Ministerieel Besluit van 11 februari 2010
gepubliceerd op 19 februari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022126
pub.
19/02/2010
prom.
11/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 211, § 1, zoals gewijzigd door de wetten van 29 april 1996 en 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022157 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de practische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1 sluiten tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 221, § 1, van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 januari 2002 en 13 februari 2006;

Gelet op het advies van het Nationale Commissie Geneesheren-ziekenfondsen, uitgebracht op 21 oktober 2009;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, uitgebracht op 16 november 2009;

Gelet op het advies van de Inspecture van Financiën, gegeven op 21 december 2009;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, rekening houdende met de timing die in acht moet worden genomen voor het houden van verkiezingen en waarin is bepaald dat de verkiezingen voor de geneesheren in de loop van 2010 moeten worden georganiseerd; dat een regelmatig en optimaal verloop van die verkiezingen immers alleen kan worden bereikt indien wordt toegestaan dat de begindatum van de kiesprocedure, dit is de datum waarop de kieslijsten worden opgesteld, kan worden vastgesteld op een ogenblik in de timing waarop kan worden gegarandeerd dat de periodes tijdens welke het noodzakelijke democratische debat tussen de representatieve organisaties die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen en de oproeping om te gaan stemmen, op optimale wijze zijn vastgesteld;

Gelet op het advies nr 47.708/2 van de Raad van State, gegeven op 18 januari 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities en algemene bepalingen

Artikel 1.§ 1. In dit besluit wordt verstaan : 1° onder "de Minister" : de minister van Sociale Zaken;2° onder "de Leidend ambtenaar" : de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;3° onder "het koninklijk besluit" : het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. § 2. De termijnen bedoeld in de artikelen 2, 4, § 1, 5, § 2, 9, § 1 en 11, § 3, van onderhavig besluit moeten worden nageleefd op straffe van verval. Ze nemen een aanvang de dag na die van de gebeurtenis of de akte die hen doen ingaan, en omvatten alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen met uitsluiting van de dagen inbegrepen in de periode van 1 juli tot 31 augustus en van 25 december tot 1 januari.

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. § 3. Voor het bepalen van de datum van de postzendingen zoals bedoeld in dit besluit wordt enkel rekening gehouden met de datum van de poststempel. HOOFDSTUK II Erkenning van representatieve beroepsorganisaties van geneesheren

Art. 2.§ 1. De beroepsorganisatie van geneesheren die als representatief wil worden erkend in de zin van artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit zendt daartoe binnen een termijn van twintig dagen na de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld, per aangetekende brief ondertekend door haar Voorzitter aan de Leidend ambtenaar de volgende gegevens : 1° de statutaire documenten en, in bijkomende orde, de schriftelijke bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat zij voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 1, § 1, A, 1°, 2° en 3° van het koninklijk besluit;2° de statutaire of andere documenten die bewijzen dat aan de in 1° voormelde voorwaarden is voldaan in de loop van de twee jaar die voorafgaan aan de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld;3° de naam, in het nederlands en in het frans, waaronder de organisatie aan de verkiezingen wenst deel te nemen;4° een verklaring op eer ondertekend door de voorzitter van de beroepsorganisatie waarin deze verklaart dat de beroepsorganisatie of de verenigingen waaruit ze is samengesteld voldoet aan de voorwaarde vermeld in artikel 1, § 1, A, 5°, van het koninklijk besluit. § 2. De groepering van twee beroepsorganisaties die als representatief wil worden erkend in de zin van artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit zendt daartoe binnen de termijn bepaald in § 1 per aangetekende brief ondertekend door beide voorzitters aan de Leidend ambtenaar de volgende gegevens : 1° voor de eerste beroepsorganisatie : de gegevens bedoeld in § 1, 1° en 2° van onderhavig artikel;2° voor de tweede organisatie : a) de statutaire documenten of andere schriftelijke bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de organisatie of de verenigingen waaruit ze is samengesteld bijdragen int zoals bedoeld in artikel 1, § 1, A, 3°, van het koninklijk besluit;b) alle gegevens waaruit blijkt dat ze, gedurende de twee jaar voorafgaand aan de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld, de beroepsbelangen van geneesheren heeft verdedigd;3° voor de groepering : a) de naam in het nederlands en in het frans, waaronder de groepering aan de verkiezingen wenst deel te nemen;b) een door de voorzitter van beide organisaties voor echt verklaarde kopie van de onderlinge overeenkomst;de overeenkomst bevat de naam bedoeld in a) hierboven en de door beide partijen overeengekomen verdeling van de bij de verkiezingen behaalde mandaten in alle organen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997022797 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997022800 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhouding van de algemeen geneeskundigen en de geneesheren-specialisten in sommige organen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in toepassing van artikel 211, § 1, van de wet betreff sluiten tot vaststelling van de verhouding van de algemeen geneeskundigen en de geneesheren-specialisten in sommige organen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in toepassing van artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en in het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; c) een verklaring op eer ondertekend door de voorzitters van de beroepsorganisaties waarin deze verklaren dat de beroepsorganisaties of de verenigingen waaruit ze zijn samengesteld samen voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1, § 2, B, van het koninklijk besluit.

