Ministerieel Besluit van 10 januari 2000
gepubliceerd op 24 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012041
pub.
24/03/2000
prom.
10/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeiden en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-p type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009553 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheersperso sluiten tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector (1)


De Minister van Werkgelegenheid, De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35,§ 5, derde lid, vervangen door de wet van 26 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, inzonderheid op artikel 2, vijfde lid, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16 april 1998 en 3 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeiden en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-p type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009553 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheersperso sluiten tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector, gewijzigd door het ministerieel besluit van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022742 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 tot oprichting van een Opvolgingscommissie voor de opheffing van de bewarende maatregelen inzake dioxinecontaminatie type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022741 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 21 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dwingend is dat de werkgevers van de privé non-profitsector vanaf 1 januari 2000 de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid kunnen blijven genieten, maatregelen die beogen de in dat kader in het leven geroepen banen te behouden en te dien einde de noodzakelijke middelen zonder discontinuïteit toegewezen dienen te worden aan de sectorale fondsen, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeiden en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-p type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009553 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheersperso sluiten tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector, gewijzigd door het ministerieel besluit van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022742 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 tot oprichting van een Opvolgingscommissie voor de opheffing van de bewarende maatregelen inzake dioxinecontaminatie type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022741 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va sluiten, is gewijzigd als volgt : « Voor het eerste semester van het jaar 2000 stort de Rijksdienst voor sociale zekerheid ten titel van voorschot aan de sectorale fondsen de volgende bedragen : - Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen : 1 622 736 500 frank; - Fonds Sociale Maribel voor de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector : 725 038 000 frank; - Fonds Sociale Maribel revalidatiecentra : 43 850 000 frank; - Fonds Maribel social des centres de revalidation : 16 862 000 frank; - Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen : 54 881 000 frank; - Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants : 38 866 000 frank; - Fonds Sociale Maribel voor de thuisverzorging sector : 129 855 000 frank; - Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : 79 682 000 frank; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 55 551 000 frank; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires :43 968 000 frank; - Fonds Sociale Maribel voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp : 207 725 000 frank; - Fonds Maribel social R.W. - R.B. - C.G. : 102 217 500 frank; - Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap : 512 171 500 frank; - Fonds sectoriel Mirabel : 294 104 500 frank; - Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 173 567 000 frank; - Fonds Social Maribel Social du secteur socioculturel des Communautés Française et Germanophone : 177 881 000 frank; - V.Z.W. Sociaal Maribel Fonds voor de « entreprises d'insertion » die de vorm van v.z.w. hebben en de sociale werkplaatsen van de privé sector : 22 831 000 frank; - Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder het paritair comité van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen : 3 250 300 frank.

De bedragen bedoeld in het voorgaande lid kunnen herzien worden rekening houdend met de bepalingen van artikel 1.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Brussel, 10 januari 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Sociale Zaken F. VANDENBROUCKE De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981; Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999;

Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1999.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.

Ministerieel besluit van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeiden en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-p type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009553 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheersperso sluiten, Belgisch Staatsblad van 24 juni 1999.

Ministerieel besluit van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022742 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 tot oprichting van een Opvolgingscommissie voor de opheffing van de bewarende maatregelen inzake dioxinecontaminatie type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022741 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 juli 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^