Ministerieel Besluit van 10 februari 1998
gepubliceerd op 12 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstusse

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1998014045
pub.
12/05/1998
prom.
10/02/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 FEBUARI 1998. - Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid


De Minister van Vervoer, Gelet op de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid, inzonderheid op artikelen 31 en 32;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1966 tot splitsing in kamers van de Vergoedingscommissie en van de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikelen 19 en 31 van voormelde wet, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd in de hoedanigheid van bijzitters technici bij de Hogere Vergoedingscommissie, ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid : De heren : Langouche, Paul Kevers, Georges Verbanck, Karel Beckmann, Eric Coxet, Henri Sinnaeve, Norbert Vermast, Yvan Verbeke, Frans Verbeke, Norbert Tournay, René

Art. 2.Worden benoemd in de hoedanigheid van bijzitters niet-technici bij de in artikel 1 bedoelde Hogere Vergoedingscommissie : De heren: Hennaert, David Mouton, Marcel Dubois, Jacques Osselaere, Gilbert Raedemaeker, André Vander Elst, Gustaaf

Art. 3.De bij artikelen 1 en 2 aangewezen bijzitters technici en niet-technici worden benoemd, voor een termijn van twee jaar, hernieuwbaar, die een aanvang neemt op de dag waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1997.

Brussel, 10 februari 1998.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^