Ministerieel Besluit van 10 februari 2015
gepubliceerd op 25 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van FAMIFED

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015200855
pub.
25/02/2015
prom.
10/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van FAMIFED


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag, artikel 10;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1960 tot inrichting van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor zelfstandigen, artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers sluiten tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;

Op voorstel van het Beheerscomité van FAMIFED van 2 april 2014, Besluit :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van FAMIFED goedgekeurd door het ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers sluiten, worden goedgekeurd.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2015.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van FAMIFED

Artikel 1.Artikel 7 van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, goedgekeurd door het ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 7.De agenda wordt, onder meer op basis van vragen van een of meer leden om punten in te schrijven en na raadpleging van de administrateur-generaal, door de voorzitter vastgesteld. Hij wordt tenminste drie dagen vóór de datum van de vergadering aan de leden van het Beheerscomité bezorgd."

Art. 2.In artikel 9 van hetzelfde reglement, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1 wordt vervangen als volgt : "Het Beheerscomité kan slechts geldig beraadslagen als een meerderheid aanwezig is van : - de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties; - de vertegenwoordigers van de werkgevers en van de organisaties die de middenstand vertegenwoordigen; - de vertegenwoordigers van de andere organisaties betrokken bij het beheer van de Rijksdienst; - de vertegenwoordigers van de deelentiteiten, behalve voor de agendapunten in verband met het beheer van het personeel en zijn federaal statuut.

De leden ondertekenen een aanwezigheidslijst." 2° punt 3 wordt vervangen als volgt : "3.Afwijkend van punt 1 gebeurt, bij uiterst dringende noodzakelijkheid vastgesteld door de voorzitter of, als die verhinderd is, door de administrateur-generaal, wanneer het Comité niet tijdig kan samenkomen, de beraadslaging elektronisch. Daartoe wordt een voorbereidend document met een voorstel van beslissing of advies per e-mail naar de effectieve leden en, als die verhinderd zijn en dat meegedeeld is aan de voorzitter, naar de vervangende leden gestuurd.

De leden delen hun standpunt over het voorstel mee door die e-mail te beantwoorden binnen drie werkdagen of binnen een andere door de secretaris bepaalde termijn. De uitkomst van de elektronische beraadslaging wordt per e-mail aan alle leden meegedeeld.

Die elektronische beraadslaging is maar geldig als : a) een meerderheid van de leden van elke in punt 1 bedoelde groep zich in die vorm uitgesproken heeft; b) en niet minstens drie leden bij de elektronische beraadslaging een geheime stemming gevraagd hebben."; 3° een punt 4 wordt ingevoegd luidende : "4.Ook afwijkend van punt 1 en bij dezelfde uiterste hoogdringendheid, kan wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is over een agendapunt van de laatste vergadering van het Comité een schriftelijke procedure gevoerd worden.

De effectieve leden en, als die verhinderd zijn en dat meegedeeld is aan de voorzitter, de vervangende leden die afwezig waren op die vergadering, delen hun standpunt over het voorstel van beslissing of advies dat vóór de vergadering aan het Comité was voorgelegd, elektronisch mee binnen drie werkdagen of een andere door de secretaris bepaalde termijn. De leden die werden uitgenodigd om aan die elektronische beraadslaging deel te nemen ontvangen de uittreksels van het ontwerp van notulen met betrekking tot de beraadslagingen over dat voorstel.

Het quorum wordt beschouwd als bereikt als een meerderheid van de leden van elke groep bedoeld in punt 1 betrokken was bij het nemen van de beslissing of het advies omdat ze aanwezig waren op de laatste vergadering van het Comité en/of via de elektronische procedure.

Een gedeeltelijk elektronische beraadslaging is geldig voor zover niet minstens drie leden in totaal een geheime stemming gevraagd hebben op de vergadering waarop het quorum niet bereikt was en bij de elektronische beraadslaging."

Art. 3.In artikel 10 van hetzelfde reglement worden de woorden "hetzij van de leden die de werkgevers vertegenwoordigen, hetzij van de leden die de werknemers vertegenwoordigen, hetzij van de leden die andere bij het beheer betrokken organisaties vertegenwoordigen" vervangen door de woorden "van de leden die behoren tot een of meer vertegenwoordigde groepen".

Art. 4.Artikel 17 van hetzelfde reglement wordt vervangen als volgt: "

Art. 17.De onthoudingen komen niet in aanmerking voor het berekenen van de meerderheid vereist voor de beslissingen."

Art. 5.In artikel 30, § 2, punt 17 van hetzelfde reglement worden de woorden "voor werknemers en de gewaarborgde gezinsbijslag" geschrapt.

Art. 6.De wijzigingen aangebracht door dit bijlage aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, goedgekeurd door het ministerieel besluit van 24 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers sluiten, hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2014.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 februari 2015 tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van FAMIFED. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^