Art. 3.§ 1. De Leidend ambtenaar geeft bij aangetekende zending kennis van ontvangst aan elke beroepsorganisatie of groepering die haar aanvraag tot erkenning, zoals bedoeld in artikel 2 heeft ingediend. § 2. De Leidend ambtenaar onderzoekt voor elke aanvraag tot erkenning de gegevens bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, 2° en 3° en in artikel 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) en b).

De Leidend ambtenaar maakt de verklaringen bedoeld in artikel 2, § 1, 4° en artikel 2, § 2, 3°, c) over aan twee inspecteurs van verschillende taalrol aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle. Twee inspecteurs van verschillende taalrol aangewezen door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle controleren de verklaringen bedoeld in artikel 2, § 1, 4° op de administratieve zetel van de beroepsorganisatie, in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder aangewezen door de beroepsorganisatie en de verklaringen bedoeld in artikel 2, § 2, 3°, c) op de administratieve zetel van een van de beroepsorganisaties die de groepering vormen, in het bijzijn van gerechtsdeurwaarders aangewezen door die beroepsorganisaties.

Ten behoeve van deze controle worden de volgende gegevens betreffende de aangesloten geneesheren ter beschikking gehouden : - de naam, de voornaam en het RIZIV-identificatienummer; - de naam van de beroepsorganisatie of de vereniging waarbij hij is aangesloten; - de datum waarop de bijdragebetaling werd verricht in de loop van de vijftien maanden voorafgaand aan de datum bedoeld in artikel 1, § 1, A, 5° of artikel 1, § 2, B van het koninklijk besluit; - het betaalde bedrag; - de verwijzing naar het betalingsbewijs of het desbetreffende boekhoudkundig bewijs; - het aantal geneesheren waarvan de gegevens worden vermeld; - totaal van de bijdragen betaald door de hierboven vermelde geneesheren.

Het proces-verbaal van elke controle wordt in beide landstalen opgemaakt door de twee inspecteurs van verschillende taalrol aangewezen door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle en wordt mede ondertekend door de gerechtsdeurwaarders, die er hun eventuele opmerkingen kunnen in vermelden.

Tegelijkertijd met de controles bedoeld in de vierde lid doen gerechtsdeurwaarders, aangewezen door de Leidend ambtenaar, samen de nodige vaststellingen in verband met de toepassing van artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit. Daartoe vergelijken zij de lijsten die hun op papier en op elektronische wijze door de beroepsorganisaties zijn bezorgd en die in alfabetische volgorde de naam, de voornaam en het identificatienummer van elke aangesloten geneesheer vermelden; zij stippen hierop de namen aan van de geneesheren die meer dan een keer op die lijsten staan. In het proces-verbaal van deze controles vermelden zij het aantal geneesheren die niet in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 1, § 1, A, 5° en artikel 1, § 2, B van het koninklijk besluit.

De processen-verbaal van alle controles worden ten laatste twintig dagen na het einde van de termijn bedoeld in artikel 2, § 1, overgemaakt aan de Leidend ambtenaar die ze samenvoegt met de gegevens bedoeld in het eerste lid en op basis van de totaliteit van de gegevens zijn beslissing treft over elke aanvraag tot erkenning van de representativiteit. § 3. De Leidend ambtenaar geeft ten laatste dertig dagen na het einde van de termijn bedoeld in artikel 2, § 1 per aangetekend schrijven aan elke organisatie of groepering kennis van zijn beslissing over de aanvraag tot erkenning van de representativiteit.

Art. 4.§ 1. Binnen een termijn van 15 dagen na de datum van het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 3, § 3 kan de beroepsorganisatie of de groepering tegen de beslissing omtrent de representativiteit beroep aantekenen bij de Minister. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief en bevat : - een kopie van alle stukken met betrekking tot de gegevens bedoeld in artikel 3, § 2; - een kopie van de kennisgeving van de beslissing; - de grieven tegen de beslissing.

