Ministerieel Besluit van 10 juni 1999
gepubliceerd op 20 augustus 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027636
pub.
20/08/1999
prom.
10/06/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 1999. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting


De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 1, 29°, 191 à 194;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 3 juni 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gegrond op de inwerkingtreding van de Waalse Huisvestingscode, waarbij de uitvoeringsbesluiten van de voormalige Huisvestingscode onverwijld verplicht aangepast moeten worden aan de nieuwe decretale bepalingen;

Overwegende dat de bepalingen van de Code omwille van de rechtszekerheid en de continuïteit van de diensten bijgevolg dringend aangenomen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In dit besluit wordt verstaan onder "besluit van de Regering" het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting. § 2. De jaarlijkse toelage bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering is bestemd om bij te dragen in de kosten voor het beheer, het personeel en de promotie van de activiteiten, in de kosten van de renovatiewerken in de woningen, in de onkosten van huurverlies en schade met inachtneming van de voorrangsorde bepaald in artikel 2, § 5. § 3. Alleen de woningen die aan de bepalingen van de artikelen 2, 6 en 7 van het besluit van de Regering beantwoorden, komen in aanmerking voor de toepassing van dit besluit.

Art. 2.§ 1. De jaarlijkse toelage die aan ieder agentschap wordt toegekend, bedraagt 3.300.000 BEF voor de eerste twee werkingsjaren, met inbegrip van het jaar waarin de erkenning wordt medegedeeld. § 2. Vanaf het derde jaar wordt de toelage op grond van de volgende formule berekend : Sn =1.150.000 + 21.500 Ln + 86.000 (Ln-Ln-1) waarin : - Sn de toelage is voor het betrokken jaar; - Ln het aantal woningen op 1 januari van het betrokken jaar; - Ln-1 het aantal woningen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het betrokken jaar.

De derde term van de formule moet als gelijk aan nul beschouwd worden indien de berekende waarde ervan negatief is (Ln < Ln-1). § 3. Indien de krachtens § 2 berekende waarde Sn, meer dan 3.300.000 BEF bedraagt, wordt de toelage tot dit bedrag beperkt. § 4. In afwijking van de bepalingen van § 3 kan de maximumtoelage met 1.150.000 frank verhoogd worden per groep van 50 bijkomende woningen bovenop het aantal van 100 woningen.

Iedere verhoging moet ter advies aan het begeleidingscomité worden voorgelegd. § 5. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 4 wordt de toegekende toelage bij voorkeur bestemd voor de loonkosten van personeelsleden die gelijk staan met twee voltijdse werkkrachten, waarvan één een gediplomeerd sociaal bemiddelaar is of kan bogen op een ervaring op sociaal vlak en één personeelslid dat belast is met de prospectie en het afsluiten van beheersovereenkomsten en huurcelen.

Het beschikbare saldo kan de beheerskosten, de huurverliezen en -schade dekken alsmede de werken die in de te beheren woningen uitgevoerd moeten worden. § 6. De overeenkomstig de voorgaande paragrafen berekende toelage wordt vermeerderd met 50 BEF per inwoner van elke bijkomende gemeente die in de werksfeer van het agentschap is opgenomen op 1 januari van het betrokken jaar tegenover 1 januari van het jaar daarvoor.

Art. 3.De toelage wordt niet toegekend voor het vierde werkingsjaar indien het agentschap aan het einde van het derde jaar over minder dan twintig woningen beschikt.

Hetzelfde geldt voor het agentschap dat voor het vijfde of een daarop volgend werkingsjaar over minder dan dertig woningen beschikt op 1 januari van het betrokken jaar.

Art. 4.§ 1. De aanvraag om een toelage moet jaarlijks bij het bestuur worden ingediend, samen met een aangifte van schuldvordering.

Deze aanvraag moet overgemaakt worden : a) voor het eerste jaar, na ontvangst van de kennisgeving van de erkenning;b) voor de andere jaren, na 1 januari en na verstrekking van het jaarverslag bedoeld in artikel 4, 8°, van het besluit van de Regering. De toelage wordt in één keer uitbetaald. § 2. Het jaarverslag, bedoeld in § 1, wordt op grond van het als bijlage bij dit besluit gevoegde model opgemaakt en op 30 april volgend op de betrokken periode overgelegd. § 3. Het niet gerechtvaardigde saldo van de vorige toelagen komt niet in aanmerking voor de in artikel 2 bedoelde berekening van de toelage.

Dit saldo moet echter volledig vermeld worden in het jaarverslag.

Art. 5.Om voor de toelage in aanmerking te komen moet de vereniging op al haar documenten de volgende gegevens achter haar naam vermelden : « Agentschap voor sociale huisvesting, erkend door de Minister van Huisvesting van het Waalse Gewest ».

Namen, 10 juni 1999.

W. TAMINIAUX Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld D) Op welke datum heeft het agentschap het laatste jaarverslag aan de gemeenteraad voorgelegd ? Voor het agentschap van . . . . . (naam van de ondertekenaar(s)) DATUM HANDTEKENING Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999 houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting.

Namen, 10 juni 1999.

De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^