Ministerieel Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 23 mei 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201380
pub.
23/05/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 7, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 7, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202324 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor toekenning van de premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 24 februari 2005 waarbij het actieprogramma betreffende het Energiefonds is goedgekeurd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 februari 2005;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 25 februari 2005;

Gelet op het feit dat het ontwerp van ministerieel besluit op 1 maart 2005 in werking treedt met terugwerkende kracht en het vorige ministerieel besluit van 10 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202324 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor toekenning van de premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik opheft;

Gelet op het feit dat de inwerkingtreding van de bepaling met terugwerkende kracht de dringende noodzakelijkheid rechtvaardigt; deze terugwerkende kracht wordt ingegeven door de bezorgdheid om de datum van goedkeuring van het actieplan 2005-2007 door de Regering zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met de tenuitvoerlegging van deze maatregelen; beide datums worden op elkaar afgestemd om te beletten dat er voor de begunstigden van deze premies een kloof zou ontstaan tussen de informatie gegeven door de pers over de toegekende premies en de werkelijk van toepassing zijnde premie;

Gelet op het feit dat een dergelijke kloof schadelijk zou zijn voor de doorzichtigheid en de administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid ook gemotiveerd is door de bezorgdheid om elke onderbreking in de toekenning van de premies aan particulieren te voorkomen tussen 2004 en 2005;

Gelet op het advies 38.214/4 van de Raad van State, uitgebracht op 16 maart 2005, overeenkomstig artikel 84, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : Titel I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "administratie" : het Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie van het Ministerie van het Waalse Gewest; 2° "aanvrager" : elke natuurlijke persoon die een reëel recht heeft op de bedoelde woning (eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, naakte eigenaar,...) of die er huurder van is, alsook elke rechtspersoon met een bedrijfszetel, maatschappelijke zetel, hoofdvestiging, directie- of administratieve zetel in het Waalse Gewest, alsook elke in het Waalse Gewest gevestigde zelfstandige of huismeester die een aanvraag om premie(s) indient; 3° "woning" : gebouw of gedeelte van een gebouw gelegen in het Waalse Gewest, met name een eengezinswoning, een appartement, een studio, een rusthuis of een serviceflat die vanwege hun aard normaal bestemd zijn om door één of meer personen bewoond te worden;4° "eengezinswoning" : gebouw bestemd voor huisvesting dat een verblijfseenheid voor één enkel gezin vormt, uitgezonderd de collectieve woningen en de appartementen;5° "bestaande woning" : woning waarvoor de bouwvergunning vóór 1 december 1996 is toegekend;6° "renovatie" : werken uitgevoerd in een bestaande woning;7° "nieuwe woning" : woning waarvan de nieuwe grondinneming op een zuivere grond is gevestigd, alsook op of in een gebouw dat voordien niet geheel of gedeeltelijk bewoond was;8° "technische exploitatie-eenheid" : geheel van technische componenten die een onscheidbare groep vormen en die de verlening van een dienst of de verwezenlijking van een product toelaten;9° "programma AMURE" : programma ingesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de energetische efficiëntie en voor de bevordering van een rationeler energiegebruik van de privé-sector;10° "programma UREBA" : programma ingesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen. Titel II. - Premies toegekend aan natuurlijke personen. HOOFDSTUK I. - In aanmerking komende acties. Afdeling 1. - Isolatiewerkzaamheden

Art. 2.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager in geval van renovatie een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden als volgt zijn vastgelegd : § 1. een premie van 5 euro per m2 geïsoleerde oppervlakte wordt toegekend voor de thermische isolatie van het dak of het dakgebinte uitgevoerd door een geregistreerd aannemer met een isolatiemateriaal dat een thermische weerstandscoëfficiënt R heeft van meer dan of gelijk aan 3 m2 K/W. Deze thermische weerstandscoëfficiënt R wordt verkregen door de dikte van het isolatiemateriaal, d (m), te delen door de thermische geleidbaarheid van het materiaal, (W/mK). Het isolatiemateriaal kan in verscheidene lagen worden aangebracht. In dit geval is de optelsom van de weerstand van de verschillende lagen hoger dan 3 m2 K/W. Als de aanvrager de werken zelf uitvoert, wordt de premie beperkt tot 2 euro per m2 geïsoleerde oppervlakte.

Het maximumbedrag van de premie is beperkt tot 600 euro per woning en per jaar. § 2. Een premie van 10 euro per m2 geïsoleerde oppervlakte wordt toegekend voor de thermische isolatie van de muren die in contact staan met de buitenlucht of een niet verwarmde of niet tegen vorst beschermde ruimte, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer met een isolatiemateriaal waarmee een totale transmissiecoëfficiënt U van de wand bereikt kan worden van minder dan 0,6 W/m2K. Het maximumbedrag van de premie is beperkt tot 1 000 euro per woning en per jaar. § 3. Een premie van 10 euro per m2 geïsoleerde oppervlakte wordt toegekend voor de thermische isolatie van vloeren, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer met een isolatiemateriaal waarmee een totale transmissiecoëfficiëntU van de vloer bereikt kan worden van minder dan 0,6 W/m2K. Het maximumbedrag van de premie is beperkt tot 850 euro per woning en per jaar. § 4. Een premie van 20 euro per m2 ruitoppervlakte wordt toegekend voor de vervanging van enkele ruiten door dubbele ruiten met hoog rendement waarmee een totale transmissiecoëfficiënt U, voor ramen, bereikt kan worden van 2,0 W/m2K of minder. Bij vervanging van de raamlijsten wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen van de raamlijst.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.

Het maximumbedrag van de premie is beperkt tot 1.000 euro per woning en per jaar. § 5. De premies bedoeld in de paragrafen 2 en 3 worden slechts toegekend na uitvoering van een energieaudit conform de procedure vermeld in artikel 6. De energieaudit moet het nut van de wandisolatie bedoeld in de paragrafen 2 en 3 bevestigen en, desgevallend, de waarde van de thermische weerstandscoëfficiënt R van het materiaal dat er moet voor zorgen dat de wand overeenstemt met de totale transmissiecoëfficiënt Umax bedoeld in de paragrafen 2 en 3. Deze coëfficiënt R is hoger dan of gelijk aan 1 m2 K/W.

Art. 3.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie van 1.500 euro verkrijgen voor de bouw van een nieuwe eengezinswoning die aan volgende criteria voldoet : - het totale niveau van thermische isolatie K van de woning is lager dan of gelijk aan 45 of de behoeften aan verwarmingsenergie, niveau Be, zijn lager dan 375 MJ per m2 verwarmde vloer per jaar; - de woning is uitgerust met een ander verwarmingssysteem dan elektriciteit. Een warmtepomp die voldoet aan de technische voorwaarden bepaald voor de toekenning van de premie bedoeld in artikel 5, § 1, of die deel uitmaakt van een nieuwe woning die het attest "construire avec l'énergie" (bouwen met energie) verkregen heeft, wordt niet beschouwd als een elektrisch verwarmingssysteem; - de woning is niet uitgerust met een elektrisch airconditioningsysteem; - de verluchting van de woning gebeurt overeenkomstig de vigerende regelgeving.

De niveaus K en Be worden berekend volgens de methodes opgenomen in de artikelen 406 tot 413 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium. Afdeling 2. - Verwarmingsystemen

Art. 4.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden vastgelegd zijn als volgt : § 1. Een premie van 300 euro wordt toegekend bij de installatie van een single of combi aardgasverwarmingsketel bij lage temperatuur, met EG-label en conform het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementsvereisten voor nieuwe warmwaterketels die werken met vloeibare brandstof of gas of bij een luchtdichtegenerator met EG-label België en die met aardgas werkt. De toestellen moeten behoren tot de categorieën 12E+, 12 E(S)B of 12 ERB. § 2. Een premie van 600 euro wordt toegekend bij de installatie van een single of combi aardgasverwarmingsketel met condensatie en EG-label en conform het koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementsvereisten voor nieuwe warmwaterketels die werken met vloeibare brandstof of gas of bij de installatie van een condensatie luchtgenerator met EG-label België en die met aardgas werkt. De toestellen moeten behoren tot de categorieën 12E+, 12 E(S)B of 12 ERB. § 3. Een premie wordt toegekend bij de installatie van een toestel voor ogenblikkelijk heet water op gas zonder waakvlam, met modulerende vlam en met dubbele flux. Het toestel moet behoren tot de categorie 12E+ met EG label België.

