uitvoering van zijn taken;(b) het op grond van het bezit van dergelijke niet-publieke Gevoelige Informatie derden aanbevelen om te Verhandelen of niet te Verhandelen;(c) het bijstaan van iemand die betrokken is bij een van de bovengenoemde activiteiten. 4. Verhandelingen door Bestuurders en Hogere Kaderleden 4.1. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen op basis van kortetermijnoverwegingen.

Instructies bij Punt 4.1 Een aan- of verkoop van financiële instrumenten van de Emittent binnen een periode van zes maanden na verkoop of aankoop van deze financiële instrumenten zal automatisch worden beschouwd als een Verhandeling op basis van kortetermijnoverwegingen. 4.2. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen gedurende een Besloten Periode. 4.3. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen op een tijdstip waarop hij of zij in het bezit is van niet-publieke Gevoelige Informatie. 4.4. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen indien hij geen toelating heeft gekregen om te Verhandelen op grond van Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode. 5. Toelating om te Verhandelen 5.1. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid mag geen enkele van de financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen zonder de Chief Executive Officer (of een of meer andere hiertoe aangewezen Bestuurders) op voorhand in kennis te stellen en van hem toelating te hebben ontvangen. Met betrekking tot de eigen situatie dient de Chief Executive Officer of de andere aangewezen Bestuurder de raad van bestuur op een vergadering of een andere aangewezen Bestuurder op voorhand in kennis te stellen, en toelating te verkrijgen van de raad van bestuur of de aangewezen Bestuurder. De bedoelde Verhandeling dient door de betrokken Bestuurder of het Hoger Kaderlid binnen 20 dagen na het ontvangen van de toelating te worden uitgevoerd. 5.2. De Bestuurder of het Hoger Kaderlid dient de Chief Executive Officer (of een of meer andere hiertoe aangewezen Bestuurders) in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de financiële instrumenten van de Emittent Verhandeld heeft overeenkomstig Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode. 5.3. De Emittent dient alle kennisgevingen ontvangen vanwege een Bestuurder of Hoger Kaderlid ingevolge Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, alle verleende toelatingen en alle Verhandelingen van financiële instrumenten van de Emittent afgesloten overeenkomstig Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, schriftelijk te registreren. De Emittent dient de betrokken Bestuurder of het Hoger Kaderlid een schriftelijke bevestiging te verstrekken van de registratie van deze eventuele kennisgevingen, toelatingen of Verhandelingen. 6. Gronden voor Weigering 6.1. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid mag geen toelating verstrekt worden (zoals vereist door Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode) om financiële instrumenten van de Emittent te Verhandelen tijdens een Verboden Periode. 7. Verhandelingen in Uitzonderlijke Omstandigheden 7.1. In uitzonderlijke omstandigheden, indien deze oplossing de enige redelijke is die voor een Bestuurder of Hoger Kaderlid open staat, kan aan een Bestuurder of een Hoger Kaderlid toelating worden verleend om de financiële instrumenten van de Emittent te verkopen (doch niet om deze aan te kopen) wanneer dit voor hem verboden zou zijn op grond van het feit dat een dergelijke Verhandeling binnen een Besloten Periode zou vallen. De voor het verstrekken van een eventuele toelating verantwoordelijke persoon dient hiertoe het uitzonderlijk karakter van de omstandigheden te beoordelen.

Instructies bij Punt 7.1 Een voorbeeld van omstandigheden die voor de toepassing van deze bepaling als uitzonderlijk kunnnen worden beschouwd, is het geval waarin een Bestuurder of Hoger Kaderlid een dringende financiële verplichting dient te voldoen waaraan hij niet op andere wijze kan voldoen. 8. Bestuurder of Hoger Kaderlid Handelend in de hoedanigheid van Trustee 8.1. Indien een Bestuurder of Hoger Kaderlid een "sole trustee" is (met uitzondering van een "bare trustee"), zijn de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode van toepassing alsof hij voor eigen rekening handelt. 8.2. Ingeval een Bestuurder of Hoger Kaderlid een "co-trustee" is (ter onderscheiding van een "bare trustee"), dient hij zijn "co-trustees" de naam van de Emittent mede te delen waarvan hij een Bestuurder of Hoger Kaderlid is. 8.3. Indien de Bestuurder of Hoger Kaderlid geen begunstigde van de trust is, zal een door die trust verrichte Verhandeling in financiële instrumenten van de Emittent waarvan hij een Bestuurder of Hoger Kaderlid is, niet beschouwd worden als een Verhandeling door de Bestuurder of het Hoger Kaderlid voor de toepassing van deze EASDAQ-Verhandelingscode indien de beslissing om te handelen genomen wordt door andere "trustees", die onafhankelijk van de Bestuurder of Hoger Kaderlid handelen of door vermogensbeheerders namens de "trustees".

