Ministerieel Besluit van 11 februari 2020
gepubliceerd op 20 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2015 houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020040393
pub.
20/02/2020
prom.
11/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040393

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


11 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015003099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën sluiten houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10 gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op de wet van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten sluiten houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015003099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën sluiten houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2018;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 3 december 2019 van het Hoog Overlegcomité opgericht in het gebied van Sectorcomité II - Financiën, Besluit :

Artikel 1.In de tabel van artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015003099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën sluiten houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° op de rij die begint met "basisoverlegcomité nr.1" worden in kolom 3 de bepalingen opgenomen onder 1° aangevuld met een streepje luidende: "- de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning"; 2° op de rij die begint met "basisoverlegcomité nr.17" worden in kolom 3 de woorden ", met uitzondering van de Koninklijke Munt van België" opgeheven; 3° de rij die begint met "basisoverlegcomité nr.18" en eindigt met "de Koninklijke Munt van België" wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 11 februari 2020.

A. DE CROO


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^