Ministerieel Besluit van 11 januari 2011
gepubliceerd op 28 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren

bron
vlaamse overheid
numac
2011035074
pub.
28/01/2011
prom.
11/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


11 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, artikel 1, vervangen bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren, artikelen 8, § 1, 5°, 36, 2°, en 42, § 2, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 september 2010;

Gelet op advies 48.920/3 van de Raad van State, gegeven op 30 november 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 19 maart 2010 : het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de verbetering van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren.

Art. 2.In uitvoering van artikel 8, § 1, 5°, van het besluit van 19 maart 2010 moet elke erkende vereniging, organisatie of onderneming die een stamboek of register bijhoudt van runderen, varkens, paardachtigen, schapen of geiten, voor de afstammingscontrole die ze uitvoert : 1° de criteria voor de aanduiding van de dieren, de werkwijze voor het verzamelen van de stalen en de maatregelen in geval van onjuiste afstamming opnemen in het technisch reglement;2° de genetische identiteit van het ingeschreven of geregistreerde dier en van zijn ouders bepalen volgens richtlijnen die internationaal zijn vastgesteld en die voldoende wetenschappelijke garantie bieden om het ouderschap accuraat te bepalen;3° op verzoek van de afdeling de resultaten ter beschikking stellen aan de afdeling.

Art. 3.In uitvoering van artikel 36, 2°, van het besluit van 19 maart 2010 moet een centrum voor het winnen van sperma, eicellen of embryo's van paardachtigen aantonen dat : 1° de ruimte voor het winnen van het sperma, de eicellen of de embryo's vóór elk gebruik wordt gereinigd;2° het afzonderlijk lokaal voor het behandelen van sperma, eicellen en embryo's en de ruimte voor de opslag ervan rein is;3° het sperma van elke hengst waarvan sperma wordt gewonnen minstens bij de aanvang van het seizoen morfologisch wordt onderzocht;4° bij elke winning de concentratie van het sperma wordt bepaald en de beweeglijkheid ervan wordt beoordeeld. Het centrum moet de vaststellingen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, registreren, samen met de gegevens, vermeld in artikel 40, 1°, van het besluit van 19 maart 2010.

Het centrum voor het opslaan van sperma, eicellen of embryo's van paardachtigen moet voldoen aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 2°.

Art. 4.In uitvoering van artikel 42, § 2, tweede lid, van het besluit van 19 maart 2010 moet de eenduidige code van een donor ondubbelzinnig verwijzen naar de identiteit op het certificaat van de donor.

Die verwijzing moet vermeld zijn in een concordantielijst die opgenomen is in de catalogus.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Brussel, 11 januari 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^