Aan de Leidend ambtenaar wordt per aangetekende brief een kopie toegestuurd van het beroepsschrift; deze maakt aan de Minister de processen-verbaal bedoeld in artikel 3, § 2, laatste lid, over. § 2. De Minister beslist over het beroep en geeft binnen een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de dag waarop het beroep werd ingediend per aangetekende brief van zijn beslissing kennis aan de betrokken organisatie of groepering en aan de Leidend ambtenaar. Elk beroep dat niet voldoet aan de voorwaarden bepaald in § 1 zal als onontvankelijk beschouwd worden. HOOFDSTUK III. - Getuigen

Art. 5.§ 1. Onmiddellijk na het afsluiten van de beroepsprocedure vermeld in artikel 4 zendt de Leidend ambtenaar aan elke als representatief erkende organisatie en groepering een aangetekende brief waarin hen gevraagd wordt de identiteit mee te delen van de geneesheren die voor hen zullen optreden als getuigen bij de loting bedoeld in artikel 6 van onderhavig besluit en bij de telverrichtingen bedoeld in Hoofdstuk VII van dit besluit. § 2. Binnen een termijn van zeven dagen na de datum van het in § 1 bedoelde verzoek delen de organisaties en de groeperingen per aangetekend schrijven aan de Leidend ambtenaar de naam, de voornaam, het identificatienummer en het correspondentieadres mee van de getuigen die voor hen zullen optreden. HOOFDSTUK IV. - Toekenning lijstnummers

Art. 6.§ 1. De nummers waaronder de erkende beroepsorganisaties en groeperingen deelnemen aan de verkiezingen worden bepaald door loting.

Deze nummers worden in numerieke volgorde vermeld op het stembiljet. § 2. In het verzoek bedoeld in artikel 5, § 1 deelt de Leidend ambtenaar de door hem vastgestelde datum en plaats mee waarop de loting zal plaatshebben. Die datum situeert zich tussen de achtste en de tiende dag na het afsluiten van de beroepsprocedure vermeld in artikel 4. De beroepsorganisaties en de groeperingen delen plaats en datum van de loting mee aan hun getuigen. § 3. De loting heeft plaats in aanwezigheid van de getuigen bedoeld in artikel 5, en het resultaat ervan wordt vermeld op het proces-verbaal van de loting dat door de Leidend ambtenaar en de getuigen wordt getekend. § 4. De Leidend ambtenaar verstuurt een kopie van het proces-verbaal van de loting aan elke deelnemende organisatie en groepering. HOOFDSTUK V. - Kiezerslijst

Art. 7.De kiezerslijst bevat eensdeels de naam, de voornaam, het identificatienummer, het bij het RIZIV gekende repertoriumadres en de taalrol van elke geneesheer-specialist en elke geneesheer-specialist in opleiding gerepertorieerd door het RIZIV en anderdeels de naam, de voornaam, het identificatienummer, het bij het RIZIV gekende repertoriumadres en de taalrol van elke andere geneesheer gerepertorieerd door het RIZIV.

Art. 8.§ 1. Ten laatste de zevende dag na de in artikel bedoelde datum kan de lijst worden geraadpleegd op de website van het RIZIV en op het adres van de hoofdzetel : Tervurenlaan 211 te 1150 Brussel. § 2. De lijst op de website van het RIZIV kan ook worden geraadpleegd via de schermen in de hoofdzetels van de provinciale diensten van het RIZIV. Bij de lijst gaat een informatie over de modaliteiten voor het indienen van het bezwaarschrift bedoeld in artikel 9. § 3. De lijst blijft gedurende vijftien dagen ter inzage.

Art. 9.§ 1. De geneesheer die bezwaar wenst aan te tekenen richt daartoe ten laatste twee dagen na het einde van de termijn bedoeld in artikel 8, § 3 aan de leidend ambtenaar een aangetekend schrijven met zijn grieven en desgevallend met zijn verzoek onder een andere taalrol op de kiezerslijst te worden ingeschreven. § 2. De Leidend ambtenaar onderzoekt de bezwaarschriften en geeft binnen de vijftien dagen na ontvangst per aangetekende brief kennis van zijn beslissing. Elk bezwaarschrift dat niet voldoet aan de voorwaarden bepaald in § 1 zal als onontvankelijk beschouwd worden.