De premie bedraagt 75 euro voor de installaties waarvan het nominaal debiet maximum 10 liter per minuut bedraagt en van 125 euro voor de installaties waarvan het nominaal debiet hoger ligt dan 10 liter per minuut. § 4. De installaties bedoeld in § 1 tot § 3 moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.

De installaties worden hetzij uitgevoerd door een gehabiliteerde aardgasaannemer, hetzij gecontroleerd door een instelling die erkend is voor de controle op binneninstallaties voor aardgas.

Art. 5.§ 1. Een premie van 75 % van de investering met een maximum van 1.500 euro wordt toegekend bij de installatie van een warmtepomp die voldoet aan de criteria bedoeld in bijlage I, voor de verwarming van een nieuwe woning die voldoet aan de verluchtingscriteria overeenkomstig de vigerende wetgeving en waarvan het totale niveau van thermische isolatie K lager is dan of gelijk aan 45 of wanneer de behoeften aan verwarmingsenergie, niveau Be, lager zijn dan 375 MJ per m2 verwarmde vloer per jaar.

Een premie van 75 % van de investering met een maximum van 750 euro wordt toegekend bij installatie van een warmtepomp die voldoet aan de criteria bedoeld in bijlage I voor de verwarming van het sanitaire water van een woning.

De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van de gebouwen komen niet in aanmerking voor de premie De niveaus K en Be worden berekend volgens de methodes opgenomen in de artikelen 406 tot 413 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Erfgoed. § 2. Een premie van 75 % van de investering met een maximum van 1.500 euro wordt toegekend bij installatie van een biomassa verwarmingsketel die voldoet aan de Europese norm EN 12809, met automatische lading, waarvan het rendement gelijk is aan of hoger dan 80 % conform de rendementsvereisten opgenomen in de norm EN 3035.

Indien het gaat om een ketel met bi-verbranding, wordt uitsluitend aardgas toegelaten.

In de zin van dit artikel verstaat men onder biomassa, de plantaardige recycleerbare grondstoffen. § 3. Een premie van 75 % van de investeringen met een maximum van 2.500 euro wordt toegekend bij de installatie van een kwalitatieve micro-warmtekrachtkoppelinginstallatie die een besparing oplevert van minstens 10 % kooldioxide ten opzichte van de kooldioxide-uitstoot afkomstig van de afzonderlijke producties van dezelfde hoeveelheden warmte en elektriciteit in moderne referentie-installaties waarvan de jaarlijkse bedrijfsrendementen jaarlijks door de CWAPE worden vastgelegd en gepubliceerd. De in aanmerking genomen warmte is de nuttige warmte, namelijk de warmte die effectief gebruikt wordt voor warmtebehoeften buiten het proces van wamtekrachtkoppeling. § 4. Een premie wordt toegekend voor alle werkzaamheden van warmteregeling in een bestaande woning, namelijk de installatie van een systeem dat voorrang geeft aan het sanitair warmwater, van thermostatische kleppen, van een omgevingsthermostaat met klok en/of van een buitensonde, uitgevoerd door een geregistreerde aannemer in een bestaande woning.

Het bedrag van deze premie bedraagt 30 % van de factuur, BTW inbegrepen, en is beperkt tot 300 euro per woning en per jaar. § 5. De installaties en werkzaamheden bedoeld in § 1 tot § 4 moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Afdeling 3. - Energieaudits en thermografie

Art. 6.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden als volgt zijn vastgelegd : § 1. De uitvoering van een volledige energieaudit van de woning voorzover het auditverslag minstens het volgende vermeldt : - de prestatie van de isolatie van het gebouw, namelijk niveau K of niveau Be; - een gedetailleerd overzicht van de thermische prestaties van de verschillende wanden; - de prestatie van het verwarmingsysteem; - becijferde verbeteringen betreffende de isolatie van het gebouw of de systemen.

De audit moet worden uitgevoerd door een architect of een ingenieur architect.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 50 % van het factuurbedrag, BTW inbegrepen (of van de ereloonnota), en is beperkt tot 300 euro per audit. § 2. De uitvoering van een thermografie van de woning, voorzover deze vergezeld gaat van een verslag dat de mogelijke verbeteringen aan de isolatie van het gebouw vermeldt en bij de in § 1 bedoelde audit gevoegd wordt.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 50 % van het factuurbedrag betreffende de thermografie, BTW inbegrepen (of van de ereloonnota), en is beperkt tot 200 euro . Afdeling 4. - Verluchtingssysteem met warmterecuperator

Art. 7.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie van 75 % van de investering (maximum 1.500 euro ) verkrijgen, bij de installatie in een woning van een verluchtingssysteem met warmterecuperator die aan volgende criteria voldoet : - het totale niveau van thermische isolatie K van de woning is lager dan of gelijk aan 45 of de behoeften aan verwarmingsenergie, niveau Be, zijn lager dan 375 MJ per m2 verwarmde vloer per jaar; - de woning is uitgerust met een ander verwarmingssysteem dan elektriciteit, een warmtepomp die voldoet aan de technische voorwaarden bepaald voor de toekenning van de premie bedoeld in artikel 5, § 1 of die deel uitmaakt van een nieuwe woning die het attest "construire avec l'énergie" (bouwen met energie) verkregen heeft, wordt niet beschouwd als een elektrisch verwarmingssysteem; - de woning is niet uitgerust met een elektrisch airconditioningsysteem; - de verluchting behoort tot het type " mechanisch verluchtingsstelsel controle D" met warmterecuperator door middel van een warmtewisselaar met tegenstroom; - het hele verluchtingssysteem moet voldoen aan de eisen van de norm NBN D 50 001; de thermische wisselaar moet een minimum rendement van 85 % vertonen volgens de norm NBN EN 308; - de installateur moet het vermogen aan de uit- en ingang van de verschillende ventilatieopeningen in situ meten om de installatie juist te regelen.

De niveaus K en Be worden berekend volgens de methodes opgenomen in de artikels 406 tot 413 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

De installatie moet worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. HOOFDSTUK II. - Procedures en voorwaarden voor de uitkering van de premies.

Art. 8.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 2, § 1, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de materialen en/of de prestaties waarop zijn vermeld het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; Dit factuur moet vergezeld gaan van het betalingsbewijs of de vermelding "voldaan" bevatten samen met de handtekening van de aannemer of de verkoper; - een foto van de installaties vóór de werkzaamheden en een foto na de isolatie. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 2, paragrafen 2 en 3, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een fotokopie van de voorafgaandelijk uitgevoerde energieaudit; - een berekeningsnota waaruit blijkt dat de voor bedoelde wanden opgelegde globale transmissiecoëfficiënt d.m.v. het gebruikte isolatiemateriaal gehaald kan worden; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de materialen en/of de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" alsook van de handtekening van de verkoper of aannemer. § 3. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 2, § 4, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de materialen en/of de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" alsook van de handtekening van de aannemer; - een foto van de installaties vóór en na de werkzaamheden. § 4. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 2, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een attest opgesteld door de architect dat de voorlopige opleveringsdatum van de woning vermeldt, alsook de totale waarde van het niveau van de thermische isolatie K of het niveau van de energiebehoeften Be; - het formulier met de berekening van de vermelde coëfficiënt; - een document met een beschrijving van de wanden van de woning; - een nota van de architect met een beschrijving van het geplaatste verluchtingssysteem.

