Ministerieel Besluit van 10 maart 2017
gepubliceerd op 23 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende een machtiging om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van de dotatie voor het begrotingsjaar 2017 toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor d

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017011316
pub.
23/03/2017
prom.
10/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011316

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


10 MAART 2017. - Ministerieel besluit houdende een machtiging om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van de dotatie voor het begrotingsjaar 2017 toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid


De Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, Gelet op de wet van 22 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/2007 pub. 21/02/2007 numac 2007000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid sluiten tot oprichting van het federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 28/03/2007 pub. 30/10/2008 numac 2008000898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid sluiten betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid inzonderheid op artikel 17;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 140;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet houdende de algemene uitgaven begroting van 25 december 2016 voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op basisallocatie 13 54 71 4130 01 van de FOD Binnenlandse Zaken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 februari 2017;

Overwegende dat de dotatie naar de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid onontbeerlijk is voor de voortzetting van de opdrachten van deze Dienst, Besluit :

Artikel 1.Er wordt machtiging verleend om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van 668.000 euro voor het begrotingsjaar 2017, dat wordt toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer het kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid op de basisallocatie 54 71 4130 01 van de FOD Binnenlandse Zaken.

Art. 2.Het bedrag van 668.000 euro zal worden overgeschreven op rekening nummer 679-2004112-92 van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.

Brussel, 10 maart 2017.

J. JAMBON


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^