Ministerieel Besluit van 11 juli 2008
gepubliceerd op 25 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000648
pub.
25/07/2008
prom.
11/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid, inzonderheid op artikelen 19 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1966 tot splitsing in kamers van de Vergoedingscommissie en van de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikelen 19 en 31 van voormelde wet;

Overwegende dat de aangewezen bijzitters-technici wegens hun opleiding als respectievelijk landbouwingenieur en architect en wegens hun beroepservaring de nodige kennis bezitten inzake de categorie van de goederen waarvoor zij moeten worden aangewezen;

Overwegende dat de aangewezen bijzitters-niet-technici, na 1 januari 1950, gedurende respectievelijk 11 en 8 jaar in Congo hebben verbleven en derhalve de nodige kennis van de vroeger door België bestuurde Afrikaanse grondgebieden bezitten, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd in de hoedanigheid van bijzitters- technici bij de Vergoedingscommissie, ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid : De heren : Kevers, Georges;

Verbanck, Karel.

Art. 2.Worden benoemd in de hoedanigheid van bijzitters-niet-technici bij de in artikel 1 bedoelde Vergoedingscommissie : De heren : Mouton, Marcel;

Osselaere, Gilbert.

Art. 3.De bij artikelen 1 en 2 aangewezen bijzitters-technici en -niet-technici worden benoemd, voor een termijn van twee jaar, hernieuwbaar, die een aanvang neemt op de dag waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2007.

Brussel, 11 juli 2008.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^