Ministerieel Besluit van 10 februari 2015
gepubliceerd op 18 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022043
pub.
18/02/2015
prom.
10/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, en derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 april 2005 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13, 37bis, 38, 50, 62, 72, 85 en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 22 september 2014, 5, 7, 17 en 21 oktober 2014, en 4, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 25 en 26 november 2014;

Gelet op het voorstel van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 3 en 17 november 2014 en op 1 december 2014;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 3, 20, 21, 24 en 28 november 2014 en op 1, 5, 9 en 12 december 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13, 26 en 27 november 2014 en van 4, 11, 16 et 18 décembre 2014;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten ATORVASTATIN CALCIUM ACTAVIS 10 mg, ATORVASTATIN CALCIUM ACTAVIS 20 mg, ATORVASTATIN CALCIUM ACTAVIS 40 mg, CELEBREX 200 mg, CYCLOPHOSPHAMIDE SANDOZ 500 mg, CYCLOPHOSPHAMIDE SANDOZ 1000 mg, CYCLOPHOSPHAMIDE SANDOZ 2000 mg, EXELON 4,6 mg/24u, EXELON 9,5 mg/24u, IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg, IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg, MOXIFLOXACINE EG 400 mg, MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg, OMEPRAZOLE MYLAN 40 mg, ORENCIA 125 mg/ml, ORENCIA 250 mg, PARACETAMOL SANDOZ 500 mg, PARACETAMOL SANDOZ 1 g, PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 0,26 mg, PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 1,05 mg, PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 2,1 mg, PRAMIPEXOL RETARD SANDOZ 3,15 mg, PROGESTERONE EFFIK 100 mg, PROGESTERONE EFFIK 200 mg, QUETIAPIN ACTAVIS 100 mg, QUETIAPIN ACTAVIS 200 mg, QUETIAPIN ACTAVIS 400 mg, QUETIAPIN RETARD SANDOZ 200 mg, QUETIAPIN RETARD SANDOZ 300 mg, QUETIAPIN RETARD SANDOZ 400 mg, RIVASTIGMINE APOTEX 4,6 mg/24u, RIVASTIGMINE APOTEX 9,5 mg/24u, RIVASTIGMINE MYLAN 4,6 mg/24u, RIVASTIGMINE MYLAN 9,5 mg/24u, RIVASTIGMIN SANDOZ 4,6 mg/24u, RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24u, RIVASTIGMINE TEVA 4,6 mg/24u, RIVASTIGMINE TEVA 9,5 mg/24u, ROACTEMRA 162 mg, SERLAIN 100 mg, SOLIAN 100 mg, SOLIAN 200 mg, SOLIAN 400 mg, TEGRETOL 200 mg, TELMISARTAN ACTAVIS 40 mg, TOLTERODIN SANDOZ 4 mg, TOPOTECAN SANDOZ 1mg/ml, door de Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteiten XARELTO, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 18 december 2014;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 2,3, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 22 december 2014;

Gelet op het advies nr. 56.990/2 van de Raad van State, gegeven op 4 februari 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 10 februari 2015.

Mevr. M. DE BLOCK.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^