Art. 10.Ten laatste de vijftigste dag na de datum bedoeld in artikel 7, § 1 stelt de Leidend ambtenaar de definitieve kiezerslijst vast en deelt deze via elektronische drager mee aan de organisaties en groeperingen die deelnemen aan de verkiezingen. HOOFDSTUK VI. - Stemverrichtingen

Art. 11.§ 1. Ten laatste 15 dagen na de loting bedoeld in artikel 6, § 2, stuurt de leidend ambtenaar aan elke geneesheer die voorkomt op de definitieve kiezerslijst bedoeld in artikel 10 een aangetekende zending in de taal van de taalrol zoals die op de definitieve kiezerslijst is vermeld. § 2. Die zending bevat : 1° instructies over de stemprocedure via elektronische stemming;2° instructies over de stemprocedure via poststemming;3° een stembiljet dat een identificatiezone van het document zal bevatten waardoor het geautomatiseerd en vertrouwelijk kan worden verwerkt; 4°een omslag om het stembiljet met de post naar het RIZIV op te sturen. § 3. De geneesheer brengt zijn stem uit binnen een termijn van vijftien dagen na de datum van de in § 1 bedoelde zending van het RIZIV : 1° ofwel per post de omslag aan het RIZIV terug te sturen zoals bepaald in § 1, 4°;2° ofwel elektronisch volgens de instructies over de stemprocedure zoals bepaald in § 2,1°. § 4. De omslagen bedoeld in § 2, 4° die niet worden verzonden en de elektronische stemmen die niet binnen de termijn bepaald in § 3 zijn uitgebracht, worden niet in aanmerking genomen bij de telverrichtingen en de boekingen van de stemmen bedoeld in Hoofdstuk VII.

Art. 12.De stem kan enkel geldig worden uitgebracht : 1° in geval van een stemming via de post, door het cirkeltje voorafgaand aan de naam van één organisatie of één groepering te kleuren;2° in geval van een elektronische stemming, door de naam van één organisatie of één groepering, volgens de instructies over de stemprocedure zoals bepaald in artikel 11, § 2, 1° aan te stippen.

Art. 13.De eerste geregistreerde stem uitgebracht via elektronische stemming annuleert automatisch elke andere uitgebrachte stem. HOOFDSTUK VII. - Telverrichtingen

Art. 14.De datum van de verwerking en de telling van de stemmen wordt vastgesteld door de Leidend ambtenaar. Die datum situeert zich ten laatste de vijftigste dag na de loting bedoeld in artikel 6, § 2.

Art. 15.Ten laatste vijftien dagen voor de datum van de verwerking en telling van de stemmen wordt het telbureau samengesteld. De ambtenaren die er deel van uitmaken worden door de Leidend ambtenaar in kennis gesteld van hun aanduiding en van de datum van de telling.

Art. 16.Ten laatste vijftien dagen voor de datum van de verwerking en telling van de stemmen roept de Leidend ambtenaar de getuigen bedoeld in artikel 5 op aanwezig te zijn bij de verwerking.

De verrichtingen in het telbureau mogen worden bijgewoond door één getuige van elke deelnemende organisatie en elke deelnemende groepering.

Art. 17.Na afloop van de termijn die is vastgesteld in artikel 11, § 3, kan het RIZIV op geregelde tijdstippen in aanwezigheid van getuigen van de deelnemende organisaties en groepen de omslagen, bedoeld in artikel 11, § 2, 4°, openen en de stembiljetten die deze omslagen bevatten digitaliseren.

Art. 18.De per post en de elektronisch uitgebrachte stemmen worden bijeengebracht in een beveiligde informaticatoepassing door middel van een algoritme waarvan de sleutel bewaard wordt door de gerechtsdeurwaarders aangeduid door de Leidend ambtenaar.

Art. 19.De dag van de verwerking en telling van de stemmen worden, in aanwezigheid van de getuigen van de deelnemende organisaties en groeperingen, de resultaten van de stemming geboekt door gebruik te maken van de in artikel 17 bedoelde sleutel en opgetekend in het proces-verbaal van het telbureau waarvan het model door de leidend ambtenaar wordt bepaald.

Art. 20.Het proces-verbaal van het telbureau vermeldt voor elk kiescollege : 1° de naam van elke deelnemende organisatie en groepering gevolgd door het aantal behaalde stemmen;2° het aantal blanco en ongeldige stemmen;3° desgevallend de opmerkingen van de getuigen gevolgd door hun handtekening;4° de handtekening van de leden en van de aanwezige getuigen. HOOFDSTUK VIII. - Bekendmaking

Art. 21.De Leidend ambtenaar zendt de uitslag van de verkiezingen naar : 1° de Minister;2° de Algemene raad bedoeld in artikel 15 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;3° het Verzekeringscomité bedoeld in artikel 21 van voornoemde wet;4° het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle bedoeld in artikel 140 van voornoemde wet. HOOFDSTUK IX. -Slotbepalingen

Art. 22.Het ministerieel besluit van 2 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022157 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de practische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1 sluiten tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 221, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 19994, wordt opgeheven.

Art. 23.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 11 februari 2010.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^