Ministerieel Besluit van 11 december 2012
gepubliceerd op 25 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2012 voor de Pensioendienst voor de overheidssector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022017
pub.
25/01/2013
prom.
11/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2012 voor de Pensioendienst voor de overheidssector


De Minister van Pensioenen, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid de artikelen 1 en 11, § 2;

Gelet op de wet van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2006 pub. 21/08/2007 numac 2007000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de « Pensioendienst voor de Overheidssector » sluiten tot oprichting van de « Pensioendienst voor de overheidssector »;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006003429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten houdende toekenning van de managementfuncties in de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de overheidssector van 26 maart 2012;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Pensioendienst voor de overheidssector van 26 april 2012;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 10 december 2012, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Pensioendienst voor de overheidssector wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen :

Fonctions de mandat

2012

Mandaatfuncties

Administrateur général

1

Administrateur-generaal

Administrateur général adjoint

1

Adjunct-administrateur-generaal

Total

2

Totaal

Niveau A

Niveau A

Classe A4 - Auditeur général des finances (titre particulier)

4

Klasse A4 - Auditeur-generaal van financiën (bijzondere titel)

Classe A3 - Directeur (titre particulier)

22

Klasse A3 - Directeur (bijzondere titel)

Classe A2 - Premier attaché des finances ou

29

Klasse A2 - Eerste attaché van financiën of

- Conseiller adjoint principal (titres particuliers)

- Eerstaanwezend adjunct-adviseur (bijzondere titels)

Classe A1 - Attaché des finances (titre particulier) ou

35

Klasse A1 - Attaché van financiën (bijzondere titel) of

- Conseiller adjoint (titre supprimé)

- Adjunct-adviseur (afgeschafte titel)

Total A

90

Totaal A

Niveau B

Niveau B

Expert financier et ICT (grade supprimé)

4

Financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad)

Expert financier et administratif (grade supprimé)

54

Financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad)

Expert ICT

7

ICT-deskundige

Expert financier, expert technique ou expert administratif

83

Financieel deskundige, Technisch deskundige of administratief deskundige

Total B

148

Totaal B

Niveau C

Niveau C

Chef administratif (grade rayé)

5

Bestuurschef (geschrapte graad)

Assistant administratif

90

Administratief assistent

Assistant financier adjoint (grade supprimé)

11

Adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad)

Assistant financier (grade particulier)

86

Financieel assistent (bijzondere graad)

Total C

192

Totaal C

Niveau D

Niveau D

Collaborateur administratif

26

Administratief medewerker

Collaborateur technique

14

Technisch medewerker

Collaborateur financier

28

Financieel medewerker

Assistant des finances (grade supprimé)

3

Assistent bij financiën (afgeschafte graad)

Total D

71

Totaal D

Total général (avec les mandats)

503

Algemeen totaal (met de mandaten)


Art. 2.De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Art. 3.Binnen de budgettaire enveloppe mogen tijdelijke afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Brussel, 11 december 2012.

De Minister van Pensioenen, A. DE CROO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^