Ministerieel Besluit van 10 september 2019
gepubliceerd op 15 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019041999
pub.
15/10/2019
prom.
10/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041999

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


10 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, artikel 4bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994 en vervangen bij de wet van 21 november 2016;

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 77/1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht, artikel 17, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juli 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-478 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 22 maart 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 21 juni 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 21 juni 2019;

Gelet op het advies 66.435/2/V van de Raad van State, gegeven op 20 augustus 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht, vervangen bij het ministerieel besluit van 30 november 2015, wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 2.Dit ministerieel besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 10 september 2019.

D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^