Ministerieel Besluit van 10 januari 2000
gepubliceerd op 01 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificatie, de classificatie van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het be

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027050
pub.
01/03/2000
prom.
10/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten tot vaststelling van de functionele en economische classificatie, de classificatie van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het sluiten


De Minister van Tewerkstelling, Vorming en Huisvesting, die bevoegd is voor de wetgeving betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 7°;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 december 1994 betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe gemeenteboekhouding voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid op artikel 44;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 1997 betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten tot vaststelling van de functionele en economische classificatie, de classificatie van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het sluiten tot wijziging van bovenvermeld ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 1999 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.De functionele en economische classificatie, de tabel van de algemene en individuele rekeningen en de boekhoudkundige stukken, respectievelijk opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3 bij het ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten tot vaststelling van de functionele en economische classificatie, de classificatie van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn gewijzigd zoals weergegeven in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit.

Art. 3.De economische code 956-51 "Overboeking van de buitengewone naar de gewone dienst" mag slechts gebruikt worden als het bedrag van de oorspronkelijke overschrijving hoger is dan dat van de vastlegging.

Art. 4.De totalisatiecodes van de economische codes 030-51 "Interne facturering - buitengewone uitgaven" en 080-51 "Interne facturering - buitengewone ontvangsten", opgenomen in bijlage 1 bij bovenvermeld ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het sluiten, worden respectievelijk 94 en 84.

Art. 5.De individuele rekeningen 015, alhoewel ze bij dit besluit geschrapt worden, mogen behouden worden tot hun aanzuivering en tot uiterlijk 31 december 2003.

Art. 6.Artikel 4 treedt in werking op 1 januari 1998.

Art. 7.De artikelen 2 en 3 treden in werking op 1 januari 2000.

Namen, 10 januari 2000.

M. DAERDEN

Bijlage 1 WIJZIGINGEN IN BIJLAGE 1 BIJ HET M.B. VAN 23/05/97 Gewijzigde of toegevoegde functies Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 10 januari 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten tot vaststelling van de functionele en economische classificatie, de classificatie van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het sluiten.

Namen, 10 januari 2000.

De Minister van Tewerkstelling, Vorming en Huisvesting, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^