Ministerieel Besluit van 11 juli 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022613
pub.
02/08/2005
prom.
11/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid op artikel 3, § 2, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 januari 2004, en op artikel 19, § 1, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 99;

Gelet op het gunstig advies van het Basisoverlegcomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 12 april 2005;

Gelet op het akkoord van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 23 mei 2005, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestaat uit de houders van de managementfunctie van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal en uit de vaste ambtenaren die zijn ingedeeld in de klassen A4 en A5. » In afwijking van het eerste lid maken de vaste ambtenaren die zijn gerangschikt in de klasse A4 en die titularis zijn van een functie bij de ICT-dienst (Information and Communication Technology) geen deel uit van de Directieraad.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Brussel, 11 juli 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^