Ministerieel Besluit van 10 december 2003
gepubliceerd op 24 februari 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200471
pub.
24/02/2004
prom.
10/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 22 oktober 2003 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2003;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.09, programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 6 juni 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Doelstelling 2 Maas-Vesder, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling Maatregel 5.1 : Strategische herstructurering en herwaardering van de polarisatiezonen.

Titel : Inrichting van het voorplein van het "Château d'Oupeye";

Codificatie van het project : E 2UR 1 50100 0001 7;

Basisallocatie : 63.09.01;

Vastleggingskredieten : 213 duizend EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 213 duizend EUR overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 14 en van programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 december 2003.

M. DAERDEN Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^