Ministerieel Besluit van 10 september 2009
gepubliceerd op 24 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling

bron
vlaamse overheid
numac
2009035923
pub.
24/09/2009
prom.
10/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


10 SEPTEMBER 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds;

Gelet op verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds;

Gelet op verordening (EG) nr. 744/2008 van de Raad van 24 juli 2008 tot instelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Gemeenschap, hoofdstuk III en IV;

Gelet op het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 2005 en 19 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur, artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2003, artikel 2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 en 9 mei 2003, en artikel 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling;

Overwegende dat bij beschikking C (2008) 6895 van de Commissie van 11 november 2008 het operationele programma voor communautaire bijstand uit het Europees Visserijfonds in België voor de programmeringsperiode 2007-2013 goedgekeurd werd;

Overwegende dat ingevolge de Europese richtsnoeren van 3 april 2008 (2008/C84/06) voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector alle aangepaste wetgeving uiterlijk in werking moest treden op 1 september 2008;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een capaciteitsreductie is verbonden aan de instelling van een vlootaanpassingsregeling. De te slopen vissersvaartuigen dienen uiterlijk op 31 december 2009 uit het communautaire vlootregister te worden geschrapt. Bijgevolg dienen de visvergunning en de overeenkomstige stukken te worden ingeleverd vóór 31 december 2009, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, derde lid, van het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° in geval van de gedeeltelijke buitenbedrijfstelling van het vaartuig vóór 31 december 2009; ».

Art. 2.In artikel 8, § 1 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De stukken, vermeld in het eerste lid, worden door de begunstigden van een beëindigingspremie, in geval van de gedeeltelijke buitenbedrijfstelling van een vaartuig, opgestuurd vóór 31 december 2009. » Art.3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008.

Brussel, 10 september 2009.

K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^