Ministerieel Besluit van 10 november 2017
gepubliceerd op 20 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017031497
pub.
20/11/2017
prom.
10/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031497

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


10 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, artikel 35bis § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, en artikel 37, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13, 37, 37bis, 38,81, 81bis, 96 en 97 zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 11, 18 en 23 juli 2017, op 8, 18 en 22 augustus 2017 en op 5 september;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 8 augustus 2017;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 12 juli 2017, op 10, 17, 24, 30 en 31 augustus 2017 en op 7, 11, 18, 21, 22 en 26 september 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 augustus 2017 en van 5, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 27 en 29 september 2017;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten CETIRIZIN AB 10 mg, LOMUSTINE, PERINDOPRIL TEVA 2,5 mg, PERINDOPRIL TEVA 10 mg, PREGABALINE TEVA 75 mg, ROSUVASTATIN AB 5 mg, ROSUVASTATIN AB 10 mg, ROSUVASTATIN AB 20 mg, ROSUVASTATIN AB 40 mg, ROSUVASTATINE APOTEX 10 mg, ROSUVASTATINE APOTEX 20 mg, ROSUVASTATINE APOTEX 40 mg, ROSUVASTATINE TEVA 5 mg, ROSUVASTATINE 10 mg, ROSUVASTATINE 20 mg, ROSUVASTATINE TEVA 40 mg, TRUXIMA 500 mg, VIZITRAV 40 µg/ml, door de Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Na voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen om een overeenkomst af te sluiten, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, heeft de Minister wat betreft de specialiteit OBIZUR een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 29 september 2017;

Na voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen om een overeenkomst af te sluiten, met toepassing van artikel 81bis van het koninklijk besluit van 21 december 2001, heeft de Minister wat betreft de specialiteit VENCLYXTO een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 29 september 2017;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 31 augustus 2017, op 5, 8, 18, 20, 21, 28 en 29 september 2017 en op 2 oktober 2017;

Gelet op het advies nr.62.280/2 van de Raad van State, gegeven op 6 november 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : het punt I.10.10 wordt toegevoegd, luidende: « Antihemofiliefactoren, recombinant varkensgenoom factor VIII: A-127 ». het punt III.13 wordt toegevoegd, luidende: « Basis antirheumatica die tot de volgende groepen behoren: selectieve immunosuppresive agents (via Tardis): Fb-8 ». het punt VIII.1.25 wordt toegevoegd, luidende: « Selectievemmunosuppresive agents (via ehealth): Fa-8 ».

Art. 3.In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de als volgt opgestelde ATC codes toegevoegd : B02BD14 - Susoctocog alfa J05AF13 - Tenofoviralafendamide L01XX52- Venetoclax L04AA37- Baricitinib

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017.

Brussel, 10 november 2017.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^