Art. 9.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 4, § 1 tot § 3, dient het door de aanvrager bij de gasleverancier ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie of de bovenvermelde leverancier; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met melding van het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" alsook van de handtekening van de verkoper of de aannemer. - één van de volgende documenten : hetzij een kopie van het gelijkvormigheidsattest opgesteld door de gehabiliteerde installateur, samen met een kopie van zijn habilitatiegetuigschrift, hetzij een kopie van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controle-instelling die erkend is voor de controle op binneninstallaties voor aardgas. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 5, § 1 tot § 4, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met melding van het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" alsook van de handtekening van de verkoper of de aannemer; - voor de premie bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, een nota van de architect met de beschrijving van het geplaatste verluchtingssysteem en een attest opgesteld door de architect dat de totale waarde van het niveau van de thermische isolatie K of het niveau van de energiebehoeften Be vermeldt; het formulier met de berekening van de vermelde coëfficiënt en een document met de beschrijving van de wanden van de woning worden bij dit attest gevoegd; - voor de premie bedoeld in artikel 5, § 3, een technische berekeningsnota die het mogelijk maakt de verwachte energiebesparing in kWh en de besparing van de kooldioxide te evalueren, alsook de kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWAPE betreffende de voorafgaandelijke aanvraag tot toekenning van groene certificaten.

Art. 10.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 6, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur (of van de ereloonnota) voor de uitgevoerde prestaties met melding van het adres van de woning waar de audit uitgevoerd werd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" alsook van de handtekening van de auteur van de audit; - het auditverslag met de elementen omschreven in artikel 6; - desgevallend, het thermografiedossier en het verslag bedoeld in artikel 6, § 2.

Art. 11.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 7, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een attest opgesteld door de architect waarin de totale waarde van het niveau van de thermische isolatie K of het niveau van de energiebehoeften Be vermeld wordt; het formulier met de berekening van de vermelde coëfficiënt en een document met de beschrijving van de wanden van de woning worden bij dit attest gevoegd; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met melding van het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", alsook van de handtekening van de verkoper of de aannemer; - een verslag van de metingen, in situ uitgevoerd door de installateur, van het vermogen aan de uit- en ingang van de verschillende ventilatieopeningen en waarin het systeem waarmee het vermogen werd gemeten, wordt bepaald.

Titel III. - Premies toegekend aan rechtspersonen, zelfstandigen en beheerders van gebouwen

Art. 12.§ 1. In het kader van deze titel worden de premies, met uitzondering van diegene bedoeld in artikel 19, toegekend aan de zelfstandigen, de beheerders van gebouwen, ongeacht hun juridische vorm, en aan de rechtspersonen, met uitzondering van diegenen die in aanmerking komen voor bedoelde werkzaamheden in het programma UREBA. De premies bedoeld in artikel 16 worden uitsluitend aan zelfstandigen toegekend. § 2. Wat de premies betreft die worden toegekend krachtens de artikelen 13 tot 21 wordt de belasting op de toegevoegde waarde niet meegerekend in het bedrag van de facturen als de begunstigde van de premie eraan onderworpen is. HOOFDSTUK I. - In aanmerking komende maatregelen Afdeling 1. - Maatregelen bestemd voor industriële

verbrandingsinstallaties, verwarmings- en regelingsinstallaties en gecombineerde producties

Art. 13.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden als volgt zijn vastgelegd : § 1. Een premie wordt toegekend voor de installatie van elk systeem voor de warmterecuperatie van rookgassen in industriële en ambachtelijke ovens en in droogtoestellen op aardgas of in verwarmingsketels en stoomgeneratoren. De recuperatie moet worden verkregen door de installatie van één van de volgende technieken : - onafhankelijke specifieke recuperatoren geplaatst aan de uitgang van de oven op het circuit van de rookgassen; - zelfrecupererende branders uitgerust met hun eigen recuperator voor de voorverwarming van de verbrandingslucht; - paren van regeneratieve branders, de eerste in de verwarmingsfase van de oven, de andere in de recuperatiefase, met warmteaccumulatie.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 50 euro per gerecupereerde kW, beperkt tot 50 % van het factuurbedrag met een maximum van 12.500 euro per installatie.

Voor de premies boven 2.000 euro moet het aantal gerecupereerde kW en de installatie in situ worden nagekeken door een onafhankelijk laboratorium erkend volgens de norm NBN EN ISO 17025 voor de controles overeenkomstig de Europese normen die van toepassing zijn op bedoelde gastoestellen. § 2. Een premie wordt toegekend voor de installatie van een systeem voor brede modulering van de aardgasbrander dat een efficiëntere regeling mogelijk maakt.

Bedoeld worden : - de plaatsing van moderne modulerende aardgasbranders in een vork van ten minste 25 à 100 % op industriële ovens of ketels; - de plaatsing van een zuurstofsonde en van elke andere elektronische sonde die in staat is de kwaliteit van de verbranding van de aardgasbrander te meten; - de sequentiële besturing van hogesnelheidsaardgasbranders van hogetemperatuurovens.

De premie bedraagt 3,75 euro per kW. Ze is beperkt tot 50 % van het factuurbedrag, met een maximum van 12.500 euro per installatie.

De modulatiediepte moet worden vastgesteld door een onafhankelijk laboratorium erkend volgens de norm NBN EN ISO 17025 voor de controles overeenkomstig de Europese normen die van toepassing zijn op bedoelde gastoestellen. § 3. Een premie wordt toegekend voor de installatie van een systeem van direct vuur met aardgas op de te verwarmen producten. Het concept van direct vuur impliceert een perfecte harmonie van de branders, de ovens en de te verwarmen producten, die verkregen wordt wanneer de temperatuur van deze producten als overal bevredigend wordt beschouwd.

De installaties bedoeld in het eerste lid bestaan namelijk uit : - aardgasbranders met directe vlam en stralingsbuizen; - aardgasbranders bestemd voor droogkamers, voor de verwarming van baden voor de thermische behandeling van metalen, voor naverbranding en voor de technieken van make up air.

De premie bedraagt 12,5 euro per kW, beperkt tot 50 % van het factuurbedrag met een maximum van 12.500 euro per installatie.

Voor de premies boven 2.000 euro moet de aanwezigheid van een directe vlam in situ worden nagekeken door een onafhankelijk laboratorium erkend volgens de norm NBN EN ISO 17025 voor de controles overeenkomstig de Europese normen die van toepassing zijn op bedoelde gastoestellen. § 4. Een premie wordt toegekend voor de installatie van aërothermen en warmeluchtgeneratoren met condensatie en voor de installatie van stralingstoestellen voor de verwarming met gas van elk soort gebouw, grote ruimtes inbegrepen.

Het bedrag van de premie wordt vastgelegd als volgt : - Waterdichte aërothermen : 12,5 euro per kW - Aërothermen met condensatie : 25 euro per kW - Warmeluchtgeneratoren met condensatie : 25 euro per kW - Stralingstoestel met rendement std : 10 euro per kW - Stralingstoestel met rendement + 20 % std : 15 euro per kW - Stralingstoestel met rendement + 40 % std : 20 euro per kW Het bedrag van de premie is beperkt tot 2.500 euro per toestel, met een maximum van 12.500 euro per technische exploitatie-eenheid.

De rendementsvoet van de toestellen moet worden bevestigd door een volgens de norm NBN EN ISO 17025 erkend onafhankelijk laboratorium voor de controles overeenkomstig de Europese normen die van toepassing zijn op bedoelde gastoestellen. § 5. De toestellen bedoeld in § 1 tot § 4 moeten met aardgas fungeren (categorieën 12E+, 12E(S) B of 12E(R)B indien van toepassing) en beschikken over het EG-label België indien het van toepassing is. § 6. Een premie wordt toegekend voor de installatie van een aardgasverwarmingsketel bij lage temperatuur waarvan het vermogen gelijk is aan of lager dan 150 kW of met condensatie en EG-label België. Deze verwarmingsketel moet conform het koninklijk besluit zijn van 18 maart 1997 betreffende de rendementsvereisten voor nieuwe warmwaterketels die werken met vloeibare brandstoffen of gas, of conform het koninklijk besluit van 11 maart 1988 betreffende de vereisten inzake rationeel energiegebruik waaraan de warmtegeneratoren moeten voldoen.

