Ministerieel Besluit van 11 februari 2011
gepubliceerd op 23 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties - Floating Rate - 15 februari 2016 », afgekort « OLO FRN 2016 »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003067
pub.
23/02/2011
prom.
11/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties - Floating Rate - 15 februari 2016 », afgekort « OLO FRN 2016 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010;

Gelet op de Financiewet van 22 december 2010 voor het begrotingsjaar 2011, artikel 29, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001, 5 maart 2006, 26 april 2007 en 31 mei 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008 en 31 oktober 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2011 dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2011, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 maart 2002 en 26 maart 2004, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « Euribor » : de rentevoet van de deposito's op drie maanden in euro op de interbancaire markt, als dusdanig aangewezen en gezamenlijk vastgesteld door de « European Banking Federation » en de « Financial Market Association » (of elke andere vennootschap, vereniging of federatie opgericht door de verenigde promotoren om dergelijke intrestvoet voor te stellen, te compileren en openbaar te maken);2° « bankwerkdag » : iedere dag dat het Target-systeem (Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system) operationeel is.

Art. 2.In 2011 wordt er een lening genaamd « Lineaire obligaties - Floating Rate - 15 februari 2016 », afgekort « OLO FRN 2016 », uitgegeven.

De eerste tranche van deze lijn van lineaire obligaties wordt uitgegeven via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt.

De uitgifteprijs van de eerste tranche is vastgesteld op 99,66 procent van de nominale waarde.

Art. 3.§ 1. De uitgiftedatum van de eerste tranche van de lening is vastgesteld op 8 februari 2011.

De aldus uitgegeven effecten worden geleverd en betaald op 15 februari 2011.

De lening rent vanaf 15 februari 2011. § 2. De intrestperiodes van de lening bedragen drie maanden.

De eerste intrestvervaldag is vastgesteld op 15 mei 2011.

De volgende intrestvervaldagen zijn vastgesteld telkens op 15 augustus, 15 november en 15 februari.

De vervaldag van de laatste intrestperiode stemt overeen met de vervaldag van het kapitaal.

Art. 4.Het uitgegeven nominaal kapitaal brengt intrest op tegen de intrestvoet « Euribor », vermeerderd met 0,60 procent.

De intrestvoet wordt uitgedrukt in procenten, gevolgd door drie decimalen.

Deze intrestvoet wordt vastgesteld om 11 uur Brusselse tijd op de tweede bankwerkdag die de datum van de intrestperiode waarop hij betrekking heeft voorafgaat.

De intrest is betaalbaar na het vervallen van de termijn.

Indien de vervaldatum geen bankwerkdag is, dan worden de intresten betaald op de eerstvolgende bankwerkdag. Indien die bankwerkdag in een volgende maand valt, worden de intresten betaald op de voorafgaande bankwerkdag. In beide gevallen worden de betreffende intrestperiodes aangepast, conform het marktgebruik « Modified Following, adjusted » voor « Floating Rate Notes ».

Art. 5.De intrestvoet voor elke intrestperiode en de datum van betaling worden door de algemene administratie van de Thesaurie bekend gemaakt op haar pagina's in de systemen REUTERS en BLOOMBERG. In geval van onmogelijkheid voor de algemene administratie van de Thesaurie om deze intrestvoet via de bovenvermelde systemen mee te delen op de dag waarop hij wordt vastgesteld, wordt de bedoelde intrestvoet via de gespecialiseerde pers bekend gemaakt.

Art. 6.In afwijking van artikel 7 van het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, wordt geen indicatieve kalender van uitgiften vastgesteld.

Art. 7.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen het pari van de nominale waarde op 15 februari 2016.

Art. 8.Het bedrag van de inschrijvingen buiten mededinging door elke primary dealer op lineaire obligaties uitgegeven op grond van dit besluit wordt enkel berekend op de bedragen van deze obligaties die daadwerkelijk zijn verworven via aanbesteding na een offerteaanvraag.

Art. 9.Alle aanvullende bepalingen noodzakelijk voor de uitvoering van dit besluit worden vastgesteld door de handleiding.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 februari 2011.

Brussel, 11 februari 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^