Instructies bij Punt 8.3 De andere "trustees" of de vermogensbeheerders zullen geacht worden onafhankelijk van de Bestuurder of het Hoger Kaderlid gehandeld te hebben voor de toepassing van deze bepaling indien zij : (a) de beslissing om te Verhandelen genomen hebben bij meerderheid en zonder overleg met, of andere betrokkenheid van, de betreffende Bestuurder of het Hoger Kaderlid;of (b) het nemen van de beslissing gedelegeerd hebben aan een commissie waarvan de Bestuurder of het Hoger Kaderlid geen lid is. 9. Verhandelingen door Verbonden Personen en Vermogensbeheerders 9.1. Een Bestuurder of Hoger Kaderlid moet (voor zover dat verenigbaar is met zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn vennootschap) er op toezien (door de maatregelen te treffen omschreven in Punt 9.2 van deze EASDAQ-Verhandelingscode) elke Verhandeling in financiële instrumenten van de Emittent te verbieden gedurende een Besloten Periode of tijdens een periode waarin de Bestuurder of het Hoger Kaderlid in het bezit is van niet-publieke Gevoelige Informatie en het hem verboden zou zijn te Verhandelen omwille van het feit dat een dergelijke Verhandeling binnen een Verboden Periode zou vallen : (a) door of namens een met hem verbonden persoon;of (b) door een vermogensbeheerder, namens hem of namens een met hem verbonden persoon, indien hij of een met hem verbonden persoon fondsen in beheer heeft bij die vermogensbeheerder, tenzij de beleggingen door de laatstgenoemde op discretionaire basis beheerd worden (behoudens het bepaalde in Punt 7 van deze EASDAQ-Verhandelingscode). 9.2. Voor de toepassing van Punt 9.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode dient een Bestuurder of Hoger Kaderlid aan al deze verbonden personen en vermogensbeheerders mee te delen : (a) de naam van de Emittent waarvan hij een Bestuurder of Hoger Kaderlid is;(b) de Besloten Periodes waarin zij niet kunnen Verhandelen in de financiële instrumenten van de Emittent;(c) andere periodes tijdens de welke de Bestuurder of Hoger Kaderlid weet dat hij zelf niet vrij is om te handelen in financiële instrumenten van de Emittent krachtens de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode, tenzij zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Emittent hem verbiedt om deze periodes bekend te maken;(d) dat zij hem in kennis moeten stellen onmiddellijk nadat zij Verhandeld hebben in financiële instrumenten van de Emittent (behoudens het bepaalde in Punt 7 van deze EASDAQ-Verhandelingscode). 10. Bijzondere Omstandigheden 10.1. Het toekennen van opties door de raad van bestuur in het kader van een aandelenplan voor het personeel aan personen die geen Bestuurder of Hogere Kaderleden zijn, kan toegelaten zijn tijdens een Verboden Periode indien deze toekenning redelijkerwijs niet op een ander tijdstip kon plaatsvinden en het niet toekennen zou aangeven dat de Emittent zich in een Verboden Periode bevindt. 10.2. De Chief Executive Officer (of een of meer andere hiertoe aangewezen Bestuurders) kan het uitoefenen van een optie of recht ingevolge een aandelenplan voor het personeel of de conversie van een converteerbaar financieel instrument, toestaan indien de laatste datum voor het uitoefenen van die optie of dat recht of die conversie van dat financieel instrument binnen een Verboden Periode valt en van de Bestuurder of Hoger Kaderlid redelijkerwijs niet kon verwacht worden dit uit te oefenen op een eerder tijdstip waarop hij vrij was om dit te doen. 10.3. Indien een uitoefening of omzetting is toegestaan krachtens Punt 10.2 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, mag de Chief Executive Officer (of een of meer andere voor dit doel aangewezen Bestuurders) echter geen toelating verlenen voor de verkoop van de financiële instrumenten van de Emittent die verworven zijn ingevolge de betreffende uitoefening of conversie indien deze toelating wordt gevraagd. 11. Betrokken Werknemers 11.1. Betrokken Werknemers moeten de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode naleven als waren zij Bestuurders of Hogere Kaderleden. 12. Betrokken Derden 12.1. De Emittent is er verantwoordelijk voor dat Betrokken Derden ingelicht worden over hun verplichting om de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode na te leven als waren zij Bestuurders of Hogere Kaderleden.

Bijlage I Voorwaarden voor stabilisatie Tabel I Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 september 1998.

De Minister van Financiën, J.J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^