Voor de aardgasverwarmingsketels bij lage temperatuur, bedraagt de premie 300 euro vermeerderd met 10 euro per aantal kW tussen 50 en 150 kW Voor de verwarmingsketels met condensatie wordt het bedrag van de premie berekend als volgt : - als het vermogen gelijk is aan of lager dan 150 kW, bedraagt de premie 600 euro vermeerderd met 25 euro per aantal kW boven 50 kW. - als het vermogen hoger is dan 150 kW en lager dan of gelijk aan 500 kW, bedraagt de premie 3.200 euro vermeerderd met 12,5 euro per aantal kW boven 150 kW; - als het vermogen hoger is dan 500 kW, bedraagt de premie 7.700 euro vermeerderd met 6 euro per aantal kW boven 500 kW. Het maximumbedrag van de premie is 12.500 euro . § 7. Een premie van 75 % van de investering met een maximum van 1.500 euro wordt toegekend bij installatie van een warmtepomp voor de verwarming van een nieuwe woning.

Deze warmtepomp voldoet aan de criteria bedoeld in bijlage I, en de nieuwe woning voldoet aan de verluchtingscriteria overeenkomstig de vigerende wetgeving, haar totale niveau van thermische isolatie K is lager dan of gelijk aan 45 of de behoeften aan verwarmingsenergie, niveau Be, zijn lager dan 375 MJ per m2 verwarmde vloer per jaar.

De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van de gebouwen komen niet in aanmerking voor de premie.

De niveaus K en Be worden berekend volgens de methodes opgenomen in de artikels 406 tot 413 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Erfgoed.

Een premie van 75 % van de investering met een maximum van 750 euro wordt toegekend bij installatie van een warmtepomp voor de verwarming van het sanitaire water van een woning. De warmtepomp voldoet aan de criteria bedoeld in bijlage I. § 8. Een premie wordt toegekend voor de installatie van een kwalitatieve micro-warmtekrachtkoppeling of warmtekrachtkoppeling installatie die een besparing oplevert van minstens 10 % kooldioxide ten opzichte van de kooldioxide-uitstoot afkomstig van de afzonderlijke producties van dezelfde hoeveelheden warmte en elektriciteit in moderne referentie-installaties waarvan de jaarlijkse bedrijfsrendementen elk jaar worden vastgelegd en gepubliceerd door de CWAPE. De in aanmerking genomen warmte is de nuttige warmte, namelijk de warmte die effectief gebruikt wordt voor warmtebehoeften buiten het proces van wamtekrachtkoppeling.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 20 % van het factuurbedrag met een maximum van 15.000 euro per installatie. § 9. Een premie wordt toegekend voor alle werkzaamheden van warmteregeling in een bestaande woning, namelijk de installatie van een systeem dat voorrang geeft aan het sanitair warmwater, van thermostatische kleppen, van een omgevingsthermostaat met klok en/of van een buitensonde uitgevoerd door een geregistreerde aannemer in een elk soort gebouw waarvoor de stedenbouwkundige vergunning vóór 1 december 1996 verleend werd.

Deze premie bedraagt 30 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 10. Een premie wordt toegekend voor de vervanging van de elektrische verwarming van sociale woningen door aardgasverwarming, hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling.

De premie wordt toegekend bij naleving van de volgende voorwaarden : - uitvoering van een energieaudit door een auditor erkend in het kader van de AMURE of UREBA programma's; het auditverslag moet voorstellen bevatten ter verbetering van de energieprestaties; - het totaal van de premies toegekend krachtens dit besluit en andere wettelijke of reglementaire bepalingen mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de werkzaamheden; - de vereiste uitbreiding van het net om de sociale woningen aan te sluiten is geen economisch gerechtvaardigde uitbreiding zoals bepaald door of krachtens artikel 32, 3°, b, van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt.

Het bedrag van de premie is gelijk aan : - 30 % van het bedrag van de auditfactuur; - 75 % van de installatie, vermeerderd met 50 % van de uitbreidingskosten beperkt tot 150 meter en de kostprijs van de aansluiting, met uitzondering van de kosten voor de individuele standaardaansluiting of de kosten die ten laste vallen van de netbeheerder krachtens de verplichtingen van openbare dienstverlening.

De vermeerdering van de premie betreffende de tenlasteneming van 50 % van de uitbreidingskosten beperkt tot 150 meter kan eventueel worden gestort aan de netbeheerder die de werkzaamheden uitvoert. - De premie is beperkt tot 20.000 euro per installatie voor een appartementsgebouw en tot 8.000 euro per installatie voor een eengezinswoning. - Deze premie mag niet gecumuleerd worden met de premies bedoeld in de paragrafen 6 tot 9 van dit artikel. Niettemin moeten de technische voorwaarden opgelegd krachtens de artikelen 5, § 2, en 13, § 6, 8 en 9 worden nageleefd.

In de zin van deze paragraaf verstaat men onder installatie elke uitrusting of leiding die noodzakelijk is voor de verwarming of warmteregeling van het gebouw, plaatsing inbegrepen. - Het verkrijgen van de premie bedoeld in het derde lid, tweede streepje, vereist het voorafgaande akkoord van de administratie. § 11. Een opdrachtovereenkomst wordt afgesloten tussen het Gewest, vertegenwoordigd door de Minister bevoegd voor Energie en de erkende onafhankelijke laboratoria voor de metingen en/of controles in situ uitgevoerd in het kader van artikel 13, § 1, laatste lid, en § 3, laatste lid. Afdeling 2 - Maatregelen voor elektrische installaties

Art. 14.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden als volgt zijn vastgelegd. § 1. Een premie wordt toegekend voor de hele of gedeeltelijke vervanging van een verlichtingsysteem dat een gecombineerde verbetering van de fotometrische en energieprestaties van het verlichtingssysteeem mogelijk maakt waarvan het geïnstalleerde vermogen na de werkzaamheden niet meer bedraagt dan : - 3 W/m2 per 100 lux in sporthallen en zwembaden; - 2,5 W/m2 per 100 lux in kantoren en schoollokalen; - 3 W/m[00b2] per 100 lux in lokalen voor ziekenhuisgebruik; - tussen 3 W/m2 per 100 lux in een lage en brede gang (min. 30 m x 2 m x 2,8 m) en 8,5 W/m2 per 100 lux in een hoge en smalle gang (min. 30 m x 1 m x 3,5 m); - 2,5 W/m2 per 100 lux in andere lokalen.

Het geïnstalleerde materiaal moet voorzien zijn van de ENEC-certificatie.

In geval van verlichtingstoestellen uitgerust met fluorescerende lampen of ontladingslampen, worden deze uitsluitend uitgerust met elektronische ballasts.

Het bedrag van de premie is gelijk aan : - 10 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerd vermogen tussen 10 en 30 %; - 20 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerd vermogen tussen 30 en 50 %; - 30 % van het bedrag van de factuur in geval van vermindering van het geïnstalleerd vermogen boven 50 %;

Het bedrag van de premie is beperkt tot 10.000 euro per technische exploitatie-eenheid. § 2. Een premie wordt toegekend voor de installatie van : 1° een snelheidsvariator met frequentievariatie op een compressor, een ventilatiesysteem en een pomp.2° een compressor, pomp en ventilatiesysteem uitgerust met een snelheidsvariator met frequentievariatie. De gerealiseerde energiebesparing moet ten minste 10 % bedragen.

De snelheidsvariator of de compressor, de pomp en het ventilatiesysteem uitgerust met een geïntegreerde frequentievariator moeten het EG-label dragen en voldoen aan het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en aan het koninklijk besluit van 23 maart 1977 dat de veiligheidsgaranties bepaalt waaraan sommige elektrische machines, toestellen en leidingen moeten voldoen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juli 1987.

Voor de installaties bedoeld in het eerste lid, 1°, bedraagt de premie 100 euro per kW nominaal vermogen van de motor en is ze beperkt tot 50 % van de factuur en 5.000 euro per technische exploitatie-eenheid.

Voor de installaties bedoeld in het eerste lid, 2°, bedraagt de premie 100 euro per kW nominaal vermogen van de motor en is ze beperkt tot 50 % van het prijssupplement dat te wijten is aan de frequentievariator en 5.000 euro per technische exploitatie-eenheid. § 3. Een premie wordt toegekend voor de installatie van een inrichting voor kouderegeling en voor optimalisatie van de ontdooiingscycli, op voorwaarde dat een energiebesparing gerealiseerd wordt van minstens 20 % . Het gaat om een inrichting die de cycli van de compressoren controleert en die de ontdooiingscycli optimaliseert.

