Ministerieel Besluit van 10 augustus 2016
gepubliceerd op 30 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022346
pub.
30/09/2016
prom.
10/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022346

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


10 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft. - Duitse v sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft. - Duitse v sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, artikel 14;

Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 19 november 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 23 december 2015;

Gelet op het advies 59.066/2 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft. - Duitse v sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 mei 2016, in het hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Het hoofdstuk "F.1. Hart" wordt het opschrift "F.1.11. Andere disposables bij interventie op het hart" aangevuld met de volgende verstrekking en zijn vergoedingsmodaliteiten : "172594-172605 Disposable probe voor de peroperatieve behandeling van voorkamerfibrillatie

Vergoedingscategorie : II.D.a

Nominatieve lijst :/

Catégorie de remboursement : II.D.a

Liste nominative :/

Vergoedingsbasis

Veiligheidsgrens (%)

Persoonlijk aandeel (%)

Base de remboursement

Marge de sécurité (%)

Intervention personnelle (%)

€ 1999,80

/

0,00%

€ 1999,80

/

0,00%

Plafondprijs

Veiligheidsgrens (€)

Persoonlijk aandeel (€)

Prix plafond

Marge de sécurité (€)

Intervention personnelle (€)

/

/

/

/

/

/

Vergoedingsbedrag

Montant du remboursement

€ 1999,80

€ 1999,80

Vergoedingsvoorwaarden : F- § 20"

Condition de remboursement : F- § 20"


2° De vergoedingsvoorwaarde F- § 20 wordt ingevoegd, luidend als volgt : "F- § 20 Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekking betreffende de Disposable probe voor de peroperatieve behandeling van voorkamerfibrillatie, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan : 1.Criteria betreffende de verplegingsinrichting De verstrekking 172594-172605 kan enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien ze zijn uitgevoerd in een verplegingsinrichting die aan het volgende criterium voldoet : De verstrekking moet uitgevoerd worden in een verplegingsinrichting die beschikt over de door de bevoegde overheid verleende erkenning van het volledige "cardiale pathologie" B. 2. Criteria betreffende de rechthebbende De verstrekking 172594-172605 kan enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan de volgende criteria voldoet : 2.1. Inclusiecriteria De rechthebbende ondergaat een chirurgische concomitante behandeling van gedocumenteerde voorkamerfibrillatie in combinatie met hartchirurgie vervat onder één van de volgende verstrekkingen van de nomenclatuur : 229014-229025 : Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten met extra-corporele circulatie 229515-229526 : Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten die het plaatsen omvat van meer dan één kunstklep of van een valvulaire homogreffe of van een kunstklep en een myocard-revascularisatie, met extra-corporele circulatie 229574-229585 : Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mammaria interna, met aanwending van de twee arteria mammaria internae of implantatie van de arteria mammaria interna in de vorm van sequentiële verbruggingen 229596-229600 : Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten die de plastiek of het plaatsen van een kunstklep omvat, met extracorporele circulatie 229611-229622 : Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en) 229633-229644 : Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en) 2.2. Exclusiecriteria - de rechthebbende lijdt langer dan 5 jaar aan een permanente voorkamerfibrillatie - linker atrium diameter van de rechthebbende is meer dan 65 mm op echocardiogram bij transversale meting met parasternale lange as coupe - de rechthebbende onderging een percutane ablatie voor voorkamerfibrillatie tijdens dezelfde opname (verstrekking : 589551-589562) 3. Criteria betreffende het hulpmiddel Niet van toepassing 4.Aanvraagprocedure en formulieren 4.1. Eerste ingreep De documenten waaruit blijkt voldaan is aan de criteria onder punt 2, moeten in het medisch dossier van de rechthebbende bewaard worden. 4.2. Volgende ingrepen Niet van toepassing 4.3. Derogatie aan de procedure Niet van toepassing 5. Regels voor attestering 5.1. Cumul en non-cumulregels De verstrekking 172594-172605 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 158874-158885, 158955-158966 en 158933-158944. 5.2. Andere regels De verstrekking 172594-172605 kan slechts éénmaal tijdens de levensduur van de rechthebbende worden vergoed en mag niet gebruikt worden wanneer enkel een pen voor lineaire ablatie gebruikt wordt.

De verstrekking 172594-172605 kan enkel geattesteerd worden wanneer de disposable probe gebruikt werd tijdens één van de volgende verstrekkingen van de nomenclatuur 229014-229025 : Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten met extra-corporele circulatie 229515-229526 : Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten die het plaatsen omvat van meer dan één kunstklep ofvan een valvulaire homogreffe of van een kunstklep en een myocard-revascularisatie, met extra-corporele circulatie 229574-229585 : Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mammaria interna, met aanwending van de twee arteria mammaria internae of implantatie van de arteria mammaria interna in de vorm van sequentiële verbruggingen 229596-229600 : Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten die de plastiek of het plaatsen van een kunstklep omvat, met extracorporele circulatie 229611-229622 : Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en) 229633-229644 : Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en) 5.3. Derogatie van de attesteringsregels Niet van toepassing. 6. Resultaten en statistieken Niet van toepassing. 7. Varia Niet van toepassing."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016.

Brussel, 10 augustus 2016.

Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^