Ministerieel Besluit van 10 februari 1999
gepubliceerd op 22 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016053
pub.
22/06/1999
prom.
10/02/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de vacatiën en vergoedingen aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995 en 23 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1926 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige dienst, inzonderheid de artikelen 8 en 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen, laatstelijk gewijzigd wat de bijlagen betreft bij het ministerieel besluit van 18 juni 1997;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 2 februari 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3 § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het bedrag van de vacatiën aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en aan de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten sinds 1989 niet meer is aangepast, en dat bijgevolg een aanpassing zich opdringt;

Overwegende dat zonder verwijl het bedrag van deze vacaties dient te worden verhoogd om, voornamelijk, rekening te houden met de indexverhoging, Besluit :

Artikel 1.Aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en aan de controledierenartsen aangesteld in de grensinspectieposten wordt een vacatie toegekend van 615 frank per halfuur en vóór belasting op de toegevoegde waarde.

Elk begonnen halfuur wordt beschouwd als volledig.

De tijd van de verplaatsing kan niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van de vacatiën.

Art. 2.De reiskosten worden berekend en vergoed volgens de voorschriften van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Art. 3.De plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen en de controledierenartsen in de grensinspectieposten maken om de drie maanden een staat van schuldvordering op overeenkomstig het voorgeschreven model evenals een factuur. Op de factuur brengen zij de belasting op de toegevoegde waarde in rekening. Beide documenten maken zij binnen de 60 dagen na einde trimester voor nazicht en medeondertekening over aan de inspecteur-dierenarts onder wiens bevoegdheid ze vallen.

Art. 4.§ 1. Het ministerieel besluit van 28 maart 1976 tot regeling van de vacatiën en vergoedingen toegekend aan de plaatsvervangende inspecteurs-dierenartsen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 september 1989, wordt opgeheven. § 2. Het ministerieel besluit van 2 maart 1978 houdende vaststelling van het bedrag der vacatiën verschuldigd aan de erkende doctors in de diergeneeskunde belast met gezondheidscontrole der dieren aan de grens, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 september 1989, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Brussel, 10 februari 1999.

K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^