De premie bedraagt 1.250 euro per koudegroep van minstens 15 kW die met deze inrichting is uitgerust. § 4. Een premie wordt toegekend voor de analyse van het elektriciteitsverbruik van een technische exploitatie-eenheid die minstens 20 000 kWh per jaar verbruikt. De analyse van het elektriciteitsverbruik bestaat uit de registratie van de elektriciteitsleveringen gedurende twee weken, het opstellen van het auditverslag door een auditor erkend in het kader van de programma's AMURE en UREBA en de aanduiding van de voornaamste mogelijkheden voor energiebesparing (technische maatregelen en investeringen), hun kost en de besparingen op energetisch en financieel vlak.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 50 % van het bedrag van de factuur betreffende de analyse en is beperkt tot 1.000 euro . § 5. Een premie wordt toegekend bij installatie door een geregistreerd aannemer van een beheerssysteem van de elektrische verlichtings en apparatuurinstallaties lager dan 20 kWh per apparatuur en die het automatisch regelen of uitschakelen van de elektrische uitrusting van elk gebouw mogelijk maakt.

He bedrag van de premie is gelijk aan 30 % van het bedrag van de factuur, met een maximum van 15.000 euro per technische exploitatie-eenheid. Afdeling 3 - Isolatiemaatregelen

Art. 15.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager in geval van renovatie een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden als volgt zijn vastgelegd : § 1. Een premie wordt toegekend voor de thermische isolatie van het dak of het dakgebinte uitgevoerd door een geregistreerd aannemer met een isolatiemateriaal dat een thermische weerstandscoëfficiënt R heeft van meer dan of gelijk aan 3 m2 K/W. Deze thermische weerstandscoëfficiënt R wordt verkregen door de dikte van het isolatiemateriaal, d (m), te delen door de thermische geleidbaarheid van het materiaal, (W/mK). Het isolatiemateriaal kan in verscheidene lagen worden aangebracht. In dit geval moet de optelsom van de weerstand van de verschillende lagen hoger zijn dan 3 m2 K/W. Het bedrag van de premie is gelijk aan 30 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 2. Een premie wordt toegekend voor de thermische isolatie van de muren die in contact staan met de buitenlucht of een niet verwarmde of niet tegen vorst beschermde ruimte, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer met een isolatiemateriaal waarmee een totale transmissiecoëfficiënt U van de wand bereikt kan worden van minder dan 0,6 W/m2K. Het bedrag van de premie is gelijk aan 30 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 3. Een premie wordt toegekend voor de thermische isolatie van vloeren, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer met een isolatiemateriaal waarmee een totale transmissiecoëfficiënt U van de vloer bereikt kan worden van minder dan 0,6 W/m2K. Het bedrag van de premie is gelijk aan 30 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 4. Een premie wordt toegekend voor de vervanging van enkele ruiten door dubbele ruiten met hoog rendement waarmeer een totale transmissiecoëfficiënt U, voor raamlijsten en ruiten samen, bereikt kan worden van minder dan of gelijk aan 2,0 W/m2K. Bij vervanging van de raamlijsten wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen van de raamlijst.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Het bedrag van de premie is gelijk aan 30 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 5. De premies bedoeld in de paragrafen 2 en 3 zullen slechts worden toegekend na uitvoering van een energieaudit conform de procedure vermeld in artikel 17. De energieaudit moet het nut van de wandisolatie bedoeld in de paragrafen 2 en 3 bevestigen en, desgevallend, de waarde van de thermische weerstandscoëfficiënt R van het materiaal dat er moet voor zorgen dat de wand overeenstemt met de totale transmissiecoëfficiënt Umax bedoeld in de paragrafen 2 en 3.

Deze coëfficiënt R is hoger dan of gelijk aan 1 m2 K/W.

Art. 16.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager met een statuut van zelfstandige in geval van isolatiewerkzaamheden in het gebouw waar hij zijn beroep uitoefent en waarvan, in geval van gemengd gebruik, het deel waar de isolatiewerkzaamheden plaatsvinden en dat voorbehouden is aan de beroepsactiviteiten 70 % van de globale oppervlakte van de werken overschrijdt, een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden als volgt zijn vastgelegd voor zovoer de bouwvergunning is toegekend vóór 1 december 1996 : § 1. Een premie wordt toegekend voor de thermische isolatie van het dak of het dakgebinte uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Met de thermische isolatie van deze wanden kan een totale transmissiecoëfficiënt van de wand bereikt worden dat lager is dan of gelijk aan 0,3 W/m2K. Het bedrag van de premie is gelijk aan 20 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 2. Een premie wordt toegekend voor de thermische isolatie van de ondoorzichtige muren en wanden, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Met de thermische isolatie kan een totale transmissiecoëfficiënt van de wand bereikt worden dat lager is dan of gelijk aan : - 0,5 W/m2K voor de ondoorzichtige muren en wanden tussen het beschermd volume en de buitenlucht of tussen het beschermd volume en een niet verwarmde tegen vorst beschermde ruimte. - 0,7 W/m2K voor de ondoorzichtige muren en wanden tussen het beschermd volume en een niet verwarmde tegen vorst beschermde ruimte. - 0,7 W/m2K voor de ondoorzichtige muren en wanden tussen het beschermd volume en de bodem.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 20 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 3. Een premie wordt toegekend voor de thermische isolatie van vloeren, uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Met de thermische isolatie kan een totale transmissiecoëfficiënt van de wand bereikt worden dat lager is dan of gelijk aan : - 0,5 W/m2K voor de vloeren tussen het beschermd volume en de buitenlucht of tussen het beschermd volume en een niet verwarmde tegen vorst beschermde ruimte. - 0,6 W/m2K voor de vloeren tussen het beschermd volume en een niet-verwarmde tegen vorst beschermde ruimte. - 1,0 W/m2K voor de vloeren tussen het beschermd volume en de bodem.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 20 % van de factuur en is beperkt tot 5 000 euro per gebouw. § 4. Een premie wordt toegekend voor de vervanging van enkele ruiten door dubbele ruiten met hoog rendement waarmee een totale transmissiecoëfficiënt U, voor raamlijsten en ruiten samen, bereikt kan worden van minder dan of gelijk aan 2,0 W/m2K. Bij vervanging van de raamlijsten wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen van de raamlijst.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Het bedrag van de premie is gelijk aan 30 % van de factuur en is beperkt tot 5.000 euro per gebouw. § 5. De premies bedoeld in de paragrafen 2 en 3 zullen slechts worden toegekend na uitvoering van een energieaudit conform de procedure vermeld in artikel 18. De energieaudit moet het nut van de wandisolatie bedoeld in de paragrafen 2 en 3 bevestigen en, desgevallend, de waarde van de thermische weerstandscoëfficiënt R van het materiaal dat er moet voor zorgen dat de wand overeenstemt met de totale transmissiecoëfficiënt Umax bedoeld in de paragrafen 2 en 3.

Deze coëfficiënt R is hoger dan of gelijk aan 1 m2K/W. Afdeling 4 - Thermische en energieaudits

Art. 17.Deze afdeling is niet van toepassing op de rechtspersonen die in aanmerking komen voor het programma AMURE.

Art. 18.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden als volgt zijn vastgelegd : § 1. De uitvoering van een volledige energieaudit van elk soort bestaand gebouw voorzover het auditverslag tenminste vermeldt : - de prestatie van de isolatie van het gebouw, namelijk niveau K of niveau Be; - een gedetailleerd overzicht van de thermische prestaties van de verschillende wanden; - de prestatie van het verwarmingssysteem; - becijferde verbeteringen betreffende de isolatie van het gebouw of de systemen.

De audit moet worden uitgevoerd door een auditor erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA. Het bedrag van de premie is gelijk aan 50 % van het factuurbedrag (of van de ereloonnota) en is beperkt tot 1.000 euro per gebouw. § 2. De uitvoering van een thermografie van elk soort bestaand gebouw voorzover ze vergezeld gaat van een verslag dat de mogelijke verbeteringen aan de isolatie van het gebouw vermeldt en dat deze thermografie wordt gevoegd bij de audit bedoeld in § 1.

