Ministerieel Besluit van 10 augustus 2006
gepubliceerd op 10 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007329
pub.
10/01/2007
prom.
10/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1985 tot regeling van de organisatie en de werking van het Nationaal Geografisch Instituut en van de vereffening van de subsidies aan dit Instituut, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, Besluit :

Artikel 1.De heer J. Rossie, secretaris-generaal bij de Belgische Federatie van de Grafische Bedrijven (Febelgra), vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische Ondernemingen in het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut, wordt op 1 augustus 2006 uit zijn mandaat als lid van het Comité van beheer ontheven.

Art. 2.De heer J. De Brabanter, secretaris-generaal bij de Belgische Federatie van de Grafische Bedrijven (Febelgra), wordt tot lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut benoemd als vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische Ondernemingen, op de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit.

De betrokkene zal het mandaat van de heer J. Rossie, voornoemd, voltooien.

Art. 3.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden medegedeeld en een afschrift ervan zal, tot kennisgeving, aan het Rekenhof worden toegezonden.

Brussel, 10 augustus 2006.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^