Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 19 april 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200743
pub.
19/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden


De Minister van Werk, Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1937 houdende statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1998013052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid sluiten houdende vaststelling van de personeels-formatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3, 3° van het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, wordt aangevuld met het volgende lid : "Voor de overige overheidsopdrachten mag de Voorzitter van het Directie-comité de deelname van een inschrijver opschorten tot de definitieve beslissing van de Minister indien blijkt dat de inschrijving niet conform is op administratief vlak of niet beantwoordt aan de essentiële bestekbepalingen en/of zijn bijlagen".

Art. 2.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de punten 2°, 3° en 4° opgeheven.

Art. 3.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : "3° om een afwijking toe te staan van het verbod, vermeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 11 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk sluiten betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk;" "4° om de toelating te verlenen straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden uit te voeren onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 37, § 3, van het koninklijk besluit van 11 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk sluiten betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk;" "5° om de akten te ondertekenen met betrekking tot de erkenning van speciaal erkende gebruikers, voorzien in artikel 57 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden;" "6° voor wat betreft de functionele werkingsuitgaven van de Algemene Directie : a) om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te leggen en de procedure in te zetten;b) om de kandidaten voor een opdracht te selecteren;c) om de opdrachten te gunnen wanneer het bedrag lager is dan 25 000 EUR;d) om alle facturen of schuldvorderingen betreffende de leveringen en prestaties voor rekening van deze administratie goed te keuren voor een bedrag van minder dan 65 000 EUR.»

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 14 april 2005.

Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^