Het bedrag van de premie is gelijk aan 50 % van het factuurbedrag (of van de ereloonnota) betreffende de thermografie en is beperkt tot 700 euro per gebouw.

Art. 19.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kunnen de schoolinrichtingen van het kleuter-, lager, gemiddeld, normaal-, technisch, artistiek en bijzonder onderwijs die een subsidie hebben gekregen voor het uitvoeren van een audit in het kader van het programma UREBA, een premie krijgen waarvan het bedrag wordt vastgelegd op 30 % van de in aanmerking komende kost van de audit zoals bepaald in artikel 3, § 2, b, van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003, beperkt tot 1.000 euro per gebouw. Afdeling 5 - Verluchtingssysteem met warmterecuperator

Art. 20.Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie van 75 % van de investering (maximum 1.500 euro ) verkrijgen bij de installatie, in een woning, van een verluchtingssysteem met warmterecuperator die aan volgende criteria voldoet : - het totale niveau van thermische isolatie K van de woning is lager dan of gelijk aan 45 of de behoeften aan verwarmingsenergie, niveau Be, zijn lager dan 375 MJ per m2 verwarmde vloer per jaar; - de woning is uitgerust met een ander verwarmingssysteem dan elektriciteit, een warmtepomp die voldoet aan de technische voorwaarden bepaald voor de toekenning van de premie bedoeld in artikel 13, § 7, of die deel uitmaakt van een nieuwe woning die het attest "construire avec l'énergie" (bouwen met energie) verkregen heeft, wordt niet beschouwd als een elektrisch verwarmingssysteem; - de woning is niet uitgerust met een elektrisch airconditioningsysteem; - de verluchting behoort tot het type "mechanisch verluchtingsstelsel controle D" met warmterecuperator door middel van een warmtewisselaar met tegenstroom; - het hele verluchtingssysteem moet voldoen aan de eisen van de norm NBN D 50 001; - de thermische wisselaar moet een minimum rendement van 85 % vertonen overeenkomstig de norm NBN EN 308; - de installateur moet in situ het vermogen aan de uit- en ingang van de verschillende ventilatieopeningen meten om de installatie juist te regelen.

De niveaus K en Be worden berekend volgens de methodes opgenomen in de artikelen 406 tot 413 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Erfgoed.

De installatie moet worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Afdeling 6 - Sanitair warmwatergeneratoren

Art. 21.§ 1. Binnen de grenzen van de budgettaire kredieten kan de aanvrager een premie verkrijgen bij installatie van een condensatie warmwatergenerator met EG-label België en die met aardgas werkt (categorieën 12E+, 12 E(S)B of 12 ERB).

Het bedrag van de premie is gelijk aan 25 euro per kW met een maximum van 12.500 euro per installatie. § 2. Een premie wordt toegekend bij installatie van een toestel voor ogenblikkelijk heet water op gas zonder waakvlam, met modulerende vlam en met dubbele flux. Het toestel moet behoren tot de categorie 12E+ met EG label België De premie bedraagt 75 euro voor de installaties waarvan het nominaal debiet maximum 10 liter per minuut bedraagt en van 125 euro voor de installaties waarvan het nominaal debiet hoger ligt dan 10 liter per minuut. HOOFDSTUK II. - Procedures en voorwaarden voor de uitkering van de premies

Art. 22.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 13, §§ 1 tot 6, en in artikel 14, §§ 1 tot 3, dient het dossier dat de aanvrager bij zijn elektriciteits- of gasleverancier indient te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de leverancier of de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties, met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, van de stempel van de verkoper of de aannemer; de technische kenmerken van de toestellen worden op de factuur vermeld of, bij gebreke daarvan, op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; - voor de premies bedoeld in artikel 13, §§ 1 tot 4, en in artikel 14, §§ 2 en 3, een technische berekeningsnota die het mogelijk maakt de verwachte energiebesparing in kWh te evalueren; voor de premie bedoeld in artikel 14, § 1, worden de fotometrische verbetering van de verlichting en de vermindering van het geïnstalleerd vermogen alsook het geïnstalleerd vermogen per m2/100 lux bepaald; - voor de premies bedoeld in artikel 13, § 1 en § 3, in geval van premie hoger dan 2.000 euro het verslag van het erkende onafhankelijke laboratorium; - voor de industriële installaties die aardgas gebruiken, een verklaring op erewoord om te bevestigen dat de installatie vakkundig werd uitgevoerd; - voor de overige installaties met aardgas, een kopie van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controle-instelling erkend voor de controle op installaties voor aardgas of een kopie van het gelijkvormigheidsattest van de installatie opgesteld door de gehabiliteerde installateur, samen met een kopie van zijn habilitatiegetuigschrift, al naargelang het geval.

Art. 23.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 13, §§ 7 tot 9, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties, met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, van de stempel van de verkoper of de aannemer; de technische kenmerken van de toestellen worden op de factuur vermeld of, bij gebreke daarvan, op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; - voor de installatie bedoeld in § 7, eerste lid, een nota van de architect met een beschrijving van het geplaatste verluchtingssysteem en een attest opgesteld door de architect met de totale waarde van het niveau van de thermische isolatie K of het niveau van de energiebehoeften Be; dit attest gaat vergezeld van het formulier met de berekening van de vermelde coëfficiënt en een document met de beschrijving van de wanden van de woning; - voor de installatie bedoeld in § 8, een technische berekeningsnota die het mogelijk maakt de verwachte energiebesparing in kWh en de besparing van de kooldioxide te evalueren, alsook de kennisgeving van de aanvaardingsbeslissing van de CWAPE betreffende de voorafgaandelijke aanvraag tot toekenning van groene certificaten; - voor de installatie bedoeld in § 8, indien ze aardgas gebruikt, een kopie van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controle-instelling die erkend is voor de controle op installaties voor aardgas of een kopie van het gelijkvormigheidsattest van de installatie opgesteld door de gehabiliteerde installateur, samen met een kopie van zijn habilitatiegetuigschrift, al naargelang het geval; voor de industriële installatie die aardgas gebruiken, een verklaring op erewoord om te bevestigen dat de installatie vakkundig werd uitgevoerd; - voor de installatie bedoeld in § 9, een technische berekeningsnota die het mogelijk maakt de verwachte energiebesparing in kWh te evalueren.

Art. 24.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 13, § 10, dient het door de aanvrager voor vereffening bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een kopie van het auditverslag; - een kopie van de auditfactuur (of onkostennota); deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" en van de handtekening van de auditor; - een kopie van de kennisgeving van de toekenning van de subsidie verkregen in het kader van het programma AMURE; - een kopie van het voorafgaandelijk akkoord van de administratie zoals voorzien in artikel 13, § 10; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, de stempel van de verkoper of de aannemer; de technische kenmerken van de toestellen worden op de factuur vermeld of, bij gebreke daarvan, op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; - indien het gaat om een installatie die aardgas gebruikt, een kopie van de notulen van oplevering van de installatie door de controle-instelling die erkend is voor de controle op installaties voor aardgas of een kopie van het gelijkvormigheidsattest van de installatie opgesteld door de gehabiliteerde installateur, samen met een kopie van zijn habilitatiegetuigschrift, al naargelang het geval; - indien nodig, een kopie van de factuur voor de uitbreiding en aansluiting op het gasnet die niet onder de verplichtingen van openbare dienstverlening vallen, vergezeld van een berekeningsnota met : * de details van de kosten i.v.m. de opdracht van openbare dienstverlening, * de details van de extra kosten.

Art. 25.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 14, § 4, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur betreffende de uitgevoerde prestaties; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, de stempel van de dienstverlener; - een kopie van het auditverslag. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 14, § 5, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, de stempel van de verkoper of de aannemer; de technische kenmerken van de toestellen worden op de factuur vermeld of, bij gebreke daarvan, op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen worden; - een technische berekeningsnota die het mogelijk maakt de verwachte energiebesparing in kWh te evalueren.

