Ministerieel Besluit van 10 juli 2000
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007196
pub.
04/08/2000
prom.
10/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 1991 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader, inzonderheid op de artikelen 6 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende het statuut van de militairen korte termijn, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader, inzonderheid op bijlage 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn, inzonderheid op bijlage 2, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader, wordt de bijlage 2 door de bijlage 1 bij dit besluit vervangen.

Art. 2.In het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn, wordt de bijlage 2 door de bijlage 2 bij dit besluit vervangen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2000.

Brussel, 10 juli 2000.

A. FLAHAUT

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 10 juli 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn DIENSTNEMINGS- OF WEDERDIENSTNEMINGSAKTE IN DE HOEDANIGHEID VAN KANDIDAAT-MILITAIR VAN HET ACTIEF KADER 1. Identificatie Stamnummer : .. . . .

NAAM (in drukletters) : . . . . .

Voornamen (voluit) : . . . . .

Geboortedatum (dag, maand, jaar) : ........................................................... Geslacht : . . . . .

Geboorteplaats (postcode en gemeente) : . . . . .

Momenteel onder de wapens in de hoedanigheid van : . . . . .

Werving : normale - aanvullende - bijzondere - uitzonderlijke (1) Andere gevallen (1) 2. Dienstneming Ik verklaar een dienstneming aan te gaan in de hoedanigheid van : (1) * kandidaat-beroepsofficier * kandidaat-aanvullingsofficier * kandidaat-beroepsonderofficier * kandidaat-aanvullingsonderofficier * kandidaat-beroepsvrijwilliger * kandidaat-aanvullingsvrijwilliger voor een duur van ................... jaren dienst. Deze dienstneming neemt een aanvang op . . . . .

Ik verklaar op mijn eer dat : * ik geen veroordeling heb opgelopen die voorzien is in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de morele hoedanigheden van een kandidaat-militair van het actief kader of van een dienstplichtige, kandidaat-reseveofficier of -reserveonderofficier; * ik mij niet bevind in één van de gevallen voorzien in artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 november 1991 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader; * ik aan de aanvaardingsvoorwaarden beantwoord bepaald hij artikel 3, 2° tot 5°, van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. Ik erken dat mij werd verklaard dat ik aan de militaire wetten onderworpen ben en dat ik door deze verklaring de hoedanigheid van militair heb verkregen (geldt NIET voor degene die reeds de hoedanigheid van militair heeft).

Ik stem in dat veiligheidsonderzoeken worden ingesteld overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen.

Ik weet dat : * mijn dienstneming van ambtswege en zonder opzegging kan verbroken worden bij toepassing van artikel 11, 1° en 4°, van het koninklijk besluit van 13 november 1991 betrefende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader : - indien deze aanvaard werd op grond van een valse verklaring van mijnentwege; - ik niet voldaan heb bij de medische selectieonderzoeken, waarvan de uitslagen niet beschikbaar waren op de datum van de aanvang van deze dienstneming; * ik eventueel kan vrijgesteld worden van een deel van de vorming indien ik voordien met goed gevolg deze vorming of een gelijkwaardige vorming heb gevolgd. 3. Wederdienstneming Ik verklaar een wederdienstneming aan te gaan in de hoedanigheid van : (1) * kandidaat-beroepsofficier * kandidaat-aanvullingsofficier * kandidaat-beroepsonderofficier * kandidaat-aanvullingsonderofficier * kandidaat-beroepsvrijwilliger * kandidaat-aanvullingsvrijwilliger voor een duur van ................... jaren dienst. Deze wederdienstneming neemt een aanvang op ............................. . . . . . bij het verstrijken van mijn dienstneming/wederdienstneming (1). 4. Opgemaakt op ........................ in drie exemplaren, waarvan één mij werd overhandigd.

Handtekening van de militair Deze akte is door mij aanvaard en goedgekeurd : Naam en voornaam : Graad : Datum : Handtekening van de korpscommandant Korpszegel (1) De onnodige vermeldingen schrappen. Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 10 juli 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn DIENSTNEMINGS- OF WEDERDIENSTNEMINGSAKTE IN DE HOEDANIGHEID VAN MILITAIRE KORTE TERMIJN 1. Identificatie Stamnummer : .. . . .

NAAM (in drukletters) : . . . . .

Voornamen (voluit) : . . . . .

Geboortedatum (dag, maand, jaar): ........................................................... Geslacht : . . . . .

Geboorteplaats (postcode en gemeente) : . . . . .

Momenteel onder de wapens in de hoedanigheid van : . . . . . 2. Dienstneming Ik verklaar een dienstneming voor de duur van 2 jaren dienst aan te gaan in de hoedanigheid van : (1) * kandidaat-officier korte termijn * kandidaat-onderofficier korte termijn * kandidaat-vrijwilliger korte termijn Deze dienstneming neemt een aanvang op .......................

Ik verklaar op mijn eer dat : * ik geen veroordeling heb opgelopen die voorzien is in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de morele hoedanigheden van een kandidaat-militair van het actief kader of van een dienstplichtige, kandidaat-reseveofficier of kandidaat-reserveonderofficier; * ik mij niet bevind in één van de gevallen voorzien in artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende het statuut van de militairen korte termijn.

Ik erken dat mij werd verklaard dat ik aan de militaire wetten onderworpen ben en dat ik door deze verklaring de hoedanigheid van militair heb verkregen (geldt NIET voor degene die reeds de hoedanigheid van militair heeft).

Ik stem in dat veiligheidsonderzoeken worden ingesteld overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen.

Ik weet dat : * mijn dienstneming van ambtswege kan verbroken worden zonder opzegging bij toepassing van artikel 15, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende het statuut van de militairen korte termijn : - indien deze aanvaard werd op grond van een valse verklaring van mijnentwege; - ik niet voldaan heb bij de medische selectieonderzoeken, waarvan de uitslagen niet beschikbaar waren op de datum van de aanvang van deze dienstneming; * ik eventueel kan vrijgesteld worden van de basisopleidingsfase of van het geheel of van een gedeelte van de fase van gespecialiseerde vorming indien ik deze fase of fases of een gelijkwaardige vorming met succes heb gevolgd. 3. Wederdienstneming Ik verklaar een wederdienstneming voor de duur van 1 jaar dienst aan te gaan in de hoedanigheid van : (1) * officier korte termijn * onderofficier korte termijn * vrijwilliger korte termijn Deze wederdienstneming neemt aanvang op ................... bij het verstrijken van mijn dienstneming/wederdienstneming (1). 4. Na ten minste 2 jaren dienst als vrijwilliger korte termijn zal ik onderworpen zijn aan de militaire verplichtingen met mogelijke wederoproepingen, overeenkomstig de artikelen 20 tot 23 van de wet van 20 mei 1994 houdende statuut van de militairen korte termijn. Na ten minste 2 jaren dienst als officier of als onderofficier korte termijn, zal ik gedurende ten minste 10 jaren tot dezelfde verplichtingen gehouden zijn. 5. Opgemaakt op ....................... in drie exemplaren, waarvan één mij werd overhandigd.

Handtekening van de militair Deze akte is door mij aanvaard en goedgekeurd : Naam en voornaam : Graad : Datum : Handtekening van de korpscommandant Korpszegel (1) De onnodige vermeldingen schrappen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^