Ministerieel Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 26 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007216
pub.
26/08/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, Besluit :

Artikel 1.De heer S. CASCHETTO, Adviseur bij de POD Wetenschapsbeleid, vertegenwoordiger van de Minister van Wetenschapsbeleid in het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, wordt op 1 april 2005 uit zijn mandaat als lid van dit Comité ontheven.

Art. 2.De heer K. VANDERHAUWAERT, opdrachthouder bij de POD Wetenschapsbeleid, wordt tot lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut benoemd als vertegenwoordiger van de Minister van Wetenschapsbeleid, op de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit.

De betrokkene zal het mandaat van de heer S. CASCHETTO, voornoemd, voltooien.

Art. 3.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden medegedeeld en een afschrift ervan zal, tot kennisgeving, aan het Rekenhof worden toegezonden.

Brussel, 10 augustus 2005.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^