Ministerieel Besluit van 11 februari 2003
gepubliceerd op 08 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027174
pub.
08/04/2003
prom.
11/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2003;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.05 van programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de beslissingen die genomen zijn door de Waalse Regering tijdens haar zitting van 6 december 2001, in het kader van Phasing out van Doelstelling 1 - Henegouwen, tijdens haar zitting van 30 mei 2002, in het kader van Doelstelling 2 Maas-Vesder (2000-2006), Landelijke Doelstelling 2 en URBAN Sambreville, tijdens haar zittingen van 18 juli 2002 en 7 november 2002, in het kader van INTERREG III A - Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en Programma Wallonië-Lotharingen-Luxemburg, en, tijdens haar zitting van 12 december 2002, in het kader van INTERREG III A in de Euregio-Maas-Rijn, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Phasing Out van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 1.4 : Ontwikkeling van een dienstplatform en stimulering van economische netwerken (EFRO) 2000-2003;

Titels en codificatie van het project;

Ontwikkeling van een dienstplatform en stimulering van economische netwerken; "L'ETI (Equipe technique intégrée) a.s.b.l.". E P1B 1 10400 0001 2;

Doelstelling 2 Maas - Vesder (2000-2006);

Hoofdlijn 1 : Diversificatie van de economische basis;

Maatregel 1.3 : Ontwikkeling van het endogene economische potentieel (EFRO);

Titels en codificatie van het project;

Verbetering en ontwikkeling van het endogene economische potentieel van het gebied; "Meuse-Vesdre développement a.s.b.l." E 2UR 1 10300 0001 2;

Landelijke Doelstelling 2 Hoofdlijn 1 : De endogene ontwikkeling van economische handelsactiviteiten aansporen en ondersteunen;

Maatregel 1.3 : Ontwikkeling van het landelijke endogene economische potentieel;

Titels en codificatie van het project;

Stimulering en versterking van de ondernemingsgeest in Doelstelling 2 (2000-2003) - gebied; "Entreprendre a.s.b.l." E 2RU 1 10300 0001 2;

Maatregel 1.3 : Ontwikkeling van het landelijke endogene economische potentieel;

Titels en codificatie van het project; "ACTION-PME (2000-2003) E 2RP 1 10300 0001 2; a.s.b.l." "ACTION-P.M.E.";

URBAN II Sambreville;

Hoofdlijn 1 : Economische reconversie en endogene economische ontwikkeling;

Maatregel 1.1 : Economische reconversie en nemen van economische initiatieven;

Titels en codificatie van het project;

Stimulering, ontwikkeling en versterking van het ondernemingspotentieel van het gebied; "BEP (Bureau économique de la Province de Namur)"; E URB 1 10100 0001 2;

INTERREG III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende diensten bevorderen Maatregel 1.3 : Bijdragen tot de toenadering van economische actors en het leefmilieu van ondernemingen verbeteren;

Titels en codificatie van het project; "CTDIC (Centre transfrontalier de Développement industriel et commercial)"; "IDETA Tournai, LME, BEP, IDELUX" E IFF 1.1.03.FW. EE.04.2;

Titels en codificatie van het project;

Grensoverschrijdend netwerk van Business Angels WABAN - B2 A" E IFF 1.1.03.FW. EE.06.2;

Economische belangengemeenschappen van de Waals-Europese bedrijfsinnovatiecentra te Charleroi;

Titels en codificatie van het project;

Grensoverschrijdende Ontwikkeling van Ondernemingen;

Oprichting van bevoegdheidsnetwerken voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van zeer kleine bedrijven en K.M.O.'s; "EIC Hainaut-Mons, EIC Hainaut-Chimay, EIC-Namur, IDELUX" E IFF 1.1.03.FW. EE.11.2;

Titels en codificatie van het project;

EUROWOOD (economisch luik) E IFF 1.1.03.FW. EE.10.2;

Oprichting van bevoegdheidsnetwerken voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van zeer kleine bedrijven en K.M.O.'s; "CTIB - Bruxelles, Valbois RN - Saint-Hubert, Bois et Habitat - Chaumont-Gistoux ";

INTERREG III A Wallonië-Lotharingen-Luxemburg;

Hoofdlijn 2 : Oprichting en ontwikkeling van een geïntegreerde grensoverschrijdende economische ruimte;

Maatregel 2.2 : Stimulering en ondersteuning van de economische en technologische vermazing van het gebied Titels en codificatie van het project;

Grensoverschrijdende sponsoring; "CCILB" (Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch-Luxemburg) E ILL 1.2.02.00. EE.03.2;

Maatregel 2.1 : Stimulering en ondersteuning van de oprichting en ontwikkeling van geïntegreerde structuren voor economische en sociale ontwikkeling;

Titels en codificatie van het project; "R.T.C.E. » ; "CCILB" (Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch-Luxemburg) E ILL 1.2.01.00. EE.02.2;

Hoofdlijn 4 : Ontwikkeling en herwaardering van human resources;

Maatregel 4.3 : Bevordering van de integratie in de Grote Regio;

Titels en codificatie van het project; "Vektor Wallonie-Lorraine"; "CCILB" (Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch-Luxemburg) E ILL 01.04.03.00. EE.02.2;

INTERREG III A - Euregio Maas-Rijn (IEU);

Hoofdlijn 2 : Bevordering van de economische en wetenschappelijke/technologische samenwerking;

Maatregel 2.1 : Stimulering van nieuwe en innoverende activiteiten;

Titels en codificatie van het project; "LIFE SCIENCES"; "WfG Ostbelgien" E IEU 1.2.01.00. EE.01.2;

Titels en codificatie van het project;

Platform euregionale ondernemingen; "IKK Eupen, Malmedy, Sankt Vith"; "IKK Verviers";

IKK Luik E IEU 1.2.01.00. EE.02.2, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.128 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 8.637 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 11 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 februari 2003.

S. KUBLA M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^