Ministerieel Besluit van 10 juni 2014
gepubliceerd op 19 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een t

bron
vlaamse overheid
numac
2014035919
pub.
19/08/2014
prom.
10/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


10 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders sluiten tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE, Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 81, §§ 1 en 2, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2000, en artikel 82, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 15 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders sluiten tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, artikel 2, § 1, derde lid, artikel 4, § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022529 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders sluiten tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 april 2014;

Gelet op advies 56.236/3 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° aanvraag: de aanvraag vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid van het besluit van 2 februari 2007;2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen;3° besluit van 2 februari 2007: het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders sluiten tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;4° huursubsidiewoning: de woning die gehuurd wordt en waarvoor de tegemoetkoming in de huurprijs wordt aangevraagd conform artikel 2 van het besluit van 2 februari 2007;5° verlaten woning: de woning of het goed, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, a), b), c), d), en 2°, van het besluit van 2 februari 2007, die bewoond wordt voor de huursubsidiewoning betrokken wordt, met uitzondering van de transitwoning, vermeld in artikel 6, § 2, van het voormelde besluit. HOOFDSTUK 2. - Algemene voorwaarden

Art. 2.De aanvragen worden ingediend op de hoofdzetel van het agentschap te Brussel.

Art. 3.Een persoon wordt als ernstig gehandicapt beschouwd als hij op de aanvraagdatum een van de attesten kan voorleggen, vermeld in artikel 1, § 2 en § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1988 tot bepaling van de attesten die in aanmerking genomen worden om een ernstige handicap vast te stellen.

Art. 4.Het inkomen wordt vastgesteld aan de hand van het aanslagbiljet. Als het aanslagbiljet niet bij de aanvraag is gevoegd, of als de huurder en, in voorkomend geval, de inwonende gezinsleden het aanslagbiljet niet kunnen voorleggen, vraagt het agentschap de inkomensgegevens rechtstreeks op bij de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het agentschap kan daarbij gebruikmaken van de databanken die het mag consulteren.

Als uit het onderzoek, vermeld in het eerste lid, blijkt dat het inkomen "nihil" of niet belastbaar is, of als de huurder en, in voorkomend geval, de inwonende gezinsleden niet voorkomen in het repertorium van de belastingen, wordt verondersteld dat aan de inkomensvoorwaarde voldaan is als de huurder en, in voorkomend geval, de inwonende gezinsleden op het aanvraagformulier verklaard hebben dat hun inkomen tijdens het derde of een recenter jaar voorafgaand aan de indiening van het aanvraagformulier onder het geldende maximuminkomen lag.

Art. 5.Als de huurder niet zelf kan aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarde van onroerend bezit, vermeld in artikel 5, § 2 van het besluit van 2 februari 2007, kan het agentschap de nodige gegevens opvragen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën, of gebruikmaken van de beschikbare databanken die het mag consulteren.

De huurder die op de aanvraagdatum nog eigenaar of vruchtgebruiker is van de verlaten woning en op wie de afwijking, vermeld in artikel 5, § 2, tweede lid, 1°, van het besluit van 2 februari 2007, van toepassing is, moet aantonen dat hij de verlaten woning niet meer als woning gebruikt nadat hij de huursubsidiewoning heeft betrokken, tenzij hij zijn rechten erop vervreemdt.

Art. 6.Het bewijs van inschrijving van de huurder in het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 5, § 1/1, van het besluit van 2 februari 2007, en het bewijs van schrapping uit dat inschrijvingsregister, vermeld in artikel 12, vierde lid, 2°, van het voormelde besluit, wordt uitsluitend geleverd aan de hand van het referentiebestand, vermeld in artikel 1, eerste lid, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders. HOOFDSTUK 3. - Voorwaarden voor de verlaten woning

Art. 7.De voorwaarde van overbewoondverklaring of van vaststelling van overbewoning, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, a) van het besluit van 2 februari 2007, wordt alleen geacht te zijn vervuld als de gezinssamenstelling in de huursubsidiewoning bij aanvang van de huur dezelfde is als de daaraan voorafgaande gezinssamenstelling in de verlaten woning.

