Ministerieel Besluit van 11 december 2003
gepubliceerd op 23 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2004200468
pub.
23/02/2004
prom.
11/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 03/03/2003 numac 2003027002 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 22 oktober 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/10/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004027001 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2003;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.03, programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 2 mei 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out" van Doelstelling 2 (2UP) en van Stedelijke Doelstelling 2 (2UR), namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : PHASING -OUT VAN DOELSTELLING 2 (2UP);

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling Maatregel 5.2 : Bevordering van het openbaar vervoer en van zachte vervoermiddelen;

Titel : Inrichting van het "RAVel" langs de vroegere NMBS-lijnen L38 tussen CHENEE en FLERON;

Operator : Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer.

Codificatie van het project : E 2UR 1 50200 0001 4;

Basisallocatie : 73.03.01;

Vastleggingskredieten : 125 duizend EUR;

STEDELIJKE DOELSTELLING 2 (2UR);

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling Maatregel 5.2 : Bevordering van het openbaar vervoer en van zachte vervoermiddelen;

Titel : Inrichting van het "RAVel" langs de vroegere NMBS-lijnen L38 tussen CHENEE en FLERON;

Operator : Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer.

Codificatie van het project : E 2UR 1 50200 0005 4;

Basisallocatie : 73.03.01;

Vastleggingskredieten : 495 duizend EUR;

Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 620 duizend EUR overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 51.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 04 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 december 2003.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^