Ministerieel Besluit van 11 april 2003
gepubliceerd op 29 april 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 april 1996 tot goedkeuring van het marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003239
pub.
29/04/2003
prom.
11/04/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2003. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 april 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/1996 pub. 22/01/2002 numac 2002009006 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten tot goedkeuring van het marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, hierna « de wet van 2 augustus 2002 », inzonderheid op de artikels 144, § 1, en 149;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de erkenning van E.B.V.B. n.v. en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 april 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/1996 pub. 22/01/2002 numac 2002009006 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten tot goedkeuring van het marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs;

Gelet op de voorstelling van de Marktautoriteit van Euronext Brussels van 4 maart 2003;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, gegeven op 2 april 2003;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat Euronext Brussels werd erkend bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 om de markt voor afgeleide producten, voorheen gekend onder de naam Belfox, te besturen en in te richten;

Overwegende, anderzijds, dat de nieuwe wet van 2 augustus 2002 het voormalige onderscheid afschaft tussen de effectenbeurzen, enerzijds, en de andere markten zoals Belfox, anderzijds;

Dat op datum van inwerkingtreding van deze wet, de bepalingen tot reglementering van de markt voor afgeleide producten van Euronext volledig zullen voorkomen in de marktregels die zijn genomen met toepassing van artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002;

Dat op die datum de verschillende koninklijke en ministeriële besluiten die voorheen de Belfoxmarkt inrichtten, dus moeten worden opgeheven, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 9 april 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/1996 pub. 22/01/2002 numac 2002009006 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten tot goedkeuring van het beursreglement van de Belgische Future en Optiebeurs wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2003.

Brussel, 11 april 2003.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^