Ministerieel Besluit van 10 maart 1999
gepubliceerd op 17 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000175
pub.
17/03/1999
prom.
10/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 MAART 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, gewijzigd bij de wet van 5 april 1995 en bij de wetten van 18 december 1998, inzonderheid op artikel 7, § 2, tweede lid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de programmatuur waarin wordt voorzien voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 1999 uiterlijk op 1 mei 1999 operationeel moet zijn en tevens ter beschikking dient te zijn van de deskundigen, die zijn aangewezen door de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden, voor de uitoefening van de controle op de geautomatiseerde stemsystemen, overeenkomstig artikel 5bis van de voornoemde wet van 11 april 1994, Besluit :

Artikel 1.Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden, is de volgorde waarin de stemmen moeten worden uitgebracht, naargelang van het geval : - het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Vlaamse Raad; - het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Waalse Gewestraad; - het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad; - het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Waalse Gewestraad, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, is de volgorde waarin de stemmen moeten worden uitgebracht, naargelang van het geval : - het Europese Parlement, de Vlaamse Raad; - het Europese Parlement, de Waalse Gewestraad; - het Europese Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad; - het Europese Parlement, de Waalse Gewestraad, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.Bij gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsraden, is de volgorde waarin de stemmen moeten worden uitgebracht, naar gelang van het geval : - de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Vlaamse Raad; - de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Waalse Gewestraad; - de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad; - de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Waalse Gewestraad, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 4.Bij gelijktijdige verkiezingen voor de vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers moeten de stemmen worden uitgebracht in de volgende volgorde : de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat.

Art. 5.Bij gelijktijdige verkiezingen voor de vernieuwing van de Provincie- en Gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de Raden voor maatschappelijk welzijn, moeten de stemmen worden uitgebracht in de volgende volgorde : de Provincieraad, de Gemeenteraad en, in voorkomend geval, de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 26 augustus 1994 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, wordt opgeheven.

Brussel, 10 maart 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^