Ministerieel Besluit van 10 maart 2021
gepubliceerd op 22 maart 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2021020551
pub.
22/03/2021
prom.
10/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020551

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


10 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 16 januari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015295 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten en begunstigden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging en tot regeling van haar organisatie en werking sluiten tot vaststelling van de opdrachten en begunstigden van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging en tot regeling van haar organisatie en werking;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging, Besluit :

Artikel 1.In paragraaf 1 van artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 februari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, gewijzigd bij ministerieel besluit van 23 augustus 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging, wordt de heer Chris HUYBRECHTS vervangen door de heer Dimitry MODAERT die het lopende mandaat zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2021.

Brussel, 10 maart 2021.

De Minister van Defensie, L. DEDONDER


begin


Publicatie : 2021-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^