Art. 8.De onaangepastheid inzake bezetting, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, d) van het besluit van 2 februari 2007, wordt vastgesteld op grond van de gezinssamenstelling van de aanvrager op de aanvraagdatum en de bezettingsnormen, vermeld in deel F van bijlage 1 en 2 en deel D van bijlage 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.

De voorwaarde van onaangepastheid inzake bezetting, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, d) van het besluit van 2 februari 2007, wordt alleen geacht te zijn vervuld als de gezinssamenstelling in de huursubsidiewoning bij aanvang van de huur dezelfde is als de voorafgaande gezinssamenstelling in de verlaten woning. De huurder en alle eventuele gezinsleden moeten minstens een jaar in de verlaten woning gewoond hebben.

Art. 9.Het bewijs van de gebrekkige kwaliteit van de woning als bedoeld in artikel 20, § 1, van de Vlaamse Wooncode, wordt geleverd door het in artikel 20, § 2, van diezelfde code vermelde proces-verbaal dat is opgesteld in de periode waarin de huurder de verlaten woning bewoonde.

Art. 10.De onaangepastheid aan de fysieke mogelijkheden van de huurder of een inwonend gezinslid, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 2° van het besluit van 2 februari 2007, wordt beoordeeld op basis van het medisch attest en aan de hand van de mobiliteitscriteria, vermeld in artikel 12. HOOFDSTUK 4. - Voorwaarden voor de huursubsidiewoning

Art. 11.De conformiteit van de huursubsidiewoning moet blijken uit het conformiteitsattest, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode.

Art. 12.De aangepastheid aan de fysieke mogelijkheden van de huurder of een inwonend gezinslid vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 2° van het besluit van 2 februari 2007 wordt beoordeeld op basis van een medisch attest waaruit al dan niet verminderde mobiliteit blijkt, en aan de hand van de volgende mobiliteitscriteria: 1° de woning beschikt over voldoende technische uitrusting die de zelfredzaamheid van de huurder of het inwonende gezinslid bevordert met het oog op zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie;2° de keuken, de badkamer, de slaapkamer, de leefkamer en het toilet zijn toegankelijk via verbindingen zonder noemenswaardige niveauverschillen en als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, is er voldoende circulatieruimte in en tussen de verschillende lokalen;3° de woning is veilig bereikbaar vanaf de openbare weg via een voldoende brede toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen en als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, is de toegang vanaf de openbare weg tot de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik;4° binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen, zoals functies van openbaar vervoer, commerciële functies waaronder winkels voor dagelijkse producten, zoals bakker, slager en kruidenier en functies voor gezondheidszorg zoals apotheek en huisarts. HOOFDSTUK 5. - Het tijdstip van de aanvraag en het onderzoek van de woning

Art. 13.Als de aanvraag van de tegemoetkoming al voor de verhuizing naar de conforme of aangepaste woning wordt ingediend, kan het agentschap de woning die de aanvrager zal verlaten, evalueren met het oog op het verlenen van de tegemoetkoming en de aanvrager adviseren over de nieuwe te huren woning en de verder te volgen procedure. Een aanvraag die voorafgaat aan de verhuizing, blijft gelden als binnen negen maanden na de aanvraagdatum een conforme of aangepaste woning gehuurd wordt.

De plaatsbezoeken aan de verlaten woning en aan de huursubsidiewoning worden tijdig en schriftelijk aangekondigd door het agentschap. HOOFDSTUK 6. - Slotbepaling

Art. 14.Het ministerieel besluit van 12 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022529 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders sluiten tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt opgeheven met ingang van 1 mei 2014.

Art. 15.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2014.

Brussel, 10 juni 2014.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^