Ministerieel Besluit van 10 april 2001
gepubliceerd op 02 oktober 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de premie voor eerste vestiging overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027525
pub.
02/10/2001
prom.
10/04/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


10 APRIL 2001. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de premie voor eerste vestiging overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op de goedkeuring door de Europese Commissie van het Waalse Plan voor plattelandsontwikkeling met ingang van 25 september 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de behandeling van de dossiers betreffende de steun aan de vestiging van jonge landbouwers, die sinds januari 2000 ingediend zijn, versneld moet worden vanwege de financiële toestand van de exploitaties, Besluit : Enig artikel. Het bedrag van de kapitaalpremie bedoeld in artikel 16, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997, zoals gewijzigd, wordt in één keer uitbetaald. Die betaling wordt besloten als de kredietinstelling het bestuur in kennis stelt van een heffing van ten minste 2 000 052 BEF (49.580 euro) in het kader van een krediet dat noodzakelijk is voor de vestiging met een minimumduur van vijf jaar, overeenkomstig artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit.

Voor die uitbetaling zal het bestuur bij de betaalbaarstelling bovendien moeten beschikken over bewijzen van de minimale vakbekwaamheid voor eerste vestiging, van het sociaal statuut van de aanvrager en van de verbintenis om een management accounting te voeren.

Indien de investering lager is dan 2 000 052 BEF (49.580 euro) wordt de premie aangepast en moet de gehele heffing uitgevoerd zijn onder dezelfde voorwaarden als hierboven.

Namen, 10 april 2001.

J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^