Art. 26.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 15, § 1, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, de stempel van de verkoper of de aannemer; - een berekeningsnota die het mogelijk maakt na te gaan of de technische criteria in acht genomen worden. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 15, §§ 2 en 3, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een fotokopie van de voorafgaandelijk uitgevoerde energieaudit; - een berekeningsnota waaruit blijkt dat de voor bedoelde wanden opgelegde globale transmissiecoëfficiënt d.m.v. het gebruikte isolatiemateriaal gehaald kan worden; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de materialen en/of de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" en van de handtekening van de verkoper of aannemer. § 3. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 15, § 4, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de materialen en/of de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" en van de handtekening van de verkoper of aannemer.

Art. 27.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 16, § 1, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, de stempel van de verkoper of de aannemer; - een berekeningsnota die het mogelijk maakt na te gaan of de technische criteria in acht genomen worden. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 16, §§ 2 en 3, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een fotokopie van de voorafgaandelijk uitgevoerde energieaudit; - een berekeningsnota waaruit blijkt dat de voor bedoelde wanden opgelegde globale transmissiecoëfficiënt d.m.v. het gebruikte isolatiemateriaal gehaald kan worden; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de materialen en/of de prestaties met het adres van het gebouw waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" en van de handtekening van de verkoper of aannemer. § 3. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 16, § 4, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de materialen en/of de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" en van de handtekening van de verkoper of aannemer.

Art. 28.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 18, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een fotokopie van de factuur (of van de ereloonnota) voor de uitgevoerde prestaties met het adres van de woning waar de audit uitgevoerd werd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan" en van de handtekening van de auteur van de audit; - het auditverslag met de gegevens bedoeld in artikel 18; - desgevallend, het thermografiedossier en het verslag bedoeld in artikel 18, § 2. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 19, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een kopie van de kennisgeving van de toekenning van de subsidie verkregen in het kader van het programma UREBA.

Art. 29.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 20, dient het door de aanvrager bij de administratie ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de administratie; - een attest opgesteld door de architect met de totale waarde van het niveau van de thermische isolatie K of het niveau van de energiebehoeften Be; het attest gaat vergezeld van het formulier met de berekening van de vermelde coëfficiënt en van een document waarin de wanden van de woning beschreven worden; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met het adres waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, de stempel van de verkoper of de aannemer; - een verslag van de in situ door de installateur uitgevoerde metingen van het vermogen aan de uit- en ingang van de verschillende ventilatieopeningen waarin het systeem waarmee het vermogen werd gemeten, nader bepaald wordt.

Art. 30.Wat betreft de premies bedoeld in artikel 21, dient het door de aanvrager bij zijn gasleverancier ingediende dossier te bestaan uit : - het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de leverancier of de administratie; - het origineel of een fotokopie van de factuur voor de investeringen en de prestaties met het adres van de woning waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd; deze factuur moet vergezeld gaan van een kopie van het betalingsbewijs of voorzien zijn van de melding "voldaan", van de handtekening en, desgevallend, de stempel van de verkoper of de aannemer; de technische kenmerken van de toestellen worden op de factuur vermeld of, bij gebreke daarvan, op een nota van de verkoper die bij de factuur gaat, zodat kan worden nagegaan of de technische criteria in acht genomen kunnen worden; - als het gaat om industriële installaties die aardgas gebruiken, een verklaring op erewoord om te bevestigen dat de installatie vakkundig werd uitgevoerd; - voor de overige installaties met aardgas, een kopie van het proces-verbaal van oplevering van de installatie door de controle-instelling erkend voor de controle op installaties voor aardgas of een kopie van het gelijkvormigheidsattest van de installatie opgesteld door de gehabiliteerde installateur, samen met een kopie van zijn habilitatiegetuigschrift, al naargelang het geval. HOOFDSTUK III. - Maximumbedragen

Art. 31.§ 1. Behalve voor de maatregel bedoeld in artikel 13, § 10, mag het maximumbedrag van de premies uitgekeerd overeenkomstig titel III niet hoger zijn dan : - 12.500 euro per jaar en per technische exploitatie-eenheid; - 15.000 euro per jaar en per technische exploitatie-eenheid in geval van installatie van een kwalitatieve warmtekrachtkoppelinginstallatie bedoeld in artikel 13, § 8, en van een beheerssysteem van de elektrische installaties bedoeld in artikel 14, § 5. § 2. Wanneer de aanvrager bedoeld in artikel 12 belast wordt met het beheer van een appartementsgebouw, wordt het overeenkomstig deze titel gestorte bedrag van de premies berekend voor het gebouw in zijn geheel.

Art. 32.Dit besluit valt onder de minimisregels bedoeld in artikel 2 van het Reglement (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag inzake de minimissteun. De begunstigde geeft de administratie kennis van elke onder de minimisregels vallende openbare tegemoetkoming waarvoor hij in de loop van de drie vorige jaren in aanmerking is gekomen.

Titel IV. - Algemene modaliteiten HOOFDSTUK I. - Geldigheid van de premies

Art. 33.De premies worden toegekend voor elke in aanmerking komende actie uitgevoerd tussen 1 maart 2005 en 31 december 2005. De in aanmerking genomen datum voor dit criterium is de factuurdatum die de uitvoering van de betreffende actie bevestigt of desgevallend de datum van de voorlopige oplevering.

Art. 34.Indien het beschikbare budget te snel opgebruikt zou worden en dreigt op te geraken, zal de administratie een bericht publiceren in het Belgisch Staatsblad, in de media die het Waals Gewest bestrijken en op de website Energie van het Waalse Gewest. Dit bericht zal de periode vermelden waarin de facturen bedoeld in artikel 33 nog in aanmerking komen voor bedoelde premie. Deze periode mag niet korter zijn dan twee weken na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 35.Om voor een premie in aanmerking te komen, moeten de toestellen, installaties of materialen bedoeld in dit besluit geplaatst worden in elk soort gebouw of op een technische exploitatie-eenheid gevestigd in het Waalse Gewest en moeten de in dit besluit bedoelde prestaties betrekking hebben op een elk soort gebouw of technische exploitatie-eenheid gevestigd in het Waalse Gewest. HOOFDSTUK II. - Administratieve follow-up.

Art. 36.Elke leverancier dient de administratie tegen de 10e van elke maand een elektronisch bestand te bezorgen, verstuurd per e-mail, met verzoek om ontvangstbevestiging. Dit bestand zal, gesorteerd per maatregel, de lijst van premies bevatten die de maand voordien zijn uitgekeerd, alsook de gedetailleerde gegevens ervan.

Art. 37.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in Titel II, heeft de aanvrager een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum of de datum van de voorlopige oplevering van de woning, om zijn dossier in te dienen bij zijn leverancier of bij de administratie volgens het geval.

Wat betreft de premies bedoeld in Titel III, beschikt de aanvrager over een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum of de datum van voorlopige oplevering, al naar gelang het geval, om zijn dossier bij de administratie in te dienen. § 2. De leverancier of de administratie, al naargelang het geval, zal de aanvrager binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbewijs toesturen.

De leverancier of de administratie, al naar gelang het geval, zal de aanvrager binnen 100 werkdagen na ontvangst van de aanvraag een brief toesturen i.m.v. de opvolging van zijn aanvraag.

Als de leverancier of de administratie om bijkomende informatie verzoekt, beschikt de aanvrager over 30 werkdagen om die mee te delen.

De premie wordt betaald binnen 50 werkdagen na de kennisgeving van de goedkeuring van de aanvraag.

Titel V. - Slotbepalingen

Art. 38.Bijlage I, waarin de technische toekenningscriteria van de premie bedoeld in de artikelen 5, § 1 en 13, § 7 bepaald worden, maakt noodzakelijk deel uit van dit besluit.

Art. 39.Artikel 17 van het ministerieel besluit van 10 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202324 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor toekenning van de premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik wordt gewijzigd als volgt : "De premies worden toegekend voor elke in aanmerking komende actie uitgevoerd tussen 1 januari 2004 en 28 februari 2005. De in aanmerking genomen datum voor dit criterium is de factuurdatum die de uitvoering van de betreffende actie bevestigt".

Art. 40.Het ministerieel besluit van 10 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202324 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor toekenning van de premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik wordt bij dit besluit opgeheven op de datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 41.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2005.

Namen, 11 april 2005.

