Ministerieel Besluit van 10 januari 2000
gepubliceerd op 16 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 1997 houdende erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011031
pub.
16/02/2000
prom.
10/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


10 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 1997 houdende erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties


De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, inzonderheid op de artikelen 261 tot 263 en 829 tot 829decies;

Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, bindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981, inzonderheid op de artikelen 270 tot 273 en 275;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van een accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN-EN 45000;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 1997 houdende erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Bureau voor Technische Inspecties », gevestigd te 9800 Deinze, A. Cassimanstraat 1, voor de controle van de elektrische installaties voor een periode van vijf jaar;

Gelet op het advies van de Administratie van de Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;

Gelet op het advies van het Bestuur Energie van het Ministerie van Economische Zaken;

Overwegende dat de uitwerking van de erkenning moet worden beperkt wat de geldigheidsduur betreft;

Overwegende dat aan de erkenningsvoorwaarden voldaan is ;

Overwegende dat het koninklijk besluit, dat voorziet in een BELTEST-accreditatie voor de erkende organismen die controles uitvoeren op elektrische installaties, nog niet werd uitgevaardigd; dat het bijgevolg niet gerechtvaardigd is de v.z.w. « Bureau voor Technische Inspecties » aan een strenger regime te onderwerpen dan hetgeen momenteel van toepassing is op dergelijke erkende organismen, door te eisen dat zij vóór 31 december 1999 het bewijs levert dat zij geaccrediteerd is volgens het BELTEST accreditatiesysteem, Besluiten : Enig artikel. De tekst van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 januari 1997 houdende erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Bureau voor Technische Inspecties » voor de controle van de elektrische installaties voor een periode van vijf jaar, wordt vervangen door de volgende tekst : « De v.z.w. « Bureau voor Technische Inspecties » waarvan de maatschappelijke zetel momenteel gevestigd is te 9051 Gent, Maaltecenter Blok 'G', Derbystraat 345, dient de principes van de norm NBN-EN 45004 - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren - in acht te nemen ».

Brussel, 10 januari 2000.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^