Ministerieel Besluit van 10 november 2017
gepubliceerd op 16 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2016 houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018030924
pub.
16/05/2018
prom.
10/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030924

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


10 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003403 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003402 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende ontslag van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2015 type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de farmacopeecommissie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 2, lid 4, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe Farmacopeecommissie, artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1977;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003403 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016003402 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende ontslag van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2015 type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 28/11/2016 numac 2016031764 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie;

Gelet op het advies van de Farmacopeecommissie, gegeven op 6 december 2016, Besluit :

Artikel 1.Aan Mevr. Goossens, A., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven en Dhr. Kinget, R., apotheker, professor-emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven, wordt eervol ontslag verleend uit hun functies als corresponderende leden van de Farmacopeecommissie.

Art. 2.Worden benoemd tot corresponderend lid van de Farmacopeecommissie tot 19 januari 2021 : - Mevr. Clais S., apotheker; - Mevr. Dewulf E., apotheker; - Mevr. Gruyters, A-M., apotheker; - Dhr. Verrax J., apotheker.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 november 2017.

De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^