Ministerieel Besluit van 10 december 1998
gepubliceerd op 25 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022845
pub.
25/12/1998
prom.
10/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 26 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart, inzonderheid op artikel 21 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 1998 en artikel 60 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 1998;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de verzekeringsinstellingen zo snel mogelijk moeten worden ingelicht over het model van het attest van sociaal verzekerde, zodat ze dit attest kunnen uitreiken vanaf 1 december 1998 zoals voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 19 november 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : -"koninklijk besluit van 18 december 1996" : het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 26 juni 1997; - "koninklijk besluit van 22 februari 1998" : het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart.

Art. 2.Het attest van sociaal verzekerde bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 bestaat uit twee afscheurbare luiken.

Het eerste luik bevat de lijst van de gegevens vermeld in artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996.

Het tweede luik bevat de lijst van de gegevens vermeld in artikel 2, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 alsook in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998.

Het model van het attest sociaal verzekerde gaat in bijlage.

Art. 3.Het voor het attest sociaal verzekerde gebruikte papier bevat als watermerk het logo van de sociale identiteitskaart. Het formulier wordt in kleuren afgedrukt.

Het afdrukken van de gegevens eigen aan de sociaal verzekerde is het resultaat van een geautomatiseerde verwerking van gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, uit het Kruispuntbankregister en/of uit de verzekerbaarheidsbestanden van de verzekeringsinstellingen.

Art. 4.Dit ministerieel besluit treedt in werking op 1 december 1998.

Brussel, 10 december 1998.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^