Ministerieel Besluit van 10 september 2001
gepubliceerd op 30 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027622
pub.
30/10/2001
prom.
10/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2000 pub. 22/06/2001 numac 2001027218 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2001 pub. 13/03/2002 numac 2001027518 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 september 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten werden vastleggingskredieten ten belope van 35,4 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 7 miljoen BEF overgedragen van programma 06 van organisatieafdeling 30 naar programma 02 van aorganisatieafdeling 13;

Gelet op de aanvraag om wijziging ingediend op 2 augustus 2001, betreffende de bedragen die moeten worden vastgelegd volgens het uitgavenjaar, namelijk : - Phasing Out van Doelstelling 1 - Henegouwen; - Het project : « Centre d'Interprétation de la nature de Virelles » ( E P1B 1 40100 0002 6 - gedeelte Waals Gewest 12,5 miljoen BEF) zal het voorwerp zijn van een vastlegging over het begrotingsjaar 2002; - Het project : « Bras morts de l'Escaut à Pecq (Léaucourt) » (E P1B 1 40100 0003 6 - gedeelte Waals Gewest 4 miljoen BEF) zal worden vastgelegd over het begrotingsjaar 2001 - Het project : « Aménagement et valorisation touristique des Jardins suspendus à Thuin dans le cadre de la valorisation touristique intégrée du pôle Thuin-Lobbes » - (E P1B 1 40100 0001 6 - gedeelte Waals Gewest 15 miljoen BEF), zal worden vastgelegd over het begrotingsjaar 2002; - Het project : « Signalétique du Parc naturel des Hauts-Pays » - (E P1B 1 40100 0004 6 - gedeelte Waals Gewest 1,1 miljoen BEF) zal het voorwerp zijn van een vastlegging over het begrotingsjaar 2001, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 30,3 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 6 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 13 naar programma 06 van organisatieafdeling 30.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 06 van de organisatieafdelingen 13 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 september 2001.

M. DAERDEN J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^