Ministerieel Besluit van 10 januari 2000
gepubliceerd op 29 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011021
pub.
29/01/2000
prom.
10/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat


De Minister van Consumentenzaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op beschikking van de Commissie van 7 december 1999 tot goedkeuring van maatregelen houdende verbod van het op de markt brengen van speelgoed en kinder-verzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat een of meer van de stoffen diisononylftalaat (DINP), diethylhexylftalaat (DEHP), dibutylftalaat (DBP), diisodecyl-ftalaat (DIDP), di-n-octylftalaat (DNOP) en butylbenzylftalaat (BBP) bevat (1999/815/EG);

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen binnen een termijn van minder dan tien dagen na de kennisgeving aan de bovengenoemde beschikking 1999/815/EG, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : "kinderverzorgingsartikel" : elk product dat bestemd is om de slaap, de ontspanning en de voeding van, alsmede het zuigen door kinderen te vergemakkelijken.

Art. 2.Het is verboden kinderverzorgingsartikelen in de handel te brengen : 1° geheel of gedeeltelijk vervaardigd van zacht PVC dat meer dan 0,1 gewichtsprocent van een of meer van de volgende stoffen bevat : a) diisononylftalaat (DINP) CAS-nr.28553-12-0 Einecs-nr.249-079-5; b) diethylhexylftalaat (DEHP) CAS-nr.117-81-7 Einecs-nr.204-211-0; c) di-n-octylftalaat (DNOP) CAS-nr.117-84-0 Einecs-nr.204-214-7; d) diisodecylftalaat (DIDP) CAS-nr.26761-40-0 Einecs-nr.247-977-1; e) butylbenzylftalaat (BBP) CAS-nr.85-68-7 Einecs-nr.201-622-7; f) dibutylftalaat (DBP) CAS-nr.84-74-2 Einecs-nr.201-557-4 en 2° die bedoeld zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt.

Art. 3.Kinderverzorgingsartikelen die niet aan de bepalingen van artikel 2 voldoen zijn geen veilige producten in de zin van artikel 2, § 1, van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en houdt op van kracht te zijn op 8 maart 2000.

Brussel, 10 januari 2000.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^