Ministerieel Besluit van 10 november 2017
gepubliceerd op 15 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de AqualityboxR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit

bron
vlaamse overheid
numac
2017031836
pub.
15/12/2017
prom.
10/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031836

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


10 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de AqualityboxR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 39 tot en met 43;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen, artikel 19 tot en met 21 (Het Legionellabesluit) Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° afdeling Preventie: de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", die het toezicht uitoefent op de naleving van het Legionellabesluit .2° AqualityboxR: apparaat dat hypochloriet genereert door middel van anodische oxidatie en dat ontwikkeld werd door de firma Newtec Water Systems;waarvoor het "Goedkeuringsprotocol alternatieve beheersmaatregelen (bijlage 1 van het Legionellabesluit)" werd doorlopen en geadviseerd werd door de Hoge Gezondheidsraad in advies nr 9437. 3° beheersmaatregelen: maatregelen die bestaan uit controlemaatregelen, voorkomingsmaatregelen en correctieve maatregelen;4° controlemaatregelen: maatregelen die het mogelijk maken na te gaan of de werkingsvoorwaarden van de installatie die aerosol produceert van die aard zijn dat er geen omstandigheden optreden die de ontwikkeling van legionellabacteriën bevorderen;5° correctieve maatregelen: maatregelen die moeten worden genomen om het gevaar te reduceren tot een aanvaardbaar niveau als rond legionellagroei een ongewenste toestand vastgesteld wordt;6° Legionellabesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen;7° preventiemaatregelen: het deel van de exploitatiemethoden dat bestaat uit structurele maatregelen en beheersmaatregelen om het legionelloserisico terug te dringen;8° structurele maatregelen: maatregelen om de aerosolproducerende installatie aan te passen zodat de legionellagroei wordt tegengegaan;9° voorkomingsmaatregelen: maatregelen die vermijden dat bepaalde werkingsvoorwaarden leiden tot een risicosituatie voor de groei van legionellakiemen;10° watervoorziening: een distributiesysteem voor water, vanaf het punt van de levering of, als het privaat putwater is, vanaf het punt van waterwinning tot en met elk tappunt, met inbegrip van alle onderdelen die ermee in verbinding staan, met uitzondering van de systemen waarop alleen toiletten of wastafels zonder douchesystemen aangesloten zijn.

Art. 2.AqualityboxR wordt goedgekeurd als alternatieve beheersmaatregel ter beheersing van Legionella pneumophila in watervoorzieningen.

De AqualityboxR mag alleen worden toegepast als aan al de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. er wordt een nauwkeurig beheersplan opgesteld in het kader van de plaatsing van de AqualityboxR.Het beheersplan omvat minimaal: a.a. een grondige evaluatie van de watervoorziening die resulteert in een risicoanalyse; a.b. een opsomming van de algemene preventiemaatregelen in het kader van de legionellaproblematiek en in het bijzonder de preventiemaatregelen die genomen moeten worden om de efficiënte werking van de AqualityboxR te garanderen. Waar nodig moeten structurele maatregelen worden doorgevoerd onder meer met het oog op een continue doorspoeling van alle elementen van de installatie; a.c. Voor het plaatsen van de AqualityboxR wordt er een grondige analyse uitgevoerd op het inkomende water. Daarbij worden minimaal de trihalomethanen (THM) en hun precursoren en de chloorresiduen bepaalt in functie van de verwachtte concentratie trihalomethanen bij gebruik van de AqualityboxR en de noodzaak aan het plaatsen van een actief koolfilter. a.d. een zorgvuldig onderzoek naar de waterdebieten in de installatie met het oog op een adequate dimensionering van de AqualityboxR en een juiste dosering van het hypochloriet in alle omstandigheden; a.e. een gedetailleerd register waarin de uitvoering en opvolging van alle beheersmaatregelen, die opgesomd zijn in het beheersplan, worden geregistreerd; b. De kwaliteit van het NaCl voor gebruik in de AqualityboxR dient te voldoen aan de standaard EN 14805 (Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumchloride voor elektrochlorering ter plaatse voor niet-membraan technologie).c. de watervoorziening en de AqualityboxR moeten regelmatig onderhouden worden;de werking van het toestel en de dosering worden continu opgevolgd. d. De AqualityboxR-installatie wordt aangepast aan de eventuele infrastructurele aanpassingen van de sanitaire installatie;e. de waterleverancier en de toezichthouder (cfr Art.41 van het Legionellabesluit) worden onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht als de AqualityboxR in de watervoorziening wordt geplaatst; f. bij gebruik van de AqualityboxR moet op elk ogenblik voldaan worden aan de drinkwaternormen, vermeld in bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.Een nauwgezette opvolging van de waterkwaliteit moet beschreven worden in het beheersplan.

Minimaal de gehaltes aan trihalomethanen, chloor, de pH en het geleidingsvermogen voor elektriciteit worden bij opstart en daarna frequent opgevolgd tot bewijs van stabiele waarden; daarna blijft regelmatige opvolging noodzakelijk. g. als uit de analyseresultaten blijkt dat er meer dan 1000 kolonievormende eenheden, afgekort KVE, Legionella pneumophila per liter aanwezig zijn in de watervoorziening, moet de oorzaak daarvan opgespoord worden en moeten de nodige maatregelen genomen worden om het aantal legionellabacteriën te doen dalen tot onder 1000 KVE per liter.

Art. 3.Als de veiligheid of de kwaliteit van de watervoorziening door het gebruik van de AqualityboxR niet meer gegarandeerd kan worden, kan de goedkeuring worden opgeheven.

Art. 4.De goedkeuring van de AqualityboxR als alternatieve beheersmaatregel ter beheersing van Legionella pneumophila in watervoorzieningen ontslaat de exploitant van de toepassing van artikel 6, § 5, of artikel 13, § 5, van het Legionellabesluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 10 november 2017.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^