A. ANTOINE

BIJLAGE WARMTEPOMP VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARMWATER (WP PSW) 1.a. Energiewinning De energiewinning gebeurt exclusief via een verdamper in de bodem, in de vorm van een horizontale leidingbundel.

De buisbundel bestaat uit koelbestendig uitgegloeid koper dat door een polymeer tegen corrosie beschermd is. De leidingbundel wordt op een minimale diepte van 60 cm begraven en de afstand tussen de leidingen bedraagt minstens 50 cm. Het warmtevoerend medium stroomt rechtstreeks in de koperen leidingen. De lengte van de leidingen bedraagt minstens 0,1 m per watt compressorvermogen onder de voorwaarden vermeld in punt 1.d.

De door de verdamper gedekte oppervlakte bedraagt minstens 15 m2. 1.b. Energielozing De energielozing gebeurt in een warmtewisselaar die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact is met het sanitair warmwater.

De warmteopslagballon beschikt over een opslagcapaciteit van minstens 300 liter voor een normaal gebruik per 4 inwoners. Deze capaciteit wordt verhoogd met 75 liter per bijkomende inwoner. De ballon wordt verticaal geplaatst en de verhouding hoogte/omtrek bedraagt minstens 2 om een juiste stratificatie te hebben. De ballon wordt tegen corrosie beschermd en minstens 5 jaar gewaarborgd. Hij wordt ook met een stroombestendigheid uitgerust voor de periodieke anti-salmonella behandeling, alsook met de klassieke veiligheidsgroep.

De opslag van het sanitair warmwater gebeurt op een temperatuur van maximum 60 °C. 1.c. Type warmtepomp Voor het sanitair warmwater komt uitsluitend de warmtepomp van het type GROND-fl/WATER met een horizontale grondwisselaar in aanmerking voor de toekenning van een premie overeenkomstig het energiefonds van het Waalse Gewest.

De afmetingen van de warmtepomp, compressor en wisselaar, moeten een volledige lading van de ballon van 20 tot 60 °C over een periode van 9 uur toelaten om het gebruik tijdens de stille uren te optimaliseren.

De uurteller en de elektrische teller worden op de warmtepomp aangebracht. 1.d. Minimale perstaties De WP-PSW installatie heeft een minimale prestatiecoëfficiënt van 2,5 onder de volgende voorwaarden : verdampingstemperatuur van -7 °C warmwater temperatuur aan de ingang van de condensator van 45 °C. De prestatiecoëfficiënt wordt bepaald volgens de norm NBN EN 255 (uitgave 1977) WARMTEPOMP VOOR DE VERWARMING VAN EEN WONING De reversibele warmtepompen voor de klimaatregeling van de gebouwen komen niet in aanmerking voor de premie. De afmeting van de warmtepomp installatie moet rekening houden met het gehele warmteverlies van de woning. 2.a Energiewinning De dynamische winning in de atmosferische lucht of de waterwinning (rivier, meer, vijver, waterput, grondwater,...) komt niet in aanmerking voor de premie.

Statische winning in de atmosferische lucht De roestvrije buitenwisselaar heeft een wisselvlakte van minstens 1 m2/kW verlies per woning voor de minimale buitentemperatuur van de gebruikte plaats. De warmtepomp moet niet uitgerust worden met een ontdooiingssysteem, maar de buitenwisselaar wordt zonder belemmering van het zonlicht gericht tussen het zuiden en het westen.

Winning via het warmtevoerend medium in de bodem De energiewinning gebeurt via een verdamper bestaande uit een leidingbundel in koelbestendig uitgegloeid koper beschermd op de buitenkant door een polymeer. Deze bundel bestaat uit minstens twee parallelschakelingen.

De verdamper wordt op een minimale diepte van 60 cm begraven en de afstand tussen de leidingen bedraagt minstens 50 cm. De minimale lengte van de leidingen bedraagt minstens 65 m per kW warmteverlies dat ten laste valt van de warmtepomp.

Winning via glycolwater in de bodem De energiewinning gebeurt via een verdamper bestaande uit een leidingbundel in vernet polyethyleen of een andere polymeer die geen zuurstof door de leidingen doorlaat.

De bundel heeft meerdere parallelschakelingen om het hydraulisch verlies te minimaliseren en gelijktijdig een optimale delta T voor de verdamper (4 à 6 °C) te hebben.

Het glycolgehalte bedraagt 25 % van het gewicht om elk vriesgevaar in de leidingen te voorkomen.

De verdamper wordt op een minimale diepte van 60 cm begraven en de afstand tussen de leidingen bedraagt minstens 50 cm. De minimale lengte van de leidingen bedraagt minstens 80 m per kW warmteverlies dat ten laste valt van de warmtepomp. 2.b ENERGIELOZING De energielozing gebeurt rechtstreeks via een laag temperatuur-vloerverwarmingssysteem. Het verwarmingsmedium kan bestaan uit het warmtevoerend medium of water. Er kunnen laag temperatuur ventilo-convectoren met water als verwarmingsmedium gebruikt worden in lokalen die niet als woonkamer dienen. Een extra elektrisch toestel wordt uitsluitend in de bad- of douchekamers toegelaten.

Lozing in de omgevingslucht : er wordt geen premie toegekend Lozing in een warmwaterschakeling De verwarming van de lokalen mag geenszins gebeuren via radiatoren of convectoren. Uitsluitend een laag temperatuur-vloervermarmingssysteem en laag temperatuur warmwater ventilo-convectoren worden toegelaten in lokalen die niet als woonkamer dienen. Een extra elektrisch toestel wordt uitsluitend in de bad- of douchekamers toegelaten.

De warmtepomp wordt voorzien van een extra elektrische dompelaar in het geval van een atmosferische luchtwinning. De dompelaar wordt onder de condensator geplaatst.

De in de vloerdeklaag liggende leidingen bestaan uit vernet polyethyleen of een andere stof die de zuurstofosmose voorkomt. De afstand tussen de leidingen wordt zorgvuldig vastgelegd in functie van het warmteverlies van elk lokaal.

De warmwatertemperatuur wordt geregeld door een met een externe sonde verbonden integrator. De temperatuur van het in het leidingstelsel inkomend warmwater mag bij het uitkomen van de condensator voor de minimale buitentemperatuur 40 °C niet overschrijden.

De totaliteit van het warmteverlies valt ten laste van de warmtepompinstallatie. Bij gebruik van warmwater ventilo-convectoren worden hun afmetingen voorzien om op dezelfde temperatuur als de vloerverwarming te werken.

Lozing door een warmtevoerend medium De lokalen worden verwarmd door een leidingstelsel dat de condensator van de warmtepomp vormt. Deze leidingen bestaan uit koelbestendig uitgegloeid koper dat door een polymeer extern beschermd is tegen corrosie. De condensator bevat meerdere parallelschakelingen en elke schakeling vormt een homogene verwarmingszone. Een extra elektrisch toestel wordt uitsluitend in de bad- of douchekamers toegelaten. 2.c. MINIMALE PRESTATIES VAN DE WARMTEPOMPEN De prestatiecoëfficiënt (COP) wordt bepaald volgens de norm NBN EN 255 (Uitgave 1997).

Warmtepomp BODEMfl. - BODEMfl COP min = 3,5 voor een verdampingstemperatuur -7 °C een condensatietemperatuur 40 °C Warmtepomp BODEMwater gl. - BODEMfl COP min = 3,5 voor een verdampingstemperatuur -7 °C ... een condensatietemperatuur 40 °C Bij gebruik van een compressor met twee snelheden of variabele snelheid kan deze waarde in halve snelheid bereikt worden.

Warmtepomp BODEMwater gl - BODEMwater COP min = 3,5 voor een verdampingstemperatuur -7 °C een warmwatertemperatuur aan de uitgang van de condensator 35 °C Bij gebruik van een compressor met twee snelheden of variabele snelheid kan deze waarde in halve snelheid bereikt worden.

Warmtepomp LUCHTstat - BODEMwater COP min = 3,5 voor een verdampingstemperatuur -10 °C een warmwatertemperatuur aan de uitgang van de condensator 35 °C Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202324 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor toekenning van de premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik.

Namen, 11 april 2005.

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^