Ministerieel Besluit van 10 december 2015
gepubliceerd op 15 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200669
pub.
15/02/2016
prom.
10/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200669

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.05, programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 26 november 2015 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het Programma voor Interregionale samenwerking INTERACT III : INTERACT III;

Titel : Technische bijstand;

Begunstigde: Secretariaat Interact;

Basisallocatie: 43.05.09;

Vastleggingskredieten : 53.047 EUR;

Vereffeningskredieten: 53.047 EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 54 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 54 duizend BEF overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 09 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 09 van organisatieafdeling 09 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet Na 1e aanpassing En overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA34 01.01.01

610.562

31.556

- 54

- 54

610.508

31.502

OA09 43.05.09

83

83

+ 54

+ 54

137

137


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 10 december 2015.

P. MAGNETTE


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^