Ministerieel Besluit van 10 maart 1998
gepubliceerd op 06 mei 1998
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houder van de bijzondere beroepstitel in de geriatrie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten in de geriatrie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022197
pub.
06/05/1998
prom.
10/03/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 MAART 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houder van de bijzondere beroepstitel in de geriatrie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten in de geriatrie


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 35sexies, ingevoegd door de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor de erkenning van geneesheren-specialisten en huisartsen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993 en van 8 november 1995;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gegeven op 6 september 1996;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder G-dienst : een dienst voor geriatrie als bedoeld in het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. HOOFDSTUK II. - Bijzondere criteria voor de erkenning als geneesheer-specialist met een bijzondere beroepsbekwaming in de geriatrie

Art. 2.Wie wenst erkend te worden als geneesheer-specialist met een bijzondere bekwaming in de geriatrie moet : 1° erkend zijn als geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde;2° ten minste één jaar stage hebben vervuld, na de erkenning bedoeld in punt 1°, in een of meer erkende stagediensten in de geriatrie;3° ten minste één keer tijdens de in 2° bedoelde stage een mededeling hebben gedaan in een wetenschappelijke vergadering of een artikel hebben gepubliceerd over een geriatrisch onderwerp.

Art. 3.Om erkend te blijven moet de geneesheer-specialist met een bijzondere bekwaming in de geriatrie zijn erkenning in de inwendige geneeskunde behouden en een voltijdse functie uitoefenen in een G-dienst of in een dienst Sp. HOOFDSTUK III. - Bijzondere criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de geriatrie

Art. 4.§ 1er. Wie wenst erkend te worden als stagemeester in de geriatrie moet : 1° voltijds (ten minste acht tienden van de normale beroepsactiviteit) in de G-dienst werkzaam zijn en het grootste deel van zijn tijd besteden aan klinische, poliklinische en technische activiteiten in zijn bevoegdheid;2° sedert ten minste acht jaar erkend zijn als geneesheer-specialist met een bijzondere beroepsbekwaming in de geriatrie;3° beschikken over voltijdse (ten minste acht tienden van de normale beroepsactiviteit) medewerkers, namelijk een medewerker tot 48 bedden, of meer volgens het belang van de werkzaamheden in de G-dienst.De medewerkers die beantwoorden aan het minimum vereiste aantal, dienen bewijs te leveren van een voortdurende wetenschappelijke belangstelling en sinds tenminste 5 jaar in de geriatrie erkend te zijn; 4° in dezelfde inrichtingen beschikken over een polikliniek waaraan de kandidaten zullen meewerken.Hij zal hen inschakelen in de activiteiten van de wachtdienst van de afdeling inwendige geneeskunde. § 2. De stagemeester kan instaan voor de opleiding van de kandidaten naar rata van een kandidaat per vierentwintig bedden.

De opleiding van de kandidaten wordt voltijds verzekerd.

De stagemeester laat aan de kandidaten die hij opleidt toe deel te nemen aan werkzaamheden betreffende de geriatrische patiënten in andere diensten in dezelfde inrichting. HOOFDSTUK IV. - Bijzondere criteria voor de erkenning van stagediensten in de geriatrie

Art. 5.Om erkend te worden als stagedienst in de geriatrie moet de dienst 1° een G-dienst zijn;2° alle gebieden van de geriatrie omvatten, zonder voorafgaande selectie van de gevallen. Eventueel kunnen korte rotatiestages in bijzondere instellingen wenselijk zijn; 3° beschikken over ten minste 48 bedden, in het kader van een instelling of een groepering of een fusie van instellingen of in het kader van een dienstenassociatie;4° een aangepaste infrastructuur bezitten alsmede het aantal medewerkers voorzien onder hoofdstuk II, punt 4, om een wetenschappelijk gefundeerde geneeskunde te waarborgen;5° een functionele band hebben met de dienst inwendige geneeskunde en moet zijn patiënten kunnen doen opnemen in een eenheid voor intensieve zorg met aangepaste uitrusting en vaste medische aanwezigheid;6° de registratie van de patiënten en hun medische dossiers bijhouden, met een tweede classificatie volgens diagnose. HOOFDSTUK V. - Overgangs- en eindbepalingen

Art. 6.De gevolgde opleiding, als kandidaat-specialist of als specialist, aangevat voor het van kracht worden van dit besluit kan in overweging genomen worden voor het bekomen van een erkenning op voorwaarde dat deze plaats vond in de diensten die beantwoorden aan de criteria voor de diensten voor geriatrie zoals bedoeld in artikel 5.

Brussel, 10 maart 1998.

M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^