Ministerieel Besluit van 10 juli 2008
gepubliceerd op 06 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten

bron
vlaamse overheid
numac
2008203553
pub.
06/10/2008
prom.
10/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006035111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de overdracht van toeslagrechten sluiten betreffende de overdracht van toeslagrechten


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op artikel 2, § 6, van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006035111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de overdracht van toeslagrechten sluiten betreffende de overdracht van toeslagrechten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 april 2006, 19 mei 2006 en 19 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 februari 2008;

Gelet op het advies nr. 44.231/3 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2008 en het advies nr. 44.601/3 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006035111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de overdracht van toeslagrechten sluiten betreffende de overdracht van toeslagrechten, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° via feitelijke of verwachte vererving, op voorwaarde dat een kopie van de akte van bekendheid bij de overdrachtaanvraag wordt gevoegd;".

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006036060 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij voor sommige producten van de klasse C - Vuurwerk, wordt toegestaan af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende he sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 4.§ 1. Overdrachten kunnen via de daartoe bestemde standaardformulieren worden aangevraagd. Die zijn verkrijgbaar bij de buitendiensten van de bevoegde entiteit.

De overdrachtaanvraag bevat de volgende identificatiegegevens van zowel overlater als overnemer : 1° producentnummer;2° voor- en achternaam;3° adres;4° telefoon- of gsm-nummer. Als de toeslagrechten via vererving worden overgedragen, wordt dat vermeld.

De overlater en overnemer van de toeslagrechten tekenen de overdrachtaanvraag voor akkoord.

De overlater moet de ondertekende en gedateerde aanvraag aangetekend versturen of afgeven bij de buitendienst van de bevoegde entiteit. § 2. Als bijlage bij de overdrachtaanvraag voegt de overlater een kopie van zijn meest recente overzicht voor definitieve toeslagrechten, dat de bevoegde entiteit hem bezorgd heeft. Op dat overzicht geeft de overlater de toeslagrechten aan die hij tijdelijk of definitief wil verkopen of verhuren. Als toeslagrechten worden opgesplitst in kleinere delen, vult hij in welk oppervlakte-equivalent van het toeslagrecht hij overdraagt. § 3. Als een overlater toeslagrechten aan verschillende overnemers tegelijkertijd wil overdragen, moet hij elke overdracht afzonderlijk aangevragen. »

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006036060 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie type ministerieel besluit prom. 19/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij voor sommige producten van de klasse C - Vuurwerk, wordt toegestaan af te wijken van de voorschriften van de artikelen 149, 150 en 151 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende he sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het aanvraagformulier" vervangen door de woorden "de aanvraag";2° de tweede zin in lid 2 wordt geschrapt.

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.De eigenaar van een toeslagrecht kan dat toeslagrecht definitief overdragen als hij het toeslagrecht op het ogenblik van de overdrachtaanvraag in eigen gebruik heeft. »

Art. 5.In artikel 8bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2007 pub. 27/02/2007 numac 2007035279 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, wordt het woord "gebeurt" vervangen door de woorden "kan gebeuren" en worden de woorden "dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd" geschrapt;2° in het derde lid worden de woorden "dit aanvraagformulier" vervangen door "die aanvraag".

Art. 6.In artikel 9, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "wordt ingediend" vervangen door "kan worden ingediend" en worden de woorden "dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd", geschrapt;2° in het derde lid worden de woorden "het overdrachtformulier" vervangen door het woord "overdrachtaanvraag".

Art. 7.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 mei 2006 en 19 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt het woord "gebeurt" vervangen door de woorden "kan gebeuren" en worden de woorden "dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd", geschrapt;2° in het tweede lid worden de woorden "het aanvraagformulier" vervangen door de woorden "de aanvraag".3° in § 3, tweede lid, worden de woorden "het formulier" vervangen door de woorden "de aanvraag" en worden de woorden "het overdrachtformulier" vervangen door de woorden "de overdrachtaanvraag".

Art. 8.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 april 2006 en 19 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, vierde lid, wordt het woord "gebeurt" vervangen door de woorden "kan gebeuren";2° in § 1, vierde lid, wordt de zinsnede "dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd", geschrapt;3° in § 2 worden de woorden "het formulier" vervangen door de woorden "de aanvraag" en worden de woorden "het overdrachtformulier" vervangen door de woorden "de overdrachtaanvraag".

Art. 9.Bijlage I, II, III en IV, van hetzelfde besluit, worden opgeheven.

Brussel, 10 juli 2008.

K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^