Ministerieel Besluit van 09 september 2003
gepubliceerd op 09 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003201163
pub.
09/10/2003
prom.
09/09/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 september 2003;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.06 van programma 03 van organisatieafdeling 19, dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.02 van hetzelfde programma en van dezelfde organisatieafdeling, dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.02 en 41.03 van programma 04 van dezelfde organisatieafdeling en dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.01 van hetzelfde programma en van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, om de niet-gesplitste kredieten op de betrokken basisallocaties te actualiseren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.400 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 629 duizend EUR overgedragen tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 september 2003.

M. DAERDEN J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^