Ministerieel Besluit van 11 juli 2000
gepubliceerd op 26 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2000027393
pub.
26/09/2000
prom.
11/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


11 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen (Dottenijs)


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 april 2000 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en overwegende dat dit ministerieel besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat de verhoging van de veiligheid van de weggebruikers van algemeen nut is;b) overwegende dat die onteigeningen de bouw van een verkeersplein tot doel hebben;c) overwegende dat de inbezitneming onmiddellijk moet gebeuren, Besluit : Enig artikel.Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de bouw, door het Waalse Gewest, van een verkeersplein op de weg nr. N512 op het grondgebied van de stad Moeskroen (Dottenijs), in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken voor gezien getekende plan nr. H512.B2-18.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 en de huur ervan overeenkomstig artikel 13, tweede en volgende leden, van de wet van 9 augustus 1955.

Namen, 11 juli 2000.

M. DAERDEN

TABEL VAN DE GRONDINNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr. H 512.B2-18 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons", rue du Joncquois 118, 7000 Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^