Ministerieel Besluit van 10 december 2015
gepubliceerd op 28 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029655
pub.
28/12/2015
prom.
10/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029655

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016


De Minister van Sport, Gelet op het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2011 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 2;

Gelet op het advies 58.562/4 van de Raad van State, gegeven op 30 november 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de urgentie, gemotiveerd door de volgende overwegingen : Gelet op artikel 7 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, dat de Regering de verplichting oplegt de lijst van de verboden stoffen en methoden en de bijwerkingen ervan vast te stellen, binnen drie maanden na de aanneming ervan door het WADA;

Overwegende het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2011, en artikel 2 ervan, dat de minister bevoegd voor de strijd tegen doping ertoe machtigt die lijst vast te stellen;

Overwegende dat de internationale standaard betreffende de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2016 door het uitvoerend comité van het Wereld Anti-Doping Agentschap op 16 september 2015 werd aangenomen en op 1 januari 2016 in werking moet treden voor alle ondertekenaars van de Wereld Anti Doping Code;

Overwegende dat de Directie Dopingbestrijding van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, krachtens artikel 5, derde lid, van het voormelde decreet van 20 oktober 2011, de NADO van de Franse Gemeenschap, ondertekenaar van de Code, is, zoals bepaald in artikel 23.1.1 van de Code;

Overwegende dat de voormelde lijst van de verboden stoffen en methoden vervolgens door de conferentie van de Partijen bij de Unesco werd aangenomen, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 34.2 van de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat die lijst, voor de Staten die partij zijn, op 1 januari 2016 in werking moet treden, overeenkomstig artikel 34.3 van de voormelde internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat dit ministerieel besluit bijgevolg op 1 januari 2016 in werking moet treden en dat vóór die datum zowel de rechtszekerheid als de volmaakte informatie aan sporters moeten worden gewaarborgd betreffende de stoffen en methoden die als dopingproducten moeten worden beschouwd en, bij gevolg, vanaf 1 januari 2016, als verboden stoffen en methoden moeten worden beschouwd, Besluit :

Artikel 1.De lijst van de verboden stoffen en methoden, bedoeld in artikel 7 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, wordt gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 10 december 2015.

De Minister van Sport, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^